31.8.13

Best Chain to Work [ca]

Els indicadors són una manera de captar informació parcial per a fer-nos una imatge del tot. Per exemple, els indicadors de responsabilitat social del GRI, com altres, desglossen en rendiment d'una empresa en els seus diversos aspectes, especialment els cinc vectors ambiental, social, econòmic, laboral i bon govern.

Observar la informació continguda en aquests indicadors, si corresponen a una bona distribució dels diferents aspectes i sobretot incorporen aquells que són més rellevants per a una empresa i el seu sector, ens pot donar una visió de com l'empresa gestiona la responsabilitat social, ja que hi podrem comprendre quin són els temes importants i en quin grau s'estan abordant.

Però sovint la comprensió més profunda pot quedar-nos lluny d'aquesta informació i no podem atànyer quines són les intencions i motivacions, la connexió entre valors corporatius, execució i impactes en sostenibilitat, o els impactes reals especialment en la cadena de valor. D'aquesta manera, les memòries tendeixen a aportar una informació d'RSE amb un caràcter molt més operatiu que estratègic, i molt més esfilagarsat que integral. Vaja, una addició de dades sense una comprensió del valor real per a l'organització!

No és fàcil explicar de quina manera un document amb caràcter periòdic com una memòria d'RSE, i basat en indicadors estandaritzats, podria donar compte d'una hipotètica profunditat dels compromisos d'RSE per part d'una organització. Segurament és impossible de pautar, de convertir en indicadors regulars.

Per a les empreses que tenen cadenes de valor èticament sensibles, normalment llargues i complexes, caldria burxar en les incongruències sovint evidents entre les persones que prenen o consenteixen decisions, i els valors, tant els corporatius com els de les mateixes persones en el seu àmbit particular. Exemplifico. Llegint un article recent a Diario Responsable, s'hi deia:
Si preguntem a qualsevol CEO si els agradaria que els seus fills treballessin en les factories tèxtils del Pakistan, a la mines del Congo, en plantes manufactureres a Amèrica Central, o com a venedores de cervesa a Cambodja, els entraran calfreds. No obstant això, permeten la perpetuació obstinada d'aquests horrors en la cadena de subministrament de les seves corporacions.
Imaginem, doncs, que es demanés de manera anònima a totes les persones de nivell directiu (alt i mitjà) d'una gran corporació alguna pregunta sobre si se sentirien segurs si un fill seu estigués treballant en alguna feina qualsevol d'alguna empresa de les que formen part de la seva cadena de proveïment.

Prèviament l'empresa podria explicar com gestionen la seva cadena de proveïment i alguna ONG especialitzada podria explicar què sol passar en aquestes cadenes. A partir d'aquí, la decisió de valorar-ho dependria íntimament del directiu o càrrec intermig, de manera absolutament anònima.

Òbviament, es tractaria d'una dada subjectiva però que generaria inquietud i motivació per saber-ne més i per fer-ho millor, alhora que permetria a l'empresa mostrar com perfeccionen els sistemes de control en allò que té impactes ètics. Sens dubte, el lideratge i la credibilitat de la direcció afectarien en la valoració.

Crec que aquesta és una via de progrés en la defició d'indicadors singulars d'una organització, que vinculin el bon govern amb altres aspectes del rendiment i que vinculi els valors corporatius i els personals.

Si hi ha iniciatives com el Best Place to Work on les persones voten sobre com es treballa de portes endins, per què no n'hi podria haver altres sobre com es treballa al llarg de la cadena (cosa que no deixa de ser de portes endins!).

Nota: article publicat a Diario Responsable 

Best Chain to Work [es]

Los indicadores son una forma de captar información parcial para hacernos una imagen del todo. Por ejemplo, los indicadores de responsabilidad social del GRI, como otros, desglosan en rendimiento de una empresa en sus diversos aspectos, especialmente los cinco vectores ambiental, social, económico, laboral y buen gobierno.

Observar la información contenida en estos indicadores, si corresponden a una buena distribución de los diferentes aspectos y sobre todo incorporan aquellos que son más relevantes para una empresa y su sector, nos puede dar una visión de cómo la empresa gestiona la responsabilidad social, ya que podremos comprender cuál son los temas importantes y en qué grado se están abordando.

Pero a menudo la comprensión más profunda puede quedarnos lejos de esta información y no podemos captar cuáles son las intenciones y motivaciones, la conexión entre valores corporativos, ejecución e impactos en sostenibilidad, o los impactos reales especialmente en la cadena de valor. De esta manera, las memorias tienden a aportar una información de RSE con un carácter mucho más operativo que estratégico, y mucho más deshilachada que integral. ¡Vamos, una adición de datos sin una comprensión del valor real para la organización!

No es fácil explicar cómo un documento con carácter periódico como una memoria de RSE, y basado en indicadores estandarizados, podría dar cuenta de una hipotética profundidad de los compromisos de RSE por parte de una organización. Seguramente es imposible de pautar, de convertir en indicadores regulares.

Para las empresas que tienen cadenas de valor éticamente sensibles, normalmente largas y complejas, habría que hurgar en las incongruencias a menudo evidentes entre las personas que toman o consienten decisiones, y los valores tanto los corporativos como los de las mismas personas en su ámbito particular. Ejemplificó. Leyendo un artículo reciente en Diario Responsable, se decía:
Si preguntamos a cualquier CEO si les gustaría que sus hijos trabajaran en las factorías textiles de Pakistán, en la minas del Congo, en plantas manufactureras en América Central, o como vendedoras de cerveza en Camboya, les entrarán escalofríos. Sin embargo, permiten la perpetuación obstinada de estos horrores en la cadena de suministro de sus corporaciones.
Imaginemos, pues, que se pidiera de manera anónima a todas las personas de nivel directivo (alto y medio) de una gran corporación alguna pregunta sobre si se sentirían seguros si un hijo suyo estuviera trabajando en algún trabajo cualquiera de alguna empresa de las que forman parte de su cadena de abastecimiento.

Previamente la empresa podría explicar cómo gestionan su cadena de abastecimiento y alguna ONG especializada podría explicar qué suele pasar en estas cadenas. A partir de ahí, la decisión de valorarlo dependería íntimamente del directivo o cargo intermedio, de manera absolutamente anónima.

Obviamente, se trataría de un dato subjetivo pero que generaría inquietud y motivación para saber más y para hacerlo mejor, al tiempo que permitiría a la empresa mostrar cómo perfeccionan los sistemas de control respecto a impactos éticos. Sin duda, el liderazgo y la credibilidad de la dirección afectarían en la valoración.  
Creo que esta es una vía de progreso en la defición de indicadores singulares de una organización, que vinculen el buen gobierno con otros aspectos del rendimiento y que vincule los valores corporativos y los personales.

Si hay iniciativas como el Best Place to Work donde las personas votan sobre cómo se trabaja de puertas adentro, por qué no podría haber otros sobre cómo se trabaja a lo largo de la cadena (¡lo que no deja de ser de puertas adentro!).

Nota: artículo publicado en Diario Responsable  

30.8.13

Una catedral de cartró a prova de terratrèmols

shigeru-ban-emergency-architectureDesprés que la catedral de Christchurch, a Nova Zelanda, quedés pràcticament destruïda després del terratrèmol de 2011, no ha estat reemplaçada per una altra més alta o més gran -com sol passar en aquests casos- sinó per la que es considera la primera i única catedral del món construïda enterament amb cartró.

La catedral de cartró ha costat 6 milions de dòlars i ha estat inaugurada a principis d'aquest mes, segons informa New Scientist.

site-from-the-west-march-21-2013La Transitional Cathedral està construïda amb 98 tubs gegants de 600 mm de diàmetre i 20 metres de longitud. Com a material de construcció, el cartró és un material fàcilment disponible, reciclable, sorprenentment fort i molt barat. ¿Però no s'amararà quan plogui? No, segons el dissenyador de la catedral, l'arquitecte japonès Shigeru Ban. L'edifici és a prova de terratrèmols, d'incendis i no queda xopa amb la pluja.

Els tubs, estan recoberts per tres capes de poliuretà impermeable a l'aigua i protegits per una coberta de policarbonat. El sòl és de formigó i tot el conjunt ha estat reforçat amb panells laminats de xapa de fusta i bigues.

Ha estat dissenyada per durar 50 anys (suposo que d'aquí això de transitional). "Els edificis de paper són immunes als terratrèmols", diu Ban, que s'ha dedicat des de 1986 a dissenyar i construir estructures de cartró per tot el món, des de museus d'art a edificis d'oficines o centres de refugiats després de les emergències causades per terratrèmols o tsunamis.

Les estructures de cartró i fusta són, de manera natural, més resistents als terratrèmols: la seva flexibilitat els atorga més robustesa sota condicions forts de tensió. La nova catedral està feta per suportar fins a 1.2 g de força lateral, alguna cosa equivalent a un esdeveniment que només pot ocórrer una vegada en milers d'anys

Vía :: SmartPlanet

Una catedral de cartón a prueba de terremotos

shigeru-ban-emergency-architectureDespués de que la catedral de Christchurch, en Nueva Zelanda, quedara prácticamente destruída tras el terremoto de 2011, no ha sido remplazada por otra más alta o más grande -como suele ocurrir en estos casos- sino por la que se considera la primera y única catedral del mundo construída enteramente con cartón.

