28.7.22

Postgrau en Gestió de la Responsabilitat social corporativa i sostenibilitat ESCI-UPF

 • El Postgrau en Gestió de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i sostenibilitat d'ESCI-UPF ofereix una visió global dels diferents aspectes que inclou l'RSC en un marc de referència internacional.
 • Josep Maria Canyelles (Vector5 i Respon.cat) és professor del postgrau i també forma part del Comitè assessor juntament amb Beatriz Bayo (Grup Mango) i  Patricia Reverter (KPMG).
POSTGRAU EN GESTIÓ DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA I SOSTENIBILITAT (web)

PRESENTACIÓ

1) INTRODUCCIÓ

La responsabilitat social (RS) ha esdevingut un aspecte clau de gestió per a organitzacions i empreses. Els diferents àmbits d'aplicació en una organització (bon govern, econòmic, de drets humans, laboral, mediambiental i de relació amb la societat) s'han situat, per la seva importància, a l'eix dels debats tant interns com externs. Tanmateix, l’adequat diàleg i relació amb els grups d'interès constitueix un dels pilars bàsics en què es fonamenta aquesta política i enfocament així com una font d'informació per a la creació de valor i competitivitat de les organitzacions.


El Postgrau en Gestió de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i sostenibilitat d'ESCI-UPF ofereix una visió global de tots els aspectes fonamentals que abraça aquest concepte en una organització, en un marc de referència internacional. En aquest sentit, entre d'altres, inclou totes les fases i passos en la implementació de la RSC i la sostenibilitat en una organització, com ara: l'establiment de les bases i l'estratègia, l'elaboració de polítiques i compromisos, la gestió dels diferents àmbits i el desenvolupament de les instruccions i procediments interns i externs necessaris, el diàleg i la relació amb els grups d'interès, els diferents sistemes de rendició de comptes i reporting, així com tots els altres aspectes, iniciatives i relacions internes i externes que puguin tenir relació en aquest àmbit amb una organització.

Aquest postgrau té com a objectiu fonamental donar a conèixer amb profunditat tots els aspectes i àmbits de la RSC, així com la seva aplicació i gestió en les diferents organitzacions i, especialment, en l'àmbit empresarial amb un enfocament eminentment professionalitzant i pràctic. D'altra banda, també s'aprofundeix en les diferents tendències i iniciatives més rellevants internacionals, tant les actuals com les de futur. Tot això a partir de casos reals i d'exemples de bones pràctiques, amb l'objectiu que els alumnes adquireixin les competències adequades per entendre i gestionar correctament aquests àmbits a les diferents organitzacions i entorns.2) AQUEST POSTGRAU ET PERMETRÀ

• Tenir una visió àmplia, global i també aplicada de la RSC, especialment a l'entorn empresarial.

• Conèixer els diferents aspectes i conceptes relacionats (sostenibilitat, economia circular, economia alternativa, enfocament ESG, índexs de borsa i fons d'inversió sostenibles, anàlisi de sectors, acció social, etc.).

• Gestionar els diferents àmbits d’aplicació de la RSC en una organització.

• Elaborar i gestionar procediments, protocols i instruccions (codis ètics, codis de conducta, etc.).

• Dur a terme el reporting adequadament en funció de les característiques de l'organització.

• Comprendre les diferents iniciatives i marcs normatius a nivell internacional.

• Etc.3) PERFIL DELS ALUMNES

• Recent graduats – Persones que vulguin desenvolupar la seva carrera en l'àmbit de l'RSC.

• Professionals, emprenedors i gestors - Persones amb interès a incorporar o impulsar l'RSC a la seva institució.

• Reorientació professional – Persones que vulguin reorientar la seva carrera professional posant especial èmfasi a l'RSC.4) SORTIDES PROFESSIONALS

• Direcció / Coordinació d'RSC.

• Responsable encarregat/da de la gestió, certificació i monitorització dels aspectes d'RSC.

• Directiu/va o responsable encarregat de la gestió i implementació de l'RSC.

• Tècnic/a d'RSC.

