13.11.10

La Custòdia del Territori als programes electorals de les eleccions catalanes

Informació elaborada per la Xarxa de Custòdia del Territori:

Anàlisi de com enfoquen la custòdia del territori els partits polítics.

A les portes de les eleccions catalanes 2010, i com en anteriors ocasions, analitzem quins són els plantejaments que fan els principals grups polítics de la custòdia del territori. Des de la XCT es vol destacar que les politiques mediambientals que plantegen els programes dels partits polítics en comparació amb quatre anys enrera la custòdia del territori apareix més extensament detallada i es pot considerar un avenç significatiu. Els programes han estat consultats a les respectives pàgines web dels partits, hi ha programes que simplement esmenten la custòdia del territori, n’hi ha que proposen mesures concretes per impulsar i desenvolupar la custòdia a Catalunya, en canvi altres programes ni en fan cap referència. Anomenem cada grup polític d’acord amb l’actual representació parlamentària.

En el programa electoral de Convergència i Unió ( CiU ) hi trobem un l’apartat 6 que sota el títol Sostenibilitat planteja que es promourà l’aprovació de la Llei de Biodiversitat i patrimoni natural que preveurà mesures adequades de foment de a custòdia del territori i la fiscalitat positiva, que es donarà suport a les iniciatives de custòdia, que s’estudiarà la introducció d’incentius fiscals per a la col.laboració en la conservació del territori ( custòdia i espais naturals protegits ). També es promourà la participació de les entitats de custòdia en l’aplicació de mesures compensatòries d’impacte ambiental ( conservació i restauració d’hàbitats ) de projectes d’obres i infraestructures públiques. Es pretén estudiar la millora del marc competencial i de finançament dels ens locals per a la gestió directa del territori amb valors naturals, tan a escala local com nacional. I també aposten per incrementar el ! diàleg institucional cap al tercer Sector Ambiental com a mecanisme per assolir més implicació social de les polítiques i els objectius ambientals del Govern de Catalunya.

El Partit dels Socialistes de Catalunya ( PSC ) planteja a l’apartat 5 del seu programa, titulat Solidaritat amb el futur : mobilitat, medi ambient i territori sostenible, una sèrie de propostes fer un contracte per un territori sostenible on s’estableix mesures quan a recursos hídrics, de les actuacions paisatgístiques sostenibles que cal portar a terme i estableix que es crearà una marca de prestigi per als territoris amb espais protegits amb diferents actuacions : una marca paraigües dels productes alimentaris catalans; crear una Xarxa d’Hotels Naturals potenciant el turisme rural de qualitat; portar a terme una revisió de la llei d’accés motoritzat al medi natural; impulsar la llei de biodiversitat i patrimoni natural amb l’objecte de la conservació, l’ús sostenible, la gestió, la millora i restauració del patrimoni natural, la diversitat biològica, geològica i paisatgística i els processos ecològics i geològics que hi! tenen lloc; la implantació de la figura de la custòdia del territori, i finalment planteja també la creació dels MEP - Municipis dins dels Espais Protegits.

Per Esquerra Republicana de Catalunya ( ERC ) cal caminar cap a una nova cultura del territori i amb una nova filosofia en la gestió dels espais d’interès, siguin protegits o no, i convertir-los en motor de desenvolupament mitjançant les següents mesures : dotar als espais protegits dels recursos econòmics i humans necessaris, establir estratègies de desenvolupament local en tots els sectors i fomentar l’extensió territorial dels acords de custòdia del territori, tan en àmbits protegits com no, tant en àmbits agrícoles i forestals com en l’àmbit fluvial i marí.
A més a més Esquerra planteja que amb el nou marc competencial definit per l’Estatut s’aprovarà una llei d’ordenació del litoral català, es desenvoluparà un model de gestió integrada de la costa catalana, atorgant competències als ajuntaments en gestió i administració de les platges, i es dotarà de més recursos el Fons per a la gestió del sòl no urbanitzable del sistema costaner al qual els ajuntaments afectats i les associacions de preservació i custòdia del territori poden recórrer per finançar actuacions de gestió d’aquest espai.

El Partit Popular de Catalunya ( PPC ) no esmenta la custòdia del territori en els seus plantejaments.

Iniciativa per Catalunya – Els Verds ( ICV ) és la formació política que desenvolupa de manera més extensa la custòdia del territori. També és la que ha presentat el programa polític més extens de tots. Planteja incentius fiscals ambientals per la custòdia del territori, per la compraventa pública en base a criteris mediambientals, i/o per millores productives que redueixin les emissions de CO2. La Fiscalitat verda que proposa no necessàriament es basa en la creació de nous impostos, sinó que proposa en comptes de basar tot l’ impost sobre el factor treball, incorporar el factor ambient de manera que es produiria un canvi en l’estructura de pagament d’impostos: les empreses verdes i sostenibles paguen menys, i les més contaminants paguen més. Els transports sostenibles paguen menys (instauració immediata de l’Eurovinyeta, impost de circulació basat en les emissions de C02).