La catedral de cartón ha costado 6 millones de dólares y ha sido inaugurada a principios de este mes, según informa New Scientist.


site-from-the-west-march-21-2013La Transitional Cathedral está construída con 98 tubos gigantes de 600 mm de diámetro y 20 metros de longitud. Como material de construcción, el cartón es un material fácilmente disponible, reciclable, sorprendentemente fuerte y muy barato. ¿Pero no se empapará cuando llueva? No, según el diseñador de la catedral, el arquitecto japonés Shigeru Ban. El edificio es a prueba de terremotos, de incendios y no se empapa con la lluvia.

Los tubos, están recubiertos por tres capas de poliuretano impermeable al agua y protegidos por una cubierta de policarbonato. El suelo es de hormigón y todo el conjunto ha sido reforzado con paneles laminados de chapa de madera y vigas.

Ha sido diseñada para durar 50 años (supongo que de ahí lo de transitional). “Los edificios de papel son inmunes a los terremotos“, dice Ban, quien se ha dedicado desde 1986 a diseñar y construir estructuras de cartón por todo el mundo, desde museos de arte a edificios de oficinas o centros de refugiados tras las emergencias causadas por terremotos o tsunamis.

Las estructuras de cartón y madera son, de manera natural, más resistentes a los terremotos: su flexibilidad les otorga más robustez bajo condiciones fuertes de tensión. La nueva catedral está hecha para soportar hasta 1.2 g de fuerza lateral, algo equivalente a un evento que sólo puede ocurrir una vez en miles de años.

Vía :: SmartPlanet

Em dono de baixa de Greenpeace

Dos anys després de discutir amb Greenpeace Espanya al voltant de les seves males pràctiques, amb canvis de direcció, i sense que s'apreciï cap voluntat d'esmena, he decidit deixar de pagar-hi la quota. Potser d'aquí uns anys s'hagi de crear Greenpeace Catalunya i aleshores ens hi tornem a trobar. Ara per ara, i després de tants anys, no sembla que l'estructura estatal d'aquesta organització internacional tingui capacitat per a entendre que per respectar la biodiversitat en el camp ambiental convé ser coherents per que fa a la diversitat en altres àmbits, com fa Greenpeace en tots els altres països on és present excepte a l'estat espanyol. Aquesta és la carta enviada avui mateix:

Greenpeace
Àrea de socis

Benvolguts,
Benvolgudes,

Us enviem aquest correu per a demanar que em doneu de BAIXA com a membre de l'organització.

Les meves dades són [X]

Agrairé que em confirmeu que la baixa s'ha tramitat correctament.

Així mateix, us informem de la causa de la nostra decisió, motivada per:
a)      la incoherència respecte al concepte de sostenibilitat,
b)      la no reparació en l'incompliment del codi ètic del blog de campanya (insults i censura)
c)      l'incompliment dels compromisos de la direcció,
d)      i en definitiva, l'actitud permanent i sense voluntat d'esmena per part de Greenpeace Espanya sobre el respecte a la diversitat.

El nostre malestar, com el de molts altres catalans membres de Greenpeace, ja ve de lluny però va arribar al clímax amb els fets que van succeir arran de l'acció de l'any 2009 a Barcelona (Sagrada Família i monument a Colom).

Hem volgut esperar un temps més que suficient pensant que l'organització podria reorientar el seu procedir. Malauradament observem que la seva manera de fer segueix estant mediatitzada per una manera d'entendre l'organització amb poca sensibilitat a la diversitat i sense comparació amb cap altra delegació de Greenpeace en altres estats amb diversitat nacional.

[X]
Josep Maria Canyelles i Pastó

Poden recuperar els diàlegs mantinguts a:

26.3.11 [ca] Rèplica a Greenpeace / [es] Réplica a Greenpeace
9.3.11 [ca] Esbós de resposta a Greenpeace (hi ha 6 comentaris per part de lectors qualificats) 
8.3.11 [es] Respuesta de la directora de Greenpeace
1.3.11 [ca] Dialogant amb Greenpeace sobre el seu model de Responsabilitat Social / [es] Dialogando con Greenpeace sobre su modelo de Responsabilidad Social

29.6.10 [ca] Responsabilitat Global demana a Greenpeace que accepti els socis familiars
15.12.09 [ca] Greenpeace: stop discrimination against Catalan!
30.11.09 [ca] Greenpeace Espanya respecta la llengua portuguesa a Portugal
21.11.09 [ca] Es confirma la censura per part de Greenpeace / [es] Se confirma la censura por parte de Greenpeace
12.11.09 [ca] Vostès no estan en disposició de demanar responsabilitat social...
7.11.09 [ca] Greenpeace fa una mínima acció d'esmena
6.11.09 [ca] Presumpta censura al blog de Greenpeace
4.11.09 [ca] Greenpeace no mostra cap reacció pública  // [es] Greenpeace no muestra ninguna reacción pública
3.11.09 [ca] Allau de crítiques a Greenpeace per menystenir el català en les seves accions de denúncia. L'entitat es defensa dient que les xapes i samarretes que ven a Barcelona ja són en català.
3.11.09 [ca] Defensar el clima fa impossible defensar la diversitat? (article a Xarxanet.org)
2.11.09 [ca] Greenpeace a la seva! (i 2)
9.6.09 [ca] Greenpeace a la seva!

Me doy de baja de Greenpeace

Dos años después de discutir con Greenpeace España alrededor de sus malas prácticas, con cambios de dirección, y sin que se aprecie ninguna voluntad de enmienda, he decidido dejar de pagar la cuota. Quizás dentro de unos años se tenga que crear Greenpeace Catalunya y entonces nos volvamos a encontrar. Por ahora, y después de tantos años, no parece que la estructura estatal de esta organización internacional tenga capacidad para entender que para respetar la biodiversidad en el campo ambiental conviene ser coherentes para que respecta a la diversidad en otros ámbitos, como hace Greenpeace en todos los demás países donde está presente excepto en España. Esta es la traducción de la carta enviada hoy:

Greenpeace
Área de socios

Apreciados,
Apreciadas,

Les enviamos este correo para pedir que me den de BAJA como miembro de la organización.

Mis datos son [X]

Agradeceré que me confirme que la baja ha tramitado correctamente. Asimismo, se le informa de la causa de nuestra decisión, motivada por:
a) la incoherencia respecto al concepto de sostenibilidad,
b) la no reparación en el incumplimiento del código ético del blog de ​​campaña (insultos y censura)
c) el incumplimiento de los compromisos de la dirección,
d) y en definitiva, la actitud permanente y sin voluntad de enmienda por parte de Greenpeace España sobre el respeto a la diversidad.

Nuestro malestar, como el de muchos otros catalanes miembros de Greenpeace, ya viene de lejos pero llegó al clímax con los hechos que sucedieron a raíz de la acción del año 2009 en Barcelona (Sagrada Família y monumento a Colom).

Hemos querido esperar un tiempo más que suficiente pensando que la organización podría reorientar su proceder. Desgraciadamente observamos que su manera de hacer sigue estando mediatizada por una manera de entender la organización con poca sensibilidad a la diversidad y sin comparación con ninguna otra delegación de Greenpeace en otros estados con diversidad nacional.

[X]  
Josep Maria Canyelles i Pastó  

Pueden recuperar los diálogos mantenidos en:

26.3.11 [ca] Rèplica a Greenpeace / [es] Réplica a Greenpeace
9.3.11 [ca] Esbós de resposta a Greenpeace (hi ha 6 comentaris per part de lectors qualificats) 
8.3.11 [es] Respuesta de la directora de Greenpeace
1.3.11 [ca] Dialogant amb Greenpeace sobre el seu model de Responsabilitat Social / [es] Dialogando con Greenpeace sobre su modelo de Responsabilidad Social

29.6.10 [ca] Responsabilitat Global demana a Greenpeace que accepti els socis familiars
15.12.09 [ca] Greenpeace: stop discrimination against Catalan!
30.11.09 [ca] Greenpeace Espanya respecta la llengua portuguesa a Portugal
21.11.09 [ca] Es confirma la censura per part de Greenpeace / [es] Se confirma la censura por parte de Greenpeace
12.11.09 [ca] Vostès no estan en disposició de demanar responsabilitat social...
7.11.09 [ca] Greenpeace fa una mínima acció d'esmena
6.11.09 [ca] Presumpta censura al blog de Greenpeace
4.11.09 [ca] Greenpeace no mostra cap reacció pública  // [es] Greenpeace no muestra ninguna reacción pública
3.11.09 [ca] Allau de crítiques a Greenpeace per menystenir el català en les seves accions de denúncia. L'entitat es defensa dient que les xapes i samarretes que ven a Barcelona ja són en català.
3.11.09 [ca] Defensar el clima fa impossible defensar la diversitat? (article a Xarxanet.org)
2.11.09 [ca] Greenpeace a la seva! (i 2)
9.6.09 [ca] Greenpeace a la seva!

