25.11.10

L'RSE al programa electoral 2010 del Partit Socialista de Catalunya (PSC)

Eleccions nacionals al Parlament de Catalunya 2010
Referències a la Responsabilitat Social de les Empreses i a l'ètica dins el programa electoral del Partit Socialista de Catalunya (PSC)  (www.socialistes.cat)


Dins "1.1.1. FOMENTAR UNA NOVA ORGANITZACIÓ DEL TEMPS SOCIAL I DE TREBALL QUE PERMETI EQUILIBRAR ELS DIFERENTS ESPAIS VITALS (FAMILIARS, LABORALS I PERSONALS)":


 • Potenciarem empreses que incorporin mesures per a una gestió del temps equilibrat i responsable per a treballadors i treballadores i farem que sigui un mèrit en la contractació pública.
 • Promourem la conciliació dels usos del temps en l’àmbit de les empreses i les administracions públiques a través de la difusió d’estudis i experiències, creant una guia de bones pràctiques. Cal difondre l’evidència demostrada de què la conciliació incrementa la productivitat dels treballadors i treballadores.
 • Proposem el Pacte per a la Conciliació i els Nous Usos del Temps: amb polítiques per a una organització social del temps més equilibrada (temps laboral, personal, social, familiar, i d’oci) i horaris més racionals en benefici dels usuaris, consumidors i treballadors i treballadores dels diferents sectors.


Dins "1.9.2. VERTEBRAR I CONSOLIDAR UN SECTOR ECONÒMIC QUE SIGUI MOTOR
D’ACTIVITAT I CREADOR D’OCUPACIÓ":

 • Crearem una entitat d’àmbit català per canalitzar el patrocini privat d’activitats esportives alhora que promourem que els grans patrocinadors i organitzadors esportius tinguin una visió més àmplia de l’esport i incorporin criteris de responsabilitat social corporativa (RSC).
 • Desenvoluparem el mecenatge per tal de facilitar la inversió privada en la pràctica esportiva i en la construcció de nous equipaments esportius.
 • Presentarem iniciatives legislatives als parlaments català, espanyol i europeu per tal de dotar el mecenatge i l’esponsorització d’incentius fiscals.
 • Establirem un codi de bones pràctiques per incorporar criteris de sostenibilitat econòmica en l’organització d’esdeveniments esportius.Dins "2.1.1. LIDERAR UN PROJECTE ECONÒMIC I SOCIAL DE FUTUR A CATALUNYA,
QUE SIGUI UN MOTOR PER A EUROPA I LA RESTA D’ESPANYA": Acordarem amb les caixes catalanes que no promoguin ni participin en fons o altres instruments financers d’alt risc i que reforcin la seva responsabilitat social corporativa.


Dins "2.1.3. IMPULSAR ELS AJUSTATGES NECESSARIS PER REDUIR EL DÈFICIT DE
LA MANERA MÉS JUSTA POSSIBLE": Impulsarem una fiscalitat verda més extensa a Catalunya. Introduirem incentius, però que fomentin el consum responsable de determinats productes per al medi ambient; que contemplin diferències entre els territoris que pateixen més externalitats negatives que en d’altres, etc. Les polítiques de fiscalitat verda han d’ajudar a induir a l’ús equilibrat i responsable del medi i dels seus recursos, com per exemple potenciant l’eficiència energètica en tots els edificis públics, en les llars i les empreses, un consum responsable de l’aigua o l’adquisició de productes menys contaminants i, a l’hora, que redueixin el consum substancialment.

Dins "2.1.4. PER UNA ECONOMIA SOCIAL DE BASE COL·LECTIVA I AL SERVEI DE LES PERSONES, QUE TREBALLI PER LA COHESIÓ SOCIAL I TERRITORIAL, I POSI LES BASES PER A UN CANVI DEL MODEL PRODUCTIU, ECONÒMIC I EMPRESARIAL":

 • Proposem crear espais de col·laboració entre els instruments financers públics i la banca ètica, la banca cooperativa, les seccions de crèdit, les mútues, i tots aquells instruments financers propis del sector, per posar-los al servei d’aquestes empreses, mitjançant línies d’avals i crèdits.
 • Potenciarem una contractació pública amb criteris socials, ètics i ambientals, que amb l’aplicació de clàusules socials i mercats protegits, valori també el benefici social en l’adjudicació d’aquells contractes, i garanteixi la presència de les Empreses d’Inserció i els CET’s en la gestió de serveis i/o el subministrament de productes.


Dins "2.2.3. APOSTAR PER L’EMPRESA I ELS/LES TREBALLADORS/ES AUTÒNOMS/ES": Promourem que les empreses incorporin la responsabilitat social en la seva gestió com a eina per garantir la sostenibilitat i continuïtat de l’empresa a mig i llarg termini.Dins "2.2.5.1. DONES": Impulsarem campanyes de sensibilització i conscienciació adreçades a les empreses i a la ciutadania per tal de mostrar que la igualtat d’oportunitats és una estratègia empresarial i que el no-aprofitament del talent femení comporta importants pèrdues econòmiques a les empreses del país. Crearem així mateix un distintiu en igualtat per a les empreses que serveixi com a incentiu per a la contractació pública a Catalunya i, alhora, que les empreses el puguin utilitzar com a marca de responsabilitat social en els seves activitats comercials i publicitàries. [...] Reforçarem el suport econòmic i tècnic a les empreses de més de 30 persones treballadores que implementin un pla d’igualtat i flexibilitzin l’organització del temps de treball de tot el seu personal; i a aquelles de més de 100 que incorporin la figura professional de l’agent d’igualtat com a responsable d’impulsar i avaluar les mesures d’igualtat dins l’empresa.


