25.11.10

L'RSE al programa electoral 2010 del Partit Popular de Catalunya

Eleccions nacionals al Parlament de Catalunya 2010
Referències a la Responsabilitat Social de les Empreses i a l'ètica dins el programa electoral del Partit Popular de Catalunya (PPC)  (www.ppcatalunya.com)


Dins "QUALITAT DE VIDA: MENYS DELINQÜÈNCIA I MÉS BENESTAR": El nostre objectiu és que Catalunya convergeixi amb Europa en polítiques familiars. Per aquest motiu, és necessari que des de tots els àmbits es faciliti la conciliació de la vida familiar i laboral. Una societat familiarment responsable és aquella que permet als pares estar més temps amb els seus fi lls. De la mateixa manera, els serveis socials han d’oferir més oportunitats a les persones més vulnerables amb una atenció digna, sufi cient i sostenible.

Dins "UNA SOCIETAT FAMILIARMENT RESPONSABLE": volem reconèixer l’aportació de les famílies amb més fills a la societat i incorporar la perspectiva familiar en el desenvolupament de les polítiques de la generalitat, millorant la seva qualitat de vida i promovent la conciliació de la vida laboral i familiar.


  • Promourem la qualifi cació “Empresa Familiarment Responsable” per aquelles empreses que acreditin l’aplicació de mesures i pràctiques que facilitin la conciliació de la vida laboral i la vida familiar.

Dins "UNA ADMINISTRACIÓ QUE COSTI MENYS I FUNCIONI MILLOR": Volem plantejar-te una autèntica transformació de l’administració que sigui més responsable, transparent i reti comptes davant teu i davant de tots els contribuents. Enrere quedaran els dies en què calia anar de fi nestreta a fi nestreta per entrar amb un problema i sortir-ne amb dos i els dies en què els partits et prometien coses i no hi havia cap mecanisme per controlar que tot el que et deien ho feien realment: volem una administració i uns polítics que retin comptes davant dels ciutadans.

Dins "UNA POLÍTICA RESPONSABLE": NOMÉS PODREM SUPERAR LA DESAFECCIÓ AMB UN COMPROMÍS DE TOTS ELS PARTITS PER LA TRANSPARÈNCIA I EL BON GOVERN. ELS POPULARS VOLEM RECUPERAR LA CONFIANÇA DELS CIUTADANS CENTRANT-NOS EN CINC ASPECTES: PREMIAR LA DENÚNCIA DE LES PRÀCTIQUES CORRUPTES I DEL FRAU FISCAL, ESTABLIR UN PROCEDIMENT SANCIONADOR MÉS DUR, REFORÇAR ELS INSTRUMENTS DE CONTROL DE L’ADMINISTRACIÓ, APROVAR UNA LLEI DE TRANSPARÈNCIA I BONES PRÀCTIQUES ADMINISTRATIVES I DONAR MÉS PODER ALS CIUTADANS PER A LA PARTICIPACIÓ I CONTROL DE L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA.

  • Els casos de corrupció que han esquitxat la vida política catalana i la deriva d’un govern que no ha sabut solucionar els problemes dels catalans han provocat els graus de desafecció política més importants que es recorden en la nostra recent història democràtica. Tenim l’obligació d’imposar l’ètica i el bon govern en les nostres institucions regenerant les formes i les pràctiques institucionals i sent absolutament implacables amb els casos de corrupció. Els populars catalans ens comprometem a establir un contracte amb els ciutadans per a la transparència i la regeneració públiques per tornar a recuperar la confi ança dels catalans en les seves institucions.
Dins "Impulsar l’economia social i els emprenedors": posarem en marxa un projecte de transferència tecnològica i de bones pràctiques perquè les empreses catalanes que ho desitgin puguin canalitzar les seves activitats de responsabilitat social corporativa mitjançant un intercanvi amb els emprenedors dels països amb els quals cooperem.

Dins "Més policia als carrers i als barris": Elaborarem un nou Codi Ètic estandarditzat ambel codi europeu i anul·larem el vigent, pel seu desequilibri respecte als drets i deures de la policia de la Generalitat.