28.12.15

Catalunya contra el canvi climàtic

 • La temperatura mitjana anual ha augmentat a Catalunya 0,24º en el període 1950-2013
 • Les polítiques del Govern per fer front al canvi climàtic s'articulen al voltant de la mitigació i l'adaptació
 • El paper de l'Estat espanyol s'ha caracteritzat fins ara pel seu baix compromís
 • Catalunya va ser la primera comunitat autònoma d’Espanya en comptar amb un departament de Medi Ambient, el 1991
S'ha celebrat a París la cimera COP21 on 195 països es comprometen a reduir emissions, fins a un horitzó neutre en emissions de carboni l’any 2100. Tot plegat per evitar un increment de la temperatura de 2ºC respecte els temps pre-industrials.
Des de Catalunya, el Govern ha participat activament en aquesta trobada amb consciència de l’evidència del canvi climàtic, de la clara causalitat humana i de la responsabilitat comuna, però diferenciada, per fer-hi front. Cal desenvolupar un nou acord més enllà de Kyoto que reconegui les regions com a nous actors estratègics.
Catalunya és una de les ‘subnations’ més actives convençuda que no hi haurà resultats globals sense estratègies regionals i locals. Catalunya és un territori pioner en l’adopció d’objectius voluntaris i responsables amb una sèrie d’eines transversals i complementàries per un abordatge integral del canvi climàtic:
 • Llei del canvi climàtic (a punt per propera legislatura)
 • Pla de mitigació del canvi climàtic
 • Pla d’energia i canvi climàtic 2020
 • Estratègia d’adaptació del canvi climàtic
 • Estratègia catalana per a la renovació energètica d’edificis
 • Pla de promoció de la biomassa
Els objectius a assolir són:
 1. Al 2020, una reducció del 25% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle respecte 2005, i al 2030, un 40%
 2. Incrementar un 27% l’ús d’energies renovables al 2030
 3. Incrementar també un 27% l’eficiència energètica (estalvi) el 2030
El Govern afronta aquests reptes amb un Estat que no s'ho pren seriosament: el paper de l’Estat espanyol s’ha caracteritzat fins ara pel seu baix compromís amb una economia baixa en carboni, una política erràtica en relació a les primes de les renovables i una actitud centralista/autista en no transposar la Directiva Europea relativa a l’eficiència energètica.
La necessitat d’afrontar el canvi climàtic ens interpel·la cap al model de progrés del futur: a l’antiga, basat en el creixement, o en el mer decreixement. Des de Catalunya es nega aquesta falsa dicotomia i s’aposta per un creixement sostenible. La revolució de l’eficiència: vincular nítidament agenda social i ambiental i apostar per una economia verda. Créixer diferent, créixer millor.
El canvi climàtic ja és una realitat i hem d’actuar de manera responsable, com el països més avançats, i treballar per adequar la nostra forma de vida a la nova realitat. L’adaptació als impactes del canvi climàtic no només és possible, sinó que és una oportunitat.
Últimes dades d’emissions a Catalunya i evolució darrers 25 anys
Fa pocs dies s’han tancat les últimes dades d’emissions de CO2 a Catalunya, corresponents a l’any 2013. Així, el 2013 Catalunya va emetre 42.768 milers de tones de CO2, un 7,6% menys que l'any anterior.
Es consolida tendència baixista iniciada el 2006 de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Vuit anys consecutius de descens després del màxim de l'any 2005, amb 59.595 milers de tones de CO2. En el període 2005-2013, Catalunya ha reduït prop d'un 30% les emissions CO2.
El nivell actual d'emissions és pràcticament idèntic al de l'any 1992 i molt a prop ja dels de l'any base de 1990. Estem tan sols un 9% per sobre de les xifres de fa 25 anys (39.157 milers de tones al 1990)
Per sectors, el del processament de l'energia és el que genera més emissions, amb 29.994 milers de tones, un 70% del total. Els processos industrials (no energètics) suposen 5.302 milers de tones, un 12%. L'agricultura i ramaderia acumula 4.126 milers de tones, un 10%, mentre que el tractament i eliminació de residus genera 3.346 milers de tones de CO2, el 8% restant. Tots els sectors mantenen una clara tendència a la baixa, excepte l'agricultura i la ramaderia, que està estable, i el tractament de residus, que està en creixement a causa del cada vegada major reciclatge i tractament dels residus.
Les emissions del sector del transport, que formen part del grup del processament de l'energia, són les que tenen un major pes, tant absolut com relatiu. Així, generen 11.680 milers de tones, que representen el 27% del total de les emissions que hi va haver a Catalunya el 2013.
Les emissions del transport inclouen l'aviació civil i el transport per carretera, ferrocarril i marítim. Actualment (2013) es troben al seu nivell més baix des de 1992 i han baixat un 28% des del màxim històric que es va produir l'any 2007, amb 16.335 milers de tones. L’impacte de la crisi ha estat dur en aquest sector però hi ha hagut altres motius per la reducció emissions com les actuacions adreçades a la promoció del transport públic, la pacificació del trànsit a les ciutats, la millora de l’eficiència del parc de vehicles públics i privats, l’evolució de les conductes de la mobilitat privada, els peatges i carrils VAO, l’ús de la bicicleta o el vehicles elèctrics.
Segons confirmen aquestes xifres, Catalunya ja compleix des de 2008 els objectius fixats pel Protocol de Kyoto. La fita s’ha aconseguit, a més, sense fer ús dels anomenats “mecanismes flexibles”, és a dir, sense haver de compensar l’excés d’emissions comprant tones de CO2 a d’altres països o a projectes nets implementats a altres països. Les accions desenvolupades pel Govern en els darrers anys han estat clau per aconseguir aquests resultats i ara anem a pels nous objectius amb les noves eines de mitigació i adaptació que s’han implementat en aquesta legislatura.
Evidències del canvi climàtic a Catalunya
Augment de la temperatura: Catalunya, com la resta del món, ha constatat l’augment de la temperatura mitjana anual, que ha estat a casa nostra d’uns 0,24 ºC per dècada per al període 1950-2013, de forma més acusada a l’estiu (fins a 0,35 ºC per dècada). En el període 1950-2012 dels 8 anys més càlids a Catalunya, 5 corresponen al que portem de segle XXI (2003, 2009, 2009, 2011 i 2012). Aquest mateix 2015, Catalunya ha patit el segon estiu més càlid, com a mínim, des de 1950, amb una anomalia de 2,1 ºC per damunt de la mitjana climàtica. El sud del Berguedà i el sector proper al massís del Montseny són les que han registrat una anomalia de temperatura més marcada.
Onades de calor i augment de la mortalitat associada: A Catalunya, tres dies consecutius de calor incrementen la mortalitat diària un 19% arribant a un 35% quan el període s’allarga a set dies consecutius de calor. A la ciutat de Barcelona la mortalitat experimenta un augment considerable quan les temperatures superen el llindar de 30.5ºC. El risc de mortalitat associat a un increment d’1ºC per sobre d’aquest llindar és del 6%, 7% i 5% després d’1, 2 i 3 dies del pic de temperatures.
Reducció de la innivació: Segons dades de Météo France, en el Pirineu Central (vessant nord) i durant el període 1960-2010 s’ha constatat una reducció del gruix de la neu de 5cm cada 10 anys a cota de 1.800 metres. Si no s’hi troba remei es posa en seriós perill el model d’esport de muntanya actual al nostre país. La mateixa evidència es constata també a les glaceres del Pirineu: si l’any 1894 sumaven 1.779 hectàrees, al 2008 eren 211 hectàrees
Desplaçament tèrmic: La temperatura mitjana s’ha desplaçat 250 km cap al nord: S’ha observat que les àrees de distribució d’ocells i papallones europees s’estan desplaçant cap al nord seguint les passes del canvi climàtic, però no arriben a situar-se en les àrees que els resulten tèrmicament adequades. Per altra banda a Catalunya apareixen espècies de papallones considerades africanes, com la papallona tigre. Aquest desplaçament també s’observa en espècies vegetals que migren en alçada. Així, en el Pirineu les espècies forestals pugen 3 metres a l'any des de fa més de 30 anys. Les que ja estan en zones altes tenen risc de desaparèixer (no poden pujar més amunt). El mateix fenomen s’aprecia també a la Mediterrània, amb una tendència cap a la tropicalització de les espècies.