Dins "2.2.5.1. DONES": Incorporarem la paritat als càrrecs de màxima responsabilitat pública i als òrgans col·legiats de Catalunya i promourem una representació equilibrada de dones i homes en els òrgans de direcció de les empreses i del tercer sector social.

Dins "2.4.3. TREBALLAR EN FAVOR D’ UNA INDÚSTRIA COMPETITIVA GLOBALMENT, SOSTENIBLE I RESPONSABLE SOCIALMENT":

 • Promourem la implantació de sistemes de responsabilitat social corporativa a les empreses, especialment a les PIME, amb l’objectiu que la mateixa suposi millores de competitivitat i reputació, desenvolupant programes de foment de l’emprenedoria social.
 • Recolzarem la projecció del posicionament de la indústria socialment responsable, amb l’objectiu d’afavorir l’atracció de talent i inversió, i fomentar l’esperit emprenedor en la nostra societat.


Dins "2.7.1. ACONSEGUIR UN COMERÇ INTEGRAT EN ELS POBLES I CIUTATS,
INNOVADOR I ADAPTAT A LES DEMANDES DEL FUTUR":

 • Impulsarem un comerç equilibrat en oferta i format basat en el consum responsable, la llibertat d’elecció i la coresponsabilitat tot situant a les persones consumidores al centre de les nostres polítiques.
 • Cercarem mecanismes transversals de coordinació entre les polítiques de comerç i la resta de polítiques, com les adreçades a les persones consumidores, les de seguretat, salut, polítiques socials, de conciliació familiar, d’urbanisme i sostenibilitat, agricultura, educació i formació, i totes les polítiques econòmiques i de competitivitat.
 • Treballarem per la compatibilitat i adaptació dels horaris comercials als nous usos dels temps, a les noves necessitats de la ciutadania, tot coneixent les realitats existents dels països més avançats i vinculats als referents turístics i comercials.
 • Donarem suport al foment i modernització dels Mercats Municipals i recalcarem la promoció i extensió del comerç responsable.

Dins "2.7.2. UN SECTOR TURÍSTIC COMPETITIU, GENERADOR D’OCUPACIÓ DE QUALITAT I ACTIVITAT ECONÒMICA QUE ALHORA SIGUI SOSTENIBLE SOCIALMENT": Impulsarem un nou model de turisme de qualitat, més responsable i sostenible, combinant noves ofertes amb la cultura, els entorns emblemàtics, la gastronomia, l’enologia, el turisme esportiu i les experiències de curta durada.

Dins "2.7.3. RECOLZAR UN CONSUM MÉS RESPONSABLE, TRANSPARENT I SEGUR AMB MAJOR COMPETÈNCIA PER GARANTIR LA MILLOR OFERTA":


 • Desplegarem el Codi de Consum, garantint el dret i els interessos de les persones consumidores en totes les seves dimensions i assegurant la llibertat d’elecció
 • Afavorirem un consum responsable des de la conscienciació i l’actitud exemplar de l’Administració, i treballarem per prevenir i reduir el sobreendeutament de les famílies cercant fórmules que permetin renegociar els deutes i minimitzar les conseqüències dels impagats, i establint canals d’informació, formació i educació per fomentar el consum responsable, així com la implicació de les institucions financeres.Dins "3.2.1. GARANTIREM LA QUALITAT DEMOCRÀTICA : BON GOVERN I REGENERACIÓ DE LA POLÍTICA": Per impulsar l’exemplaritat, establirem Codis Ètics i Guies de Conducta dels alts càrrecs i articularem mecanismes per estendre’n la seva aplicació.


Dins "3.2.4. TREBALLAREM PER UNA BONA ADMINISTRACIÓ, MODERNA I PROPERA": Promourem un gran acord amb les forces sindicals i els col·lectius dels empleats públics a fi i efecte de posar en valor la funció pública reforçant els valors públics com a eix de la institució d’una funció pública al servei dels ciutadans i acompanyant els drets dels treballadors públics d’un codi ètic i de conducta inspirat en els principis d’integritat, neutralitat, honradesa i objectivitat.Dins "3.8.4. FER QUE CATALUNYA SIGUI CLAU EN LA PROJECCIÓ D’INICIATIVES DE PAU, PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ": Igualment buscarem fórmules per fer aflorar el paper potencial del sector privat en la cooperació. En especial aquelles iniciatives empresarials que potenciïn la Responsabilitat Social Corporativa aplicada a la Cooperació Internacional.


Dins "4.5.3. TREBALLAR PER UNA RENOVACIÓ NORMATIVA QUE ACULLI LA RENOVACIÓ MEDIÀTICA": Impulsarem des de Catalunya un pacte ètic amb els mitjans de comunicació públics i privats que contingui elements autoreguladors dels continguts i horaris a emetre desplegant la Llei Audiovisual de Catalunya i la Llei Audiovisual General.


Dins "5.2.1. FER UN CONTRACTE PER A L’ECONOMIA SOSTENIBLE": Potenciarem la compra verda i responsable per part de les administracions i la ciutadania.