29.6.20

Proposta de l’Economia Social i Solidària catalana d’un Pacte per una Economia per la Vida

M'he adherit a la proposta de l’Economia Social i Solidària catalana d’un Pacte per una Economia per la Vida promoguda per l'Associació Economia Social Catalunya (AESCAT).

Les conseqüències socioeconòmiques i sanitàries de la COVID-19 mostren la fragilitat d’un model global que prioritza l’acumulació privada de riquesa per sobre de la vida humana i del planeta. A Catalunya, aquest model ha tingut com a conseqüència, entre d’altres, l’afebliment de la protecció social, la deslocalització parcial del teixit productiu, la reducció de la despesa sanitària, la precarització laboral d’alguns sectors, la crisi residencial, els recursos insuficients per la recerca, el menysteniment del sector primari i una minsa capacitat d’articular les cadenes productives locals.

Davant l’actual emergència sanitària, social i econòmica, Catalunya es troba amb una part important del teixit socioeconòmic greument afectat i d’altres amb grans dificultats. Les acumulacions d’emergències dels darrers anys afegides a les que estem patint actualment -sanitària, climàtica, social, econòmica- fan insostenible la continuïtat de les polítiques socioeconòmiques poc orientades a l’interès general. Cal modificar-les i desplaçar la tasca reguladora de l’economia vers institucions socials amb més capacitat de servir el bé comú i arrelades al territori, com són el sector públic, el cooperativisme, el mutualisme, el tercer sector i el conjunt de l’economia social i solidària, el sindicalisme, el treball reproductiu i les cures, i el sector privat d’empreses que actuen amb coresponsabilitat i ètica social.

Cal erigir i compartir un Nou Model Econòmic basat en una Economia Plural Transformadora. Dirigit a satisfer equitativament les necessitats econòmiques, socials i culturals del conjunt del país; a proporcionar salut, renda, cures, habitatge, alimentació, educació, proveïments energètics i protecció social de forma universal; a garantir el conjunt de béns i serveis necessaris per la reproducció social i la dignitat de la vida. Una economia plural que integri les economies comunitàries, no vinculades a l’economia de mercat, exponent en la tradició associacionista catalana. Cal reorientar-nos i reorientar el sistema econòmic cap una Economia per la Vida.

Un Nou Model Productiu basat en la sobirania, la democratització, la relocalització, la mutualització, la redistribució de la riquesa i la transició ecosocial de les activitats econòmiques. Un Nou Model Reproductiu que garanteixi universalment i democratitzi les tasques de cura. Un Nou Model ecològic que fomenti la transició agroecològica, l’activitat agrària sostenible i la transició energètica, els circuits curts de proximitat, la sobirania alimentària o la mobilitat sostenible.

Des de l’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT) fem una crida al conjunt de l’economia social i solidària, al sindicalisme, al municipalisme, als moviments socials i veïnals, a les organitzacions d’autònoms, a les petites i mitjanes empreses, a les forces polítiques, al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat, per impulsar una eina a l’alçada del moment.

Cal un Pacte Català per la salut Col·lectiva, la Democràcia Econòmica i la Justícia Socioambiental entre agents socioeconòmics plurals, que implanti polítiques transformadores i ens encamini cap a una Economia per la Vida.

En aquest sentit, apel·lem
 • Al conjunt de l’economia social i solidària, per subscriure la proposta, elaborar conjuntament les mesures concretes de democratització econòmica i transició ecosocial i per participar activament del canvi de polítiques econòmiques a nivell de país.
 • Al sindicalisme, als moviments socials, ecologistes, feministes, antiracistes i veïnals; a les organitzacions d’autònoms i d’empreses, per tal de treballar plegats per una estratègia d’Economia Plural Transformadora.
 • A les forces polítiques, al municipalisme, al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat, per impulsar una eina de reconstrucció econòmica i social que reculli la pluralitat d’agents socials i econòmics i socials catalans, els reuneixi sota un Pacte català per una Economia per la Vida i els habiliti per avançar cap a un nou Model Econòmic plural, sobirà, democràtic i relocalitzat per Catalunya.

Barcelona, maig del 2020.

Descarrega el manifest en PDF.

Manifest de Davos 2020: El propòsit universal de les empreses en la Quarta Revolució Industrial

A. El propòsit de les empreses és col·laborar amb tots els seus stakeholders en la creació de valor compartit i sostingut. Al crear-lo, les empreses no compleixen únicament amb els seus accionistes, sinó amb tots els seus stakeholders: empleats, clients, proveïdors, comunitats locals i la societat en general. El millor camí cap a la comprensió i l'harmonització dels interessos divergents de tots els stakeholders és l'adquisició d'un compromís comú pel que fa a les polítiques i les decisions que reforcin la prosperitat a llarg termini de les empreses.
i. Una empresa compleix amb els seus clients quan els ofereix una proposta de valor que encaixa a la perfecció amb les seves necessitats. Accepta i dona suport a la competència lleial i la igualtat de condicions. Mostra una tolerància zero davant la corrupció. Vetlla per la fiabilitat i la fiabilitat de l'ecosistema digital en què opera. Comparteix plenament la funcionalitat dels seus productes i serveis amb els seus clients, també les implicacions adverses o les externalitats negatives.
ii. Una empresa tracta el seu personal amb dignitat i respecte. Respecta la diversitat i aspira a la millora contínua de les condicions de treball i el benestar dels empleats. En un món sotmès a constants canvis, una empresa advoca per la continuïtat en l'ocupació mitjançant la millora contínua de les competències i l'adquisició d'altres noves.
iii. Una empresa considera els seus proveïdors com a veritables associats a la creació de valor. Brinda les mateixes oportunitats als nous participants en el mercat. Integra el respecte pels drets humans en totes les baules de la cadena de subministrament.
iv. Una empresa compleix amb la societat en general a través de les seves activitats, dona suport a les comunitats en què treballa i paga un percentatge equitatiu dels impostos. Garanteix un ús segur, ètic i eficaç de les dades. Actua com a garant de l'univers ambiental i material per a les generacions futures. Protegeix d'una manera responsable nostra biosfera i és capdavanter d'una economia circular, compartida i regenerativa. Amplia incessantment els límits de el coneixement, la innovació i la tecnologia per millorar el benestar de les persones.
v. Una empresa ofereix als seus accionistes un rendiment de les inversions que té en compte els riscos empresarials assumits i la necessitat d'innovar contínuament i de no deixar d'invertir. Gestiona amb responsabilitat la creació de valor a curt i mig termini en nom de l'obtenció de beneficis sostenibles per als seus accionistes sense sacrificar el futur en benefici de el present.
B. Una empresa és alguna cosa més que una unitat econòmica generadora de riquesa. Atén les aspiracions humanes i socials en el marc de el sistema social en el seu conjunt. El rendiment no s'ha de mesurar tan sols com els beneficis dels accionistes, sinó també en relació amb el compliment dels objectius ambientals, socials. Els salaris de personal executiu han de reflectir la responsabilitat davant els stakeholders.
C. Una empresa que opera en l'àmbit multinacional no està únicament al servei de tots els stakeholders directament implicats, sinó que és per si mateixa un stakeholder -juntament amb els governs i la societat civil- del nostre futur global. La responsabilitat cívica empresarial global exigeix que les empreses aprofitin les seves competències bàsiques, el seu esperit empresarial, les seves habilitats i els recursos pertinents en iniciatives col·laboratives amb altres empreses i stakeholders per tal de millorar l'estat del món.

