12.8.04

Proposen abordar els Objectius del Mil·lenni en l'àmbit local per mitjà de la RSC

Van tenir lloc les jornades Municipis dinamitzadors del Objectius del Mil·lenni organitzades per ANUE i la Diputació de Barcelona

La Jornada “Els Municipis, dinamitzadors dels Objectius del Mil·lenni”, organitzada per l'Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE) i la Diputació de Barcelona, celebrada ahir dijous 10-03-05 va tenir la presència de Mohand Cherifi, Director de l’Aliança Mundial de Ciutats contra la Pobresa, qui va assenyalar la importància d'aplicar els Objectius del Mil·lenni (OdM) en les polítiques dels ajuntaments, fomentant una quotidianitat d'aquest compromís en les pràctiques municipals.

Per a això, els tècnics dels ajuntaments han de rebre una formació sobre els Objectius del Mil·lenni (OdM), encara que va remarcar: “si no hi ha voluntat política no hi pot haver un compromís real, però aquest compromís ha d'anar més enllà dels governs, és assumpte de tota la societat civil. Només d'aquesta forma s'aconseguirà la implicació dels ciutadans. Per això és fonamental que els ajuntaments tracin línies de parteneriat en tots els nivells, per a col·laborar, aprendre i compartir”.

Per la seva banda, Eduardo Zepeda, responsable del Centre Contra la Pobresa del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament a Brasília, va destacar la importància dels informes que els països produeixen sobre la implementació dels OdM en els seus països, sent una eina necessària per a la seva planificació. En avaluar els resultats dels OdM, Zepeda va ressaltar que les estadístiques poden dur a equívocs: “en regions on les xifres indiquen millores espectaculars, es pot estar generalitzant uns resultats sense tenir en compte les especificitats de cada zona dintre d'un mateix país. Com a conseqüència, és necessari que els OdM siguin implementats des de l'àmbit local, ja que només el compromís des de les administracions de base pot aconseguir la consecució dels Objectius”.

La gran novetat de la Jornada venia de l'aposta per abordar els Objectius del Mil·lenni en l'àmbit local per mitjà de la RSC, repte que va ser secundat amb interès pels representants de les administracions locals. Després de situar la visió empresarial de la RSC, Josep Maria Canyelles, col·laborador de l’ANUE i promotor de Responsabilitat Global, va fer una aposta per la Responsabilitat Social de l'Administració Pública, centrada en l'oportunitat de liderar uns territoris socialment responsables. Sota la premissa que cap organització pot exercir la seva responsabilitat si no ho fa en un territori responsable, és a dir, on el conjunt de la cadena de provisió, i el conjunt d'organitzacions aportin la seva responsabilitat, va situar un doble objectiu per als governs locals, promoure la RSC però també incorporar-la integralment en els ajuntaments.

Buscant el paral·lelisme, va destacar que “si en una empresa el màrqueting amb causa no és equiparable a RSC, tampoc ho són les campanyes municipals de civisme o de sensibilització. I si el mer mecenatge no implica RSC per a l'empresa, tampoc estrictament les transferències de capital com les subvencions o el’0 7%”. En aquest sentit, va mostrar la seva crítica a les limitacions de les polítiques de sensibilització, que parteixen de la premissa que els OdM afecten sobretot als països en desenvolupament, quan indicadors com els de pobresa infantil estan creixent en els països rics. La RSC, per tant, ha d’implicar anar més enllà de la política merament pressupostària.

“L'administració ha de guanyar noves legitimitats a partir de la generació de confiança, i no ho aconseguirà amb visions tangencials. Ha d’integrar la RSC de manera estratègica, aplicant-la també als seus actius intangibles, orientant-se a la creació de capital social i comprenent que forma part de nous paradigmes de gestió”. Finalment, va situar el debat sobre la RSC per part de les administracions públiques en la reflexió sobre l'articulació del nou contracte social i la necessitat d'aprofitar sinèrgies fruit de la responsabilitat de totes les parts.

L'Associació per a les Nacions Unides va mostrar amb aquest acte la seva línia de treball de RSC i va apostar per desenvolupar aquest enfocament de gestió per a aprofundir en el compromís amb els OdM.

Per part de la Diputació de Barcelona es va mostrar interès a explorar fórmules per a la formació del personal de les Administracions locals en matèria de RSC, alhora que es va apostar per la compra pública sostenible.

http://www.collaboratio.net/mm/File/ca/dossierpremsa.doc