• Consultoria d'RSC.5) PROGRAMA

El postgrau, impartit per professionals i experts de diferents empreses i organitzacions de diferents sectors de referència amb un alt compromís i implementació de l'RSC, s'estructura en quatre mòdulsMÒDUL I. INTRODUCCIÓ: ASPECTES BÀSICS

En aquest mòdul es fa una introducció i un aprofundiment al concepte de responsabilitat social i una visió general de tots els àmbits relacionats (sostenibilitat, economia verda i circular, environmental, social and governance-ESG, etc.). Així mateix, s'analitzen els conceptes bàsics d'ètica i la relació amb l'RSC. Finalment es fa un cas pràctic de dilemes ètics i presa de decisions en una organització.

Continguts

• Introducció: aspectes bàsics i exemples d’aplicació en diferents àmbits i sectors. Casos empreses.

• Conceptes bàsics d’ètica. El relativisme.

• La Responsabilitat Social Corporativa: definició, evolució, tendències i dimensions d’aplicació.

• L'RSC i la seva relació amb altres conceptes.

• Cas pràctic de dilemes ètics i presa de decisions en una organització.MÒDUL II. LA GESTIÓ DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL

En aquest mòdul s'aprofundeix en el concepte i en tots els aspectes relacionats amb els grups d'interès. D’altra banda, es dóna una visió global dels diferents àmbits de gestió de l'RSC en una organització (bon govern, aspectes econòmics, de drets humans, laborals, mediambientals i de relació amb la societat) i de les diferents accions realitzades. A cadascun dels àmbits s'analitzen casos pràctics explicats per les mateixes empreses i organitzacions que els duen a terme.

Continguts

• Parts interessades, definició i relació amb les organitzacions. Matrius de materialitat i identificació d’aspectes rellevants d'RSC.

• Els diferents àmbits de gestió de l'RSC a les organitzacions i les seves activitats

• Codis ètics i altres protocols. Procediments i instruccions interns i externs.

• Casos pràctics.MÒDUL III. INICIATIVES INTERNACIONALS. COMUNICACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE SOSTENIBILITAT. EL REPORTING

Aquest mòdul aprofundeix en les diferents iniciatives internacionals més importants en matèria d'RSC (Global Compact de les Nacions Unides, l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, Bcorp, etc.). D'altra banda, també aprofundeix en tots els aspectes de reporting (visió general de les diferents normatives i metodologies, Global Reporting Initiative-GRI, directives i estats d'informació no financera, etc.), insistint de nou a les matrius de materialitat amb l'objectiu enfocar adequadament els aspectes més rellevants de RSC en una organització. A cadascun dels àmbits s'analitzen casos pràctics explicats per les mateixes empreses i organitzacions que els duen a terme.

Continguts

• Normativa i legislació relacionada amb els diferents àmbits de l'RSC/sostenibilitat.
• Organitzacions, institucions i iniciatives d'RSC/sostenibilitat a nivell internacional.
• Altres marcs i iniciatives específiques.
• El reporting en RSC/sostenibilitat: directives i normativa. Estàndards internacionals (Global Reporting Initiative-GRI, etc.), estats d'informació no financera, etc.
• Sistemes certificats de gestió dels àmbits de l'RSC (SA800, etc.)
• Casos pràctics.MÒDUL IV. ALTRES ASPECTES RELACIONATS. L'ACCIÓ SOCIAL

En aquest mòdul s'aprofundeix en les diferents iniciatives d'economia alternativa (comerç just, negocis a la base de la piràmide, etc.), les empreses socials, la banca ètica i les inversions responsables, els microcrèdits, el voluntariat des de dins i fora de l’organització, la relació amb les ONG, la innovació, les competències i les habilitats per al canvi en tots aquests aspectes. A cadascun dels àmbits s'analitzen casos pràctics explicats per les mateixes empreses i organitzacions que els duen a terme.

Continguts

• Iniciatives d’economia alternativa.
• Banca ètica i inversions responsables.
• Empreses socials.
• Fons d’inversió solidaris i índexs borsaris sostenibles.
• L’acció social i la filantropia.
• Innovació i RSC.
• Casos pràctics6) SESSIONS I TAULES RODONES

Durant la durada del postgrau hi haurà la possibilitat (en funció de les possibilitats d'organització) d'assistir a diferents taules rodones/conferències relacionades organitzades a l'entorn de la UPF.