Increment en la freqüència de sequeres: En els últims 20 anys s’han produït 5 dels episodis de sequera més importants a Catalunya que han posat en compromís l’abastament urbà d’aigua obligant al Govern a prendre mesures excepcionals. Aquests episodis han estat el 1984, 1998, 2001, 2005 i 2007. Cal remuntar-se al 1953 per trobar un episodi de similars característiques. Aquest fenomen de sequeres també s’està produint a nivell mundial en àrees cerealistes importants com Rússia (2010-2011), Xina (2010-2011), o USA (2012). La conseqüència de la baixada en la collita va ser l’increment de preus en molts productes tant per a l’alimentació humana com l’animal, incloent una important afectació en el preu dels pinsos i el sector agroalimentari català.
Disminució creixement arbres: La sequera progressiva dels darrers anys s’ha traduït en creixents defoliacions i, en força casos, menys creixement dels arbres. Els faigs de les zones baixes del Montseny creixen cada vegada menys, en concret, un 50% menys que no pas fa 50 anys.
Dependència entre la qualitat vitícola i el clima: L’increment de temperatura provoca un escurçament del període de maduració: major graduació alcohòlica, fruit amb major concentració de sucre a conseqüència d’una maduració accelerada i una menor acidesa. Moltes empreses productores de vi estan desplaçant els seus cultius a zones de més alçada per compensar aquest increment de temperatura. A més constaten l’avançament de la verema per causes climàtiques.
Accions del Govern contra el canvi climàtic
Catalunya és un país que sempre s’ha distingit per les seves polítiques ambientals i de sostenibilitat. Va ser la primera comunitat autònoma d’Espanya en comptar amb un departament de Medi Ambient, el 1991.
Les polítiques del Govern per fer front al canvi climàtic s’articulen al voltant de la mitigació i l’adaptació. Disposem de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic per dotar Catalunya dels instruments necessaris per fer front a aquest repte global:
 • Catalunya ha desenvolupat la seva pròpia estratègia per esdevenir menys vulnerable als impactes del canvi climàtic a través d’eines com l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic Horitzó 2013-2020, el Pla de Marc de Mitigació del Canvi Climàtic 2008]2012 o bé el Pla d’Energia i Canvi Climàtic 2020, aprovat pel Govern i que, per primera vegada, va impulsar actuacions per fer front a les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle del cicle energètic i objectius d’emissió per a l’horitzó 2020
 • El Govern acaba de fer públic el balanç de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle pel període 2008-2012, en el que constata que s'han assolit els objectius de reducció establerts en el Pla Marc de Mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012 (PMMCC). La mitjana d’emissions en aquest període ha estat de 30,6 milions de tones de CO2, molt per sota de les emissions mitjanes necessàries per complir amb l’objectiu fixat (no superar els 36,5 milions de tones pel conjunt de sectors difusos anualment) i també aconsegueix complir amb la limitació de les emissions fins al 15% d’augment establerta en el Protocol de Kyoto.
 • S’ha redactat el projecte de llei de canvi climàtic. Aquesta nova llei permetrà una millor aplicació de la normativa europea en matèria de canvi climàtic i establir els mecanismes normatius perquè des de Catalunya es redueixin les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en la part proporcional que correspon dels compromisos europeus. Cal refermar també el marc competencial de la Generalitat: l’Estatut d’Autonomia reconeix àmplies competències al Govern en aquesta qüestió, però aquestes s’han vist limitades en nombroses ocasions per part del Govern Central. Cal un esforç transversal de tots els actors i en particular de tots els Departaments del Govern per fer front a un repte global.
 • La llei de canvi climàtic dóna cobertura legal a la creació d’un fons climàtic, que s’haurà de nodrir de recursos provinents de la subhasta de drets, d’una fiscalitat ambiental i/o dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La llei inclou una fiscalitat lligada al CO2 emès pels vehicles.
 • Catalunya participa en els principals fòrums sobre canvi climàtic a nivell internacional, i forma part activa de xarxes d’estats i regions, formant part de l’steering commitee de The Climate Group i assumint una copresidència de nrg4sd l’any 2013.
 • L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic impulsa i dóna suport a l’establiment d’acords voluntaris amb organitzacions, entitats i col•lectius de Catalunya per a la reducció de les seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i considera irrenunciable avançar cap a un model de mobilitat sostenible. Ja hi ha més de 120 empreses adherides.
La mitigació del canvi climàtic també té una forta incidència en les polítiques d’àmbit local: la gestió de la mobilitat, el transport públic, la gestió de residus o l’ús de l’aigua, entre molts d’altres. És important destacar que Catalunya és un referent a Europa amb més de 500 municipis formant part de la Iniciativa europea “Covenant of Mayors” (Pacte d’Alcaldes) mitjançant la qual aquests municipis es comprometen a reduir les seves emissions en un 20%. Dins d’aquest marc d’actuació coordinada és important comptar amb la complicitat dels sectors socioeconòmics i la ciutadania. Facilitar la seva participació en el disseny de les diferents polítiques climàtiques és clau.
Nou sistema d'etiquetatge verd dels vehicles
Tenint en compte que el 27% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle tenen el seu origen en el transport. A banda de les mesures comentades abans, el Govern vol abordar aquesta problema des de totes les vessants possibles. És per això que la setmana passada es va aprovar, en el marc de la comissió rectora del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire, la creació d'un sistema d'etiquetatge verd dels vehicles en funció dels nivells de contaminació que emeten.
L'objectiu és facilitar la renovació del parc mòbil per vehicles més nets a través d'incentius específics que es podran aplicar als vehicles menys contaminants. Aquesta certificació s’estableix com una eina voluntària on els propietaris i titulars de vehicles hi han de poder tenir accés amb mitjans telemàtics. En concret, ho faran a través del portal EcoviaT.
Conèixer el nivell d’emissions del vehicle a través d’una identificació visual facilitarà a les administracions, tant locals com a la Generalitat, aplicar polítiques de gestió de la mobilitat que permetin millorar la qualitat de l’aire que respirem, d’acord amb les seves competències. D’aquesta manera, els municipis podran, per exemple, aplicar bonificacions en els aparcaments per als cotxes considerats més nets, o restringir els accessos als més contaminants, o bé incentivar l’ús de vehicles nets a les zones urbanes d’atmosfera protegida (ZUAP).
Per la seva banda, la Generalitat incorporarà aquests criteris en la bonificació dels peatges que gestiona, situats en bona part a la conurbació de Barcelona, i a l’accés d’aquests vehicles als carrils BUS-VAO. També els podrà fer servir en la gestió del trànsit durant els episodis ambientals de contaminació.
El criteri tècnic per a la determinació dels vehicles nets consta de 2 apartats: un primer per a turismes i furgonetes i un segon apartat per als camions, autocars i autobusos. Les 8 categories de la certificació de qualitat de l’aire dels vehicles s’estableixen en funció del seu potencial contaminant de l’atmosfera per òxids de nitrogen (NOX) i les emissions de diòxid de carboni (CO2). Cada categoria de vehicles s’identifica amb un número i color específic.
El sistema entrarà en vigor properament per als turismes i furgonetes considerats nets: els ECO elèctrics (vehicles elèctrics purs i d’hidrogen) i els ECO (vehicles de gas natural, GLP o biogàs sota la normativa EUROV o superior). La resta d’etiquetes començaran a funcionar a partir del setembre de 2016.