En relació a la gestió dels espais naturals es proposen les següents mesures : crear l’Agència de la Natura de Catalunya per reestructurar i optimitzar la Direcció General de Medi Ambient, i a través de la mateixa elaborar el pla d’acció del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya. L’Agència tindria competències en ordenació i gestió de boscos públics, foment de bona gestió dels privats, actuacions i prevenció d’incendis forestals, planificació operativa i gestió dels espais naturals protegits, gestió de projectes i programes de biodiversitat ( fauna, flora, hàbitats d’interès ), caça, pesca i protecció d’animals.

Des d’Iniciativa proposen impulsar també l’aprovació de la Llei de Patrimoni Natural i Biodiversitat, per regular entre altres temes els següents: custòdia del territori, connectors ecològics, diversitat genètica, gestió de la fauna i la flora, conservació d’hàbitats en llocs no protegits, les mesures de finançament i responsabilitat exterior.

Proposen continuar amb l’ increment del finançament destinat a implementar polítiques efectives per tal d’aturar la pèrdua de biodiversitat i garantir els serveis ambientals dels ecosistemes. Una altra mesura proposada en el programa seria aprovar l’Estratègia per a la Conservació del patrimoni Natural a Catalunya i crear un Pla Territorial Sectorial d’Espais d’Interès Agrícola complementari del PEIN. Es pretén establir un pla d’acció per limitar la petjada ecològica de Catalunya i disminuir l’impacte de la societat catalana sobre la biodiversitat. Aprovar i desplegar un Pla Territorial Sectorial de protecció dels connectors ecològics, que resulta essencial per tal d’incidir en la resta del planejament territorial i urbanístic i evitar la fragmentació dels espais naturals. Aquest és un recull no exhaustiu de les mesures que planteja el seu programa electoral.


Destacada importància tenen les següents propostes :


* Fomentar la Custòdia del Territori mitjançant les següents mesures:

1. Desenvolupament de fórmules de fiscalitat positiva per a la custòdia del territori (entitats de custòdia, propietaris d’acords de custòdia i terceres persones). Desplegar els incentius fiscals de la custòdia del territori. Ampliar supòsits de desgravació fiscal en tram autonòmic de l’IRPF per actuacions i inversions en finques en custòdia i espais naturals protegits.

2. Participació de les entitats de custòdia en l’aplicació de mesures compensatòries d’impacte ambiental (conservació i restauració d’hàbitats) de projectes d’obres i infraestructures públiques.

3. Introduir en l’àmbit de la gestió urbanística els conceptes de compensació ecològica i infraestructura.

* Impulsar plans de promoció dels territoris a partir de la recuperació paisatgística de territoris culturals i naturals. Generar gestió i polítiques actives en la recuperació de pedreres en parcs naturals i àmbits limítrofs, la deconstrucció d’edificis obsolets o agressius al medi en zones de costa. Promoure la vigilància i prevenció en els territoris d’interès naturals o cultural per eradicar la contaminació visuals de la publicitat, els riscos d’incendi i la proliferació dels horts marginals, els abocadors i actuar per la seva millora, restauració i promoció.* En matèria de finançament del medi natural, és necessari :

1. Ampliar els ajuts en els espais naturals protegits amb el doble objectiu d’aconseguir una millora en la conservació del medi natural així com la compatibilització de les activitats tradicionals dutes a terme de manera respectuosa amb els objectius de conservació de l’espai protegit.
2. Continuarem amb la col·laboració amb les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) mitjançant aportacions pressupostàries i millores en les infraestructures de prevenció, per seguir potenciant aquest moviment de voluntariat sorgit del territori fa vint-i-quatre anys i que té com a finalitat col·laborar en la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.
3. Crear un fons públic de conservació mitjançant l’aplicació de gravàmens sobre activitats que es beneficien directament o que afecten directament o indirecta el patrimoni natural.
4. Millorar el finançament dels ens locals en base a la superfície i la bona qualitat del sòl urbanitzable. En la reforma del finançament dels ens locals, proposarem que una de les variables a considerar en els criteris de repartiment de les aportacions de l’Estat i la Generalitat, així com en les ajudes específiques tant de medi ambient com de medi rural es tingui en compte la superfície de sòl no urbanitzable del municipi, així com la part d’aquest que estigui especialment protegit o disposi de figures de desenvolupament agrari, per tal que els municipis puguin implicar-se més en la seva conservació i el seu desenvolupament.

Finalment el programa proposa en matèria de polítiques agràries, entre altres mesures, donar suport als pagesos emprenedors en la posada en marxa de pràctiques de valorització de les figures de protecció en els terrenys agrícoles a preservar, i com a mesura concreta la “Establir un fons específic de suport a les iniciatives dels agricultors que endeguin projectes empresarials per al sosteniment i la valorització de les terres amb figures de protecció ambiental. Impulsar els acords de custòdia del territori com a eina de reconciliació entre l’activitat agrària i la protecció del medi”.


El partit Ciutadans ( C’s ) no esmenta la custòdia del territori en els seus plantejaments.


I finalment, els programes electorals de les formacions polítiques Reagrupament Independentista ( RI ) i Solidaritat Catalana per la Independència, ambdós sense representació parlamentària, no esmenten tampoc la custòdia del territori en cap apartat dels seus plantejaments.


Vic, 12 de novembre de 2010.


Xarxa de Custòdia del Territori, entitat declarada d'utilitat pública
www.custodiaterritori.org
c.Sagrada Família, 7 (Universitat de Vic) 08500 Vic • Tel. 938 866 135