25.11.10

L'RSE al programa electoral 2010 d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV - EUA)

Eleccions nacionals al Parlament de Catalunya 2010
Referències a la Responsabilitat Social de les Empreses i a l'ètica dins el programa electoral d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV - EUA) (www.iniciativa.cat)

L’esquerra verda i transformadora es presenta a les eleccions al Parlament de 2010 amb un projecte basat en els valors i les propostes de l’esquerra, l’ecologia i la llibertat. Valors com la justícia social, l’equitat entre homes i dones, la sostenbilitat, l’ètica, la transparència i la participació. [...]

Una nova economia requereix també d’una nova política per donar més poder a la ciutadania. Una política per fer una Administració transparent, amb parets de vidre, amb participació ciutadana i control democràtic. Una política basada en l’ètica per acabar amb la corrupció, per treure el diner de la política.

Dins "6. Ocupació de qualitat i modernització dels serveis públics d’ocupació": 15. Crear ocupació entre pimes, persones emprenedores i autònomes mitjançant acords amb entitats financeres i de banca ètica que facin possible un millor accés al crèdit i menors tipus d’interès.

Dins "9. Economia social i autònoms: per una gestió democràtica de l’economia": 77. Garantir el suport financer a les experiències de banca ètica promogudes des de la societat civil, així com d’altres propostes d’economia solidària (consum ecològic, turisme solidari, agricultura ecològica, etc.).

Dins "Ecologia": ICV-EUiA proposa un nou Acord Social i Ecològic per impulsar la modernització de Catalunya. Estem parlant d’un nou model productiu, capaç de crear ocupació en l’economia vinculada al medi ambient i l’atenció a les persones, que desenvolupi la nostra economia i, alhora, millori la qualitat de vida. Un model productiu baix en carboni i que internalitzi els costos socials i ambientals. Un nou model que promogui l’equitat, tant social com de gènere, així com l’equilibri territorial. [...]

Dins "Ecologia": Volem crear un nou entorn favorable per a les empreses, basat en l’eficiència en l’ús de l’energia, l’aigua i els residus; en la qualificació i la capacitat d’adaptació dels treballadors i les treballadores gràcies a un sistema de formació i unes polítiques actives d’ocupació eficients, i el suport a les noves iniciatives i als nous emprenedors i les noves emprenedores. Volem estimular unes empreses modernes, que comptin amb la participació dels treballadors i les treballadores, obertes a la innovació i amb responsabilitat social i ambiental. Una nova manera d’entendre la competitivitat que no es basa en la reducció de costos laborals o ambientals.

Dins "5. Una política econòmica orientada al canvi de model econòmic. Una política fiscal justa":
11. Garantir la responsabilitat social i ambiental exterior a les empreses que comptin amb suport públic i operin fora de les fronteres catalanes.

72. Crear el Distintiu de Qualitat de l’economia social, que actuï com a marca de reconeixement del sector, així com impulsar els certificats de Responsabilitat Social entre les empreses d’economia social.

261. Negociar amb l’Estat i la UE la regulació de les importacions de productes agraris de països tercers tot exigint-ne les condicions homologables de producció i traçabilitat, i afavorint aquelles que més responen a una responsabilitat social i/o corporativa als països d’origen.

Cal establir mecanismes bilaterals permanents de contacte amb Educació, Medi Ambient i Habitatge, Indústria, Comerç i Turisme per tractar afers comuns (educació per a un consum responsable, informació, seguretat, responsabilitat de productors i proveïdors, etc.), estar informats de les propostes legislatives i de desenvolupament normatiu i fer-ne propostes de modificació.

Dins "Eix de política lingüística. Introducció. Viure en una societat plurilingüe": La pedagogia i sensibilització de la població en relació amb els valors positius de la diversitat lingüística i la preservació del patrimoni lingüístic col·lectiu, per mitjà de l’escola, els mitjans de comunicació i els líders d’opinió en diferents àmbits. Les polítiques públiques han de propiciar una consciència social favorable a la legitimitat moral i política de prioritzar, a Catalunya, la llengua catalana (o l’occitana a l’Aran) com a llengua pròpia i més vulnerable del territori. I igualment, en relació amb les organitzacions i empreses, han d’afavorir la incorporació del concepte de responsabilitat lingüística en el marc de la responsabilitat social corporativa.

Dins "Eix de política lingüística. Propostes": Avançar perquè les empreses que tenen el seu àmbit d'actuació a Catalunya incorporin un compromís amb el seu entorn, amb la incorporació de l'ús del català a l'empresa en el marc de la seva responsabilitat social, amb la participació de les persones representants dels treballadors i les treballadores, i sol·licitar que el Departament de Treball habiliti un registre públic amb l'objectiu de difondre les iniciatives empresarials verificables, que també inclogui l'etiquetatge, que es facin en aquest sentit.

