Responsabilitat Global


[ca] Responsabilitat Global és una de les consultories expertes amb Responsabilitat Social de les Empreses amb més solera a Catalunya. Sota la direcció de Josep Maria Canyelles, des de l'any 2004 acompanya empreses i organitzacions de totes dimensions i sectors en el desenvolupament de la seva responsabilitat envers la societat, des d'una visió estratègica, vinculada al bon govern, i que pot abordar solucions també en els altres vectors d'impacte, social, econòmic, laboral i ambiental, dins un model de competitivitat responsable i sostenible. Canyelles presideix Vector5 i coordina Respon.cat.
 • Seminari directiu
 • Acompanyament directiu
 • Mapa estratègic  
 • Diagnosi i pautes de progrés
 • Pla d'RSE
 • Gestió ètica, codi ètic, comitè d'ètica
 • Objectius de Desenvolupament Sostenible
 • Empresa saludable
 • Diàleg amb grups d'interès
 • Compres responsables, cadena de proveïment
 • Comunicació responsable, transparència, memòries
 • Certificacions, etiquetes
 • Esdeveniments, elaboració de continguts
 • Conferències, capacitació i sensibilització d'equips 
 • Acció social
 • ...

[es] Responsabilitat Global es una de las consultorías expertas con Responsabilidad Social de las Empresas con más solera en Cataluña. Bajo la dirección de Josep Maria Canyelles, desde el año 2004 acompaña a empresas y a organizaciones de todas dimensiones y sectores en el desarrollo de su responsabilidad para con la sociedad, desde una visión estratégica, vinculada al buen gobierno, y que puede abordar soluciones también en los otros vectores de impacto, social, económico, laboral y ambiental, dentro de un modelo de competitividad responsable y sostenible. Canyelles preside Vector5 y coordina Respon.cat.
 • Seminario directivo 
 • Acompañamiento directivo 
 • Mapa estratégico 
 • Diagnóstico y pautas de progreso 
 • Plan de RSE 
 • Gestión ética, código ético, comité de ética 
 • Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 • Empresa saludable
 • Diálogo con grupos de interés 
 • Compras responsables, cadena de abastecimiento 
 • Comunicación responsable, transparencia, memorias 
 • Certificaciones, etiquetas 
 • Eventos, elaboración de contenidos 
 • Conferencias, capacitación y sensibilización de equipos 
 • Acción social 
 • ...

De guanyar diners a generar riquesa: reptes per a l'empresa en un entorn global i interdependent

[caResponsabilitat Global és un think tank sobre la Responsabilitat Social de les Empreses, les Administracions i les Organitzacions
[esResponsabilitat Global es un think tank sobre la Responsabilidad Social de las Empresas, las Administraciones y las Organizaciones
[en] Responsabilitat Global is a think tank on CSR for the private, public & third sectors
[fr] Responsabilitat Global est un think tank sur la responsabilité sociale des entreprises, des gouvernements et des organisations
[pt] Responsabilitat Global é um think tank sobre Responsabilidade Social das Empresas, Administrações e Organizações

[ca] Visiteu la presentació de Josep Maria Canyelles, promotor
[es] Visiten la presentación de Josep Maria Canyelles, promotor


[ca] Responsabilitat Global és un think tank nascut al 2004 amb la vocació de promoure la Responsabilitat Social de les empreses i organitzacions. Està liderat per Josep Maria Canyelles [presentació professional] i procura treballar amb xarxa amb altres organitzacions per a fer possible els seus objectius.


[missió] Existim per a promoure la Responsabilitat Social. Ajudem empreses i organitzacions excel·lents a gestionar la seva responsabilitat envers la societat dins un model de competitivitat responsable i sostenible.

Per a fer-ho possible, col·laborem professionalment i amb esperit vocacional a desenvolupar la Responsabilitat Social de les organitzacions (tant empreses com sector públic o no lucratiu), aportant elements de progrés i innovació i ajudant a conformar el marc de diàleg multilateral.