7) AVALUACIÓ

Per a poder superar el postgrau cal una assistència mínima a les sessions d'un 80%. Així mateix, havent assistit com a mínim a aquest nombre de sessions, l'avaluació del postgrau es realitza a través de l'elaboració i la presentació d'un treball de final de postgrau per part dels alumnes. Aquest treball es duu a terme durant tot el postgrau amb el seguiment d'uns tutors assignats i mitjançant unes reunions (o fites). Aquestes reunions (4) s'estableixen per realitzar el plantejament, l'orientació i el seguiment adequat als diferents alumnes.8) PROFESSORAT (web)

El postgrau és impartit per experts acadèmics i professionals en actiu en matèria d'RSC de gran prestigi pertanyents a diversos sectors.

Direcció

Xavier Carbonell - Coordinador acadèmic i professor a ESCI-UPF. Director de la Càtedra Mango de Responsabilitat Social Corporativa a ESCI-UPF.

Ester Oliveras - Professora agregada del Departament d'Economia i Empresa. Vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat de la UPF.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ester-oliveras/Comitè assessor

Beatriz Bayo (Directora d'RSC del Grup Mango)

Patricia Reverter (Sòcia de sostenibilitat i bon govern de KPMG)

Josep Maria Canyelles (soci fundador de Vector5 i coordinador de Respon.cat)

Postgrado en Gestión de la Responsabilidad social corporativa y sostenibilidad ESCI-UPF

 • El Postgrado en Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y sostenibilidad de ESCI-UPF ofrece una visión global de los distintos aspectos que incluye la RSC en un marco de referencia internacional.
 • Josep Maria Canyelles (Vector5 y Respon.cat) es profesor del posgrado y también forma parte del Comité asesor junto a Beatriz Bayo (Grupo Mango) y Patricia Reverter (KPMG).


POSTGRADO EN GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y SOSTENIBILIDAD (
web)

PRESENTACIÓN

1) INTRODUCCIÓN

La responsabilidad social (RS) se ha convertido en un aspecto clave de gestión para organizaciones y empresas. Los distintos ámbitos de aplicación en una organización (buen gobierno, económico, de derechos humanos, laboral, medioambiental y de relación con la sociedad) se han situado, por su importancia, en el eje de los debates tanto internos como externos. Sin embargo, el adecuado diálogo y relación con los grupos de interés constituye uno de los pilares básicos en los que se fundamenta esta política y enfoque así como una fuente de información para la creación de valor y competitividad de las organizaciones.
 
El Postgrado en Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y sostenibilidad de ESCI-UPF ofrece una visión global de todos los aspectos fundamentales que abarca este concepto en una organización, en un marco de referencia internacional. En este sentido, entre otros, incluye todas las fases y pasos en la implementación de la RSC y la sostenibilidad en una organización, tales como: el establecimiento de las bases y la estrategia, la elaboración de políticas y compromisos, la gestión de los diferentes ámbitos y el desarrollo de las instrucciones y procedimientos internos y externos necesarios, el diálogo y la relación con los grupos de interés, los distintos sistemas de rendición de cuentas y reporting, así como todos los demás aspectos,

Este posgrado tiene como objetivo fundamental dar a conocer en profundidad todos los aspectos y ámbitos de la RSC, así como su aplicación y gestión en las diferentes organizaciones y, especialmente, en el ámbito empresarial con un enfoque eminentemente profesionalizante y práctico. Por otra parte, también se profundiza en las distintas tendencias e iniciativas más relevantes internacionales, tanto las actuales como las de futuro. Todo ello a partir de casos reales y ejemplos de buenas prácticas, con el objetivo de que los alumnos adquieran las competencias adecuadas para entender y gestionar correctamente estos ámbitos en las diferentes organizaciones y entornos.2) ESTE POSTGRADO TE PERMITIRÁ

• Tener una visión amplia, global y también aplicada de la RSC, especialmente en el entorno empresarial.

• Conocer los distintos aspectos y conceptos relacionados (sostenibilidad, economía circular, economía alternativa, enfoque ESG, índices de bolsa y fondos de inversión sostenibles, análisis de sectores, acción social, etc.).

