10.12.18

[VÍDEO] Diversidad: hoy hablo del origen de la diversidad funcional #palabrasresponsables #motsresponsables #ODS

El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 10 de Naciones Unidas pretende reducir la desigualdad dentro de y entre los países.

Los ODS de Naciones Unidas forman parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ("Transformar nuestro mundo"), que contiene 17 objetivos y 169 metas y sirve como plan de acción para que la comunidad internacional y los gobiernos nacionales promuevan la prosperidad y el bienestar común en estos 15 años.

En el vídeo breve (4'00'') hago una reflexión sobre la diversidad a partir de su origen etimológico. Y lo dedico al recientemente desaparecido Javier Romañach (https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Romañach_Cabrero), humanista e inventor, quien quedó tetraplégico a los 28 años y fue un gran activista social desde organizaciones como el Foro de Vida Independiente y Divertad, y compañero del grupo IP donde Andreu Veà nos puso en contacto.

Serie [palabras responsables]


6.12.18

Les grans empreses hauran de publicar informació no financera i de diversitat

La modificació legislativa suposa la transposició de la Directiva 2014/95/UE del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la 2013/34/UE pel que fa a divulgació d'informació no financera per part de les empreses grans amb l'objectiu d'identificar riscos, millorar la sostenibilitat i augmentar la confiança dels inversors, els consumidors i la societat en general.

Amb la nova obligació, s'amplia el contingut exigit en l'informe anual de govern corporatiu que han de publicar les societats anònimes cotitzades, en nom de millorar la transparència i facilitant la comprensió de l'organització empresarial i dels negocis.

Una de les conseqüències és que a partir d'ara les empreses afectades hauran de divulgar les polítiques de diversitat de competències i punts de vista que s'apliquin al seu òrgan d'administració respecte a qüestions com l'edat, el sexe, la discapacitat o la formació i experiència professional. Dins de la informació no financera, les empreses hauran d'incloure almenys aquestes matèries
 • Ambiental: contaminació, economia circular i prevenció i gestió de residus, ús sostenible dels recursos, canvi climàtic, protecció de la biodiversitat.
 • Social/laboral: en relació a l'ocupació s'exigirà el nombre total i distribució d'empleats per sexe, edat, país i qualificació professional, el nombre i distribució per modalitats de contractes de treball, la mitjana de contractes indefinits, temporals ja temps parcial, el nombre d'acomiadaments, les remuneracions mitjanes, etc. També altres relatives a l'organització del treball, la salut i seguretat en el treball i les relacions socials, la formació, accessibilitat o igualtat de tracte i d'oportunitats entre homes i dones. 
 • Drets humans: informació sobre l'aplicació dels procediments de diligència en aquesta matèria, la prevenció de riscos en la seva vulneració i, si escau, mesures per mitigar i reparar els abusos comesos. 
 • Lluita contra la corrupció i el suborn: mesures per prevenir-lo, lluitar contra el blanqueig de capitals i aportacions a fundacions i entitats sense ànim de lucre.
 • Societat: compromisos de l'empresa amb el desenvolupament sostenible; subcontractació i proveïdors; consumidors, amb mesures per a la salut i seguretat dels mateixos, i la informació fiscal, amb els beneficis obtinguts país per país, els impostos sobre beneficis pagats i les subvencions públiques rebudes.
Per facilitar aquesta informació, les empreses hauran de basar-se en marcs nacionals, marcs de la Unió Europea, o marcs internacional:
 • Sistema de Gestió i Auditoria Mediambiental (EMAS), 
 • Pacte Mundial de les Nacionals Unides, 
 • Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, 
 • Acord de París sobre canvi climàtic, 
 • Principis Rectors sobre les empreses i drets humans que posen en pràctica el marc de les Nacions Unides per protegir, respectar i remeiar 
 • Línies Directrius de l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics (OCDE ) per a empreses multinacionals, 
 • Norma ISO 26000,
 • Norma SA 8000,
 • Declaració tripartida de principis sobre les empreses multinacionals,
 • Política social de l'Organització Internacional del Treball, 
 • Iniciativa Mundial de presentació d'Informes de Sostenibilitat de GRI, 
 • Altres marcs internacionals reconeguts.
D'altra banda, aquesta reforma afecta les societats anònimes, a les de responsabilitat limitada i a les comanditàries per accions que, de forma simultània, tinguin la condició d'entitats d'interès públic. Les societats d'interès públic que formulin comptes consolidats també estiguin incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta norma sempre que el grup es qualifiqui com gran. En tots dos casos el nombre mitjà de treballadors serà superior a 500. Les petites i mitjanes empreses estan exemptes de l'obligació d'incloure una declaració no financera, així com de requisits addicionals vinculats a aquesta obligació.