27.8.13

“1 de cada 3 vol tocar-te. Deixa't”: l'anunci de Loteries de l'Estat que ha causat indignacióAGÈNCIES | Madrid | 27/08/2013

Loteries de l'Estat ha retirat de manera fulminant la campanya publicitària del Sorteig Extraordinari del Turista, que se celebrarà el 7 de setembre. En el cartell es veu una dona amb els peus a l'aigua i una maleta a les mans. L'eslògan —"1 de cada 3 vol tocar-te. Deixa't"— està situat al costat de les cames de la dona. Els responsables de l'organisme de loteries estatal no hi han vist res d'extraordinari però molts organismes que treballen per la igualtat entre gèneres han posat el crit al cel i s'han sortit amb la seva: la campanya s'ha retirat.

Entre les institucions que han denunciat el cartell hi ha la Fundación Mujeres, amb l'argument que "atempta contra la dignitat de les dones i la igualtat d'oportunitats". Per aquesta fundació, el missatge "apel·la a comportaments de submissió i assetjament sexual que aconsegueixen frivolitzar situacions que poden estar clarament relacionades amb la violència contra les dones, especialment la violència i assetjament sexual".

Font: ARA

26.8.13

Forces armades i Responsabilitat Social: un intent fallit


 • Fa tres anys el Ministeri de Defensa espanyol va publicar un parell de memòries de Responsabilitat Social. Després no se'n va saber res més. 
 • Eren uns bons documents? Tenia sentit? Donaven resposta?
El Ministeri de Defensa va publicar per primer cop una memòria de responsabilitat social corporativa (RSC), corresponent a l'exercici 2009 i també per al 2010, concretant una voluntat creixent per part del sector públic de no quedar absolutament al marge d’una pràctica de transparència que algunes empreses fa temps que han posat en marxa.

Començar a fer memòries és positiu. Es diu que per a algunes empreses les memòries d'RSC poden ser un exercici de màrqueting per a mostrar la cara més amable alhora que oculten les males pràctiques. Davant aquestes crítiques, que de vegades són altament merescudes, sempre hem defensat que considerem positiu que una organització comenci a informar i a gestionar l'RSC, i que això generarà un procés de millora, amb totes les limitacions que es vulgui, però que anirà permetent almenys dues coses: a) que l'empresa vagi adonant-se de la vinculació entre l'RSC i els resultats en forma de bon rendiment empresarial o creació de confiança, i b) que els grups d'interès puguin tenir les dades mostrades com a element per a dialogar i per a prendre decisions.

Aquesta consideració anterior troba sovint en el sector públic una altra limitació, consistent en el fet que la memòria no sorgeix d'una voluntat corporativa, és a dir de l'organització, sinó política, és a dir dels càrrecs públics que actuen en nom d'un interès extracorporatiu, que respon a un interès partidista, i fins i tot amb factors de caràcter personal gens negligibles.

A partir d'aquestes consideracions, doncs, farem un seguit de reflexions al voltant de l'esmentada memòria.

Els continguts. Les memòries d'RSC, sempre en el marc d'un exercici de transparència, no han de ser una memòria de l'activitat realitzada ni tampoc una relació de les dades vinculades a uns indicadors estàndard. Encara que incloguin aquesta part més tècnica o més comunicativa, les memòries es deuen a la voluntat de donar resposta a les inquietuds dels grups d'interès.

En la Memoria se recopilan las principales actividades llevadas a cabo por el Ministerio de Defensa y sus Fuerzas Armadas tanto en el contexto nacional como en la actividad internacional en la que se ha participado en el ejercicio objeto de reporte, 2010. Esta memoria recoge la información relevante y refleja el desarrollo de las actividades del Ministerio durante el período que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2010.

En aquest sentit, potser és molt interessant saber quants dies les forces operatives han estat a la base i quants dies fora d'ella... Certament pot haver-hi grups d'interès interessats en aquestes dades. Però intueixo que per a la societat podria ser més interessant tenir accés a altres informacions. Per exemple:

a) Es compleixen les lleis? Quines no?

Per a qualsevol empresa que vulgui gestionar l'RSE és absolutament rellevant conèixer en quin grau s'està per damunt de l'exigència normativa... o per sota! Si es tracta d'un organisme públic encara és més important aquesta informació, ja que els poders públics són els encarregats de vetllar pel compliment de la llei i haurien de mostrar-ne un compliment exemplar.

Un exemple respecte a la LISMI. A la memòria es diu que demanaran el compliment d'aquesta llei als proveïdors però enlloc es diu si el Ministeri la compleix o no, quan és conegut que l'incompliment d'aquesta llei és més elevat en el mateix sector públic que en el privat:

Compromiso con la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y la cuota del 2% en el cual se establece que el Ministerio no contratará a empresas que no cumplan la reserva de empleo para personas con discapacidad, siendo el primer Ministerio en comprometerse con esta causa

Per cert, "comprometerse con esta causa", manera curiosa de dir que demanaran als proveïdors que compleixin la llei.

b) Equilibri

Allò que fa que una memòria sigui creïble és l'equilibri, és a dir, que no solament es mostrin les bones pràctiques sinó que també es mostrin altres aspectes en els qual l'acompliment no es troba al nivell de les expectatives.  

Em sembla que solament hi apareix una autocrítica però cap referència als aspectes que podrien ser nuclears:

Sin embargo, la accesibilidad de los edificios para personas con discapacidad y para mayores es, en general, deficiente: existen 31 DSO donde, al menos, uno de cada cinco usuarios opina todavía que la accesibilidad es regular o pésima.

d) La despesa militar

La despesa militar sempre ha suposat per a una part de la població un element d'incomprensió, tant en termes absoluts com relatius. Des del 2007, amb el context de greu crisi econòmica que està castigant de manera molt contundent la ciutadania de l'estat espanyol, i les retallades que totes les administracions estan fent, la necessitat de justificar aquests pressupostos encara és més gran. De fet, donada la gravetat social dels impactes de les retallades dels pressupostos públics, seria esperable que les partides militars tinguessin una reducció substancialment més gran que les de caràcter social.

Joc brut. La memòria del Ministeri aporta dades sense reflexionar en profunditat sobre aquesta circumstància i, a més, presenta de manera enganyosa la realitat, ja que els gràfics mostren dades contextualment falses (sols pressupostàries, que no tenen cap valor, i no d'execució). Hem dit contextualment falses perquè mostrar en una memòria d'execució com a dada rellevant una voluntat prèvia i no complerta no té cap sentit i no pot ser entesa de cap altra manera que com una voluntat d'ocultació de la realitat, i d'alterar la percepció per part dels grups d'interès.

S'imaginen que algú presentés a la declaració de l'IRPF unes dades sobre quina era la seva voluntat, i en un document adjunt una explicació en lletra petita dient que finalment ha ingressat més del previst. Clarament una alteració de la realitat fruit d'una voluntat fraudulenta, ja sigui per a pagar menys impostos o per a tenir més despesa militar que la socialment i políticament acceptable.

Es necesario realizar una serie de consideraciones sobre el conjunto de recursos y fuentes financieras que atienden la ejecución de las actividades del Ministerio [bla, bla, bla] En definitiva, entre recursos presupuestarios y adicionales, se han consignado mas de 10.100 millones de euros durante el ejercicio 2010.

Total que respecte al pressupostat s'ha fet una execució superior en un 32%, una tercera part de desviació pressupostària!

e) El deute

El ministeri de Defensa té un forat de 27.365 milions d'euros, que ha de pagar abans del 2025, com a conseqüència de les comandes d'armament heretades bàsicament dels governs de José María Aznar, entre el 1996 i el 2004. La quantitat equival a 2,7 punts del PIB, gairebé el triple de la tisorada que les comunitats hauran de fer en despesa social. Al 2010, l'aleshores secretari d'estat de Defensa, Constantino Méndez, va admetre al Congrés: "No hauríem d'haver adquirit sistemes que no utilitzarem per a escenaris de confrontació que no existeixen, i encara més greu, amb uns diners que no teníem ni en el moment en què vostès [el PP] governaven i van haver de prendre decisions, ni tenim ara". Tanmateix, enlloc d'estalviar per retallar aquest deute, s'anaven fent noves contractacions com la d'un nou programa de vaixells que van costar 740 milions el juliol del 2011, a quatre mesos d'unes eleccions espanyoles avançades per la crisi.

La memòria d'RSC no esmenta aquestes dades tan rellevants. Ni tampoc algunes de les seves conseqüències: una de les poques sortides que té el govern espanyol és intentar col·locar el material bèl·lic a altres països, i algunes ONGs com Amnistia Internacional van denunciar la venda d'armes d'Espanya a Bahrain, l'Aràbia Saudita i Egipte mentre tenia lloc la Primavera Àrab, així com a altres països on el respecte als drets humans és dubtós.

De què serveix una memòria si no aborda els temes espinosos, els que tenen "materialitat" o rellevància i es limita a fotos seleccionades, dades positives, tracte cosmètic? Sense abordar els temes importants, la memòria esdevé un pamflet de màrqueting, i no aconsegueix l'objectiu de crear confiança, obrir-se al diàleg, facilitar la millora del seu rendiment, alhora que estableix mals precedents per a la rendició de comptes del sector públic que generen malfiança sobre els usos impropis de l'RSC.

f) Partir del diàleg amb els grups d'interès

I és que l'RSC implica una metodologia, uns principis. El Ministeri podria haver optat merament per una memòria de l'impacte ambiental, posant en valor els compromisos respecte al medi ambient, en la qual complementàriament hi podrien haver afegit algun detall sobre les seves actuacions de caràcter humanitari. Però van optar per situar el seu informe en el context de l’RSC, fet que requeriria que donessin compte d’altres matèries més controvertides.

