26.10.11

Unes empreses més responsables poden impulsar el creixement a Europa

Brussel·les, 25 d’octubre de 2011

IP/11/1238

Un plantejament empresarial responsable significa un creixement econòmic més important i sostenible. Per això, la Comissió Europea ha presentat una sèrie de mesures de suport a l’emprenedoria i l’activitat econòmica responsable.

Es tracta de la Iniciativa d’Empresa Social, que ajudarà aquest sector emergent a aprofitar al màxim el seu potencial. A més, s'ha presentat una estratègia ambiciosa de responsabilitat social de les empreses, amb l'objectiu de generar un alt grau de fiabilitat i de confiança dels consumidors i millorar la contribució de les empreses al benestar de la societat. Totes dues iniciatives enforteixen els esforços de la Comissió per tal de comprometre el sector privat amb els problemes socials i de medi ambient, uns esforços que són especialment oportuns en l’actual conjuntura de restriccions dels pressupostos públics.

La Comissió també proposa l’augment de la transparència i el foment de l’activitat econòmica sostenible entre les multinacionals. Les empreses mineres i forestals, per exemple, hauran de ser més obertes pel que fa als impostos, els cànons i les primes que paguen arreu del món.

A més, proposa simplificar les normes de comptabilitat de les PIME, la qual cosa pot permetre'ls d'estalviar fins a 1.700 milions d’euros a l’any. També es volen reduir les feixugues obligacions de notificació de les empreses que cotitzen en borsa, incloses les PIME, una mesura que permetrà encara més estalvis.

El vicepresident de la Comissió Europea i comissari d’Indústria i Emprenedoria, Antonio Tajani, ha declarat que “aquest paquet de mesures afavoreix tant les empreses com la societat europea en general. Redueix les càrregues administratives de les petites i mitjanes empreses i posa les bases d’una economia social de mercat forta i dinàmica a mitjà i llarg termini”.

El comissari de Mercat Interior, Michel Barnier, ha afegit que “les empreses socials són un dels sectors que tenen un potencial sense aprofitar al nostre mercat únic. Són un bon exemple de plantejament d’activitat econòmica responsable i contribueixen al creixement i l'ocupació. Però ens cal garantir que totes les empreses, i no tan sols les socials, assumeixin seriosament la seva incidència a la societat. Per això vull que les grans multinacionals, sobretot les dels sectors miner i forestal, siguin més obertes pel que fa als pagaments a les administracions d’arreu del món”.

Per la seva banda, el comissari d’Ocupació, Afers Socials i Inclusió de la UE, László Andor, ha dit que “l’empresa socialment responsable respon al convenciment que la crisi no és tan sols econòmica i financera, sinó també ètica. Les empreses no sempre tenen en compte valors com ara la solidaritat, la sostenibilitat, la inclusió o la integritat, i crec que això afecta les nostres economies. Per això les empreses socials i la responsabilitat social de les empreses poden tenir un impacte decisiu i contribuir als objectius de l'estratègia Europa 2020 de creixement i ocupació”.

Elements essencials del paquet


- Foment de l’activitat econòmica responsable

Per tal de fer més transparents els pagaments de les indústries extractives i fusteres a les administracions d’arreu del món, la Comissió ha proposat d’introduir un sistema d’informació desglossada per països (CBCR).

Aquest sistema s’aplicarà a les grans empreses privades de la UE, o que cotitzin a la borsa a la UE, actives en els sectors miner, forestal, petrolier i del gas. El concepte del CBCR és diferent del de la compilació periòdica d’informes financers, atès que no presenta una única sèrie de dades mundials sinó la informació financera de cada país on opera una empresa. La informació sobre els impostos, cànons i primes que una multinacional paga a les administracions dels països on opera indicarà la incidència de l’empresa en aquests països. Aquest criteri més transparent estimularà les empreses sostenibles. A fi d’incloure els diferents tipus d’empreses actives en aquests sectors dins el marc del sistema CBCR, la Comissió proposa una revisió de la Directiva de transparència (2004/109/CE), per tal de cobrir les empreses que cotitzen en borsa, i les Directives de comptabilitat (78/660/CEE i 83/349/CEE) per cobrir les grans empreses que no hi cotitzen.

