1.11.10

Ja podeu accedir a la ISO 26000

Fa sis setmanes vam publicar l'article Habemus normam 26000 on donàvem a conèixer que finalment s'havia aprovat la norma ISO 26000, de Responsabilitat Social, després de 5 anys de reunions per a establir els consensos. Amb totes les mancances i limitacions que es vulgui, la norma ISO 26000 és l'únic esforç internacional rellevant que pugui tenir capacitat per generalitzar aquest enfocament de gestió, si bé en altres moments tambés hem alertat que pot estendre tant l'RSE que li llevi el sentit estratègic i l'acabi pervertint en una mera etiqueta adotzenada i amb poca capacitat d'aportar valor real.

El text de la norma recull bones pràctiques en diferents aspectes: medi ambient, drets humans, pràctiques laborals, govern de l'organització, temes de consumidors, involucrament de la comunitat i desenvolupament de la societat, i pràctiques operacionals justes.

Ja podeu accedir a la ISO 26000 (per cert, pagant 140 euros)! Podeu veure tot seguit la informació que apareix al web de la ISO:

VERSIÓ CATALANA (traducció de Responsabilitat Global)

La ISO 26000:2010 proporciona una guia a tot tipus d'organitzacions, independentment de la seva mida o ubicació, sobre:

* Conceptes, termes i definicions relacionades amb la responsabilitat social;
* El rerefons, les tendències i característiques de la responsabilitat social;
* Els principis i les pràctiques relatives a la responsabilitat social;
* Les matèries bàsiques i les qüestions de responsabilitat social;
* La integració, implementació i promoció d'un comportament socialment responsable a través de l'organització i, a través de les seves polítiques i pràctiques, dins de la seva esfera d'influència;
* Identificar i comprometre's amb les parts interessades, i
* Comunicar els compromisos, el rendiment i altra informació relacionada amb la responsabilitat social.

La ISO 26000:2010 pretén ajudar les organitzacions a contribuir al desenvolupament sostenible. Pretén animar-les a anar més enllà del compliment legal, reconeixent que el compliment de la llei és un deure fonamental de qualsevol organització i una part essencial de la seva responsabilitat social. Pretén promoure una comprensió comuna en l'àmbit de la responsabilitat social, i complementar altres instruments i iniciatives de responsabilitat social, sense reemplaçar-los.

En l'aplicació de la norma ISO 26000:2010, és recomanable que una organització tingui en compte la diversitat social, ambiental, jurídica, cultural, política i organitzativa, així com les diferències en les condicions econòmiques, sempre que siguin compatibles amb les normes internacionals de comportament.

La ISO 26000:2010 no és un sistema estàndard de gestió. No ha estat concebuda o no és apropiada a efectes de certificació, o per a ús regulador o contractual. Qualsevol oferta per certificar, o requeriments per a certificar-se a la norma ISO 26000, seria una tergiversació de la intenció i el propòsit i en una desviació de la norma ISO 26000:2010. Com la norma ISO 26000:2010 no conté requisits, qualsevol certificació no seria una demostració de la conformitat amb la norma ISO 26000:2010.

La ISO pretén proporcionar a les organitzacions una orientació en matèria de responsabilitat social i es pot utilitzar com a part de les activitats de política pública. No obstant això, als efectes de l'Acord de Marrakech, constitutiu de l'Organització Mundial del Comerç (OMC), no té intenció de ser interpretada com una "norma internacional", "guia" o "recomanació", ni de proporcionar una base per a qualsevol presumpció o conclusió que una mesura és compatible amb les obligacions de l'OMC. A més, no pretén proporcionar una base per a accions legals, queixes, defenses ni altres legacions en qualsevol procediment internacional, nacional o d'altre tipus, ni té la intenció de ser citat com a evidència de l'evolució del dret internacional consuetudinari.

La ISO 26000:2010 no pretén prevenir el desenvolupament de normes nacionals que siguin més específiques, més exigents, o d'una altra mena.

Font: ISO


ENGLISH VERSIÓN (original)

ISO 26000:2010 provides guidance to all types of organizations, regardless of their size or location, on:

    * concepts, terms and definitions related to social responsibility;
    * the background, trends and characteristics of social responsibility;
    * principles and practices relating to social responsibility;
    * the core subjects and issues of social responsibility;
    * integrating, implementing and promoting socially responsible behaviour throughout the organization and, through its policies and practices, within its sphere of influence;
    * identifying and engaging with stakeholders; and
    * communicating commitments, performance and other information related to social responsibility.

ISO 26000:2010 is intended to assist organizations in contributing to sustainable development. It is intended to encourage them to go beyond legal compliance, recognizing that compliance with law is a fundamental duty of any organization and an essential part of their social responsibility. It is intended to promote common understanding in the field of social responsibility, and to complement other instruments and initiatives for social responsibility, not to replace them.

In applying ISO 26000:2010, it is advisable that an organization take into consideration societal, environmental, legal, cultural, political and organizational diversity, as well as differences in economic conditions, while being consistent with international norms of behaviour.

ISO 26000:2010 is not a management system standard. It is not intended or appropriate for certification purposes or regulatory or contractual use. Any offer to certify, or claims to be certified, to ISO 26000 would be a misrepresentation of the intent and purpose and a misuse of ISO 26000:2010. As ISO 26000:2010 does not contain requirements, any such certification would not be a demonstration of conformity with ISO 26000:2010.

ISO 26000:2010 is intended to provide organizations with guidance concerning social responsibility and can be used as part of public policy activities. However, for the purposes of the Marrakech Agreement establishing the World Trade Organization (WTO), it is not intended to be interpreted as an “international standard”, “guideline” or “recommendation”, nor is it intended to provide a basis for any presumption or finding that a measure is consistent with WTO obligations. Further, it is not intended to provide a basis for legal actions, complaints, defences or other claims in any international, domestic or other proceeding, nor is it intended to be cited as evidence of the evolution of customary international law.

ISO 26000:2010 is not intended to prevent the development of national standards that are more specific, more demanding, or of a different type.

Font: ISO

VERSIÓ CASTELLANA (traducció de Responsabilitat Global)