Manifiesto de Davos 2020: El propósito universal de las empresas en la Cuarta Revolución Industrial

A. El propósito de las empresas es colaborar con todos sus stakeholders en la creación de valor compartido y sostenido. Al crearlo, las empresas no cumplen únicamente con sus accionistas, sino con todos sus stakeholders: empleados, clientes, proveedores, comunidades locales y la sociedad en general. El mejor camino hacia la comprensión y la armonización de los intereses divergentes de todos los stakeholders es la adquisición de un compromiso común con respecto a las políticas y las decisiones que refuercen la prosperidad a largo plazo de las empresas.

i. Una empresa cumple con sus clientes cuando les ofrece una propuesta de valor que encaja a la perfección con sus necesidades. Acepta y respalda la competencia leal y la igualdad de condiciones. Muestra una tolerancia cero ante la corrupción. Vela por la fiabilidad y la confiabilidad del ecosistema digital en el que opera. Comparte plenamente la funcionalidad de sus productos y servicios con sus clientes, también las implicaciones adversas o las externalidades negativas.

ii. Una empresa trata a su personal con dignidad y respeto. Respeta la diversidad y aspira a la mejora continua de las condiciones de trabajo y el bienestar de los empleados. En un mundo sometido a constantes cambios, una empresa aboga por la continuidad en el empleo mediante la mejora continua de las competencias y la adquisición de otras nuevas.

iii. Una empresa considera a sus proveedores como verdaderos asociados en la creación de valor. Brinda las mismas oportunidades a los nuevos participantes en el mercado. Integra el respeto por los derechos humanos en todos los eslabones de la cadena de suministro.

iv. Una empresa cumple con la sociedad en general a través de sus actividades, apoya a las comunidades en las que trabaja y paga un porcentaje equitativo de los impuestos. Garantiza un uso seguro, ético y eficaz de los datos. Actúa como garante del universo ambiental y material para las generaciones futuras. Protege de un modo responsable nuestra biosfera y es adalid de una economía circular, compartida y regenerativa. Amplía incesantemente los límites del conocimiento, la innovación y la tecnología para mejorar el bienestar de las personas.

v. Una empresa ofrece a sus accionistas un rendimiento de las inversiones que tiene en cuenta los riesgos empresariales asumidos y la necesidad de innovar continuamente y de no dejar de invertir. Gestiona con responsabilidad la creación de valor a corto y medio plazo en aras de la obtención de beneficios sostenibles para sus accionistas sin sacrificar el futuro en beneficio del presente.

B. Una empresa es algo más que una unidad económica generadora de riqueza. Atiende a las aspiraciones humanas y sociales en el marco del sistema social en su conjunto. El rendimiento no debe medirse tan solo como los beneficios de los accionistas, sino también en relación con el cumplimiento de los objetivos ambientales, sociales. Los salarios del personal ejecutivo deben reflejar la responsabilidad ante los stakeholders.

C. Una empresa que opera en el ámbito multinacional no está únicamente al servicio de todos los stakeholders directamente implicados, sino que es por sí misma un stakeholder —junto con los gobiernos y la sociedad civil— de nuestro futuro global. La responsabilidad cívica empresarial global exige que las empresas aprovechen sus competencias básicas, su espíritu empresarial, sus habilidades y los recursos pertinentes en iniciativas colaborativas con otras empresas y stakeholders con el fin de mejorar el estado del mundo.

Font28.6.20

"Cooperar per competir" és la gran paradoxa i la gran oportunitat, segons Xavier López al Marketplace de Respon.cat

 • Ha tingut lloc la sessió inicial del Marketplace virtual de Respon.cat per a empreses compromeses amb la gestió responsable.
 • Xavier López va posar les bases sobre les aliances com a oportunitat: podeu veure la intervenció sencera.

Divendres va tenir lloc la sessió inicial del Marketplace, amb la participació de 50 persones, que anirà seguida d'una dinàmica per generar contactes, col·laboracions i compres, que espera congregar un centenar d'empreses el proper 8 de juliol de 9 a 11h.

Després de la reflexió sobre les aliances, es van presentar les primeres ofertes per a col·laboracions i compres, que van correspondre a les empreses que conformen el grup de treball que ha organitzat l'esdeveniment i que volia servir per motivar les altres empreses a presentar les seves ofertes.
Després de la intervenció es van fer grups de treball, que van formular les seves conclusions i qüestions. Aportem tot seguit algunes de les idees que el ponent Xavier López, expert en aliances, va transmetre.

"Cooperar per competir" és la gran paradoxa, pot semblar contradictori però cada cop més és una oportunitat, per exemple fins i tot per guanyar capacitat de compra conjunta amb la competència!

Les aliances ens permeten guanyar la dimensió i força d'un elefant, alhora que es manté l'agilitat d'una llebre.

Les aliances poden ser dins un sector o fins i tot multisector com ara el Grup Clade. El cas de Mondragón també seria un cas molt transversal i un exemple de com pot aportar capacitat en finançament, innovació...

Les aliances multisectorials poden aconseguir reptes més interessants, segons Xavier López, per la suma de capacitats diferents en la sinergia.