A més, la revisió proposada de la Directiva de transparència previndrà que els inversors adquireixin secretament una participació de control d’una empresa que cotitza a la borsa (“titularitat oculta”). Aquestes pràctiques poden donar lloc a situacions d’abús del mercat, a reduir el nivell de confiança dels inversors i a alterar-ne les intencions. La proposta de la Comissió obligarà els inversors a notificar tots els instruments financers que tinguin el mateix efecte econòmic que la possessió d’accions.

La Comunicació de la Comissió sobre la responsabilitat social de les empreses dóna una definició d’aquest concepte modernitzada i coherent amb les directrius i els principis reconeguts internacionalment. Serveix com a estratègia que permetrà a les empreses aprofitar el seu potencial de manera més eficaç. La proposta vol millorar la confiança en les empreses, i per a això preveu el llançament, el 2013, d'un premi europeu a la responsabilitat social de les empreses, així com la creació de plataformes amb diversos interessats en uns quants sectors industrials pertinents.

  -  Facilitat de l’emprenedoria social

Les empreses socials són aquelles que exerceixen un impacte social positiu i tenen uns objectius empresarials socials i no limitats a l’obtenció del màxim benefici. Actualment, l’economia social representa el 10% de les empreses europees i ocupa més d’11 milions de treballadors. La Iniciativa d’Empresa Social inclou una sèrie de mesures per donar suport al seu desenvolupament. Proposa maneres de millorar l’accés de les empreses socials al finançament (inclòs el de la UE a través dels Fons Estructurals i, de cara al futur, un instrument financer que atorgui fons d’inversió social i intermediaris financers amb instruments de capital, deute i risc compartit), mesures per augmentar la visibilitat i una normativa  simplificada que inclou una futura proposta d’Estatut de la Fundació Europea, la propera revisió de les normes de contractació pública i ajuts estatals als serveis socials i locals.

   -  Reducció del tràmits per a les PIME

En proposar la modificació de les Directives de comptabilitat (78/660/CEE i 83/349/CEE), la Comissió vol reduir la càrrega administrativa de les petites empreses. Si se simplifica la preparació dels estats financers, seran més comparables, clars i fàcils d’entendre. Els seus usuaris, com ara els accionistes, els bancs o els proveïdors, podran comprendre més fàcilment el rendiment i la situació financera de l’empresa. Es calcula que l’estalvi de costos per a les PIME serà d’uns 1.700 milions d’euros l’any. Vegeu MEMO/11/732

A més, amb la revisió que es proposa de la Directiva de transparència (2004/109/CE), les empreses que cotitzen a la borsa, inclosos els petits i mitjans emissors, ja no estaran obligades a publicar informació financera trimestral, i això contribuirà a generar més estalvis i a desencoratjar les reaccions a curt termini dels mercats financers.

Properes passes:

El paquet de propostes per a l’empresa responsable arriba després de l'aprovació de l’Acta del Mercat Únic (vegeu IP/11/469), en la qual la Comissió va establir dotze elements de rellançament del mercat únic de cara a 2012, per a un creixement sostenible, intel·ligent i integrador. Entre les mesures fonamentals hi ha la creació i el foment de microempreses i petites empreses, introduint una regulació intel·ligent i reduint els tràmits, i la creació d’un entorn que afavoreixi el desenvolupament de l’emprenedoria social.

Les propostes de revisió de les Directives de comptabilitat i la Directiva de transparència se sotmetran ara al Parlament Europeu i al Consell de Ministres de la UE per a la seva adopció definitiva. La Comunicació sobre l’emprenedoria social és el punt de partida d'un seguit d’iniciatives legislatives i no legislatives que s’aniran succeint al llarg dels dos anys vinents. Hi haurà una primera oportunitat de debatre-les amb els interessats a la conferència sobre l’economia social i les empreses socials que se celebrarà a Brussel·les el 18 de novembre de 2011, organitzada per la Comissió Europea.

Més informació:

Vegeu
MEMO/11/730 (Responsabilitat Social de les empreses);
MEMO/11/732 (Obligacions en materia de comptabilitat);
MEMO/11/734 (Directiva sobre transparència);
MEMO/11/735 (Emprenedoria social )
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm

Totes les notes de premsa i convocatòries de la Representació de la Comissió Europea a la sala de premsa del web de La UE a Catalunya i les Illes Balears.