25.11.10

L'RSE al programa electoral 2010 d'Esquerra Republicana de Catalunya

Eleccions nacionals al Parlament de Catalunya 2010
Referències a la Responsabilitat Social de les Empreses i a l'ètica dins el programa electoral  d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) (www.esquerra.cat)


Participació dels agents econòmics i socials en l’elaboració de les polítiques econòmiques [...]
c. Potenciarem un marc català de responsabilitat social de les empreses com a mitjà de competitivitat i
sostenibilitat, reforçant així mateix la seva contribució al benestar i a la cohesió social.

Dins "A la recerca de l’excel·lència de la funció pública": Elaborarem codis de conducta, guies singulars i establirem mecanismes de responsabilitat i de control preventius i de resultats de l’actuació de les persones que treballen a les administracions.

Dins "La nova indústria catalana: recerca i ecoinnovació": Farem de la recerca i la innovació en matèria ambiental factors clau en la dinamització econòmica del territori, la creació d’empreses i de noves ocupacions i professions, apostant per una economia associada als valors de la sostenibilitat i la responsabilitat social, impulsant la nova economia del futur.

Dins "PARTICIPACIÓ CIUTADANA, RADICALITAT DEMOCRÀTICA, DRET A DECIDIR": La radicalitat democràtica, té com a condició necessària apropar la ciutadania, als assumptes de la res pública, creant una consciència cívica i de responsabilitat política que sigui capaç de apropar la participació
democràtica, en l’esfera pública, en aquest sentit, caldrà seguir impulsant els mecanismes de participació directa de la ciutadania en el dia a dia de la política.

Dins "PARTICIPACIÓ CIUTADANA, RADICALITAT DEMOCRÀTICA, DRET A DECIDIR":
Llei de transparència i accés a la informació pública.
  • d. La millor manera de combatre la corrupció és adoptant mecanismes de prevenció dins del sistema institucional i polític. Mesures que incrementin la responsabilitat, la transparència, la rendició de comptes, i en definitiva, la democràcia. Un d’aquests mecanismes és la Llei de la transparència i accés a la informació pública, que va néixer als Estats Units i a Suècia cap als anys 60, i que ha culminat amb lleis modèliques com la del Regne Unit, vigent des del 2005. Aquesta Llei té per objectiu apoderar als ciutadans per a poder exercir el dret a rebre la rendició de comptes dels poders públics.
  • e. Pactes d’integritat en l’àmbit de la contractació pública El Pacte d’Integritat (PI) és una eina per ajudar els governs, les empreses i la societat civil a lluitar contra la corrupció en l’àmbit de la contractació pública. Es tracta d’un procés que inclou un acord entre un govern o un departament del govern i tots els licitadors per a un contracte del sector públic. El PI estableix els drets i obligacions en el sentit que cap de les parts del contracte pagarà, oferirà, exigirà o acceptarà suborns, ni participarà amb els competidors per obtenir el contracte. A més, els licitadors estan obligats a revelar totes les comissions i despeses similars pagats per ells en relació amb el contracte.
Dins "POLÍTICA LINGÜÍSTICA": La política lingüística en el marc de la responsabilitat social de les empreses, per a la millora professional i de la prestació dels serveis al públic. Al febrer del 2008, amb el Departament d’Economia es va signar l’Acord de col·laboració entre l’Agència Catalana de Consum, el Consell de Cambres de Comerç de Catalunya, el Foment del Treball Nacional, PIMEC i altres organitzacions per al foment d’actuacions en matèria de consum. En aquest acord s’ha incorporat, com a un dels valors importants de la responsabilitat social empresarial, les actuacions de política lingüística.

Dins "COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I ACCIÓ HUMANITÀRIA":
  • Explorarem possibles vies de col·laboració directa, i les establirem en cas que sigui adient, amb el sector empresarial, preferentment amb agrupacions de petites i mitjanes empreses i cambres de comerç, per a l’assumpció de la responsabilitat social corporativa, especialment amb actuacions als països del Sud.
  • Estudiarem la possibilitat d’una convocatòria de subvencions per a la implantació de la Responsabilitat Social Corporativa.
Dins "Estratègies en política penitenciària": Assegurar la suficient provisió i manteniment dels mitjans passius de seguretat per tal de garantir la retenció i custodia de la població interna, sigui detinguda, preventiva o penada. Les errades en aquesta missió de custòdia suposen una pèrdua de confiança i manca de responsabilitat social. Per aquest motiu convé un percentatge alt d’infalibilitat del sistema de seguretat, amb les mínimes errades possibles.

Dins "L’obra de govern d’Esquerra": A través del Pacte Nacional per a l’Educació s’impulsà que
els centres concertats assumissin progressivament majors quotes de responsabilitat social i educativa i es
pogués avançar cap la gratuïtat efectiva dels ensenyaments obligatoris.