4.5.11

El Pla de Govern 2011-2014 incorpora l'RSE

Pla de govern és l'eina que reuneix en un sol document els principals objectius del Govern i les accions que es compromet a dur a terme aquesta legislatura

El Consell Executiu va aprovar ahir el Pla de Govern 2011-2014, la carta de navegació que marcarà l’acció de Govern durant aquesta legislatura. Es tracta d’un document que identifica els reptes i objectius estratègics de país i que fixa les línies d’actuació i les accions concretes a dur a terme en els propers quatre anys.

El pla parteix de 10 reptes, entre els quals volem destacar el novè per -malgrat que tots hi tenen relació- la seva relació directa amb la Responsabilitat Social. Aquests reptes són:

1. Creació d’ocupació; 2. Millora de l’educació i la formació al llarg de la vida; 3. La sostenibilitat de l’Estat del Benestar; 4. L’abastament d’energia i aigua; 5. La seguretat de les persones i béns; 6. Les relacions entre Catalunya i Espanya; 7. La immigració i la seva integració; 8. La cultura, la identitat i la internacionalització en un entorn de globalització; 9. La transparència en la vida pública i lluita contra la corrupció; 10. La millora de la situació financera de l’administració. Reducció del dèficit.

El pla inclou 8 Eixos, 64 Àmbits i 474 Objectius. Els vuit eixos són els següents:

 1. Economia i sectors productius
 2. Ensenyament
 3. Salut
 4. Polítiques socials i Família
 5. Seguretat
 6. Política territorial i sostenibilitat ambiental
 7. Administració
 8. Nació, llengua i cultura
Ens referirem ara solament al primer, Economia i sectors productius, on es tracten aquests 12 àmbits i en un d'ells, l'esperit emprenedor, es fa referència a l'RSE. N'extraiem alguns objectius concrets:

1. Ocupació
 • En els programes públics, primar les empreses que no redueixin plantilles i les empreses, de qualsevol dimensió, que contractin nou personal.
 • Impulsar el desenvolupament de la igualtat d’oportunitats en el treball, i de polítiques d’ocupació i plans de xoc que donin resposta a les necessitats socials i econòmiques d’aquells col·lectius amb especials dificultats.
 • Promoure un pacte social per millorar la productivitat de les persones treballadores.
 • Endegar un pacte social per disminuir l’absentisme com un element clau en la productivitat del país.
 • Impulsar la reducció de la sinistralitat laboral i la millora de les condicions laborals. Elaborar un nou Pla de Prevenció de Riscos Laborals.
2. Fiscalitat
3. Finançament de l’activitat productiva
 • Complir de manera progressiva la llei de morositat escurçant els terminis de pagament segons les disponibilitats de liquiditat de la Tresoreria i en funció del desenvolupament econòmic i l’obertura dels mercats financers.
4. Austeritat en l’administració pública. Reducció del dèficit
5. Innovació
6. Internacionalització
7. Esperit emprenedor
 • Incrementar la visualització i la valoració social de l’empresa. 
 • Implantar en els mitjans de comunicació mecanismes que expliquin les bondats de les empreses per a la societat. 
 • Impulsar polítiques de responsabilitat social a les empreses.
 • Definir un programa d’actuació dirigit a l’increment del prestigi de les professions vinculades al comerç i els serveis.
 • Crear el portal del Comerç de Catalunya i dels serveis.
8. Estructura del teixit productiu: agricultura, ramaderia i pesca, sector forestal, indústria, serveis, comerç, turisme, i cultura
 • Implantar el Programa per al Desenvolupament Sostenible del Medi Rural 2011 – 2015.
 • Economia Verda:
 • Considerar l’elevat potencial de nous sectors emergents com els relacionats amb la mobilitat sostenible, els serveis energètics i ambientals, la construcció sostenible, la gestió dels residus i de l’aigua, la política d’eco-disseny de productes, l’agricultura ecològica, l’ecoturisme, la conservació d’espais naturals i del paisatge, la gestió forestal...
 • Promoure, pel que fa a la innovació en petites i mitjanes empreses, l’ecoinnovació en productes, serveis, tecnologies i processos, que donin resposta a necessitats tant de sectors tradicionals com emergents.
9. Desenvolupament empresarial
 • Fomentar la cooperació público-privada i millorar la multicanalitat en la relació entre les empreses i la Generalitat de Catalunya.
 • Intensificar el coneixement de la realitat industrial per poder detectar noves oportunitats en cada sector.
 • Impulsar la compra pública tractora d’innovació.
10. Recerca i desenvolupament
11. Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
12. Consum i qualitat dels productes i serveis de mercat
 • Millorar la defensa dels drets de les persones consumidores amb el compromís de defensar especialment els col·lectius més febles i dependents.
Cal dir que hi ha molts altres objectius que tenen a veure amb l'RSE, entre els quals els que es refereixen a la sostenibilitat. Destaquem, però, com a especialment relacionats amb l'RSE aquests:

 • Fomentar la inclusió de les persones amb discapacitat, especialment a través de la incorporació al món laboral, amb els suports necessaris a la persona per tal que assoleixi la integració laboral plena.
 • Implementar les clàusules socials en els concursos públics.
 • Crear una taula formada pel Govern, agents socials, àmbit empresarial, sector educatiu i societat civil, amb la finalitat d’impulsar mesures per a la conciliació.
 • Dotar els policies d’instruments deontològics propis que reforcin la cultura corporativa i potenciïn els seus valors ètics. Suprimir el preexistent “Codi Ètic” de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i redactar-ne un de nou homologable a les policies de l’entorn i amb el consens de les parts afectades.
Destaquem també l’eix número 7, que fa referència a “Administració” i està format per 6 àmbits, un dels quals la "Transparència de l’administració i de l’acció de govern". També en aquest eix, es pretén "No aprovar cap regulació nova que no comporti, com a mínim, l’eliminació d’una d’antiga".

Podeu consultar el document complet (vegeu p.62-68) a: www.gencat.cat/pladegovern