Dins "A) Bon govern, transparent, ètic i obert a la societat": 892. “Pacte contra la corrupció, per la transparència i el bon govern”. Per recuperar la confiança de la ciutadania en el sistema polític i per evitar al màxim nous casos de corrupció, cal actuar de manera contundent i transversal en tots els organismes que poden intervenir en aquestes males pràctiques o poden contribuir a evitar-les. Cal que en prenguin part totes les institucions públiques i administracions, així com, evidentment, els partits polítics. Així mateix, el compromís amb l'ètica també requereix de la ciutadania i el conjunt de la societat civil, per tal que rebutgin aquesta pràctica i controlin l'aplicació de les mesures, i del sector privat, per tal que impedeixi que es promogui la corrupció o se’n prengui part. Aquest pacte hauria de comptar amb un òrgan executiu (que podria ser l’Oficina Antifrau) que impulsés l’aplicació de les mesures en tots els organismes i àmbits implicats, i una comissió de seguiment integrada per representants de tots els sectors signants que en garantís el compliment. Aquest pacte podria recollir moltes de les mesures que s’exposen a continuació i en d'altres apartats, des del control del finançament dels partits fins a la fiscalització dels comptes de les administracions, l'accés a la informació o el registre de lobbies, entre d’altres.

Dins "A) Bon govern, transparent, ètic i obert a la societat": 894. En coherència i sense necessitat de legislació, ICV-EUiA es compromet a actuar amb la màxima transparència des del Govern de la Generalitat:

• Tots els informes encarregats seran públics i es penjaran a la pàgina web per a la consulta de tothom, així com totes les subvencions que es concedeixin (i no només al DOGC).
• Les agendes dels càrrecs públics també estaran disponibles al web per tal que es pugui conèixer la seva activitat política.

Dins "Accions per a la millora de l’Administració pública": 945. Impulsar codis d’ètica en tots els òrgans i organismes públics, institucions i empreses, cossos operatius i departaments. En aquest sentit, podem enorgullir-nos que el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació hagi estat el primer a aprovar un codi ètic propi.

Dins "Accions per a la millora de l’Administració pública": 958. Incrementar la formació, la motivació, l’especialització i la modernització de la gestió i direcció pública. Modernització tecnològica i organitzativa de la gestió pública. Potenciar l’activitat pública com a generadora d’innovació i responsabilitat social.

Dins "Eix de seguretat pública i emergències. 1. Introducció: la seguretat pública, garant dels drets fonamentals": L’assumpció per part d’ICV-EUiA de la responsabilitat d’Interior va representar un repte de gran profunditat. Des d’aleshores, s’ha anat avançant, tant des de la pràctica de la gestió com des de la reflexió política, en una dinàmica de retroalimentació que ens està permetent obrir algunes línies d’avenç prou

suggerents en la modernització del sistema públic de seguretat i emergències. Els motors d’aquesta modernització han estat la incorporació de la recerca, el desenvolupament i la innovació a cadascun dels àmbits del Departament; la prioritat donada a les polítiques preventives; el foment de la participació i la
col·laboració institucional; el desenvolupament de polítiques específiques per a aquells col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat; la promoció de la igualtat, la interlocució, la proximitat, la professionalitat i l’ètica, el diàleg i la comunicació. En són exemples la lluita contra la violència masclista o el programa d’equitat de gènere del Departament, el de responsabilitat social corporativa i el d’ambientalització. [...]  En tercer lloc, hem vetllat per contribuir a la sostenibilitat del país des de les polítiques públiques de seguretat. En aquest sentit, cal destacar el desenvolupament de la prevenció dels riscs de protecció civil, les polítiques
de trànsit que afavoreixen l’ús responsable del vehicle privat i les polítiques d’estalvi energètic i de responsabilitat social del conjunt del Departament.

Dins: "2. Balanç de govern de la legislatura 2006-2010":

• Pioners en bones pràctiques i codis d’ètica. La voluntat de destacar valors com ara el respecte, la integritat, la dedicació al treball, l’objectivitat, la vocació de servei públic, la responsabilitat, la imparcialitat en l’actuació, la transparència o l’austeritat de l’Administració pública han fet que el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació sigui el primer que hagi aplicat un manual de bones pràctiques i un codi ètic per al Personal d’Administració i Serveis. També s’ha creat el Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya, que ha elaborat el primer Projecte de codi ètic de la policia d’acord amb les recomanacions de la Unió Europea, que ha merescut el reconeixement de la societat catalana.
• Augment de la transparència. La transparència millora el servei i l’eficàcia de tots els serveis públics. Són milers de respostes parlamentàries, centenars d’hores de compareixences al Parlament, rodes de premsa i notes informatives per assegurar la transparència que han de tenir tots els serveis públics.

Dins: "3.1. Cooperació i Desenvolupament": 1125. Impulsar la Banca Ètica a Catalunya. L’1% dels recursos gestionats per la Generalitat operaran en Banca Ètica