2.12.18

L’MPM2017 torna a qualificar de mitjà el nivell de risc per al pluralisme a Espanya

L’any 2017, el Media Pluralism Monitor (MPM), que elabora al Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CEMPF) i finança la Unió Europea, ha qualificat com a mitjà el nivell de risc a Espanya per al pluralisme als mitjans.

L’MPM és un estudi que analitza quatre àrees concretes (protecció bàsica, independència del poder polític, pluralitat de mercats i inclusió social) en la situació dels mitjans en els vint estats de la Unió Europea, a més de a Montenegro i Turquia. Cadascuna de les àrees esmentades s’estudien en funció de diversos indicadors.

En el cas d’Espanya, els responsables de l’estudi a Espanya (els professors Pere Masip, Carlos Ruiz, Jaume Suau i Ángel García Castillejo, de la Facultat de Comunicació Blanquerna (Universitat Ramon Llull, de Barcelona) estimen que el nivell de risc és mitjà i es produeix en el context d’un país que s’ha dotat d’una legislació progressista i ha desenvolupat un marc legal integral per assegurar el pluralisme dels mitjans, però la implementació és sovint feble i inefectiva.


Del total de vint indicadors repartits entre les quatre àrees només en dos el nivell de risc és alt: en el de competència crossmedia, on s’assoleix un 75%, i en el d’accés a les minories (63%). Segons la metodologia del MPM es considera alt el nivell de risc a partir del 65%, i a Espanya s’apropen a aquest llindar, sense sobrepassar, cinc indicadors: accés als mitjans de les dones (64%); autonomia editorial (63%); protecció del dret a la informació (56%); abast dels mitjans convencionals i accés a internet (56%); i concentració horitzontal a la propietat de mitjans (54%).

Perspectiva

Les dades corresponents a l’MPM2017 mostren un empitjorament de la situació del pluralisme de mitjans a l’Estat espanyol si es comparen amb els obtinguts en el mateix estudi en 2016. Dels vint indicadors ha augmentat el risc en deu; i han millorat o s’han mantingut sense canvis cinc, respectivament.


Font: Per Luis Palacio Llanos / Digimedios

El capítol dedicat a Espanya inclou entre les seves principals àrees de risc el tractament de la situació política de Catalunya:

Within the context of the pro-independence movement in Catalonia, several organisations such as The Platform in Defence of the Freedom of Information have also reported that the police have entered media newsrooms, identified journalists or prohibited political events, as well as closing down more than 140 websites, including those of civil organisations and the pro-independence parties. There have been reports that major telecom operators have been asked to monitor and block traffic to political websites and, following a court order, the police have raided the offices of the .CAT registry in Barcelona, checking computers and arresting the staff. According to some media some of these
actions have been carried out without a court order.

1.12.18

[VÍDEO] Números i economia #motsresponsables #ODS Avui parlo de l'origen dels números i l'economia

L'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 8 de Nacions Unides parla d'economia i pretén fomentar el creixement econòmic i l’ocupació inclusius i sostenibles, i el treball decent per a tothom.
En el vídeo breu (2'24'') faig una reflexió sobre els números i sobre l'economia a partir del seu origen etimològic. Sèrie [mots responsables]


Una eina del Financial Times adverteix si els articles citen massa homes


El Financial Times adverteix automàticament als seus periodistes si els seus articles citen massa homes en un intent de forçar els escriptors a buscar dones expertes per incloure-les en les seves peces.

L’editora va trobar que només el 21% de les persones que es citen al FT són dones, cosa que ha provocat el desenvolupament d’un bot que utilitza pronoms i anàlisi de noms per determinar si una font és masculina o femenina. Els editors de la secció seran avisats si no fan prou per mostrar a les dones en les seves històries.

La iniciativa, que abasta moltes indústries dominades pels homes, està interessada a atreure més lectores amb la seva recerca que suggereix que es desprén d’articles que depenen en gran mesura de les cites dels homes. S’ha advertit al personal de FT que, en el futur, l’anàlisi textual automàtic podria advertir els periodistes del diari sobre la manca de veus femenines en un article en el mateix moment de mecanografiar-lo.

Un estudi del mateix diari assegura que les imatges de dones que il·lustren articles demostra que “les dones tenen més probabilitats que els homes de fer clic a una foto d’una dona i amb menys probabilitat que els homes de fer clic a una foto que contingui només homes”. L’estudi també afirma que la proporció d’escriptors d’opinió femenina al diari ha augmentat del 20% al 30% entre març i agost. (Font: The Guardian)

Josep Maria Canyelles participa en el procés per desenvolupar indicadors dels ODS a nivell municipal

Des de l’aprovació i ratificació de l’Agenda 2030, l’any 2015, hi ha hagut un interès creixent entre algunes administracions catalanes per anar incorporant els 17 ODS com a guies en el disseny de les polítiques i estratègies a desenvolupar, així com per adaptar la bateria d’indicadors proposats a les necessitats pròpies d’informació/avaluació i als recursos disponibles.