Font
 

Sant Esteve, festa a Catalunya per molts anys

A diferència dels espanyols, que fan una festa grossa la nit de Nadal, quan nosaltres fem cagar el Tió, els catalans fem una festa assenyalada el dia 26, quan ells han hagut de retornar al treball. Que estrany que ens resultaria haver d'anar a treballar el dia després del Nadal!

Sant Esteve és una festa d'agrair. Ens permet doblar la festivitat del Nadal, fent que puguem gaudir-ne més i que tot plegat faci més la sensació que hem entrat en un període festiu, que es complementarà amb Cap d'Any i Reis.

Llegeixo un article de Josep Maria Bellmunt que aporta les raons històriques de la festa de Sant Esteve, i les diferències nacionals a Europa:
La festivitat de Sant Esteve es celebra a Catalunya, (també posteriorment a les Illes, i al País Valencià, on no és però ara festa oficial), des de fa més de mil anys (a partir del segle IX), concretament des del moment en què el territoris els territoris i comtats conquerits per Carlemany, a l’entorn dels Pirineus, passaran a dependre administrativament de  l’Imperi Carolingi, i com a conseqüència els bisbats catalans van passar a dependre de Narbona i van trencar amb Primacia de la Diòcesi de Toledo.

En aquest període Carlemany hauria proclamat un edicte imperial ordenant que l’endemà de cada Pasqua (les originals jueves: Pasqua de Resurrecció, Pasqua de Pentecosta, i la Pasqua de Nativitat, possiblement incorporada posteriorment pels romans), fos dia festiu. Per aquest motiu alguns dels antics pobles que en formaven part mantenen aquesta festivitat, i per això a Catalunya i a molts d’altres països d’Europa -no és el cas d’Espanya, que estava sota control de l’emirat de Còrdova per aquella època-, també és dia festiu el dilluns de Pasqua (la Mona), que és l’endemà de la Pasqua de Resurrecció, així com la segona pasqua, o dilluns de Pasqua Granada (Pentecosta)
Amb la independència podrem blindar que per Sant Esteve algun dia no ens vulguin fer anar a pencar! L'obsessió malaltissa que tenen qualsevol dia els portarà a intentar unificar les "fiestas nacionales"! Que es conformin amb les dues singularitats que catalans i espanyols aquests dies sí que realment compartim: els Reis d'Orient i el fet de prendre raïm per Cap d'Any.

26.12.15

Canyelles a NacióDigital: "És un PDF protegit, de manera que ni es pot tractar com dades, ni s'hi pot fer una cerca" @naciodigital

Fa un parell de dies vaig publicar una breu reflexió sobre la publicació dels grans deutors d'Hisenda (Es publiquen els grans deutors d'Hisenda però en format tancat. I l'Open Data?).

NacióDigital ha consultat experts en lleis per valorar la utilitat del llistat posat a disposició de la ciutadania. Entre les principals queixes hi ha la d'haver presentat un document inútil per trobar-se en un format no reutilitzable (.PDF); desactualitzat, perquè els comptes són de fa sis mesos, i efímer donat que el ministre Montoro ja ha anunciat que el mes de març es retirarà d'Internet.

Podeu llegir els comentaris de Josep Matas, assessor jurídic especialitzat en noves tecnologies; Josep M. Canyelles, expert en responsabilitat social; i Jordi Casals, coordinador Comissió Fiscal del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

A la República catalana s'hauria fet diferent

Complementant la reflexió, caldria dir que a Catalunya la publicació d'aquestes dades s'hauria fet diferent, ja que la Llei de la transparència 19/2014, a diferència de l'espanyola, estableix que tota la informació del sector públic susceptible de ser obtinguda pels ciutadans, tant aquella que cal difondre per publicitat activa com la que es lliuri a demanda, cal lliurar-la en suport reutilitzable.

Però a banda del format, la part més absurda de la divulgació que ha fet el govern espanyol, cal fer referència al model fiscal subjacent. És a dir, la necessitat de bastir un nou model d'administració fiscal que no es limiti a publicar els grans deutors sense fer res més alhora que es persegueixen els contribuents que estan dins del sistema. N'he parlat en algunes entrades:

Referència de Josep Maria Canyelles a Nació Digital

Josep M. Canyelles, assessor en responsabilitat social: "És un PDF protegit, de manera que ni es pot tractar com dades, ni s'hi pot fer una cerca".
 1. Han complert amb la llei, sí, però el format no és útil perquè no és reutilitzable.
 2. Jo com a ciutadà i emprenedor em seria més útil tenir una aplicació cercable per consultar cada cop que tingués un nou client, veure si l'empresa surt en aquest llistat o no. Països com Holanda i Dinamarca ho fan així, de manera que s'acaba amb l'economia submergida. 
 3. No és possible que en el s.XXI, el de l'open data i de la transparència encara siguem tan opacs. És una falta de voluntat política perquè la capacitat tècnica existeix. 

24.12.15

Responsabilitat Global us desitja de tot cor un Bon Nadal!Us desitjo un Bon Nadal. Arribem -com cada any- a les celebracions nadalenques amb un estrés galopant! El Nadal se'ns dreça aquí davant com una parada obligada, necessària, volguda, per a respirar, per a posar fi al que calia fer abans que acabés el món -com cada any. Tindrem encara quatres dies més, 28, 29, 30 i 31 per a fer les darreres accions. En aquests dies potser tindrem l'oportunitat històrica de començar a construir un país nou, si és que la Història en majúscules no ens escup a la cara de la nostra mediocritat.

I gairebé com si res, ja estarem embolicats en la follia d'un nou any, nous reptes, nous projectes. Aquest any sí: enguany hem de fer l'esforç de començar-lo de primera, planificant bé i endreçant. No sols hem de planificar la nostra feina personal i corporativa; si tot segueix el full de ruta traçat, també ens tocarà planificar la creació d'un nou estat, la més gran i noble de les empreses que puguem portar a terme. En tot allò que estigui a les nostres mans, hi serem.