• Gestionar los distintos ámbitos de aplicación de la RSC en una organización.

• Elaborar y gestionar procedimientos, protocolos e instrucciones (códigos éticos, códigos de conducta, etc.).

• Realizar el reporting adecuadamente en función de las características de la organización.

• Comprender las distintas iniciativas y marcos normativos a nivel internacional.

• Etc.3) PERFIL DE LOS ALUMNOS

• Recién graduados – Personas que quieran desarrollar su carrera en el ámbito de la RSC.

• Profesionales, emprendedores y gestores - Personas con interés en incorporar o impulsar la RSC en su institución.

• Reorientación profesional – Personas que quieran reorientar su carrera profesional poniendo especial énfasis en la RSC.4) SALIDAS PROFESIONALES

• Dirección / Coordinación de RSC.

• Responsable encargado/a de la gestión, certificación y monitorización de los aspectos de RSC.

• Directivo/a o responsable encargado de la gestión e implementación de la RSC.

• Técnico/a de RSC.

• Consultoría de RSC.5) PROGRAMA

El posgrado, impartido por profesionales y expertos de diferentes empresas y organizaciones de diferentes sectores de referencia con un alto compromiso e implementación de la RSC, seMÓDULO I. INTRODUCCIÓN: ASPECTOS BÁSICOS

En este módulo se hace una introducción y una profundización en el concepto de responsabilidad social y una visión general de todos los ámbitos relacionados (sostenibilidad, economía verde y circular, environmental, social and governance-ESG, etc.) . Asimismo, se analizan los conceptos básicos de ética y la relación con la RSC. Por último se hace un caso práctico de dilemas éticos y toma de decisiones en una organización.

Contenidos

• Introducción: aspectos básicos y ejemplos de aplicación en distintos ámbitos y sectores. Casos empresas.

• Conceptos básicos de ética. El relativismo.

• La Responsabilidad Social Corporativa: definición, evolución, tendencias y dimensiones de aplicación.

• La RSC y su relación con otros conceptos.

• Caso práctico de dilemas éticos y toma de decisiones en una organización.MÓDULO II. LA GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

En este módulo se profundiza en el concepto y en todos los aspectos relacionados con los grupos de interés. Por otra parte, se da una visión global de los distintos ámbitos de gestión de la RSC en una organización (buen gobierno, aspectos económicos, de derechos humanos, laborales, medioambientales y de relación con la sociedad) y de las distintas acciones realizadas. En cada uno de los ámbitos se analizan casos prácticos explicados por las propias empresas y organizaciones que los realizan.

Contenidos

• Partes interesadas, definición y relación con las organizaciones. Matrices de materialidad e identificación de aspectos relevantes de RSC.

• Los diferentes ámbitos de gestión de la RSC en las organizaciones y sus actividades

. • Códigos éticos y otros protocolos. Procedimientos e instrucciones internos y externos.

• Casos prácticos.MÓDULO III. INICIATIVAS INTERNACIONALES. COMUNICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD. EL REPORTING

Este módulo profundiza en las diferentes iniciativas internacionales más importantes en materia de RSC (Global Compact de Naciones Unidas, Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible, Bcorp, etc.). Por otra parte, también profundiza en todos los aspectos de reporting (visión general de las diferentes normativas y metodologías, Global Reporting Initiative-GRI, directivas y estados de información no financiera, etc.), insistiendo de nuevo en las matrices de materialidad con el objetivo de enfocar adecuadamente los aspectos más relevantes de RSC en una organización. En cada uno de los ámbitos se analizan casos prácticos explicados por las propias empresas y organizaciones que los realizan.