Per als neòfits, deixeu-me dir que en una memòria d’RS no cal explicar-ho tot, però sí allò que es considera més rellevant pels impactes que genera i per la consideració dels seus grups d’interès.

I vet aquí un dels grans problemes que presenta la memòria: la feble identificació dels grups d'interès, fet que impossibilita poder establir-hi un diàleg o un procés de comprensió de quines són les seves inquietuds.

El Ministeri sols considera com a grup d'interès les empreses proveïdores, la pròpia administració i una societat expressada en termes genèrics:

NOTA 3: La base de identificación de los grupos de interés viene determinada por la propia naturaleza del Ministerio como servicio publico. El Ministerio tiene como principal grupo de interés a la sociedad española tal y como dice la Constitución Española. Además sus grupos de interés son el entramado de organismos, departamentos y administraciones públicas con los que colabora, así como empresas del sector industrial nacional e internacional en seguridad y defensa del que depende el desarrollo del material para cumplir sus objetivos. Y a nivel internacional los organismos internacionales de seguridad y defensa.

Es decir el enfoque, la forma de conocer a los grupos de interés se realiza mediante la identificación de a quien esta sirviendo el Ministerio su servicio publico y de cuales son sus compromisos internacionales según las alianzas establecidas, quien son sus proveedores de materiales y a quien esta rindiendo cuentas. El estudio de materialidad realizado en 2010 y las comunicaciones que recibe el Ministerio desde todas las vías de comunicación habilitadas sirven para identificar las inquietudes de los grupos de interés y para el mantenimiento de su comunicación.

És a dir que la societat civil que s'expressa i vertebra per mitjà d'organitzacions no governamentals i que tradicionalment ha expressat els seus punts de vista sobre la despesa armamentística, els valors militaristes, i les conseqüències de les activitats desenvolupades, inclosa la venda d'armament a altres països, no té cap mena de consideració en aquesta memòria ni, per extensió, en el model de presumpta gestió de la responsabilitat social del Ministeri de Defensa.

De fet, el detall exacte dels grups d'interès dóna una idea més precisa de què entenen per RSC, que és més una responsabilitat davant els "còmplices" en la missió que no una responsabilitat davant la societat:  
Los grupos de interés del Ministerio de Defensa: La sociedad española, S.M. el Rey; el Presidente del Gobierno de España; la Ministra de Defensa y Altos Cargos del Ministerio; la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados; los grupos políticos representantes de la sociedad en las Cámaras; el personal civil y militar; las familias de los militares; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; el Sistema Nacional de Protección Civil; otros departamentos ministeriales y Administraciones Públicas; organismos internacionales de seguridad y defensa; las comunidades en las que las Fuerzas Armadas están presentes; las empresas del sector defensa y seguridad; la universidad y los medios de comunicación.
Ja veieu, el rei, el president, la ministra, les famílies dels militars... La societat no hi té cabuda. I potser per error esmenten "las comunidades en las que las Fuerzas Armadas están presentes", però després no es té en compte per a res, com no sigui en relació amb la protecció d'alguna espècie protegida.

I és curiós perquè argüeixen aquesta categoria tan vaga de la societat basant-se en la Constitució Espanyola, però mirant els ulls cap a una altra banda quan aquesta mateixa CE parla dels diferents pobles d'Espanya i afirma que aquesta està integrada per nacionalitats i regions. Aleshores, els punts de vista diversos procedents de les nacions que integren l'estat espanyol (i que precisament a la CE es van descriure amb el terme nacionalitats per la pressió dels estaments militars) no han de suggerir cap matís a l'hora de categoritzar els grups d'interès?

Tècnicament, a la memòria es defineix com es dóna compliment al "Principi de materialitat", segons el qual els continguts que s'hi tracten haurien de respondre als interessos identificats en l'estudi de materialitat dut a terme. Doncs bé, l'estudi de materialitat s'ha realitzat sobre les preguntes parlamentàries que s'han rebut al Departament de Defensa durant l'exercici 2010 i que s'entén representen inquietuds dels ciutadans exercides a través dels representants parlamentaris dels diferents grups polítics. D'aquesta manera el Ministeri entén que tots els assumptes que li resulten materials, les seues característiques, la seva missió i les seves activitats han estat reportats en la Memòria de Responsabilitat Social 2010.

Trista manera d'entendre la materialitat i la gestió de la responsabilitat social per a un organisme públic. De fet, l'RSA o RS de l'Administració Pública podria ser un gran revulsiu en la millora de la capacitat dels organismes públics de posar-se al servei de la ciutadania i dels reptes de sostenibilitat en el seu sentit més ampli. Per a molts organismes públics el "joc polític" en el sentit de les disputes entre partits els ha fet caure en un model tancat en si mateix, allunyat de les inquietuds de la societat. I l'obertura als diferents grups d'interès i a prendre en consideració els reptes de sostenibilitat econòmica, social, ambiental, laboral i de bon govern podria esdevenir el ressort que facilités superar aquest estadi endogàmic i autodestructiu, i optar pel model de creació de valor compartit que pregona l'RSC i del qual curiosament i anòmalament és als organismes públic a qui més els costa d'incorporar.

L’oportunitat que la gestió de l’RS ens obre, podria ser aprofitada per les Forces Armades per a identificar quines són les matèries rellevants, que no són solament ambientals o d’accions exteriors humanitàries, sinó de democràcia i governança. Per als comandaments ha de ser una oportunitat per a treballar en el reforçament d’una cultura veritablement democràtica i per a ser capaços de comprendre millor què n'espera la societat, per a estar-hi veritablement al seu servei.

g) Cultura i Llengua

Per exemple, si tant es remeten a la CE, una de les sis voluntats del seu preàmbul està redactada en els següents termes: Protegir tots els espanyols i els pobles d’Espanya en l’exercici dels drets humans, les seves cultures i tradicions, llengües i institucions.

La meva intuïció em diu que el que fa l'exèrcit espanyol no està gens alineat amb aquesta voluntat superior de la CE. Ja sabem que les forces armades espanyoles provenen sense cap trencament de la dictadura militar i que la cultura corporativa és difícil de canviar... però no seria convenient que en una memòria on es vol mostrar el sentit de responsabilitat envers la societat s'expliqués com s'estan mirant de canviar els valors corporatius per adequar-los a l'esperit de la CE, vigent des de fa trenta-cinc anys?

La seva relació amb la llengua catalana, pròpia en territoris habitats per més de 12 milions de persones, no ha superat l'etapa del menyspreu, encara que actualment expressat de manera passiva.

A la memòria no hi ha cap referència a elements de diversitat lingüística, amb un excepció de les que no poden posar en risc la "Unidad de la Patria": Publicación por primera vez en versión braille del “Panorama Estratégico 2009-2010.

La toponímia no solament mostra menyspreu sinó que es fa servir topònims fora de la llei, com Rosas, Mahón o San Clemente de Sasebas.

D'alguna manera suposo que aquí la llei no importa, preval la voluntat de demostrar que són territoris conquerits i damunt els quals hi ha dret castrense a modificar-ne els noms.

No consta si els "recursos educativos", que s'han elaborat són, a més de multimèdia, multilingües. O les exposicions fotogràfiques que han anat mostrant: “Misiones Internacionales” i “20 años de mujer en las FAS”, i que van ser exposades, entre altres llocs a Lérida (sic). O el Museo del Ejército, en versió web, inaugurada el 19 de juliol de 2010 (el 18 era diumenge!), que consta en castellà, anglès, francès, alemany, italià i portuguès. No hi busqueu cap altra llengua "espanyola" que no la hi trobareu.

I per descomptat no hi ha cap informació de si els membres de l'exèrcit destinats a territoris de llengua no castellana reben formació lingüística. O sobre com gestionen la necessitat d'obligar els seus interlocutors a canviar de llengua, i com aquesta actitud -que es manté permanentment des del segle XVII- ha anat evolucionant en les formes de coacció i quins aprenentatges pot haver aportat sobre el respecte a la diversitat i la gestió d'aquesta. 

h) Transició nacional a Catalunya

Les circumstàncies han volgut que aquesta memòria veiés llum en els moments en què com mai abans la secessió de Catalunya ha esdevingut una possibilitat real.

Fins fa poc, el sobiranisme corresponia a una expressió socialment i políticament reduïda, però a partir del moment en què el sobiranisme és configura com una opció molt àmplia, transversal, articulada, hi ha preguntes pertinents per fer al comandament polític del Ministeri de Defensa i a les Forces Armades.

Habitualment les preguntes a les Forces Armades caldria fer-les per mitjà dels diputats i diputades, però el fet que el Ministeri de Defensa s’avingui a gestionar la seva RSC té una conseqüència i és que les preguntes ja no queden circumscrites a la seu parlamentària sinó que els diferents grups d'interès poden demanar públicament raons al voltant de les seves inquietuds. La ciutadania, les ONGs, o els diferents "pobles d'Espanya" som grups d’interès que tenim dret a expressar inquietuds i a esperar respostes.