Voldrem contribuir a fer un país que valgui la pena, un país de riquesa, un país de creativitat, un país de benestar, i també el país de felicitat que cada Nadal somiem i que el dia a dia se'ns menja. No és tan difícil, tot comença per alliberar-se dels condicionants que no ens deixen exercir plenament la democràcia, per poder repartir amb justícia la riquesa creada, per poder deixar de ser vassalls, per poder exercir la ciutadania i els drets, per poder parlar als altres de tu a tu, per recuperar la dignitat perduda.

Us aporto una nadala. Vinc d'unes setmanes de dedicació molt intensiva a Respon.cat, un gran projecte que comença a prendre forma, a agafar to, a sortir a la llum. Fa uns dies vam presentar l'Ideari Respon.cat de la responsabilitat social. Ara em sembla que podem seleccionar-ne algun retall per a fer la meva nadala particular. El fragment de text diu:

Cada organització és coresponsable del seu entorn social, ambiental, econòmic i emocional.
Decidim ser part de la solució. Volem contribuir al bé comú.
Som empreses, som societat.
El planeta parla, la societat exigeix. Moments per repensar, innovar, transformar... 
Inventar el futur. Renaixem per ser millors.

¡Responsabilitat Global os desea de todo corazón una Feliz Navidad!Os deseo una Feliz Navidad. Llegamos -como cada año- a las celebraciones navideñas con un estrés galopante! La Navidad se nos yergue aquí delante como una parada obligada, necesaria, querida, para respirar, para poner fin a lo que había que hacer antes de que acabara el mundo -como cada año. Tendremos todavía cuatro días más, 28, 29, 30 y 31 para hacer las últimas acciones. En estos días quizás tendremos la oportunidad histórica de comenzar a construir un país nuevo, si es que la Historia en mayúsculas no nos escupe en la cara de nuestra mediocridad.  

Y casi como si nada, ya estaremos envueltos en la locura de un nuevo año, nuevos retos, nuevos proyectos. Este año sí: este año tenemos que hacer el esfuerzo de empezarlo de primera, planificando bien y ordenando. No sólo tenemos que planificar nuestro trabajo personal y corporativo; si todo sigue la hoja de ruta trazada, también nos tocará planificar la creación de un nuevo estado, la más grande y noble de las empresas que podamos llevar a cabo. En todo lo que esté en nuestras manos, estaremos ahí.

Querremos contribuir a un país que valga la pena, un país de riqueza, un país de creatividad, un país de bienestar, y también el país de felicidad que cada Navidad soñamos y que el día a día nos come. No es tan difícil, todo empieza por liberarse de los condicionantes que no nos dejan ejercer plenamente la democracia, para poder repartir con justicia la riqueza creada, para dejar de ser vasallos, para poder ejercer la ciudadanía y los derechos, para poder hablar a los demás de tú a tú, para recuperar la dignidad perdida.  

Os aporto una felicitación de Navidad. Vengo de unas semanas de dedicación muy intensiva a Respon.cat, un gran proyecto que comienza a tomar forma, a coger tono, a salir a la luz. Hace unos días presentamos el Ideario Respon.cat de la responsabilidad social. Ahora me parece que podemos seleccionar algún recorte para hacer mi villancico particular. El fragmento de texto dice:

Cada organización es corresponsable de su entorno social, ambiental, económico y emocional.   
Decidimos ser parte de la solución. Queremos contribuir al bien común.   
Somos empresas, somos sociedad.   
El planeta habla, la sociedad exige. Momentos para repensar, innovar, transformar...   
Inventar el futuro. Renacemos para ser mejores.

Nadales rebudes, gestos de pau

Aquests dies rebem moltes nadales. Ara ja són totes digitals. S'ha acabat del tot el paper i el correu postal. Em sembla que enguany zero paper en nadales.

Coincideix que són dies de saturació de feina, i sovint les reps i les esborres amb tanta rapidesa que el gest sap greu. També la nadala digital té un punt d'insostenibilitat quan són electrons viatjant que moren sense impactar en cap ànima.

He volgut salvar alguna nadala de les rebudes, fent un petit gest: reenviar-la! No ho puc fer amb totes, però us en proposo quatre:

El Josep Valls m'ha enviat aquest retall de la Montserrat Roig (25-12-85), que m'agradaria que el fruíssiu:
Als que estan sols
Sigui tradició, llegenda, faula o mite, el que passa avui és un dels miracles més bells de tota la història de la humanitat. Només el cristianisme va caure en el compte de que, per estimar a Déu, aquest havia de fer-se home. Un nen i, a més, pobre. Un nen de dona que acata en solitari la decisió divina i que va demanar consells a una altra dona.
Potser caminem aquests dies embogits, comprant objectes per als que volem o pensem voler. Però el valor de l'amistat, del reconèixer-se en els altres, trenca tots els ritus del consum. El que importa és demostrar alguna cosa, demostrar desesperadament que no estem sols, que pertanyem a una cosa o a algú.
Cada dia neix, però, un nen en el qual la idea de Déu es reconeix. La idea del Déu que va oferir pau, però que va saber distingir totes les classes d'homes que es mouen en l'univers. Ell es va dirigir als de bona voluntat, és a dir, als que volen pau. Que aquest símbol romangui després de 2000 anys em sembla un signe d'esperança.
Als que avui, per l'atzar o les circumstàncies, es troben sols o oblidats, dedico aquest bitllet especial. El nen també va néixer abandonat pel poder, per la majoria dels homes, però els que van creure en el valor de la fraternitat estaven amb ell. Ell va significar un punt de trobada universal que encara no ha semblat.

També vull compartir la nadala de Respon.cat. Els amics de La Casa de Carlota, que ens van dissenyar el cartell de l’Ideari Respon.cat de l’RSE, ens han volgut obsequiar amb aquesta Nadala per a totes les persones, empreses i organitzacions que esteu a prop de Respon.cat. Hi hem incorporat unes frases de l’Ideari que ens han semblat propícies per a la celebració nadalenca i el pas a un nou any:
Moments per repensar, innovar, transformar…
Inventar el futur. Renaixem per ser millors
Fem un pas endavant.
El futur és ara.


També voldria compartir la nadala de Zenks, on estic implicat, i que m'envia l'amic Jaume Agustí:
Volem desitjar-te molta Positivitat i molts Plans de Riquesa pel 2016.
Un any ple de responsabilitats i compromisos amb el nostre meravellós món. Preservar-lo i fer-lo millor és un gran projecte comú que necessita la col·laboració de tothom.
Bon Nadal i Feliç any Zenks!

I finalment, la nadala simpàtica dels amics d'Antaviana: Pre-acord de Nadala de Can Antaviana.

Disculpeu per haver-me'n deixat moltes altres de les que m'heu enviat, moltes carregades de sentit, per part d'amics, d'ONG amb causes socials, d'empreses compromeses. Gràcies a tothom per compartir amistat i somnis!!