Contenidos

• Normativa y legislación relacionada con los distintos ámbitos de la RSC/sostenibilidad.
• Organizaciones, instituciones e iniciativas de RSC/sostenibilidad a nivel internacional.
• Otros marcos e iniciativas específicas.
• El reporting en RSC/sostenibilidad: directivas y normativa. Estándares internacionales (Global Reporting Initiative-GRI, etc.), estados de información no financiera, etc.
• Sistemas certificados de gestión de los ámbitos de la RSC (SA800, etc.)
• Casos prácticos.MÓDULO IV. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS. LA ACCIÓN SOCIAL

En este módulo se profundiza en las diferentes iniciativas de economía alternativa (comercio justo, negocios en la base de la pirámide, etc.), las empresas sociales, la banca ética y las inversiones responsables, los microcréditos, el voluntariado desde dentro y fuera de la organización, la relación con las ONG, la innovación, las competencias y habilidades para el cambio en todos estos aspectos. En cada uno de los ámbitos se analizan casos prácticos explicados por las propias empresas y organizaciones que los realizan.

Contenidos

• Iniciativas de economía alternativa.
• Banca ética e inversiones responsables.
• Empresas sociales.
• Fondo de inversión solidarios e índices bursátiles sostenibles.
• La acción social y la filantropía.
• Innovación y RSC.
• Casos prácticos6) SESIONES Y MESAS REDONDAS

Durante la duración del posgrado habrá la posibilidad (en función de las posibilidades de organización) de asistir a diferentes mesas redondas/conferencias relacionadas organizadas en el entorno de la UPF.
7) EVALUACIÓN

Para poder superar el posgrado es necesaria una asistencia mínima a las sesiones de un 80%. Asimismo, habiendo asistido como mínimo a este número de sesiones, la evaluación del posgrado se realiza a través de la elaboración y presentación de un trabajo de final de posgrado por parte de los alumnos. Este trabajo se lleva a cabo durante todo el posgrado con el seguimiento de unos tutores asignados y mediante unas reuniones (o metas). Estas reuniones (4) se establecen para realizar el planteamiento, orientación y seguimiento adecuado a los diferentes alumnos.8) PROFESORADO (web)

El posgrado es impartido por expertos académicos y profesionales en activo en materia de RSC de gran prestigio pertenecientes a diversos sectores.

Dirección

Xavier Carbonell- Coordinador académico y profesor en ESCI-UPF. Director de la Cátedra Mango de Responsabilidad Social Corporativa en ESCI-UPF.

Ester Oliveras - Profesora agregada del Departamento de Economía y Empresa. Vicerrectora de Compromiso Social y Sostenibilidad de la UPF.  LinkedIn: www.linkedin.com/in/ester-oliveras/Comité asesor

Beatriz Bayo (Directora de RSC del Grupo Mango)

Patricia Reverter (Socia de sostenibilidad y buen gobierno de KPMG)

Josep Maria Canyelles (socio fundador de Vector5 y coordinador de Respon.cat)

19.7.22

Les pimes poden avançar-se a futurs requeriments legals i del mercat amb l’RSE.Pime

 • Amb aquests dos flaixos d’especial rellevància, les empreses petites i mitjanes poden comprendre per què el Programa RSE.Pime els pot ser útil.
 • Pensat per a pimes que se saben anticipar als temps amb visió de futur per avançar cap a un teixit empresarial més sostenible i per tant més competitiu.

1És urgent que les empreses petites i mitjanes també es preparin davant les noves tendències normatives: les empreses de més de 10 persones estaran obligades previsiblement a presentar memòria de responsabilitat social a partir del 2026 conjuntament amb els comptes anuals, així com ara són solament les de més de 250 persones (Estat d’Informació No Financera- EINF). No és convenient ni eficient abordar aquesta previsió solament com una obligació normativa ja que també és un requeriment creixent dels mercats. Podeu anar-ho integrant dins la gestió i la cultura organitzacional a partir de la participació en el Programa RSE.Pime.

2 Cada vegada són més les empreses que opten per orientar-se a un propòsit empresarial, amb la voluntat de crear valor compartit. Actualment s’està tramitant la creació d’una nova figura societària en aquest sentit. Les empreses que visquin al marge d’aquestes tendències tindran limitacions per competir. El Programa RSE.Pime us permetrà avançar en el vostre sentit de propòsit per anar desenvolupant un model d’empresa i una estratègia de negoci per preparada per a la competitivitat sostenible.

