30.1.12

La nova Comunicació de la Comissió Europea

Responsabilitat Global ofereix la traducció de la nova comunicació de la Comissió Europea sobre Responsabilitat Social de les Empreses, on es defineix l'estratègia renovada de la UE per al període 2011-2014.

Brussel·les planteja una nova definició, més simple, de l'RSE: "La responsabilitat de les empreses pel seu impacte en la societat". L'anterior definició va ser redactada el 2001 i sostenia que la RSE era "un concepte pel qual les empreses integren les preocupacions socials i ambientals en les seves operacions comercials i les seves relacions amb els seus interlocutors sobre una base voluntària".
  • Aquesta traducció, feta per Josep Maria Canyelles, a partir de l'original anglès, millora els errors de traducció de la versió d'autor desconegut que circula en castellà.
  • També ens vam fer càrrec de la traducció de la comunicació anterior, corresponent al 2006.

COMUNICACIÓ DE LA COMISSIÓ AL PARLAMENT EUROPEU, AL CONSELL, AL COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL EUROPEU I AL COMITÈ DE LES REGIONS
Estratègia renovada de la UE per 2011-2014 sobre la responsabilitat social de les empreses

1        INTRODUCCIÓ

La Comissió Europea va definir, en el seu moment, el concepte de la responsabilitat social de les empreses (RSE) com «un concepte per mitjà del qual les empreses integren voluntàriament les inquietuds socials i ambientals en les seves operacions comercials i en les relacions amb els seus interlocutors».
L’RSE es refereix a les accions de les empreses que van més enllà de les seves obligacions jurídiques cap a la societat i el medi ambient. Algunes mesures reguladores creen un entorn més propici perquè les empreses assumeixin voluntàriament la seva responsabilitat social.

1.1      Abordar la responsabilitat social forma part de l’interès de les empreses...

Per a la competitivitat de les empreses és cada vegada més important un enfocament estratègic sobre RSE. Aquest pot reportar beneficis pel que fa a la gestió de riscos, estalvi de costos, accés al capital, relacions amb la clientela, gestió dels recursos humans i capacitat d’innovació.
Atès que l’RSE requereix un compromís amb les parts interessades internes i externes, permet a les empreses anticipar i aprofitar millor les expectatives socials i les condicions de funcionament que canvien ràpidament. Per tant, pot impulsar el desenvolupament de nous mercats i generar oportunitats de creixement.
En assumir la seva responsabilitat social, les empreses poden construir una confiança a llarg terme per part de treballadors, consumidors i ciutadans com a base per als models empresarials sostenibles. Una major confiança contribueix alhora a crear un entorn on les empreses poden innovar i créixer.

1.2      ...i de l’interès de la societat en conjunt

Per mitjà de l’RSE, les empreses poden contribuir significativament a la consecució dels objectius del Tractat de la Unió Europea d'assolir un desenvolupament sostenible i una economia social de mercat altament competitiva. Així mateix, contribueix a assolir els objectius de l'Estratègia Europa 2020 per un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, inclòs el d'una taxa d’ocupació del 75%. El comportament responsable de les empreses és especialment important quan agents del sector privat ofereixen serveis públics. Ajudar a reduir els efectes socials de l'actual crisi econòmica, com la pèrdua de llocs de treball, forma part de l’RSE. L’RSE comporta un conjunt de valors damunt els quals construir una societat més cohesionada i on basar la transició cap a un sistema econòmic sostenible.

1.3      Per què la Comissió presenta ara aquesta nova estratègia?

Tant el Consell com el Parlament Europeu han demanat a la Comissió que desenvolupi encara més la seva política en matèria d’RSE. En l'Estratègia Europa 2020, la Comissió es compromet a renovar l'estratègia de la UE per promoure l’RSE. Així mateix, a la Comunicació del 2010 sobre política industrial, va afirmar que presentaria una nova proposta de política sobre RSE. A l'acta del Mercat Únic anuncià que adoptaria una nova comunicació sobre RSE a final del 2011.
La crisi econòmica i les seves conseqüències socials han danyat en certa mesura la confiança dels consumidors en les empreses. Han portat l'opinió pública a posar el focus en el comportament social i ètic de les empreses. En renovar ara l'esforç per promoure l’RSE, la Comissió vol crear condicions favorables per a un creixement sostenible, un comportament empresarial responsable i la creació d'ocupació duradora a mitjà i llarg termini.

2        AVALUACIÓ DE L'IMPACTE DE LA POLÍTICA EUROPEA SOBRE L’RSE

[continuar llegint en PDF]