Felicitaciones de Navidad recibidas, gestos de paz

Estos días recibimos muchas felicitaciones de Navidad. Ahora ya son todas digitales. Se ha acabado del todo el papel y el correo postal. Me parece que este año cero papel en felicitaciones. Coincide que son días de saturación de trabajo, y a menudo las recibes y las borras con tanta rapidez que el gesto sabe mal. También la felicitación digital tiene un punto de insostenibilidad cuando son electrones viajando que mueren sin impactar en ningún alma. He querido salvar alguna de las recibidas, haciendo un pequeño gesto: ¡reenviarla! No puedo hacerlo con todas, pero os propongo cuatro:

Josep Valls me ha enviado este recorte de la escritora catalana Montserrat Roig (25-12-85), que me gustaría que lo disfrutarais (lo traduzco):

A los que están solos
Sea tradición, leyenda, fábula o mito, lo que pasa hoy es uno de los milagros más bellos de toda la historia de la humanidad. Sólo el cristianismo cayó en la cuenta de que, para amar a Dios, éste debía hacerse hombre. Un niño y, además, pobre. Un niño de mujer que acata en solitario la decisión divina y que pidió consejos a otra mujer.
Quizás caminamos estos días enloquecidos, comprando objetos para los que queremos o pensamos querer. Pero el valor de la amistad, del reconocerse en los demás, rompe todos los ritos del consumo. Lo que importa es demostrar algo, demostrar desesperadamente que no estamos solos, que pertenecemos a algo o a alguien.
Cada día nace, sin embargo, un niño en el que la idea de Dios se reconoce. La idea del Dios que ofreció paz, pero que supo distinguir todas las clases de hombres que se mueven en el universo. Él se dirigió a los de buena voluntad, es decir, los que quieren paz. Que este símbolo permanezca después de 2000 años me parece un signo de esperanza.
A los que hoy, por el azar o las circunstancias, se encuentran solos o olvidados, dedico este billete especial. El niño también nació abandonado por el poder, por la mayoría de los hombres, pero los que creyeron en el valor de la fraternidad estaban con él. Él significó un punto de encuentro universal que aún no ha parecido.

También quiero compartir la felicitación de Respon.cat. Los amigos de La Casa de Carlota, que nos diseñaron el cartel del Ideario Respon.cat de la RSE, nos han querido obsequiar con esta felicitación para todas las personas, empresas y organizaciones que están cerca de Respon.cat. Hemos incorporado unas frases del Ideario que nos han parecido propicias para la celebración navideña y el paso a un nuevo año:
Momentos repensar, innovar, transformar ...
Inventar el futuro. Renacemos para ser mejores
Damos un paso adelante.
El futuro es ahora.


También quisiera compartir el villancico de Zenks, donde estoy implicado, y que me envía el amigo Jaume Agustín:
Queremos desearte mucha Positividad y muchos Planes de Riqueza para el 2016.
Un año lleno de responsabilidades y compromisos con nuestro maravilloso mundo. Preservarlo y hacerlo mejor es un gran proyecto común que necesita la colaboración de todos.
¡Feliz Navidad y Feliz año Zenks!

Y finalmente, la felicitación simpática de los amigos de Can Antaviana: Pre-acuerdo de Felicitación de Can Antaviana (con un detalle de humor sobre nuestro presente local).

Disculpen por haberme dejado muchas otras de las que me habéis enviado, muchas cargadas de sentido, por parte de amigos, de ONG con causas sociales, de empresas comprometidas. Gracias a todos por compartir amistad y sueños !!

23.12.15

Es publiquen els grans deutors d'Hisenda però en format tancat. I l'Open Data?

Avui l’Agència Tributària ha publicat el llistat amb vora 5.000 deutors amb la Hisenda pública. En total, són 4.855 deutors. Hi he entrat per curiositat professional, ja que forma part de matèries de transparència que considero que és positiu que l'Administració faci públic.

M'he descarregat el PDF pensant que seria interessant comprovar si els futurs clients hi consten per tal de poder descartar alguna empresa indesitjable per risc d'impagament. Però de seguida he comprès que aquest llistat l'han degut fer públic solament per morbo, ja que no té utilitat pràctica: és un PDF protegit, de manera que ni es pot tractar com dades ni s'hi pot fer una cerca.

Tot allò que algunes Administracions ens diuen del Govern Obert, de l'Open Data i de la Transparència, no té una aplicació pràctica més enllà d'encarregar uns portals de la transparència on agrupar certes dades. Però en el dia a dia, ja veiem que aquests criteris de publicar documents amb dades obertes, que es puguin reaprofitar, que siguin útils per a la ciutadania, no formen part dels criteris de funcionament. Ho lamento. Quin problema hi hauria per publicar un format reaprofitable o cercable? Encara tenen l'ADN de l'Administració tancada, de qui té la informació té el poder, i de millor posar les coses difícils per evitar que la gent, malvada per naturalesa, pugui fer un ús impropi de les dades.

Publicació del llista de deutors a la Hisenda Pública (art. 95 bis LGT)

En compliment del que estableix l'art. 95 bis de la Llei General Tributària i l'Ordre HAP/2216/2015, es publica la llista comprensiva dels deutors a la Hisenda Pública per deutes i sancions pendents de pagament, que superen l'import d'1.000.000 € i no es troben suspeses ni ajornades, obrants en el Sistema d'Informació de l'AEAT a data de referència 31 de juliol de 2015.

Se publican los grandes deudores de Hacienda pero en formato cerrado. ¿Y el Open Data?

Hoy la Agencia Tributaria ha publicado el listado con cerca de 5.000 deudores con la Hacienda Pública. En total, son 4.855 deudores. He entrado por curiosidad profesional, ya que forma parte de materias de transparencia que considero que es positivo que la Administración haga pública.

Me he descargado el PDF pensando que sería interesante comprobar si los futuros clientes constan en él para poder descartar alguna empresa indeseable por riesgo de impago. Pero enseguida he comprendido que este listado lo han debido hacer público sólo por morbo, ya que no tiene utilidad práctica: es un PDF protegido, por lo que ni se puede tratar como datos ni se puede hacer una búsqueda.

Todo lo que algunas Administraciones nos dicen del Gobierno Abierto, del Open Data y de la Transparencia, no tiene una aplicación práctica más allá de encargar unos portales de la transparencia donde agrupar ciertos datos. Pero en el día a día, ya vemos que estos criterios de publicar documentos con datos abiertos, que se puedan reaprovechar, que sean útiles para la ciudadanía, no forman parte de los criterios de funcionamiento. Lo lamento. ¿Qué problema habría por publicar un formato reaprovechable o buscable? Todavía tienen el ADN de la Administración cerrada, de quien tiene la información tiene el poder, y de mejor poner las cosas difíciles para evitar que la gente malvada por naturaleza, pueda hacer un uso impropio de los datos.

Publicación del listado de deudores a la Hacienda Pública (art. 95 bis LGT)

En cumplimiento de lo establecido en el art. 95 bis de la Ley General Tributaria y la Orden HAP/2216/2015, se publica el listado comprensivo de los deudores a la Hacienda Pública por deudas y sanciones pendientes de pago, que superan el importe de 1.000.000€ y no se encuentran suspendidas ni aplazadas, obrantes en el Sistema de Información de la AEAT a fecha de referencia 31 de julio de 2015.