No espereu més 👇🏻

 • Participeu en el prograna RSE.Pime i entreu a formar part  d’aquesta xarxa d’aprenetatge.
 • L’RSE.Pime és un programa gratuït.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓ PIMES: Respon.cat llança la nova edició del Programa RSE.Pime, un pla d’acció en RSE en 10 sessions per guanyar competitivitat orientant-se a un propòsit empresarial
  Llancem l’RSE.Pime 2022-2023, el programa de referència en Responsabilitat Social per a les pimes catalanes.
  Una nova oportunitat per fer un salt qualitatiu de la gestió de la Responsabilitat Social i orientar-se a un propòsit empresarial.
  L'acompanyament RSE.pime consta de vuit sessions en línia, dues sessions presencials grupal i dues consultories in company.
Vols fer un salt qualitatiu en la gestió de la teva RSE? L'RSE.Pime és la teva oportunitat! 

✅    RSE.Pime és un programa pràctic d’implantació de la Responsabilitat Social a les Pimes catalanes

✅    Les empreses participants disposen d’un Pla d’acció a mida per mitjà d’un procés de 10 tallers grupals i dues consultories a l’empresa.

✅    Amb RSE.Pime es genera un espai d'intercanvi i debat amb pimes compromeses amb els valors i la sostenibilitat com a elements competitius de les organitzacions.

El programa RSE.Pime s’estructura com una xarxa d’aprenentatge de Responsabilitat Social que pretén la integració de la sostenibilitat en les pimes seleccionades com a participants.

Durant mig any, directius i directives de pimes es reuneixen un cop al mes en un grup amb totes les organitzacions participants per aprofundir en el sentit empresarial de l’RSE i desenvolupar el propi Pla d’acció. Facilita eines i procediments de millora en la gestió econòmica, social i ambiental  a partir  de  la  implantació  dels valors d’RSE a la cultura empresarial de l’organització.
La força d’RSE.Pime és que ofereix a les empreses de manera àgil un programa complet d’aprenentatge sobre l’RSE amb 10 tallers en grups reduïts de nivell directiu, més dues sessió de consultoria a l’empresa, i una darrera trobada general per avaluar, tot orientat a l’acció.

 

Cada vegada més pimes comprenen que la seva competitivitat depèn de tenir un sentit de propòsit que marqui la diferència

 • Més de 150 pimes aposten per una gestió responsable després d’aquesta vuitena edició de l’RSE.Pime.
 • L’RSE.Pime és una gran oportunitat per a les pimes catalanes de fer un salt qualitatiu en la gestió de la seva Responsabilitat Social.
 • La inscripció a l'edició 2022-23 està oberta: Respon.cat llança la nova edició del Programa RSE.Pime 

 


 

12.7.22

Iniciem la 2a edició del Perfil Compromís Social @uchcat @Vector_5

 El 7 de juliol hem presentat els resultats de la primera edició del Perfil de Compromís Social (PCS), juntament amb Vector5Vector5, eina d’anàlisi dels principals vectors de compromís social, que acompanya a les organitzacions a posicionar-se i anticipar-se als nou requeriments normatius per la contractació de serveis d’atenció a les persones en el marc d’unes xarxes de provisió estables, inclusives i socialment responsables.

7 entitats ja han assolit el Perfil de Compromís Social

A la sessió, Yolanda Elipe (Fundació ASPACE Catalunya), Montse Garcia (Fundació Hospital de Palamós –SSIBE), Jaume Duran (Fundació Sanitària de Mollet), Xavier Millán (Associació Centre d'Higiene Mental Les Corts) i Joan Orrit (Germanes Hospitalàries. Benito Menni CASM) van compartir la seva experiència.

El repte de les organitzacions és incorporar el Compromís Social com a propòsit integrador, incorporant-lo en la seva estratègia.

Iniciem la segona edició, us animem a preguntar-nos com realitzar el Perfil de Compromís Social.