La cessió de sobirania és l'element clau perquè les aliances siguin reeixides. Per posar exemples: formar part d'una associació empresarial és una aliança feble, on gairebé no hi ha cessió de sobirania, mentre que si fem una fusió la cessió és plena. Mondragón seria una aliança mitja-forta ja que tenen drets i obligacions però poden marxar quan vulguin.
A les empreses familiars, de vegades, els costa molt la cessió de sobirania. Si no hi ha cessió, per petita que sigui, no hi ha aliança.

Comparant amb les institucions públiques, moltes de les limitacions de la Unió Europea venen per l’oposició a cedir més sobirania.

El vincle client-proveïdor pot esdevenir una aliança i molt potent. Per exemple, Ficosa ha excel·lit en la gestió de les aliances estratègiques.

Cal que els valors siguin compatibles. Si una empresa pensa en el curt termini i l'altra té una mirada més llarga, segurament es pot fer incompatible una aliança estratègica.

Les empreses que formen part de Respon.cat segurament compartim uns valors: en referència a tenir en compte els grups d'interès, a pensar en crear valor a llarg termini... Això és una bona base per aliar-se. Els valors són un actiu distintiu, no són copiables, afirma Xavier López citant Antonio Cancelo. Però quan diem valors no ens referim als que se solen penjar a la paret sinó als reals! Parlant de valors, aquests dos serien molt rellevants per a les aliances:
 • La transparència és necessària per avançar en les aliances. No pot haver-hi un abisme entre el que diem que som i el que som realment. Encara hi ha qui s'incomoda per exposar dades públiques com els beneficis.
 • Un altre valor important és la confiança, segons Xavier López. Això també té molt de gestió emocional. Si els DG de dues empreses volen fer un projecte magnífic però no hi ha feeling no se’n sortiran.
Per altra banda, no ens podem passar anys i anys festejant: avui cal una certa celeritat.

Ens mostrem satisfets que som un país de pimes però això pot ser un handicap per a la internacionalització o la innovació, dos reptes avui fonamentals.

En una aliança pot haver-hi expectatives diferents però s'han de conèixer. I s'han de cuidar les diferències, la manera com cadascú ho viu, com cadascú en treu profit. I tenir en compte les agendes ocultes: de vegades es diu endavant però en el fons no hi ha convicció. Hem d'estar en #ModeAliança.

Cal introduir cultura d'aliances. I això pertoca fer-ho des de dalt. És un tema d'estratègia i, per tant, de lideratge. I no podem anar amb la por de "vigila què els expliques".


Dimecres 8 tindran lloc les dinàmiques de marketplace

Per remuntar l’economia i transmetre energia a les empreses, es crea aquest espai de trobada pensat per generar contactes pràctics i amb una orientació relacional i comercial. Es tracta de fomentar la interrelació entre empreses membres tant respecte al desenvolupament de l’RSE com en serveis comercials, afavorint una compra socialment responsable o altres tipus de col·laboracions. En tant que associació empresarial, Respon.cat vol aprofundir en el coneixement mutu entre les empreses membres, generar contactes i afavorir les interaccions entre aquestes.

Dimarts 8 de juliol (9 a 11) 
• 9.00 Presentació.
• 9.10 Empreses que poden ajudar altres empreses.
• 9.35 Dinàmica participativa.
• 9.45 Taules de contacte i speakcorners. Empreses que poden ajudar altres empreses.
• 10.20 Dinàmica de networking (el rusc).
• 11.00 Final.

Inscripcions Marketplace virtual

"Cooperar para competir" es la gran paradoja y la gran oportunidad, según Xavier López en el Marketplace de Respon.cat

 • Ha tenido lugar la sesión inicial del Marketplace virtual de Respon.cat para empresas comprometidas con la gestión responsable.
 • Xavier López puso las bases sobre las alianzas como oportunidad: pueden ver la intervención entera.

El viernes tuvo lugar la sesión inicial del Marketplace, con la participación de 50 personas, que irá seguida de una dinámica para generar contactos, colaboraciones y compras, que espera congregar a un centenar de empresas el próximo 8 de julio de 9 a 11h.

Tras la reflexión sobre las alianzas, se presentaron las primeras ofertas para colaboraciones y compras, que correspondieron a las empresas que conforman el grupo de trabajo que ha organizado el evento y que quería servir para motivar las otras empresas a presentar sus ofertas.

[vídeo de la intevención entera en catalán]


Tras la intervención se hicieron grupos de trabajo, que formularon sus conclusiones y cuestiones. Aportamos a continuación algunas de las ideas que el ponente Xavier López, experto en alianzas, transmitió.

"Cooperar para competir" es la gran paradoja; puede parecer contradictorio pero cada vez más es una oportunidad, por ejemplo incluso para ganar capacidad de compra conjunta con la competencia.

Las alianzas nos permiten ganar la dimensión y fuerza de un elefante, al tiempo que se mantiene la agilidad de una liebre.

Las alianzas pueden ser dentro de un sector o incluso multisector como el Grupo Clade. El caso de Mondragón también sería un caso muy transversal y un ejemplo de cómo puede aportar capacidad en financiación, innovación...

Las alianzas multisectoriales pueden conseguir retos más interesantes, según Xavier López, por la suma de capacidades diferentes en la sinergia.

La cesión de soberanía es el elemento clave para que las alianzas sean exitosas. Por poner ejemplos: formar parte de una asociación empresarial es una alianza débil, donde casi no hay cesión de soberanía, mientras que si hacemos una fusión la cesión está llena. Mondragón sería una alianza media-fuerte ya que tienen derechos y obligaciones pero pueden marchar cuando quieran.

En las empresas familiares, a veces, les cuesta mucho la cesión de soberanía. Si no hay cesión, por pequeña que sea, no hay alianza.

Comparando con las instituciones públicas, muchas de las limitaciones de la Unión Europea vienen por la oposición a ceder más soberanía.

El vínculo cliente-proveedor puede convertirse en una alianza y muy potente. Por ejemplo, Ficosa ha sobresalido en la gestión de las alianzas estratégicas.

Es necesario que los valores sean compatibles. Si una empresa piensa en el corto plazo y la otra tiene una mirada más larga, seguramente se puede hacer incompatible una alianza estratégica.