En tant que organització sotmesa a la jerarquia pública, dirigim la pregunta a l'aleshores ministra de Defensa, Sra. Carme Chacón:

Com a ciutadans de l’Estat espanyol, atenent al fet que la secessió de Catalunya és objecte de debat i disposa d’un alt i creixent percentatge de partidaris, més enllà del posicionament de cadascú, hom té dret a conèixer quin seria el capteniment del comandament en cas que s’iniciés per vies pacífiques i democràtiques un procés de secessió per part d’alguna de les nacions que avui integren l’estat, en el sentit de quines garanties es donarien de respecte al procés democràtic i de contenció de les possibles tendències a la intervenció militar per part de sectors militars més ideològics que professionals.

Els ciutadans súbdits d’aquest Estat, més enllà del posicionament de cadascú i de la seva adscripció nacional, tenen dret a ser coneixedors d’aquesta informació, ja sigui per a conformar el seu posicionament, per a modificar l’ordenament legal, per a fonamentar un debat social, o bé per a establir les actuacions que siguin necessàries dins la configuració dels cossos armats.

Complementàriament, cal dir que
 1. En cas que l'estat espanyol no ofereixi cap via entre les moltes disponibles per a iniciar el procés perquè el poble de Catalunya pugui decidir el seu futur democràticament, el procés de secessió requerirà que puntualment es trenqui el marc legal per a crear-ne un de nou, tal com es va produir en sentit invers amb el Decret de Nova Planta, suprimint les Constitucions Catalanes de manera il·legal (i aleshores per la força de les armes). Quan la legalitat perd legitimitat, la legitimitat ha de donar lloc a una nova legalitat: altrament els EUA encara serien Anglaterra i potser l'Imperi Romà encara existiria...
 2. Mentre que en un moment determinat les forces polítiques poden fer un gir en el seu posicionament i passar d'un estat d'alta tensió a un escenari de negociació, per a les forces armades, i especialment per als sectors militars més ideològics que professionals, un canvi de postura pot ser molt difícil de fer amb agilitat, ja que poden trontollar pressupòsits i valors molt arrelats en el discurs, i fins i tot en el propi sentit vital. El fet que no s'hagi estat treballant al llarg d'aquests lustres per reforçar una cultura plenament democràtica dins els comandaments oficials, fins a les últimes conseqüències, pot portar a una conjuntura difícil de governar.
 3. La referència que inclou la CE segons la qual l'exèrcit ha de garantir la unitat d'Espanya sols s’entén fruit d’un moment determinat i sota la pressió dels militars en unes circumstàncies en què aquests no van actuar segons el futur de democràcia sinó segons el poder que els venia del règim anterior. La modificació de la CE és pràcticament impossible però en canvi, davant una circumstància tal, s’hauria d’interpretar en clau històrica, ètica, democràtica, i de context comunitari, interpretant que la unitat no es trenca per una agressió externa sinó per una voluntat interna de dividir l'estat en dues unitats que podran ser més operatives i eficients en els seus objectius.
 4. Hi ha un corrent militar partidari d'intervenir Catalunya, com va detectar el tinent general Pedro Pitarch, militar retirat de l'exèrcit espanyol, en missatges que corren d'ordinador en ordinador entre companys d'armes. En un escrit (07/12/2012) titulat 'Latent 23-F?', advertia que en tots aquests escrits apareixen moltes referències a l'article 8 de la Constitució, que permetria intervenir Catalunya, i no n'hi ha cap a l'article 97, "que assigna al govern la direcció de la política interior i exterior, l'administració civil i militar i la defensa de l'Estat". "Més clar: es promou l'anar per lliure", alerta. "Instigar, animar, aplaudir i/o fomentar, amb un uniforme o amb roba civil, actituds, actes o manifestacions contraris a les lleis no són comportaments presentables. Al segle XXI, això no és 'el militar'", afegeix.
 5. Als països amb democràcies consolidades, com la Gran Bretanya, no els fa cap recança cedir a una comunitat integrant de l'estat el dret a consultar la seva població sobre el seu futur, per raons democràtiques i perquè saben que al S.XXI no es pot construir un futur comú per la via de retenir dins un estat una nació que no s'hi troba còmoda.
Conclusions

Fins ara, els intents de gestionar l'RSC des del sector públic s'havien portat a terme sobretot des d'empreses públiques o organismes públics però més difícilment des de les unitats de la pròpia administració pública. Per descomptat que podem trobar ajuntaments en el món, o alguna conselleria de la mateixa Generalitat, que han fet el pas, però no és l'habitual. El fet que el govern espanyol hagués fet el pas precisament des del Ministeri de Defensa és un gest inusual i peculiar en la mesura que segurament és el departament on més difícil deu ser de gestionar.

De fet, per les dificultats de gestionar-hi l'RSC i per les complexitat de rendir-ne comptes, seria recomanable que un ministeri com aquest comencés a gestionar l'RSC durant alguns exercicis abans de fer el pas a fer-ne una memòria. Penso que fins i tot seria més creïble per a tots els grups d'interès, externs i també interns!

Sembla evident que aquest exercici de rendició de comptes va respondre a un interès polític i segurament personal, i en cap cas corporatiu. Van ser fetes els dos anys anteriors a les eleccions i, en conseqüència, després ja no van tenir continuïtat. 

De fet, la manca d'implicació corporativa es pot apreciar fins i tot en el fet que no hi ha ni punt de contacte d'RSC amb un correu electrònic. A la memòria tot just s'hi aporten cinc links a webs oficials, sense contacte: "El Ministerio de Defensa dispone de varias páginas web donde las personas interesadas pueden dirigir sus consultas y comunicaciones sobre esta Memoria y acceder a información actualizada y en múltiples formatos sobre la actividad del Ministerio".

Segurament no va haver-hi ni la preocupació de nomenar un equip d'RSC. Es devia coordinar des del nivell polític, amb l'equip de comunicació al capdavant, i amb tota la feina subcontractada a una empresa de consultoria. Intueixo que de vegades no es pregunta gaire: limitar-se a aplicar un check list purament formal. Vaig parlar amb una de les persones implicades, i ni se'ls va ocórrer que els temes de legitimitat social, de crisi de governança nacional, de responsabilitat social i fins i tot compliment legal en referència a aspectes de diversitat cultural, lingüística o nacional s'haguessin hagut de revisar...

Em preocupa que després s'usi el certificat del GRI per a donar a entendre que el document té una alta qualitat i que reflecteix fidelment alguna cosa. 


Aquest organisme internacional senzillament diu que han informat d'un nombre suficient d'indicadors i que hi ha un índex per mitjà del qual es poden localitzar. Però no pot afirmar res sobre la qualitat de la informació i pot opinar sobre com es gestiona l'RSC.

Metodològicament em sembla vergonyós que es considerin grup d'interès el rei, el president, la ministra i el sumsum corda i no hi hagi de cap manera la societat civil, les ONG o altres mecanismes de captar l'opinió i sensibilitat de la ciutadania. Allò que per a una empresa podria ser disculpable en un primer any de tanteig, per a una Administració tal com el Ministeri de Defensa, no tenir en compte la societat civil no es pot qualificar d'altra manera que utilització indeguda de l'RSC amb finalitats merament marquetinianes.

Assumeixo que estic fent una crítica i tanmateix he de reconèixer que jo mateix no vaig fer cap aportació a la memòria. I és possible que cap ONG pacifista o cap stakeholder de defensa de la plurinacionalitat de l'estat espanyol ho fes. Si fos així potser haurien d'haver revisat els mecanismes i la voluntat real de captar la participació. Tot i així, al marge que algun stakeholder ho posi de manifest, no és una obvietat des de tots el punts de vista que l'exèrcit té un problema de legitimitat que es fa més palpable als territoris més identificats com a nacions diferenciades?

La legitimitat de les forces armades en un Estat on no hi ha un sentiment d'unitat nacional constitueix un tema molt rellevant des del punt de vista de la governança i que té gran interès per a ser abordat no solament des dels diferents agents polítics i socials sinó també des de la Responsabilitat Social del propi exèrcit.

A la memòria del Ministeri hi llegim:

Es necesario que la política de defensa cuente con el máximo respaldo social y parlamentario para que sea una auténtica política de Estado, que concite la plena identificación de la sociedad con sus FAS.

Reformulo la pregunta a la inversa. No seria més adequat que fossin les FAS les que cerquessin la plena identificació amb la societat que presumptament defensen i no a l'inrevés? No es tracta merament d'un joc de canviar l'ordre de la frase sinó d'un reflex de la mentalitat profunda de la casta militar. 

Si intentar millorar la imatge d'una empresa, fent un ús merament cosmètic de l'RSC, és a dir, sense que hi hagi res més, ja és abominable, imagineu quan es tracta de millorar la imatge d'un exèrcit quan darrera no hi ha una voluntat de canvi real o aquest no es manifesta explícitament.  