Més info: La Unió ofereix el Perfil de Compromís Social (PCS) a més organitzacions socials i sanitàries amb la gestió tècnica de Vector510.7.22

Les fires i esdeveniments han de gestionar la sostenibilitat en els 5 vectors, segons Josep Maria Canyelles (@vector_5) al Congrés de Fires de Catalunya

 • Josep Maria Canyelles ha intervingut en el 29è Congrés de Fires de Catalunya, a Vic. L'esdeveniment, organitzat per la Federació de Fires de Catalunya (FEFIC), és la gran trobada anual del món de les fires de Catalunya, i enguany ha ofert formació i debat sobre la sostenibilitat al sector i el treball sota pressió. 
 • Canyelles, soci consultor de Vector5 i coordinador de Respon.cat, ha fet la primera ponència, centrada en la responsabilitat del sector, amb el focus en les persones, ja que altres ponències posteriors han posat el focus en l'impacte econòmic i ambiental respectivament.

La reflexió ha abordat com generem un desenvolupament positiu a partir dels ODS, especialment amb aquells que ens parlen de persones, és a dir, l'àmbit social. Però un enfocament d'RSC no pot ser sectorial o a parts sinó que Canyelles Els esdeveniments i les fires han de ser sostenibles en totes les P: Persones, Planeta, Prosperitat, Partenariats i Pau.

Per Canyelles, les fires han de passar de donar resposta a la funció d'ajuntar venedor i comprador a la de tenir una missió, i encara més, un sentit de propòsit, un propòsit superior. Ja no es tracta doncs de solament encarar-se a fomentar l'activitat econòmica o fer arribar productes nous, sinó que cal donar un sentit més transcendent al voltant de com volem contribuir a fer una societat i un món millors. I és que finalment les activitats d'intermediació que no aportin un valor significatiu i diferencial acabaran resultant prescindibles i no generaran l'espai de complicitat necessari.  

Llegir més a: Les fires i els esdeveniments han d'orientar-se a un propòsit superior i ser sostenibles en totes les P: Persones, Planeta, Prosperitat, Partenariats i Pau, segons Canyelles al 29è Congrés de Fires de Catalunya

 

8.7.22

La Unió ofereix el Perfil de Compromís Social (PCS) a més organitzacions socials i sanitàries amb la gestió tècnica de Vector5 @uchcat @Vector_5


Roser Fernández, directora general de La Unió, va expressar la importància d'aquest recurs, ja que les empreses dels sectors social i sanitari hem de ser exemplars en la nostra responsabilitat social i la capacitat de crear valor per a la societat, i això ha de ser un factor per facilitar la prestació de serveis públics, tal com mostren les tendències europees que no valoren tant la fórmula jurídica sinó l'impacte.

També va intervenir per situar la iniciativa, Josep M Bosch, assessor jurídic de La Unió, que va destacar les iniciatives normatives i les tendències en contractació pública, i com es va configurant que escenari en el qual els proveïdors hauran de demostrar que són socialment compromesos.

Josep Maria Canyelles, soci consultor de Vector5 | excel·lència i sostenibilitat, va presentar els resultats d'aquesta primera edició del Perfil de Compromís Social, que presenten unes mitjanes a prop del 65% pel que fa al compliment, tenint en compte que el model integra tant aspectes normatius com també tendències i altres estàndards de lliure adhesió però que formen part del model d'organització que estarà més optimitzada de cara al futur per ser prestadora de serveis públics. Canyelles també va destacar algunes tendències que estan prenent rellevància i que es reforçaran de cara a la segona edició dels PCS per tal de, tal com es va avançar un any enrere en el llançament de la iniciativa, fer que l'eina estigui actualitzada permanentment.

Tot seguit va tenir lloc una taula rodona d'intercanvi d’experiències entre alguna de les organitzacions participants, que van destacar la utilitat de l'eina per la capacitat de fer una fotografia, presentar les dades de manera ordenada en un model i aportar consells de millora. Ma. Emília Gil, directora tècnica de la Fundació Unió, va moderar una taula on van intervenir Yolanda Elipe, directora de comunicació i transparència de la Fundació ASPACE Catalunya; Montse Garcia, directora econòmico-financera de la Fundació Hospital de Palamós –SSIBE; Jaume Duran, director general de la Fundació Sanitària de Mollet; Joan Orrit, director gerent de Benito Menni; i Xavier Millán, cap d'àrea administrativa de l'Associació Centre d'Higiene Mental Les Corts.


Descarrega't el fulletó