22.12.15

Canyelles, membre del Consell assessor de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya


Des del desembre de 2015 formo part del Consell assessor de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya per a un període de tres anys.

La Taula del Tercer Sector és la institució que representa el conjunt de les entitats socials catalanes. Agrupa 35 federacions i grans organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya, les quals representen i aglutinen en conjunt a més de 3.000 entitats socials no lucratives.Va néixer l’any 2003, sota la forma jurídica d'associació, per iniciativa de les entitats sòcies, que són les principals organitzacions i federacions d'entitats del sector.


El Consell assessor té per funció ajudar la Taula a reflexionar sobre les qüestions de fons del sector social, les polítiques socials i el paper de les entitats catalanes a la societat.

El consell està integrat per vint persones procedents de disciplines i àmbits professionals diversos i es va renovant per períodes triennals en el marc d'un procés de renovació. Es reuneix dos cops l'any i també hi participen membres de la junta directiva i expresidències.

Notícia relacionada: Anteriorment, al juny de 2014, Canyelles ha estat designat membre del Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona en qualitat d'expert. Josep Maria Canyelles, expert en Responsabilitat Social, i amb un trajectòria en matèries socials, ha estat proposat per a formar part del Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona en qualitat d'expert. A nivell català, Canyelles havia format part del Consell de Benestar Social de Catalunya, en qualitat de gerent de l'Institut Català del Voluntariat.

Notícies sobre la Taula en aquest blog:

Jornada a Lleida sobre innovació social

L’Ajuntament de Lleida, a través de la Regidoria de Polítiques per als Drets de les Persones, conjuntament amb l’Obra Social “la Caixa” i amb la col.laboració de la Càtedra d'Innovació Social de la UdL, organitzem el proper 15 i 16 de febrer de 2016, a la ciutat de Lleida, la Jornada “CÀPSULES D’INNOVACIÓ SOCIAL 2016. Experiències, respostes i solucions”.

El programa es desenvoluparà en dos dies amb una proposta formativa diferenciada i alhora amb inscripcions independents.
 • El dia 15 de febrer de 2016 de 16:00 a 20:00h es durà terme el Taller LEGO® SERIOUS PLAY
 • El dia 16 de febrer de 2016 de 9:00 a 14:00h la Presentació de les càpsules.
Aquesta jornada respon a la voluntat de conèixer i compartir experiències positives que puguin donar respostes pràctiques a la complexa realitat social actual.

Trobareu tota la informació en el programa adjunt i al següent enllaç http://www.paeria.cat/innovaciosocial.

PDF

21.12.15

Fira de Consum Responsable a la plaça de Catalunya de Barcelona

 • Aquest Nadal la plaça de Catalunya serà l’escenari de la primera edició de la Fira de Consum Responsable
Del 19 de desembre al 4 de gener la plaça de Catalunya serà l’escenari de la I Fira de Consum Responsable (Economia Social i Solidària), organitzada pel Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum de l’Ajuntament de Barcelona.

L’objectiu és difondre entre la ciutadania l’existència de productes, serveis i activitats d’empreses i entitats que promouen i permeten practicar un consum responsable i de proximitat i fan possible alhora una economia realment social i solidària. Són propostes modestes respecte del consumisme massiu, però que mostren que existeixen projectes viables, amb un alt retorn social i ambiental, i que fan possible i potencien el consum responsable.

A la fira es mostraran projectes, entitats i empreses que promouen l’economia i la transformació socials i proposen un canvi del model socioeconòmic. Aquests projectes impulsen l’economia de proximitat, arrelada als barris, als districtes, a la ciutat i al país, la que no es deslocalitza i s’orienta a satisfer les necessitats, les aspiracions i, fins i tot, els desitjos de les persones i els territoris.

A la fira hi haurà:
— 1 espai per a activitats (matins i tardes)
— 36 estands, que ocuparan 65 projectes i entitats en 2 torns: del 19 al 27 de desembre i del 28 de desembre al 4 de gener

La fira estarà tancada el 25 i 26 de desembre, la tarda del 31 de desembre i tot l’1 de gener.

L’àmplia oferta dels estands abastarà una bona part dels àmbits de l’economia social i solidària: alimentació, roba, cultura i coneixement, restauració, formació, comunicació i informació crítica, lleure i turisme responsable, finances i assegurances ètiques i cooperatives, salut i cures, energia i telefonia responsable i altres serveis, com els que ofereixen fundacions i empreses d’inserció sociolaboral.

Les persones visitants, per tant, podran gaudir d’una mostra àmplia i diversa de productes d’alimentació, artesania, tèxtil i complements, llibres i publicacions, cosmètica, serveis d’energia i telefonia, antiguitats, discs de vinil, pintures, jardineria de Nadal i, fins i tot, bicicletes de segona mà. Al punt d’informació de la fira (a l’espai d’activitats) trobareu informació de les àrees de l’Ajuntament de Barcelona que la promouen: Comerç, Drets Socials i el Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum.

Programació de la fira
PDF 

Font

Sessió d' #RSE al Graduat en Direcció de Comerç i Distribució d’ESCODI-UAB

 • Canyelles ha participat aquest divendres 19 en el Graduat en Direcció de Comerç i Distribució d’ESCODI-UAB (Terrassa) fent una master class d'hora i mitja sobre RSE en el sector detallista
La necessitat de la gestió de l'RSE en qualsevol empresa

Josep Maria Canyelles, expert en Responsabilitat Social Corporativa (RSC), ha participat de nou en el Graduat en Direcció de Comerç i Distribució d’ESCODI-UAB, en el marc dels continguts de l’assignatura de Direcció de l’Empresa Comercial.

Canyelles és promotor de Responsabilitat Global i soci-consultor de Vector 5, a més de col·laborador de diferents iniciatives lligades a la Responsabilitat Social de les Empreses i les Organitzacions. També és el coordinador de la iniciativa empresarial Respon.cat.

Durant la seva exposició, ha mostrat com algunes empreses porten a terme la gestió de la seva responsabilitat socials, posant exemples de diferents empreses, de diferents dimensions, i amb bones pràctiques que afecten a diferents vectors de l'RSE.

La sessió ha servit per a trencar tòpics sobre quines empreses gestionen o han de gestionar l'RSE, alhora que ha permès aportar alguns continguts sobre què implica la metodologia de l'RSE i qui sentit empresarial té per a les empreses del segle XXI.
 
La seva col·laboració amb l'ESCODI s'ha vingut produint al llarg dels darrers anys i també ha desenvolupat una intensa relació amb el sector detallista en RSE.

Informació a Facebook de GetaPartner:

Aquest any hem convidat de nou el reconegut expert en responsabilitat social empresarial Josep Mª Canyelles a realitzar una ponència a l'ESCODI. En Josep Mª Canyelles forma part, juntament amb la nostra sòcia Natàlia Cugueró, de la Comissió de Responsabilitat Social de l'ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció).

La ponència estava englobada dins l'assignatura de Direcció de l'empresa comercial, i el Josep Mª Canyelles ha explicat i mostrat als futurs professionals i empresaris de la distribució i el comerç que les empreses han de tenir en compte en les seves decisions aquells grups d'interès amb els que interactua.