Las empresas que forman parte de Respon.cat seguramente compartimos unos valores: en referencia a tener en cuenta los grupos de interés, a pensar en crear valor a largo plazo... Esto es una buena base para aliarse. Los valores son un activo distintivo, no son copiables, afirma Xavier López citando Antonio Cancelo. Pero cuando decimos valores no nos referimos a los que se suelen colgar en la pared sino los reales. Hablando de valores, estos dos serían muy relevantes para las alianzas:
 • La transparencia es necesaria para avanzar en las alianzas. No puede haber un abismo entre lo que decimos que somos y lo que somos realmente. Todavía hay quien se incomoda para exponer datos públicos como los beneficios.
 • Otro valor importante es la confianza, según Xavier López. Esto también tiene mucho de gestión emocional. Si los DG de dos empresas quieren hacer un proyecto magnífico pero no hay feeling no saldrán.
Por otra parte, no nos podemos pasar años y años festejando: hoy hay una cierta celeridad.

Nos mostramos satisfechos que somos un país de pymes pero esto puede ser un handicap para la internacionalización o la innovación, dos retos hoy fundamentales.

En una alianza puede haber expectativas diferentes pero se deben conocer. Y se deben cuidar las diferencias, la forma en que cada uno lo vive, como cada uno saca provecho. Y tener en cuenta las agendas ocultas: a veces se llama adelante pero en el fondo no hay convicción. Debemos estar en #ModoAlianza.

Hay que introducir cultura de alianzas. Y esto corresponde hacerlo desde arriba. Es un tema de estrategia y, por tanto, de liderazgo. Y no podemos ir con el miedo de "vigila qué les explicas".


Miércoles 8 tendrán lugar las dinámicas de marketplace

Para remontar la economía y transmitir energía a las empresas, se crea este espacio de encuentro pensado para generar contactos prácticos y con una orientación relacional y comercial. Se trata de fomentar la interrelación entre empresas miembro tanto respecto al desarrollo de la RSE como en servicios comerciales, favoreciendo una compra socialmente responsable u otros tipos de colaboraciones. Como asociación empresarial, Respon.cat quiere profundizar en el conocimiento mutuo entre las empresas miembros, generar contactos y favorecer las interacciones entre estas.

Martes 8 de julio (9 a 11) 
• 09:00 Presentación.
• 09:10 Empresas que pueden ayudar a otras empresas.
• 09:35 Dinámica participativa.
• 09:45 Tablas de contacto y speakcorners. Empresas que pueden ayudar a otras empresas.
• 10:20 Dinámica de networking (la colmena).
• 11:00 Final.

Inscripciones Marketplace virtual (empresas miembro o empresas amigas de Respon.cat)

24.6.20

Declaració sobre el Propòsit de les empreses de la Business Roundtable

Un dels organismes empresarials més influents del món, el Business Roundtable, va anunciar l'agost del 2019 la publicació d’una nova declaració sobre el propòsit de les empreses, signada per 181 consellers delegats i conselleres delegades que es comprometen a liderar les seves empreses en benefici de totes les parts interessades: clients, empleats, proveïdors, comunitats i accionistes. Responsabilitat Global us l'ofereix traduïda al català:


El model econòmic dels Estats Units, que es basa en la llibertat, la llibertat i altres principis duradors de la nostra democràcia, ha elevat els nivells de vida de les generacions, alhora que promou la competència, l’elecció dels consumidors i la innovació. Les empreses dels Estats Units han estat un motor fonamental per al seu èxit.

No obstant, sabem que molts nord-americans han de lluitar. Sovint, la feina dura no és recompensada, i no s’està fent prou perquè els treballadors i treballadores s’ajustin al ritme ràpid de canvis de l’economia. Si les empreses no saben reconèixer que l’èxit del nostre sistema depèn d’un creixement inclusiu a llarg termini, molts plantejaran qüestions legítimes sobre el paper del gran empresariat a la nostra societat.

Tenint en compte aquestes inquietuds, la Business Roundtable està modernitzant els seus principis sobre el paper de l'empresa.

Des de 1978, la Business Roundtable ha publicat periòdicament Principis de Govern Corporatiu que inclouen referències sobre el propòsit de les corporacions. Cada versió d'aquest document emès des del 1997 afirma que les corporacions existeixen principalment per servir els seus accionistes. Ha quedat clar que aquest relat sobre el propòsit corporatiu no descriu amb precisió les maneres en què nosaltres i els CEO companys i companyes nostres ens esforcem cada dia a crear valor per a tots els nostres grups d'interès, els interessos a llarg termini dels quals són inseparables.

Per tant, emetem la següent Declaració sobre el Propòsit de les Corporacions, que substitueix les declaracions anteriors de la Business Roundtable i reflecteix amb més precisió el nostre compromís amb una economia de lliure mercat que serveixi a totes les persones nord-americanes. Aquesta declaració representa només un element del treball de la Business Roundtable per garantir una prosperitat més inclusiva i continuem desafiant-nos a fer més.

De la mateixa manera que ens comprometem a fer la nostra part com a consellers delegats i conselleres delegades, fem una crida a altres perquè també facin la seva part. En particular, demanem als inversors líders que donin suport a empreses que construeixen valor a llarg termini invertint en els seves persones i en les seves comunitats.

Declaració sobre el Propòsit de les empreses

Els nord-americans mereixen una economia que permeti a cada persona tenir èxit a través del treball dur i la creativitat i portar una vida amb sentit i dignitat. Creiem que el sistema de lliure mercat és el millor mitjà per generar bons llocs de treball, una economia forta i sostenible, innovació, un entorn saludable i una oportunitat econòmica per a tothom.

Les empreses tenen un paper fonamental en l’economia creant llocs de treball, fomentant la innovació i proveint béns i serveis essencials. Les empreses fabriquen i venen productes de consum; fabriquen equips i vehicles; donen suport a la defensa nacional; cultiven i produeixen aliments; proporcionen assistència sanitària; generen i distribueixen energia; i ofereixen serveis financers i de comunicacions i altres en què es fonamenta el creixement econòmic.