Nota: formulo la pregunta a la Ministra del moment perquè l'article el tenia fet des d'aleshores, tot i que no el vaig publicar per manca de temps per revisar-lo. Tot i així, hi mantinc la seva referència perquè l'actual ministeri no ha continuat gestionant l'RSC i perquè atès que el seu compromís era tan personal (ho dedueixo per la dimensió de la seva foto) i atès que la seva intencionalitat de lideratge polític també roman segur que no tindrà dificultat per donar-hi resposta.

PD: Rubalcaba y Chacón gastaron «a dedo» casi 40 millones entre 2010 y 2011, y Defensa 107 millones de euros. Desconec la validesa d'aquesta informació però si fos certa seria un element més a tenir en compte per valorar aquesta memòria d'RSC

Fuerzas armadas y Responsabilidad Social: un intento fallido

 • Hace tres años el Ministerio de Defensa español publicó un par de memorias de Responsabilidad Social. Luego no se supo nada más. 
 • ¿Eran unos buenos documentos? ¿Tenía sentido? ¿Daban respuesta?
El Ministerio de Defensa publicó por primera vez una memoria de responsabilidad social corporativa (RSC), correspondiente al ejercicio 2009 y también para 2010, concretando una voluntad creciente por parte del sector público de no quedar absolutamente al margen de una práctica de transparencia que algunas empresas hace tiempo que han puesto en marcha.
Empezar a hacer memorias es positivo. Se dice que para algunas empresas las memorias de RSC pueden ser un ejercicio de marketing para mostrar la cara más amable a la vez que ocultan las malas prácticas. Ante estas críticas, que a veces son altamente merecidas, siempre hemos defendido que consideramos positivo que una organización comience a informar y a gestionar la RSC, y que ello generará un proceso de mejora, con todas las limitaciones que se quiera, pero que irá permitiendo al menos dos cosas: a) que la empresa vaya dándose cuenta de la vinculación entre la RSC y los resultados en forma de buen rendimiento empresarial o creación de confianza, y b) que los grupos de interés puedan tener los datos mostrados como elemento para dialogar y para tomar decisiones.
Esta consideración anterior encuentra a menudo en el sector público otra limitación, consistente en el hecho de que la memoria no surge de una voluntad corporativa, es decir de la organización, sino política, es decir de los cargos públicos que actúan en nombre de un interés extracorporativo, que responde a un interés partidista, e incluso con factores de carácter personal nada desdeñables.
A partir de estas consideraciones, pues, haremos una serie de reflexiones en torno a la citada memoria.
Los contenidos. Las memorias de RSC, siempre en el marco de un ejercicio de transparencia, no deben ser una memoria de la actividad realizada ni tampoco una relación de los datos vinculados a unos indicadores estándar. Aunque incluyan esa parte más técnica o más comunicativa, las memorias se deben a la voluntad de dar respuesta a las inquietudes de los grupos de interés.

En la Memoria se recopilan las principales actividades llevadas a cabo por el Ministerio de Defensa y sus Fuerzas Armadas tanto en el contexto nacional como en la actividad internacional en la que se ha participado en el ejercicio objeto de reporte, 2010. Esta memoria recoge la información relevante y refleja el desarrollo de las actividades del Ministerio durante el período que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2010.

En este sentido, quizá es muy interesante saber cuántos días las fuerzas operativas han estado en la base y varios días fuera de ella... Ciertamente puede haber grupos de interés interesados ​​en estos datos. Pero intuyo que para la sociedad podría ser más interesante tener acceso a otras informaciones. Por ejemplo:
a) ¿Se cumplen las leyes? ¿Cuáles no?
Para cualquier empresa que quiera gestionar la RSE es absolutamente relevante conocer en qué grado está por encima de la exigencia normativa... ¡o por debajo! Si se trata de un organismo público es aún más importante esta información, ya que los poderes públicos son los encargados de velar por el cumplimiento de la ley y deberían mostrar un cumplimiento ejemplar.
Un ejemplo respecto a la LISMI. En la memoria se dice que pedirán el cumplimiento de esta ley a los proveedores pero en ninguna parte se dice si el Ministerio la cumple o no, cuando es conocido que el incumplimiento de esta ley es más elevado en el mismo sector público que en el privado :
Compromiso con la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y la cuota del 2% en el cual se establece que el Ministerio no contratará a empresas que no cumplan la reserva de empleo para personas con discapacidad, siendo el primer Ministerio en comprometerse con esta causa

Por cierto, "comprometerse con esta causa", manera curiosa de decir que pedirán a los proveedores que cumplan la ley.
b) Equilibrio
Lo que hace que una memoria sea creíble es el equilibrio, es decir, que no sólo se muestren las buenas prácticas sino que también se muestren otros aspectos en los que el desempeño no se encuentra al nivel de las expectativas.   
Me parece que solo aparece una autocrítica pero ninguna referencia a los aspectos que podrían ser nucleares: 
Sin embargo, la accesibilidad de los edificios para personas con discapacidad y para mayores es, en general, deficiente: existen 31 DSO donde, al menos, uno de cada cinco usuarios opina todavía que la accesibilidad es regular o pésima.
d) El gasto militar
El gasto militar siempre ha supuesto para una parte de la población un elemento de incomprensión, tanto en términos absolutos como relativos. Desde 2007, con el contexto de grave crisis económica que está golpeando de manera muy contundente la ciudadanía del estado español, y los recortes que todas las administraciones están haciendo, la necesidad de justificar estos presupuestos es aún mayor. De hecho, dada la gravedad social de los impactos de los recortes de los presupuestos públicos, sería esperable que las partidas militares tuvieran una reducción sustancialmente mayor que las de carácter social.
Juego sucio. La memoria del Ministerio aporta datos sin reflexionar en profundidad sobre esta circunstancia y, además, presenta de manera engañosa la realidad, ya que los gráficos muestran datos contextualmente falsos (sólo presupuestarios, que no tienen ningún valor, y no de ejecución). Hemos dicho contextualmente falsos porque mostrar en una memoria de ejecución como dato relevante una voluntad previa y no cumplida no tiene ningún sentido y no puede ser entendida de otra manera que como una voluntad de ocultación de la realidad, y de alterar la percepción por parte de los grupos de interés.
Se imaginan que alguien presentara la declaración del IRPF unos datos sobre cuál era su voluntad, y en un documento adjunto una explicación en letra pequeña diciendo que finalmente ha ingresado más de lo previsto. Claramente una alteración de la realidad fruto de una voluntad fraudulenta, ya sea para pagar menos impuestos o para tener más gasto militar que la social y políticamente aceptable.
Es necesario realizar una serie de consideraciones sobre el conjunto de recursos y fuentes financieras que atienden la ejecución de las actividades del Ministerio [bla, bla, bla] En definitiva, entre recursos presupuestarios y adicionales, se han consignado mas de 10.100 millones de euros durante el ejercicio 2010.
Total que respecto al presupuestado se ha hecho una ejecución superior en un 32%, ¡una tercera parte de desviación presupuestaria!
e) La deuda

El ministerio de Defensa tiene un agujero de 27.365 millones de euros, que debe pagar antes del 2025, como consecuencia de los pedidos de armamento heredadas básicamente de los gobiernos de José María Aznar, entre 1996 y 2004. La cantidad equivale a 2,7 puntos del PIB, casi el triple del tijeretazo que las comunidades tendrán que hacer en gasto social. En 2010, el entonces secretario de estado de Defensa, Constantino Méndez, admitió en el Congreso: "No deberíamos haber adquirido sistemas que no utilizaremos para escenarios de confrontación que no existen, y aún más grave, con un dinero que no teníamos ni en el momento en que ustedes [el PP] gobernaban y tuvieron que tomar decisiones, ni tenemos ahora". Sin embargo, en lugar de ahorrar para recortar esta deuda, se iban haciendo nuevas contrataciones como la de un nuevo programa de buques que costaron 740 millones en julio del 2011, a cuatro meses de unas elecciones españolas avanzadas para la crisis.

La memoria de RSC no menciona estos datos tan relevantes. Ni tampoco algunas de sus consecuencias: una de las pocas salidas que tiene el gobierno español es intentar colocar el material bélico a otros países, y algunas ONGs como Amnistía Internacional denunciaron la venta de armas de España a Bahréin, Arabia Saudí y Egipto mientras tenía lugar la Primavera Árabe, así como a otros países donde el respeto a los derechos humanos es dudoso.