No obstant, en l’aspecte dels indicadors la tasca no és fàcil. És necessari fer un treball metodològic previ de construcció d’indicadors que corresponguin a aquelles polítiques que es desenvolupen als municipis en coherència amb els ODS i que millor mesurin el seu compliment. Però alhora aquests indicadors s’han d’adaptar, en la mesura del possible, als recursos disponibles en fonts estadístiques i sistemes d’informació d’escala local.

Vista la necessitat, el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona desenvolupa un projecte per disposar d’una bateria adequada d’indicadors locals de compliment dels ODS. El plantejament bàsic, conforme amb l’essència que proposen els objectius, és construir-la amb la participació d’entitats i institucions especialitzades de tota la quàdruple hèlix, i arribar a difondre-la entre tots els municipis i entitats. El PEMB, en la seva funció de desenvolupar projectes sobre la base de la concertació amb entitats i institucions diverses, proposa la creació d’un grup amb persones expertes en les principals matèries que tracten els 17 ODS i en el treball amb indicadors d’avaluació i sistemes d’informació.

Per iniciar el procés, s'ha fet una dinàmica de discursos d'ascensor (elevator pitch) on he pogut sintetitzar amb un minut i mig com estic impulsant els ODS des de diferents àmbits:
 • Fomentant els ODS des de Respon.cat amb espais de trobada, vinculació de moltes activitats, Premis Respon.cat, RSE.Pime i altres.
 • Desenvolupant el programa Focus de l'RSE a Catalunya, inicialment desenvolupat des de Vector5 i posteriorment cedit a Respon.cat
 • Des de la cooperativa d'iniciativa social Vector5, que potser és la primera empresa del món que té els ODS i l'Agenda 2030 dins els Estatuts, i que treballa per ajudar les empreses i organitzacions a incorporar-los, així com des dels programes públics que coordinem i des de la consultoria empresarial i accions formatives sobre RSE.
 • Desenvolupant el concepte de Territori Socialment Responsable des del 2005 i actualment vinculant-lo amb els ODS i l'Agenda Urbana, i també des de TSR Territori Socialment Responsable SCCL. 
 • Des de Responsabilitat Global, amb la docència en universitats, les conferències i reflexions, i també amb els microvídeos sobre etimologia de paraules relacionades amb els ODS [mots responsables].

Josep Maria Canyelles anirà publicant microvídeos sobre paraules incloses en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides ens proposen 17 reptes per a assolir fins a l'any 2030.

Per contribuir al seu coneixement des d'una perspectiva diferent, Josep Maria Canyelles, expert en Responsabilitat Social, ha començat a publicar microvídeos sobre l'etimologia de les principals paraules a què els ODS fan referència i en els propers mesos les complementarà amb altres com la pau, l'ètica, la sostenibilitat, la responsabilitat, l'energia, la pobresa...

Segons l'autor, intento fer-ho aportant un coneixement que pugui ser interessant per a comprendre millor el significat actual i comparant sempre que és possible entre diferents paraules o amb mots germans de llengües properes.

Els anireu trobant al blog Responsabilitat Global amb l'etiqueta: [mots responsables]. Alhora, en aquesta pàgina s'aniran enllaçant per ordre vinculats al logo de cada ODS.

Hi ha moltes paraules per fer... Si teniu interès en algun mot en concret que encara no hagi fet i voleu que m'hi avanci, estaré encantat de correspondre-hi!
Sostenibilitat (desenvolupament sostenible)
[ca] Responsabilitat [es] Responsabilidad / [es] Responsibility
Ètica

Pobresa
Fam
Salut (empresa saludable)
Dia Internacional del Petó 
Dia Mundial de la Bicicleta
Educació
Matemàtiques
Universitat

Dia Internacional de les Dones (gènere, dona, muller)
Violència

 

Aigua
Energia
Treball
Decent
Creixement
L'economia (eco-) 
Números i economia

Indústria
Innovació
Reducció
Refugiat
Ciutat
Comunitat
Sostenible
Els llibres ens fan lliures (Sant Jordi)
Producció
El consum 
Bio

Clima
L'ozó
Oxigen
Mar
Oceà
Conservar
La platja
La posidònia
Medusa
Vida
Ecosistema
Terrestre
Pluja
Mont / muntanya (Dia de la Mare de Déu de Montserrat)
Herbes de Pasqua 
Cosmètica (natural 100%)

Pau
Justícia
L'escepticisme
El dret i regir de manera justa
El ioga 
Sant, sagrat, sancionar
Groc
 
Aliances
Assolir

Altres motsresponsables no necessàriament relacionats amb els ODS: Ésser,