Si bé cadascuna de les nostres empreses serveix el seu propi propòsit corporatiu, compartim un compromís fonamental amb tots els nostres grups d'interès. Ens comprometem a:
 • Aportar valor als nostres clients. Aprofundirem en la tradició de les empreses nord-americanes marcant el camí per satisfer i superar les expectatives dels clients.
 • Invertir en el nostre personal. Comença per compensar-los de forma justa i proporcionar-los beneficis importants. També inclou el suport a través de la formació i l’educació que ajuden a desenvolupar noves habilitats per a un món en canvi ràpid. Fomentem la diversitat i la inclusió, la dignitat i el respecte.
 • Tractar èticament i amb joc net els nostres proveïdors. Ens dediquem a servir com a bons socis a les altres empreses, grans i petites, que ens ajuden a complir les nostres missions.
 • Donar suport a les comunitats on treballem. Respectem les persones de les nostres comunitats i protegim el medi ambient adoptant pràctiques sostenibles en els nostres negocis.
 • Generació de valor a llarg termini per als accionistes, que proporcionen el capital que permet a les empreses invertir, créixer i innovar. Ens comprometem amb la transparència i el compromís eficaç amb els accionistes.
Cadascun dels nostres grups d'interès és essencial. Ens comprometem a oferir-los valor a tots ells, per a l’èxit futur de les nostres empreses, les nostres comunitats i el nostre país.

La Cambra de Comerç de Barcelona i Respon.cat treballaran juntes per fomentar la Responsabilitat Social Empresarial i els ODS

 • Totes dues entitats segellen en un conveni de col·laboració el compromís de dur a terme accions conjuntes perquè el teixit empresarial català integri els valors de l’RSE.
 • La Cambra de Barcelona s’ha marcat com a objectiu treballar per fer realitat la RSE entre les pimes, tal com es recull en el seu pla estratègic Catalunya 2030/40

La Cambra de Barcelona i l’associació Respon.cat han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu de fomentar la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) en el teixit empresarial català, en especial entre la petita i mitjana empresa. Aquest acord també estableix un marc de relació estable entre ambdues entitats, atès que han identificat coincidències tant en el foment de l’RSE com en el compromís envers l’Agenda 2030 de l’ONU.

El conveni l’han signat aquest matí el president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, i la presidenta de Respon.cat, Mercè Mullor, que han coincidit en destacar la necessitat que les empreses i organitzacions treballin per generar un ambient de negoci més responsable pel que fa als seus impactes socials i ambientals, en un context de major sostenibilitat i compromís ètic”. Josep Maria Canyelles, coordinador de Respon.cat, i Àngel Giralt, president de la Comissió d'RSE de la Cambra, han estat també presents a l'acte.


La Cambra de Barcelona vol treballar prioritàriament la RSE entre les pimes, un dels objectius estratègics que es recullen en el pla Catalunya 2030/40.

La Cambra de Barcelona reconeix així la funció de Respon.cat com a referent empresarial en matèria de foment de la Responsabilitat Social Empresarial a Catalunya i passarà a ser membre amb tots els drets polítics i de participació de Respon.cat i podrà assistir a la Junta Directiva de Respon.cat per millorar la interrelació i la generació de sinergies.

Colze a colze per promoure l’RSE

El conveni de col·laboració subscrit entre la Cambra i Respon.cat estableix un seguit d’accions conjuntes per promoure els valors de l’RSE entre l’empresariat català. La Cambra, per exemple, es compromet a introduir píndoles de Responsabilitat Social Empresarial a les jornades i accions que dugui a terme. L’acord també contempla la creació d’un programa de format breu adreçat a pimes, microempreses i autònoms, que comptarà també amb la implicació de la Cambra.

En paral·lel, es donarà continuïtat a dos programes: l’RSE.Pime, una xarxa pràctica d’implantació de la Responsabilitat Social a les pimes catalanes promogut per Respon.cat, el Consell de Cambres de Comerç i la Generalitat de Catalunya; i els Premis Respon.cat, amb la voluntat compartida que es consolidin com els Premis de l’RSE a Catalunya. La Cambra donarà suport a aquests projectes i participarà de les accions que desenvolupi l’associació i Respon.cat donarà assessorament i col·laborarà en les accions de la Cambra relacionades amb la Responsabilitat Social Empresarial.

La Cámara de Comercio de Barcelona y Respon.cat trabajarán juntas para fomentar la Responsabilidad Social Empresarial y los ODS

 • Ambas entidades sellan en un convenio de colaboración el compromiso de llevar a cabo acciones conjuntas para que el tejido empresarial catalán integre los valores de la RSE.
 • La Cámara de Barcelona se ha marcado como objetivo trabajar para hacer realidad la RSE entre las pymes, tal como se recoge en su plan estratégico Cataluña 2030/40

La Cámara de Barcelona y la asociación Respon.cat han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de fomentar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el tejido empresarial catalán, en especial entre la pequeña y mediana empresa. Este acuerdo también establece un marco de relación estable entre ambas entidades, dado que han identificado coincidencias tanto en el fomento de la RSE como en el compromiso con la Agenda 2030 de la ONU.

El convenio lo han firmado esta mañana el presidente de la Cámara de Barcelona, Joan Canadell, y la presidenta de Respon.cat, Mercè Mullor, que han coincidido en destacar la necesidad de que las empresas y organizaciones trabajen para generar un ambiente de negocio más responsable con respecto a sus impactos sociales y ambientales, en un contexto de mayor sostenibilidad y compromiso ético". Josep Maria Canyelles, coordinador de Respon.cat, y Ángel Giralt, presidente de la Comisión de RSE de la Cámara, han estado también presentes en el acto.

La Cámara de Barcelona quiere trabajar prioritariamente la RSE entre las pymes, uno de los objetivos estratégicos que se recogen en el plan Catalunya 2030/40.

La Cámara de Barcelona reconoce así la función de Respon.cat como referente empresarial en materia de fomento de la Responsabilidad Social Empresarial en Cataluña y pasará a ser miembro con todos los derechos políticos y de participación de Respon.cat y podrá asistir a la Junta Directiva de Respon.cat para mejorar la interrelación y la generación de sinergias. 

Codo a codo para promover la RSE

El convenio de colaboración suscrito entre la Cámara y Respon.cat establece una serie de acciones conjuntas para promover los valores de la RSE entre el empresariado catalán. La Cámara, por ejemplo, se compromete a introducir píldoras de Responsabilidad Social Empresarial en las jornadas y acciones que lleve a cabo. El acuerdo también contempla la creación de un programa de formato breve dirigido a pymes, microempresas y autónomos, que contará también con la implicación de la Cámara.