¿De qué sirve una memoria si no aborda los temas espinosos, los que tienen "materialidad" o relevancia y se limita a fotos seleccionadas, datos positivos, trato cosmético? Sin abordar los temas importantes, la memoria se convierte en un panfleto de marketing, y no logra el objetivo de crear confianza, abrirse al diálogo, facilitar la mejora de su rendimiento, al tiempo que establece malos precedentes para la rendición de cuentas del sector público que generan desconfianza sobre los usos impropios de la RSC.

f) Partir del diálogo con los grupos de interés
Y es que la RSC implica una metodología, unos principios. El Ministerio podría haber optado meramente por una memoria del impacto ambiental, poniendo en valor los compromisos respecto al medio ambiente, en la que complementariamente podrían haber añadido algún detalle sobre sus actuaciones de carácter humanitario. Pero optaron por situar su informe en el contexto de la RSC, lo que requeriría que dieran cuenta de otras materias más controvertidas.
Para los neófitos, déjenme decir que en una memoria de RS no hay que explicarlo todo, pero sí lo que se considera más relevante por los impactos que genera y por la consideración de sus grupos de interés. 
Y he aquí uno de los grandes problemas que presenta la memoria: la débil identificación de los grupos de interés, lo que imposibilita poder establecer un diálogo o un proceso de comprensión de cuáles son sus inquietudes.
El Ministerio sólo considera como grupo de interés las empresas proveedoras, la propia administración y una sociedad expresada en términos genéricos :
NOTA 3: La base de identificación de los grupos de interés viene determinada por la propia naturaleza del Ministerio como servicio publico. El Ministerio tiene como principal grupo de interés a la sociedad española tal y como dice la Constitución Española. Además sus grupos de interés son el entramado de organismos, departamentos y administraciones públicas con los que colabora, así como empresas del sector industrial nacional e internacional en seguridad y defensa del que depende el desarrollo del material para cumplir sus objetivos. Y a nivel internacional los organismos internacionales de seguridad y defensa.

Es decir el enfoque, la forma de conocer a los grupos de interés se realiza mediante la identificación de a quien esta sirviendo el Ministerio su servicio publico y de cuales son sus compromisos internacionales según las alianzas establecidas, quien son sus proveedores de materiales y a quien esta rindiendo cuentas. El estudio de materialidad realizado en 2010 y las comunicaciones que recibe el Ministerio desde todas las vías de comunicación habilitadas sirven para identificar las inquietudes de los grupos de interés y para el mantenimiento de su comunicación.
Es decir que la sociedad civil que se expresa y vertebra por medio de organizaciones no gubernamentales y que tradicionalmente ha expresado sus puntos de vista sobre el gasto armamentístico, los valores militaristas, y las consecuencias de las actividades desarrolladas, incluida la venta de armamento a otros países, no tiene ningún tipo de consideración en esta memoria ni, por extensión, en el modelo de presunta gestión de la responsabilidad social del Ministerio de Defensa.

De hecho, el detalle exacto de los grupos de interés da una idea más precisa de qué entienden por RSC, que es más una responsabilidad ante los "cómplices" en la misión que no una responsabilidad ante la sociedad:  
Los grupos de interés del Ministerio de Defensa: La sociedad española, S.M. el Rey; el Presidente del Gobierno de España; la Ministra de Defensa y Altos Cargos del Ministerio; la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados; los grupos políticos representantes de la sociedad en las Cámaras; el personal civil y militar; las familias de los militares; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; el Sistema Nacional de Protección Civil; otros departamentos ministeriales y Administraciones Públicas; organismos internacionales de seguridad y defensa; las comunidades en las que las Fuerzas Armadas están presentes; las empresas del sector defensa y seguridad; la universidad y los medios de comunicación.
Ya ven, el rey, el presidente, la ministra, las familias de los militares... La sociedad no tiene cabida. Y quizás por error mencionan "las comunidades en las que las Fuerzas Armadas están presentes", pero luego no se tiene en cuenta para nada, como no sea en relación con la protección de alguna especie protegida.
Y es curioso porque arguyen esta categoría tan vaga de la sociedad basándose en la Constitución Española, pero mirando los ojos hacia otro lado cuando esta misma CE habla de los diferentes pueblos de España y afirma que ésta está integrada por nacionalidades y regiones. Entonces, ¿los puntos de vista diversos procedentes de las naciones que integran el estado español (y que precisamente en la CE se describieron con el término nacionalidades por la presión de los estamentos militares) no deben sugerir ningún matiz a la hora de categorizar los grupos de interés?

Técnicamente, en la memoria se define como se da cumplimiento al "Principio de materialidad", según el cual los contenidos que se tratan deberían responder a los intereses identificados en el estudio de materialidad llevado a cabo. Pues bien, el estudio de materialidad se ha realizado sobre las preguntas parlamentarias que se han recibido en el Departamento de Defensa durante el ejercicio 2010 y que se entiende representan inquietudes de los ciudadanos ejercidas a través de los representantes parlamentarios de los diferentes grupos políticos. De esta manera el Ministerio entiende que todos los asuntos que le resultan materiales, sus características, su misión y sus actividades han sido reportados en la Memoria de Responsabilidad Social 2010 .
Triste manera de entender la materialidad y la gestión de la responsabilidad social para un organismo público. De hecho, la RSA o RS de la Administración Pública podría ser un gran revulsivo en la mejora de la capacidad de los organismos públicos de ponerse al servicio de la ciudadanía y de los retos de sostenibilidad en su sentido más amplio. Para muchos organismos públicos el "juego político" en el sentido de las disputas entre partidos los ha hecho caer en un modelo cerrado en sí mismo, alejado de las inquietudes de la sociedad. Y la apertura a los diferentes grupos de interés y a tomar en consideración los retos de sostenibilidad económica, social, ambiental, laboral y de buen gobierno podría convertirse en el resorte que facilitara superar este estadio endogámico y autodestructivo, y optar por el modelo de creación de valor compartido que pregona la RSC y del que curiosamente y anómalamente es a los organismos público a quien más les cuesta incorporar.
La oportunidad que la gestión de la RS nos abre, podría ser aprovechada por las Fuerzas Armadas para identificar cuáles son las materias relevantes, que no son solamente ambientales o de acciones exteriores humanitarias, sino de democracia y gobernabilidad. Para los mandos debe ser una oportunidad para trabajar en el reforzamiento de una cultura verdaderamente democrática y para ser capaces de comprender mejor qué espera la sociedad, para estar verdaderamente a su servicio.
g) Cultura y Lengua
Por ejemplo, si tanto se remiten a la CE, una de las seis voluntades de su preámbulo está redactada en los siguientes términos: Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
Mi intuición me dice que lo que hace el ejército español no está nada alineado con esta voluntad superior de la CE. Ya sabemos que las fuerzas armadas españolas provienen sin ninguna rotura de la dictadura militar y que la cultura corporativa es difícil de cambiar... pero no sería conveniente que en una memoria donde se quiere mostrar el sentido de responsabilidad hacia la sociedad explicara cómo se están tratando de cambiar los valores corporativos para adecuarlos al espíritu de la CE, vigente desde hace treinta y cinco años?
Su relación con la lengua catalana, propia en territorios habitados por más de 12 millones de personas, no ha superado la etapa del desprecio, aunque actualmente expresado de manera pasiva.
 
En la memoria no hay ninguna referencia a elementos de diversidad lingüística, con un excepción de las que no pueden poner en riesgo la "Unidad de la Patria": Publicación por primera vez en versión braille del "Panorama Estratégico 2009 hasta 2010 .

La toponimia no sólo muestra desprecio sino que se usa topónimos fuera de la ley, como Rosas, Mahón o San Clemente de Sasebas.

De alguna manera supongo que aquí la ley no importa, prevalece la voluntad de demostrar que son territorios conquistados y sobre los cuales hay derecho castrense a modificar los nombres.