"RSC és crear valor compartit per a tothom".


19.12.15

[VÍDEO] Papa, em diran puta

 • Un curt sensibilitzador sobre (i contra) la violència masclista

"Una cosa porta a l'altra. Darrere de cada broma hi ha una dosi de veritat. Naixeré nena, estimat pare. Sisplau, fes tot el que puguis perquè aquest no sigui el perill més gran de tots".
L'entitat noruega Care Norway ha difós aquest vídeo de cinc minuts per conscienciar sobre les moltes agressions que pateixen encara avui les dones pel sol fet de ser dones.
 

Foto: Care Norway

15.12.15

Enhorabona a Òmnium per la votació electrònica

Acabo de rebre un correu de l'associació Òmnium Cultural, de la qual sóc soci des de fa uns 30 anys! Se'ns demana que exercim el dret a vot per a la nova Junta Directiva d’Òmnium, i que només falten 48 hores perquè es tanqui la votació. I es remarca que és molt important que els socis decideixin qui els representa al capdavant de l’entitat.

La bona notícia és que l'entitat ofereix un sistema de votació electrònica per a facilitar que els socis no s'hagin de desplaçar, fet que contribueix a augmentar el nombre de votants (millorar la democràcia) i disminuir els desplaçaments (disminuir les emissions de CO2, millorar la mobilitat, millorar la conciliació).


Cal tenir en compte que Òmnium té avui més de 50.000 socis, amb un augment enorme que s'ha produït al llarg dels darrers quatre anys gràcies sobretot al radicalisme del PP i el conjunt del nacionalisme espanyol que ha mobilitzat la ciutadania catalana per a buscar la dignitat nacional a través de mecanismes que garanteixin definitivament la supervivència de la nació catalana. Tota aquesta munió de gent desplaçant-se tindria un impacte enorme.

A més, el sistema de votació electrònica funciona amb molta agilitat, i amb garanties de seguretat, amb una clau personal segura, i no m'ha generat cap dificultat:Finalment, donar el meu suport a la candidatura única que es presenta, i que l'encapçala Jordi Cuixart, que és empresari, membre fundador de FemCat i soci d’Òmnium des del 1996. La seva empresa, Aranow Packaging, és membre de Respon.cat i el Jordi és una persona compromesa amb el país. Sort, Jordi, i a tot l'equip de persones que conformaran aquesta junta directiva en moments tan transcendentals per a Catalunya.

14.12.15

Acord històric sobre el canvi climàtic a París per mantenir l'escalfament global del planeta per sota dels 2°C

 • 195 països han arribat a un un acord històric per combatre el canvi climàtic i impulsar mesures i inversions per a un futur baix en emissions de carboni, resilient i sostenible.

L'Acord de París, aprovat aquest cap de setmana, té per objectiu mantenir l'augment de la temperatura d'aquest segle molt per sota dels 2ºC i reforçar la capacitat per afrontar els impactes del canvi climàtic.

Per aconseguir aquests objectius ambiciosos i importants, es posaran en marxa fluxos financers apropiats per fer possible una acció conjunta per part dels països en desenvolupament, i més vulnerables, en línia amb els seus propis objectius nacionals.

Els resultats de la Conferència de les Parts (COP 21) cobreixen àrees crucials considerades essencials per la política climàtica:

- Mitigació: reducció de les emissions prou ràpida com per aconseguir l'objectiu de temperatura.
- Un sistema de transparència i de balanç global i una comptabilitat per a l'acció climàtica.
- Adaptació: enfortir la capacitat dels països per fer front als impactes climàtics.
- Pèrdues i danys: enfortir l'habilitat per recuperar-se dels impactes climàtics.
- Suport: inclòs el suport financer perquè les nacions construeixin futurs nets i resilients.

A més d'assumir objectius a llarg termini, els països arribaran a un pic d'emissions, el més aviat que els sigui possible, i seguiran presentant plans nacionals d'acció climàtica que detallin els seus objectius futurs front el canvi climàtic.

El nou acord també estableix el principi que els futurs plans nacionals -denominats contribucions determinades a nivell nacional (INDC, per les sigles en anglès)- no seran menys ambiciosos que els existents i que cada cinc anys, els països hauran d'actualitzar-los.

L'acord reforça el suport a les nacions en desenvolupament
L'Acord de París assumeix l'objectiu global d'enfortir l'adaptació al canvi climàtic a través del suport i la cooperació internacional. Els governs han decidit que treballaran per definir un full de ruta clar sobre el finançament climàtic fins als 100.000 milions de $ per a l'any 2020 així com establir, abans de l'any 2025, un nou objectiu de finançament per sobre de la base dels 100.000 milions de $.

Signatura de l'Acord de París
Després que la COP (Conferència de les Parts) hagi adoptat l'Acord de París, aquest serà dipositat a la seu de les Nacions Unides a Nova York i estarà a disposició dels Estats per a ser signat durant un any a partir del 22 d'abril de 2016. L'acord entrarà en vigor quan 55 països que representin almenys el 55% de les emissions mundials hagin dipositat els seus instruments de ratificació.

Ciutats, províncies, empreses i inversors
París ha acollit la darrera setmana una gran quantitat d'esdeveniments, en el marc de l'Agenda d'Acció Lima-París, organitzats per ciutats, regions, empreses i societat civil compromeses. A la COP 21, els països van reconèixer l'enorme importància d'aquestes iniciatives i van fer una crida a que aquestes accions s'enregistressin al portal NAZCA, sota el marc de l'ONU, per tal de recopilar accions climàtiques i compromisos.

En total, s'han enregistrat més de 7.000 ciutats amb una població de més de 1.200 milions de persones; Estats subnacionals i regions amb un PIB de 12,5 bilions $; més de 5.000 empreses de 90 països i gairebé 500 inversors amb actius de més de 25 bilions $

[VÍDEO] Canyelles participa en una entrevista sobre voluntariat d'empresa a Canal Terrassa TV

 • La televisió i ràdio de Terrassa ha tractat sobre el voluntariat d'empresa dins el programa "La nit dels savis".
 • Un expert, una entitat i una voluntària van participar al programa de Canal Terrassa

https://www.youtube.com/watch?v=TrS_AgmKzm4
Divendres 11 de desembre va tenir lloc una taula rodona dins el programa "La nit dels savis" de Canal Terrassa, dirigit per Jordi Dueso. Josep Maria Canyelles va començar les intervencions, com a expert en responsabilitat social de les empreses i amb una llarga experiència en voluntariat. Tot seguit, va ser el torn d'Eva Álvarez, treballadora de l'empresa AON, i que fa voluntariat. També hi va haver espai per a una entitat, en aquest cas l'Obra social de La Caixa, representada per Jordi Jofre i també Josep Maria Basses. Al llarg de tot el programa les intervencions es van anar produint per part dels diferents participants.