En paralelo, se dará continuidad a dos programas: el RSE.Pime, una red práctica de implantación de la Responsabilidad Social en las pymes catalanas promovido por Respon.cat, el Consejo de Cámaras de Comercio y la Generalitat de Cataluña; y los Premios Respon.cat, Con la voluntad compartida que se consoliden como los Premios de la RSE en Cataluña. La Cámara apoyará estos proyectos y participará de las acciones que desarrolle la asociación y Respon.cat dará asesoramiento y colaborará en las acciones de la Cámara relacionadas con la Responsabilidad Social Empresarial.

15 años promoviendo la Responsabilidad Social

En 2019 ha hecho 15 años que me dedico a promover la Responsabilidad Social de las Empresas y de las Organizaciones. Me refiero a promover la RS desde la actividad profesional independiente, ya que anteriormente ya había hecho acciones en este sentido si bien no constituía el foco central. Es a partir de 2004 cuando desarrollo la marca Responsabilitat Global y cuando comienzo a trabajar en un sentido claramente empresarial y estratégico de este enfoque de gestión.

Justamente con motivo de estos quince años, en julio del 2019 tuve oportunidad de la conferencia inaugural de la Jornada Mundo Mejor de la SER, donde pude explicar tres cosas de las que me siento orgulloso: el sentido estratégico de la responsabilidad que siempre hemos abordado, los modelos que hemos desarrollado de manera innovadora, y el concepto de Territorio Socialmente Responsable que creamos. Pueden escuchar la explicación en este vídeo (en catalán):

Entre las muchas cosas que han pasado estos años, se han proclamado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, que suponen un gran faro, pero que debemos saber aplicar a cada organización, grande o pequeña, de un sector o de otro. Y en cada organización que acompañamos, nos toca seguir abordando sus retos a partir de los cinco vectores de la RS (impactos económicos, laborales, sociales, ambientales y de buen gobierno) y facilitar la incorporación de la RS como un enfoque de gestión integral e integrado, conectado con la estrategia corporativa, que forme parte del modelo de empresa, y que esté insertado en cada proceso de gestión, empezando por el liderazgo y la función directiva.

Creo que ahora toca seguir aportando mucha energía, mucha pasión y mucha innovación. Y lo haremos con todo el equipo de personas con las que colaboro y sumando en múltiples alianzas y colaboraciones compartiendo el conocimiento. Para dar más músculo a la capacidad de acción y de influencia, sumando experiencias, en 2011 creamos Vector5 | Excelencia y Sostenibilidad, 2014 contribuimos a la puesta en marcha de Respon.cat, y el 2018 creamos TSR Territorio Socialmente Responsable, con Edificios Positivos como iniciativa de referencia.

Todos juntos, junto con las empresas y organizaciones con las que colaboramos sabemos que tenemos un decenio, hasta 2030, Para contribuir a hacer posible los retos que los ODS nos ponen sobre la mesa, para hacer posible un mundo más sostenible. Nos gustará si nos podéis ayudar. Nos gustará si os podemos ayudar.

Us presentem propostes i reflexions interessants: posem en marxa les #ConversesPositives


Les converses formen part d’un entorn de positivitat. Des de TSR Territoris Socialment Responsables i Vector5, dues cooperatives d'iniciativa social, tenim Converses Positives amb persones que contribueixen a expandir la positivitat. Són persones interessants en el camp de la Responsabilitat Social, per a la nostra iniciativa Edificis Positius i per a tot el que ajudi a crear territoris socialment responsables.
 

El format pretén ser distès i agradable, converses breus de 20 a 30 minuts, que s’emeten en directe a mitja tarda per Instagram Live i que divulguem posteriorment pels nostres canals d’IGTV, YouTube i les altres xarxes socials, per facilitar la interacció. 
Vegeu les Converses Positives:

Os presentamos propuestas y reflexiones interesantes: ponemos en marcha las #ConversesPositives

Las conversaciones forman parte de un entorno de positividad. Desde TSR Territorios Socialmente Responsables y Vector5, dos cooperativas de iniciativa social, tenemos Conversaciones Positivas (Converses Positives) con personas que contribuyen a expandir la positividad. Son personas interesantes en el campo de la Responsabilidad Social, para nuestra iniciativa Edificios Positivos y para todo lo que ayude a crear territorios socialmente responsables.
 

El formato pretende ser distendido y agradable, conversaciones breves de 20 a 30 minutos, que se emiten en directo a media tarde para Instagram Live y que divulgamos posteriormente por nuestros canales de IGTV, YouTube y otras redes sociales, para facilitar la interacción. 
Ver las Conversaciones Positivas:
 • Mercè Casals (buena vecindad) [ca]
 • Carles Agustí (gobernanza) [ca]
 • Xavier López (alianzas) [ca]
 • Alexis Sierra (reforma horaria) [ca]
 • Carles Surià (salud entre paredes) [ca]
 • Carles Campuzano (tercer sector, politicas públicas) [ca]
 • Carles Pons (edificios cardioprotegidos) [ca]
Nota: todas las emitidas hasta la fecha són en lengua catalana

23.6.20

[Converses Positives] Josep Maria Canyelles conversa amb Xavier López

 • Aquest divendres 26 Xavier López farà una conferència sobre aliances, en el marc del Marketplace de Respon.cat
 • Fa uns dies el vam entrevistar a Converses Positives.

Josep Maria Canyelles (TSR SCCL) ha tingut una conversa molt interessant amb Xavier López sobre l’Economia social i, més en general, sobre la necessitat de desenvolupar aliances entre empreses. Xavier López ha desenvolupat la seva activitat professional en el món cooperatiu i també en el sector públic com a director general d’Economia Social. Actualment està focalitzat en l’acompanyament per al desenvolupament d'aliances.

Les converses formen part d’un entorn de positivitat. Des de TSR Territoris Socialment Responsables SCCL tenim Converses Positives amb persones que contribueixen a expandir la positivitat. Són persones interessants per a la nostra iniciativa Edificis Positius i per a tot el que ajudi a crear territoris socialment responsables.
El format pretén ser distès i agradable, converses breus de 20 a 30 minuts, que s’emeten en directe a mitja tarda per Instagram Live i que divulguem posteriorment pels nostres canals d’IGTV, YouTube i les altres xarxes socials, per facilitar la interacció.

