23.11.10

"Llenguatest Empresa", eina autoavaluativa sobre l'ús del català a l'empresa

En un minut, qualsevol empresari podrà fer-se una idea global de la situació del català a la seva organització.

El web de la Llengua catalana ha incorporat el recurs Llenguatest Empresa, adreçat als empresaris. És un formulari autoemplenable per conèixer globalment la situació del català en qualsevol empresa que, a més, suggereix millores, formula petites indicacions legals i proposa recursos lingüístics útils.

El temps previst per contestar les preguntes de Llenguatest Empresa és d’un minut com a màxim. La resposta s’obté de manera instantània sense que calgui aportar cap dada d’identificació.

El recurs es pot consultar al lloc següent:
http://www.gencat.cat/llengua/llenguatest

Per a anàlisis més detallades, la Secretaria disposa d’altres recursos avaluatius com l’Indexplà.