Podeu veure el vídeo sencer del programa:Informació sobre el programa "La nit dels savis": Un programa que vol donar veu als més grans. Un col·lectiu amb molta força i empenta a la ciutat de Terrassa. Al debat delsavis volem parlar de tot allò que envolta el col·lectiu de la gent gran... La seva vida, el seu día a día... les seves alegries i també les seves preocupacions. Un debat que vol convidar l’espectador a compartir les experiències dels més grans, escoltar-los i gaudir de la seva vitalitat. Cada setmana vindran a Plató representants de diferents entitats de gent gran per parlar d’un tema concret (La salut, la sexualitat, l’oci, etc). La intenció és convidar també públic a plató per a que puguin intervenir al debat. Més vídeos a www.youtube.com/user/canalterrassavalles

13.12.15

Vam participar a la Gala Solidària de Tarannà Viatges amb Sentit

Aquest dissabte 12 de desembre al vespre va tenir lloc la XXI Gala Solidària de Tarannà Viatges. Aquesta companyia de "viatges amb sentit" va tornar a emplenar l'emblemàtica sala Apolo de Barcelona amb 1164 persones amants dels viatges i la solidaritat.

Josep Maria Canyelles, representant l'associació Respon.cat, va ser una de les persones encarregades de lliurar els IV Premis Tarannà Responsable. El conjunt de les entitats van rebre una donació de 4500 €, i Canyelles va fer el lliurament a la Fundació Codespa, representada per Beatriz Puig.


Durant la vetllada es van sortejar productes, viatges, estades i objectes, tots ells donats per empreses socialment responsables i col·laboradores habituals de Tarannà. Aquest any el valor de les donacions de productes ha superat els 119.000 euros sent 487 empreses i persones les que han col·laborat.cAquesta aportació va servir per recaptar fons, un total de 24.574 €.

Vegeu vídeo de l'acte:

12.12.15

Volem que a La Marató de TV3 sobre la diabetis i l'obesitat es doni la veu a Josep Pàmies i a l'Associació Dolça Revolució


He firmat aquesta petició dirigida a Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Volem que a La Marató de TV3 sobre la diabetis i l'obesitat es doni la veu a Josep Pàmies i a l'Associació Dolça Revolució

Us convido a firmar-la!

A l’eslògan publicitari de TV3 se'ns diu que una diabetis és per tota la vida i que no té cura. En canvi, en Josep Pàmies i l'Associació sense ànim de lucre Dolça Revolució asseguren que, gràcies a l'stevia, la diabetis tipus 2 es cura.

L'Associació Dolça Revolució fa tres anys que demana a TV3 l'oportunitat d'explicar tot el que s'està fent per curar les malalties protagonistes de La Marató i, en canvi, TV3 li veta l’opinió. Per què? Podria ser que TV3 estigués responent a interessos de les farmacèutiques? Podria ser que aquesta indústria només volgués alleugerir els símptomes de les malalties i no pas curar-les? Perquè, és, clar, si es curessin del tot, perdrien ingressos...

Mireu el vídeo en el qual la Dra. Àngela Pallarès (Universitat Ramon Llull de Barcelona), explica que, farta d'intentar la investigació reglada a Catalunya amb l’stevia per la diabetis, se’n va haver d'anar al Marroc a fer-ho, amb un èxit extraordinari.

I el que és més trist és que, malgrat que està demostrat amb desenes d'estudis que l’stevia pot curar la diabetis tipus 2 i millorar moltíssim la tipus 1, no es permet fer investigació clínica amb humans. Per què? Potser perquè se’ls acaba el negoci a una indústria farmacèutica que reconeix uns beneficis anuals de 450.000 milions de dòlars?

Demanem un periodisme independent a TV3 i volem que doni la veu a Josep Pàmies i a l'Associació Dolça Revolució!

PD: avui mateix, la firmant de la proposta, Núria Garcia Quera, ha parlat amb la redacció de La Marató, que han dit que ja tenen tots els continguts tancats i que no hi ha espai per parlar de l'stevia, de Josep Pàmies i de l'Associació Dolça Revolució. Alternativament, els han recomanat que a partir de dilluns ens posem en contacte amb la Fundació de La Marató, que són els que decideixen on van a parar els diners recaptats, perquè, tal i com ha proposat un dels signants, financiï una investigació que pugui ser considerada incontestablement homologable.

No és el que es demana. I és injust que en una televisió pública no es puguin mostrar alternatives a la farmacologia, i que no costen diners. Sóc bastant pessimista sobre la possibilitat que es donin diners per a una investigació encarada a mostrar una alternativa als interessos de les farmacèutiques.

Avui té lloc la XXI Gala Solidària de Tarannà Viatges. Hi lliuro un premi en nom de Respon.cat

 • Josep Maria Canyelles hi serà per a lliurar un dels premis a una ONG
Aquesta tarda a dos quarts de sis tindrà lloc una nova edició de la Gala Solidària de Tarannà Viatges, empresa membre de Respon.cat que s’ha caracteritzat des del seu inici pels seus compromisos de responsabilitat social.

L’esdevenimentves farà novament a la Sala Apolo de Barcelona i comptarà amb un gran nombre d’artistes que, com cada any, es presten a col·laborar-hi, alhora que una multitud de persones, la majoria usuaris dels serveis d’aquesta pime tan compromesa.

Josep Maria Canyelles, coordinador de Respon.cat, farà entrega d'un dels premis a una de les cinc organitzacions socials que aquesta tarda s'hi reconeixeran.

Més informació de l'acte

Vegeu el vídeo i la informació de l'any passat: [VÍDEO] XX Gala Solidaria Tarannà

9.12.15

Dia Internacional contra la Corrupció

Bon Dia Internacional contra la Corrupció!

L'Assemblea General de les Nacions Unides, en la Resolució 58/4  de 31 d'octubre de 203, "decideix que, a fi d'augmentar la sensibilització respecte de la corrupció, així com del paper que pot exercir la Convenció per combatre-la i prevenir-la, es proclami el 9 de desembre Dia Internacional contra la Corrupció".

« Tema 2015: Trenca la cadena de la corrupció!
La corrupció és un complex fenomen social, polític i econòmic, que afecta a tots els països. Per exemple, soscava les institucions democràtiques en distorsionar els processos electorals, pervertir l'imperi de la llei i crear atorrolladors burocràtics, l'única raó dels quals de ser és la de sol·licitar suborns. També atrofia els fonaments del desenvolupament econòmic, ja que desalimenta la inversió estrangera directa i a les petites empreses nacionals els resulta sovint impossible superar les «despeses inicials» requerides per la corrupció.
El 31 d'octubre de 2003, l'Assemblea General va aprovar la Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció, que va entrar en vigor al desembre de 2005, i va demanar al Secretari General que designés a la Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (UNODC) com la secretaria per a la Conferència dels Estats Parteixes de la Convenció.
Per crear consciència contra aquesta xacra i difondre el valuós paper de la Convenció a l'hora de lluitar contra ella i prevenir-la, l'Assemblea també va designar el 9 de desembre com a Dia Internacional contra la Corrupció.
»
Organització de les Nacions Unides


Aprofito la celebració d'aquest dia internacional per a recollir les entrades dels darrers cinc anys que parlen de corrupció i de transparència. Us proposo un vídeo (Com evitar estructuralment la corrupció) i una entrada sobre el Principi 10 del Pacte Mundial (Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloses l'extorsió i el suborn). 
Coneixeu el portal de Transparència de la Generalitat?
http://transparencia.gencat.cat/ca/inici/