Podeu inscriure-us a la conferència de Xavier López sobre aliances d'aquest divendres 26 al Marketplace de Respon.cat.

Veure entrevista

INSCRIPCIÓ OBERTA: Oriol Amat parlarà de “Crisi, responsabilitat social i pime” a l’acte online de cloenda de l’RSE.Pime | 30 de juny


El proper 30 de juny celebrem la jornada virtual de tancament de RSE.Pime 2019 i llançament de la nova edició, que presentarà la novetat de format virtual.
En aquest acte es farà un reconeixement a les pimes participants i una crida per a la nova edició de l'RSE.Pime.

L'acte comptarà amb la presència del president del Consell General de Cambres, Joan Canadell i representació del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat.


Durant l'acte, el prestigiós economista Oriol Amat oferirà la xerrada "Crisi, responsabilitat social i pime".


PROGRAMA

16.00 Presentació a càrrec de Josep Maria Canyelles, coordinador de Respon.cat.
16.05 Xerrada "Crisi, responsabilitat social i pime" a càrrec d'Oriol Amat, catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra.
Vídeo empreses participants RSE.Pime 2019.
Conversa a quatre bandes amb empreses participants de l'RSE.Pime 2019.
Paraules institucionals:
 • Joan Canadell, excel·lentíssim president de la Cambra de Comerç de Barcelona.
 • Mercè Mullor, presidenta de Respon.cat i consellera delegada Grup Mullor Facility Services.
 • Àngels Chacón, honorable consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya (pendent)
Per assistir a l’acte cal inscriure’s en aquest enllaç.
Font: www.respon.cat

Respon.cat organitza un Marketplace virtual d’empreses compromeses per contribuir a reactivar-nos


 • Respon.cat organitza un Marketplace per a les empreses membres, on també hi convidarà altres empreses compromeses amb l’RSE.
 • Cal reactivar les col·laboracions, aliances i les relacions comercials per fer que l’economia remunti.
 • Es pretén activar les relacions entre empreses compromeses amb la sostenibilitat.Jornada L’esdeveniment tindrà dues parts que es faran en dos dies diferents:

Divendres 26 de juny (9 a 10,30) 
• 9.00 Presentació del projecte.
• 9.15 Xerrada sobre partenariats a càrrec de Xavier López.
• 9.35 Dinàmica participativa
• 10.00 Empreses que poden ajudar altres empreses.
• 10.30 Final

Dimarts 8 de juliol (9 a 11) 
• 9.00 Presentació.
• 9.10 Empreses que poden ajudar altres empreses.
• 9.35 Dinàmica participativa.
• 9.45 Taules de contacte i speakcorners. Empreses que poden ajudar altres empreses.
• 10.20 Dinàmica de networking (el rusc).
• 11.00 Final.

Inscripcions Marketplace virtual

Respon.cat organitza la primera edició del Marketplace per a les empreses membres, on també hi convidarà altres empreses compromeses amb l’RSE

Per remuntar l’economia i transmetre energia a les empreses, es crea aquest espai de trobada pensat per generar contactes pràctics i amb una orientació relacional i comercial.

Es tracta de fomentar la interrelació entre empreses membres tant respecte al desenvolupament de l’RSE com en serveis comercials, afavorint una compra socialment responsable o altres tipus de col·laboracions.

En tant que associació empresarial, Respon.cat vol aprofundir en el coneixement mutu entre les empreses membres, generar contactes i afavorir les interaccions entre aquestes.

En les circumstàncies actuals, és important que les empreses compromeses amb el desenvolupament sostenible ens puguem donar suport mutu. Per això, a banda de compartir coneixements sobre RSE entre empreses membres, que ja es fa per diferents canals, volem afavorir també l’intercanvi professional, la col·laboració interempresarial en serveis, productes o altres col·laboracions, ja que sovint es desconeix quins serveis presten les empreses membres.

Amb aquesta acció Respon.cat se suma a impulsar la iniciativa “Fem-ho V” i fomentar una cadena de col·laboracions i complicitats Diuen que un gest, per petit que sigui, pot fer trontollar el món. Que hi ha una cadena anomenada vida, de la que tots en formem part amb les nostres accions. Com la de Fem-Ho V. Fem que Catalunya no s’aturi. Que la nostra economia es recuperi el més aviat possible. Que tal com ha baixat, torni a pujar. Com la V. La lletra que ens diu … Vinga va! Que per molt que caiguem, ens en sortirem.

Llegir més: www.respon.cat/llotges


Empreses del Grup de Treball:

15.6.20

Josep Maria Canyelles conversa amb Carles Campuzano sobre la Responsabilitat Social en general i el sector discapacitat en concret #RSE #RSC #ConversesPositives @carlescampuzano @EdificiPositiu

Josep Maria Canyelles tindrà una conversa amb Carles Campuzano, director de Dincat -Plena Inclusió Catalunya, president de la Fundació ACSAR i exdiputat al Congrés durant 23 anys, a més de persona de referència en el camp de la responsabilitat social per tot l'impuls que hi va contribuir a donar.

Les converses formen part d’un entorn de positivitat. Des de TSR Territoris Socialment Responsables i Vector5, dues cooperatives d'iniciativa social, tenim Converses Positives amb persones que contribueixen a expandir la positivitat. Són persones interessants en el camp de la Responsabilitat Social, per a la nostra iniciativa Edificis Positius i per a tot el que ajudi a crear territoris socialment responsables.

El format pretén ser distès i agradable, converses breus de 20 a 30 minuts, que s’emeten en directe a mitja tarda per Instagram Live i que divulguem posteriorment pels nostres canals d’IGTV, YouTube i les altres xarxes socials, per facilitar la interacció.
 • Dimarts 16 de juny
 • 18h
 • Instagram Live @jmcanyelles

Veure Converses Positives anteriors:

14.6.20

15 anys promovent la Responsabilitat Social

El 2019 ha fet 15 anys que em dedico a promoure la Responsabilitat Social de les Empreses i de les Organitzacions. Em refereixo a promoure l'RS des de l'activitat professional independent, ja que anteriorment ja havia fet accions en aquest sentit si bé no constituïa el focus central. És a partir del 2004 quan desenvolupo la marca Responsabilitat Global i quan començo a treballar en un sentit clarament empresarial i estratègic d'aquest enfocament de gestió.