No consta si los "Recursos Educativos", que se han elaborado son, además de multimedia, multilingües. O las exposiciones fotográficas que han ido mostrando : "Misiones Internacionales" y "20 años de mujer en las FAS", y que fueron expuestas, entre otros lugares en Lérida (sic). O el Museo del Ejército, en versión web, inaugurada el 19 de julio de 2010 (¡el 18 era domingo!), que consta en castellano, inglés, francés, alemán, italiano y portugués. No busquen ninguna otra lengua "española" que no la encontrarán.
Y por supuesto no hay ninguna información de si los miembros del ejército destinados a territorios de lengua no castellana reciben formación lingüística. O sobre cómo gestionan la necesidad de obligar a sus interlocutores a cambiar de lengua, y cómo esta actitud  -que se mantiene permanentemente desde el siglo XVII- ha ido evolucionando en las formas de coacción y qué aprendizajes puede haber aportado sobre el respeto a la diversidad y la gestión de la misma. 
h) Transición nacional en Cataluña
Las circunstancias han querido que esta memoria viera luz en los momentos en que como nunca antes la secesión de Cataluña ha convertido en una posibilidad real. 
Hasta hace poco, el soberanismo correspondía a una expresión social y políticamente reducida, pero a partir del momento en que el soberanismo es configura como una opción muy amplia, transversal, articulada, hay preguntas pertinentes para hacer al mando político del Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas. 
Habitualmente las preguntas a las Fuerzas Armadas se deberían cursar por medio de los diputados y diputadas, pero el hecho de que el Ministerio de Defensa se ​​avenga a gestionar su RSC tiene una consecuencia y es que las preguntas ya no quedan circunscritas a la sede parlamentaria sino que los diferentes grupos de interés pueden pedir públicamente razones alrededor de sus inquietudes. La ciudadanía, las ONGs, o los diferentes "pueblos de España" somos grupos de interés que tenemos derecho a expresar inquietudes y a esperar respuestas.
En tanto que organización sometida a la jerarquía pública, dirigimos la pregunta a la entonces ministra de Defensa, Sra. Carme Chacón:
Como ciudadanos del Estado español, atendiendo a que la secesión de Cataluña es objeto de debate y dispone de un alto y creciente porcentaje de partidarios, más allá del posicionamiento de cada uno, se tiene derecho a conocer cuál sería el comportamiento del mando en caso de que se iniciara por vías pacíficas y democráticas un proceso de secesión por parte de alguna de las naciones que hoy integran el estado, en el sentido de qué garantías se darían de respeto al proceso democrático y de contención de las posibles tendencias a la intervención militar por parte de sectores militares más ideológicos que profesionales.
Los ciudadanos súbditos de ese Estado, más allá del posicionamiento de cada uno y de su adscripción nacional, tienen derecho a ser conocedores de esta información, ya sea para conformar su posicionamiento, para modificar el ordenamiento legal, para fundamentar un debate social, o bien para establecer las actuaciones que sean necesarias dentro de la configuración de los cuerpos armados.
Complementariamente, hay que decir que
 1. En caso de que el estado español no ofrezca ninguna vía entre las muchas disponibles para iniciar el proceso para que el pueblo de Cataluña pueda decidir su futuro democráticamente, el proceso de secesión requerirá que puntualmente se rompa el marco legal para crear uno de nuevo, tal como se produjo en sentido inverso con el Decreto de Nueva Planta, suprimiendo las Constituciones Catalanas de manera ilegal (y entonces por la fuerza de las armas). Cuando la legalidad pierde legitimidad, la legitimidad debe dar lugar a una nueva legalidad: de lo contrario los EE.UU. todavía serían Inglaterra y quizás el Imperio Romano todavía existiría ...
 2. Mientras que en un momento determinado las fuerzas políticas pueden hacer un giro en su posicionamiento y pasar de un estado de alta tensión en un escenario de negociación, para las fuerzas armadas, y especialmente para los sectores militares más ideológicos que profesionales, un cambio de postura puede ser muy difícil de hacer con agilidad, ya que pueden tambalearse presupuestos y valores muy arraigados en el discurso, e incluso en el propio sentido vital. El hecho de que no se haya estado trabajando a lo largo de estos lustros para reforzar una cultura plenamente democrática dentro de los mandos oficiales, hasta las últimas consecuencias, puede llevar a una coyuntura difícil de gobernar.
 3. La referencia que incluye la CE según la cual el ejército debe garantizar la unidad de España sólo se entiende fruto de un momento determinado y bajo la presión de los militares en unas circunstancias en que éstos no actuaron según el futuro de democracia sino según el poder que les venía del régimen anterior. La modificación de la CE es prácticamente imposible pero en cambio, ante una circunstancia tal, debería interpretarse en clave histórica, ética, democrática, y de contexto comunitario, interpretando que la unidad no se rompe por una agresión externa sino por una voluntad interna de dividir el estado en dos unidades que podrán ser más operativas y eficientes en sus objetivos.
 4. Hay una corriente militar partidaria de intervenir Cataluña, como detectó el teniente general Pedro Pitarch, militar retirado del ejército español, en mensajes que corren de ordenador en ordenador entre compañeros de armas. En un escrito (07/12/2012) titulado '¿Latente 23-F?' , advertía que en todos estos escritos aparecen muchas referencias al artículo 8 de la Constitución, que permitiría intervenir Cataluña, y no hay ninguno en el artículo 97, "que asigna al gobierno la dirección de la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado". "Más claro: se promueve el ir por libre", alerta. "Instigar, animar, aplaudir y / o fomentar, con un uniforme o con ropa civil, actitudes, actos o manifestaciones contrarios a las leyes no son comportamientos presentables. El siglo XXI, esto no es 'el militar", añade.
 5. A los países con democracias consolidadas, como Gran Bretaña, no les hace ningún pesar ceder a una comunidad integrante del estado el derecho a consultar su población sobre su futuro, por razones democráticas y porque saben que el S.XXI no se puede construir un futuro común por la vía de retener dentro de un estado una nación que no se encuentra cómoda.
Conclusiones

Hasta ahora, los intentos de gestionar la RSC desde el sector público se habían llevado a cabo sobre todo desde empresas públicas u organismos públicos pero más difícilmente desde las unidades de la propia administración pública. Por supuesto que podemos encontrar ayuntamientos en el mundo, o alguna consejería de la propia Generalitat de Catalunya, que han dado el paso, pero no es lo habitual. El hecho de que el gobierno español hubiera hecho el paso precisamente desde el Ministerio de Defensa es un gesto inusual y peculiar en la medida que seguramente es el departamento donde más difícil será de gestionar.  

De hecho, por las dificultades de gestionar la RSA y por las complejidad de rendir cuentas, sería recomendable que un ministerio como éste comenzara a gestionar la RSC durante algunos ejercicios antes de dar el paso a hacer una memoria. ¡Pienso que incluso sería más creíble para todos los grupos de interés, externos y también internos!

Parece evidente que este ejercicio de rendición de cuentas respondió a un interés político y seguramente personal, y en ningún caso corporativo. Fueron hechas los dos años anteriores a las elecciones y, en consecuencia, después ya no tuvieron continuidad. 

De hecho, la falta de implicación corporativa se puede apreciar incluso en el hecho de que no hay ni punto de contacto de RSC con un correo electrónico. En la memoria apenas se aportan cinco links a webs oficiales, sin contacto: "El Ministerio de Defensa dispone de varias páginas web donde las personas interesadas pueden dirigir sus consultas y comunicaciones sobre esta Memoria y acceder a información actualizada y en múltiples formatos sobre la actividad del Ministerio".

Seguramente no hubo ni la preocupación de nombrar un equipo de RSC. Se debía coordinar desde el nivel político, con el equipo de comunicación a la cabeza, y con todo el trabajo subcontratada a una empresa de consultoría. Intuyo que a veces no se pregunta mucho: limitarse a aplicar un check list puramente formal. Hablé con una de las personas implicadas, y ni se les ocurrió que los temas de legitimidad social, de crisis de gobernabilidad nacional, de responsabilidad social e incluso cumplimiento legal en referencia a aspectos de diversidad cultural, lingüística o nacional se hubieran tenido que revisar...

Me preocupa que después se use el certificado del GRI para dar a entender que el documento tiene una alta calidad y que refleja fielmente algo. 


Este organismo internacional sencillamente dice que han informado de un número suficiente de indicadores y que hay un índice por medio del cual se pueden localizar. Pero no puede afirmar nada sobre la calidad de la información y puede opinar sobre cómo se gestiona la RSC.

Metodológicamente me parece vergonzoso que se consideren grupo de interés el rey, el presidente, la ministra y el sumsum corda y no haya de ninguna manera la sociedad civil, las ONG u otros mecanismos de captar la opinión y sensibilidad de la ciudadanía. Lo que para una empresa podría ser disculpable en un primer año de tanteo, para una administración tal como el Ministerio de Defensa, no tener en cuenta la sociedad civil no se puede calificar de otra manera que utilización indebida de la RSC con fines meramente marketiniana.

Asumo que estoy haciendo una crítica y sin embargo he de reconocer que yo mismo no hice ninguna aportación a la memoria. Y es posible que ninguna ONG pacifista o hacia stakeholder de defensa de la plurinacionalidad de España lo hiciera. Si fuera así quizás deberían haber revisado los mecanismos y la voluntad real de captar la participación. Aún así, al margen de que algún stakeholder lo ponga de manifiesto, ¿no es una obviedad desde todos los puntos de vista que el ejército tiene un problema de legitimidad que se hace más palpable en los territorios más identificados como naciones diferenciadas?
La legitimidad de las fuerzas armadas en un Estado donde no hay un sentimiento de unidad nacional constituye un tema muy relevante desde el punto de vista de la gobernabilidad y que tiene gran interés para ser abordado no sólo desde los diferentes agentes políticos y sociales sino también desde la Responsabilidad Social del propio ejército.
En la memoria del Ministerio leemos: 
Es necesario que la política de defensa cuente con el máximo respaldo social y parlamentario para que sea una auténtica política de Estado, que concite la plena identificación de la sociedad con sus FAS.
Reformulo la pregunta a la inversa. ¿No sería más adecuado que fueran las FAS las que buscasen la plena identificación con la sociedad que presuntamente defienden y no al revés? No se trata meramente de un juego de cambiar el orden de la frase sino de un reflejo de la mentalidad profunda de la casta militar. 

Si intentar mejorar la imagen de una empresa, haciendo un uso meramente cosmético de la RSC, es decir, sin que haya nada más, ya es abominable, imagine cuando se trata de mejorar la imagen de un ejército cuando detrás no hay una voluntad de cambio real o éste no se manifiesta explícitamente.  


Nota: formulo la pregunta a la Ministra del momento porque el artículo lo tenía hecho desde entonces, aunque no lo publiqué por falta de tiempo para revisarlo. Aun así, mantengo su referencia porque el actual ministerio no ha continuado gestionando la RSC y porque dado que su compromiso era tan personal (lo deduzco por la dimensión de su foto) y dado que su intencionalidad de liderazgo político también permanece, seguro que no tendrá dificultad para dar una respuesta.

PD: Rubalcaba y Chacón gastaron «a dedo» casi 40 millones entre 2010 y 2011, y Defensa 107 millones de euros. Desconozco la validez de esta información pero si fuese cierta sería un elemento más a tener en cuenta para valorar esta memoria de RSC