1.5.10

Guia d’estil de llenguatge no sexista

El Consell de Mallorca edita un document per garantir l’ús no sexista de la llengua en el seu àmbit de competència

Els departaments d’Esports, Joventut i Igualtat, i Cultura i Patrimoni han editat de forma conjunta, a través de les direccions insulars respectives d’Igualtat i de Política Lingüística, la Guia d’estil de llenguatge no sexista amb la finalitat d’enfortir la pràctica igualitària en l’àmbit de competència de la institució i seguint una de les línies estratègiques del Pla d’igualtat del Consell de Mallorca.

En aquest sentit, la guia pretén ser una eina de treball útil que permeti al personal del Consell de Mallorca revisar i redactar els documents administratius amb llenguatge igualitari, amb la finalitat de regular i fomentar un ús del llenguatge que desterri la invisibilització de les dones, sovint lligada a l’ús del masculí genèric en el llenguatge administratiu.

Han presentat la guia la consellera d’Esports, Joventut i Igualtat, Josefina Ramis, el conseller de Cultura i Patrimoni, Joan Font, la directora insular d’Igualtat, Maria José Varela, la directora insular de Política Língüística, Rosa Barceló i Carme Bennàssar, una de les autores de la guia.

Aquesta guia està dividida en diferents capítols, que analitzen tant de forma teòrica com amb exemples pràctics la relació entre el sexisme i la llengua i quins han de ser els criteris generals que han de regir l’elaboració dels texts administratius amb un llenguatge igualitari.

Els dos primers capítols es completen amb una part més pràctica on es recullen els usos no sexistes en la documentació administrativa del Consell de Mallorca. Així mateix, la guia es tanca amb un apartat dedicat a la feminització dels noms de professions que inclou una relació dels llocs de treball de la institució.

L’elaboració d’aquesta guia d'estil no és una cosa aïllada i puntual, sinó que respon a un dels compromisos recollits a la Comissió Interdepartamental de Promoció de Polítiques de Gènere en referència a la millora de la comunicació interna i externa dels diferents departaments que integren el Consell de Mallorca.

A més, per difondre la guia d’una manera més efectiva s’han inclòs dins el Pla de formació del Consell de Mallorca 2010 la realització d’una sèrie de jornades a diferents edificis de la institució amb la finalitat de donar a conèixer aquest material i d’ajudar el personal a aplicar-lo.

Per altra banda, i també en aquesta línia, les dues direccions insulars ja esmentades, la d’Igualtat i la de Política Lingüística, treballen en l’elaboració d’un Reglament per regular l’ús del llenguatge no sexista en l’àmbit de competència de la institució.


Font: Secció de Dinamització. Servei de Normalització Lingüística. Consell de Mallorca
www.conselldemallorca.cat
www.conselldemallorca.cat/?action=news&id_article=12093