Justament amb motiu d'aquests quinze anys, al juliol del 2019 vaig tenir oportunitat de la conferència inaugural de la Jornada Món Millor de la SER, on vaig poder explicar tres coses de les quals em sento orgullós: el sentit estratègic de la responsabilitat que sempre hem abordat, els models que hem desenvolupat de manera innovadora, i el concepte de Territori Socialment Responsable que vam crear. Podeu sentir l'explicació en aquest vídeo:


Entre les moltes coses que han passat aquests anys, s'han proclamat els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, que suposen un gran far, però que hem de saber aplicar a cada organització, gran o petita, d'un sector o d'un altre. I en cada organització que acompanyem, ens toca seguir abordant els seus reptes a partir dels cinc vectors de l'RS (impactes econòmics, laborals, socials, ambientals i de bon govern) i facilitar la incorporació de l'RS com un enfocament de gestió integral i integrat, connectat amb l'estratègia corporativa, que formi part del model d'empresa, i que estigui inserit en cada procés de gestió, començant pel lideratge i la funció directiva.

Crec que ara toca seguir aportant molta energia, molta passió i molta innovació. I ho farem amb tot l'equip de persones amb qui col·laboro i sumant en múltiples aliances i col·laboracions compartint el coneixement. Per tal de donar més múscul a la capacitat d'acció i d'influència, sumant experiències, al 2011 vam crear Vector5 | Excel·lència i Sostenibilitat, al 2014 vam contribuir a la posada en marxa de Respon.cat, i al 2018 vam crear TSR Territori Socialment Responsable, amb Edificis Positius com a iniciativa de referència.

Tots plegats, juntament amb les empreses i organitzacions amb qui col·laborem sabem que tenim un decenni, fins al 2030, per contribuir a fer possible els reptes que els ODS ens posen damunt la taula, per fer possible un món més sostenible. Ens agradarà si ens hi podeu ajudar. Ens agradarà si us hi podem ajudar.

Josep Maria Canyelles conversa amb Carles Surià sobre com millorar la salut a casa #EdificisSaludables #Radiacions electromagnètiques @EdificiPositiu #ConversesPositives

Josep Maria Canyelles tindrà una conversa amb Carles Surià, enginyer de camins i col·laborador d'Edificis Positius sobre els reptes en la salut als edificis, ja siguin domèstics com de treball. Amb el confinament, la vida a la llar ha pres més importància, però estiguem a casa o a la feina la majorai passem moltes hores entre parets amb substàncies tòxiques, amb radiacions electromagnètiques i altres elements que poden tenir un impacte encara que sigui a llarg termini en la nostra salut i benestar.

Les converses formen part d’un entorn de positivitat. Des de TSR Territoris Socialment Responsables i Vector5, dues cooperatives d'iniciativa social, tenim Converses Positives amb persones que contribueixen a expandir la positivitat. Són persones interessants en el camp de la Responsabilitat Social, per a la nostra iniciativa Edificis Positius i per a tot el que ajudi a crear territoris socialment responsables.

El format pretén ser distès i agradable, converses breus de 20 a 30 minuts, que s’emeten en directe a mitja tarda per Instagram Live i que divulguem posteriorment pels nostres canals d’IGTV, YouTube i les altres xarxes socials, per facilitar la interacció.

 • Dilluns 15 de juny
 • 18h
 • Instagram Live @jmcanyelles

Veure Converses Positives anteriors:

El desenvolupament sostenible ara serà encara més important. Responsabilitat Global ofereix el seu acompanyament en RSE

Responsabilitat Global és una de les consultories expertes amb Responsabilitat Social de les Empreses amb més solera a Catalunya. Sota la direcció de Josep Maria Canyelles, des de l'any 2004 acompanya empreses i organitzacions de totes dimensions i sectors en el desenvolupament de la seva responsabilitat envers la societat, des d'una visió estratègica, vinculada al bon govern, i que pot abordar solucions també en els altres vectors d'impacte, social, econòmic, laboral i ambiental, dins un model de competitivitat responsable i sostenible. Canyelles presideix Vector5 i TSR Territori Socialment Responsable i coordina Respon.cat.
 • Seminari directiu
 • Acompanyament directiu
 • Mapa estratègic  
 • Diagnosi i pautes de progrés
 • Pla d'RSE
 • Gestió ètica, codi ètic, comitè d'ètica
 • Objectius de Desenvolupament Sostenible
 • Empresa saludable
 • Diàleg amb grups d'interès
 • Compres responsables, cadena de proveïment
 • Comunicació responsable, transparència, memòries
 • Certificacions, etiquetes
 • Esdeveniments, elaboració de continguts
 • Conferències, capacitació i sensibilització d'equips 
 • Acció social
 • ...

El desarrollo sostenible ahora va a ser aún más importante. Responsabilitat Global ofrece su acompañamiento en RSE


Responsabilitat Global es una de las consultorías expertas con Responsabilidad Social de las Empresas con más solera. Bajo la dirección de Josep Maria Canyelles, desde el año 2004 acompaña a empresas y a organizaciones de todas dimensiones y sectores en el desarrollo de su responsabilidad para con la sociedad, desde una visión estratégica, vinculada al buen gobierno, y que puede abordar soluciones también en los otros vectores de impacto, social, económico, laboral y ambiental, dentro de un modelo de competitividad responsable y sostenible. Canyelles preside Vector5 y TSR Territorio Socialmente Responsable y coordina Respon.cat.
 • Seminario directivo 
 • Acompañamiento directivo 
 • Mapa estratégico 
 • Diagnóstico y pautas de progreso 
 • Plan de RSE 
 • Gestión ética, código ético, comité de ética 
 • Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 • Empresa saludable
 • Diálogo con grupos de interés 
 • Compras responsables, cadena de abastecimiento 
 • Comunicación responsable, transparencia, memorias 
 • Certificaciones, etiquetas 
 • Eventos, elaboración de contenidos 
 • Conferencias, capacitación y sensibilización de equipos 
 • Acción social 
 • ...