[visió] Aspirem a ser un agent d’innovació en el camp de la cultura corporativa de les organitzacions i de la governança dels territoris, a partir del desenvolupament de models de Responsabilitat Social per a tots els agents i de col·laborar a desenvolupar Territoris Socialment Responsables.

[estil] Partim d’una concepció de l’RS com un enfocament vinculat al model d’empresa i a l’estratègia corporativa, i també destaquem la rellevància del diàleg, les estratègies col·laboratives i les sinèrgies territorials. Per això, fem ús d’eines com el Quadre de Comandament Integral o desenvolupem conceptes com el de Territoris Socialment Responsables.

[model estratègic] El nostre projecte té una perspectiva d’impacte social, i la dimensió de lucre pren un sentit instrumental, com una emprenedoria social. No ens sentim consultors en el sentit clàssic, sinó que oferim serveis remunerats sota la fórmula de crear valor conjuntament o bé de l’acompanyament expert. En certa mesura, desenvolupem un gran projecte dins el qual cada petit contracte de serveis suposa una manera de finançar-lo i d’anar-lo portant a terme.

El fet que la nostra visió integri tots els agents (privats, públics, socials) fa que també en l’orientació a la clientela intentem elaborar aquesta mateixa química i procurem treballar alhora i proporcionadament en projectes vinculats als tres sectors i molt especialment en els concebuts col·laborativament.

[codi ètic] El nostre procedir integra l'ètica i els compromisos de responsabilitat social: Codi Ètic[es] Responsabilitat Global es un think tank nacido en 2004 con la vocación de promover la Responsabilidad Social de las empresas y organizaciones. Está liderado por Josep Maria Canyelles [presentación profesional] y procura trabajar en red con otras organizaciones para hacer posible sus objetivos.

[misión] Existimos para promover la Responsabilidad Social. Ayudamos a empresas y a organizaciones excelentes a gestionar su responsabilidad para con la sociedad dentro de un modelo de competitividad responsable y sostenible.

Parar hacerlo posible, colaboramos profesionalmente y con espíritu vocacional a desarrollar la Responsabilidad Social de las organizaciones (tanto empresas como sector público o no lucrativo), aportando elementos de progreso e innovación y ayudando a conformar el marco de diálog multilateral.

[visión] Aspiramos a ser un agente de innovación en el campo de la cultura corporativa de las organizaciones y de la governanza de los territorios, a partir del desarrollo de modelos de Responsabilidad Social para todos los agentes y de colaborar a desarrollar Territorios Socialmente Responsables.

[estilo] Partimos de una concepción de la RS como un enfoque vinculado al modelo de empresa y a la estrategia corporativa, y también destacamos la relevancia del diálogo, las estrategias colaborativas y las sinergias territoriales. Para ello, hacemos uso de herramientas como el Cuadro de Mando Integral o desarrollamos conceptos como el de Territorios Socialmente Responsables.

[modelo estratégico] Nuestro proyecto tiene una perspectiva de impacto social, y la dimensión de lucro toma un sentido instrumental, como una emprendeduría social. No nos sentimos consultores en el sentido clásico, sino que ofrecemos servicios remunerados bajo la fórmula de crear valor conjuntamente o bien del acompañamiento experto. En cierta medida, desarrollamos un gran proyecto dentro del que cada pequeño contrato de servicios supone una manera de financiarlo y ir llevándolo a término.

El hecho de que nuestra visión integre a todos los agentes (privados, públicos, sociales) hace que también en la orientación a la clientela intentemos elaborar esta misma química y procuremos trabajar a la vez y proporcionadamente en proyectos vinculados a los tres sectores y muy especialmente en los concebidos colaborativamente.

[código ético] Nuestro proceder integra la ética y los compromisos de responsabilidad social: Codi Ètic