10.4.09

e+c= congrés internacional d’economia i cultura


La vinculació entre economia i cultura no és nova. Superant les fases inicials d’economia al servei de la cultura, complementada amb posterioritat per una mirada que posa la cultura al servei del desenvolupament econòmic, la relació entre cultura i economia, avui, ha de partir d’una anàlisi més complexa, que superi ambdues visions i alhora les incorpori. El plantejament del Congrés Internacional d’Economia i Cultura parteix de la idea que economia i cultura són dues realitats amb moltes, i cada cop més, interseccions enriquidores. En una societat on els intangibles i les persones adquireixen més i més rellevància, la distància entre el món de l’economia i l’empresa per un costat, i la cultura per l’altre, s’escurça.

L’objectiu principal del Congrés Internacional d’Economia i Cultura és la projecció de la importància de la cultura, la creació cultural i les empreses de la cultura en les societats avançades. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, en el marc de la seva tasca de defensa de l’interès general del teixit empresarial, vol contribuir de manera rellevant a convèncer la societat del fet que la cultura és un sector estratègic de futur.

El Congrés Internacional d’Economia i Cultura s’estructura en cinc eixos de debat. Persones rellevants del món empresarial, acadèmic i institucional discutiran sobre els temes que transversalment afecten les empreses del sector de la cultura, independentment del seu àmbit d’actuació.

1. La cultura, la riquesa i el benestar de les nacions. El pes de la cultura en l’economia. El pes de la cultura en l’economia, en conjunt i per sectors, públics i privats. La interrelació entre cultura, creativitat, innovació i economia avançada. Creació immaterial de prototipus versus processos de producció seriada. La perspectiva simbòlica.

2. La cultura i la nova economia: empreses creatives i innovació. El valor dels intangibles. Paràmetres de valor. Capital humà i competitivitat. Filtres d’eficiència en el mercat versus filtres a l’interior de la comunitat cultural. Les oportunitats de la nova economia en l’era digital. Agilitat de l’organització empresarial. Mercat de futurs en continguts culturals. Presència dels creadors culturals en els àmbits de la recerca i la innovació tecnològica. De la creativitat al projecte empresarial.

3. Balanç d’intercanvis en la distribució de la cultura: equilibris i dependències. Doble concepte de capitalitat, en importació i exportació de productes i en innovació. El paper dominant dels distribuïdors globals. Sinergies de la localització territorial de l’activitat creativa. Capacitat de consum i d’exportació. Potència dels mercats locals com a base de centre de producció. Els stars systems i el reconeixement social. La formació dels consumidors.

4. Economia dels drets, protecció i desprotecció en les TIC i la globalització. Competència i complementarietat entre creadors i editors. Diferència entre instal·lat i innovador, entre innovació i repetició. Els nous creadors i els seus canals. Espais grisos de recerca i aprenentatge. Les noves cadenes de producció, de distribució i comercialització, i la seva accessibilitat.

5. Un nou marc per al finançament de la cultura. Paper del mecenatge, el patrocini i la responsabilitat social corporativa. Experiències de finançament públic i privat i de models de suport fiscal. Transformació del model de subvenció en model de finançament sostenible a través de mecanismes incentivadors de l’eficiència i la generació de nous recursos.

En el marc del Congrés Internacional d’Economia i Cultura, organitzat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, es presentaran experiències empresarials d’èxit en l’àmbit de la creativitat i de les indústries culturals.

Programa: html  pdf