25.11.10

L'RSE al programa electoral 2010 de Convergència i Unió (CiU)

Eleccions nacionals al Parlament de Catalunya 2010
Referències a la Responsabilitat Social de les Empreses i a l'ètica dins el programa electoral de Convergència i Unió (CiU) (www.ciu.cat

Dins "Responsabilitat social de l’empresa (RSE)":

 • 427. Treballarem per impulsar un marc legal i una política que promogui la responsabilitat social, especialment per a les petites i les mitjanes empreses que operen al país.
 • 428. Incorporarem la RSE en les polítiques de suport a la internacionalització de les empreses, i de manera molt especial en les que es produeixin en els països poc desenvolupats.

Dins "Economia social i solidària i el cooperativisme":

 • 458. Farem servir els instruments necessaris, com les clàusules socials a la contractació pública, el suport a l’emprenedor social o les iniciatives de creació d’empreses d’inserció, desenvolupant i posant en pràctica el terme de “territori socialment responsable”.
 • 459. Aplicarem el concepte de “territori socialment responsable” al desenvolupament local, creant sinèrgies entre els diferents estaments i agents a cada territori, implicant Administració, Entitats Social i Empreses en la creació de llocs de treball.
 • 460. Potenciarem la creació d’Empreses d’inserció, Agrupacions d’Interès econòmic i sinèrgies varies entre diferents empreses i entitats socials per tal d’implementar polítiques de creació d’ocupació i ampliar la possibilitat de contractació de les mateixes.
 • 461. Implantarem que el balanç social, informe de sostenibilitat, sigui un aspecte d’obligat compliment per a les empreses que es presenten a contractació pública.

Dins "7.1. REGENERACIÓ POLÍTICA I LIDERATGE":
 • Recuperar la dignitat i el prestigi de les institucions catalanes és un dels objectius que hem de promoure com a país. Regeneració política i lideratge és el compromís de Convergència i Unió per contribuir a superar la distància creixent entre la ciutadania i una bona part dels seus polítics, sobre la base de més transparència, compromisos i objectius més clars i la possibilitat d’avaluar-ne el compliment.
 • Regeneració de la política que requereix institucions fortes al servei del poble de Catalunya, que no depenguin del Govern de torn de l’Estat i que puguin exercir les funcions que els pertoquen amb responsabilitat i llibertat.[...]
 • 942. Al llarg de la legislatura, farem un balanç permanent i fefaent de compliment de les propostes formulades en el Programa, per tal que la ciutadania avaluï la tasca efectuada.
Dins "1.6. LA CATALUNYA SEGURA": 334. Aturarem l’aplicació del denominat “codi d’ètica”, promogut per l’actual Govern, i centrarem els esforços a corregir el dèfi cit de mitjans humans i materials que pateix el cos.

Dins "3.2. LA FORÇA DE LA CULTURA":
 • 604. Reforçarem el sentiment de nació, la identitat col·lectiva pròpia, com a valor ètic a partir del desenvolupament d’un nacionalisme democràtic cosmopolita i cívic.
 • 606. Treballarem per garantir que la ciutadania pugui viure plenament en català en tots els àmbits de la societat com a valor d’una ciutadania compromesa i responsable.
Nota: al final del programa de CiU hi apareix una relació de termes significatius amb la indicació de les pàgines on hi apareixen:
 • Responsabilitat (167, 253, 262, 276, 351, 427, VALORS*, 941, 976)
 • Responsabilitat social (427, 428)