13.7.11

Es presenta el Pla de suport al tercer sector ambiental de Catalunya

Si fa tres mesos us informàvem que S'obre el procés de participació del Pla de suport al Tercer Sector Ambiental, avui el pla ja s'ha presentat en un acte públic al Palau de la Generalitat.

El conseller Recoder presenta el Pla de suport al tercer sector ambiental

El Pla identifica els reptes més importants de les organitzacions sense ànim de lucre existents a Catalunya que actuen en diversos camps relacionats amb el medi ambient. El document estableix, amb l'horitzó temporal del 2014, les accions que promourà el Departament de TES, amb la col·laboració del mateix sector i d'altres departaments de la Generalitat, per tal d'enfortir les entitats ambientals catalanes.

Podeu veure l'acte sencer enregistrat, i posteriorment trobareu també un resum del que s'hi ha exposat:

Per reproduir correctament aquest contingut és necessari instal·lar el programari Adobe Flash Player. Si us plau, baixeu-vos l'última versió, només us requerirà uns instants.


Així, el Pla:
 • Identifica els 9 reptes de les entitats que conformen el tercer sector ambiental de Catalunya
 • Proposa 16 línies d'actuació per afrontar-los, amb 46 mesures i 147 accions
 • Emfasitza les 14 accions prioritàries fins el 2014
El tercer sector ambiental a Catalunya: situació i reptes

El terme tercer sector s’aplica a les entitats sense ànim de lucre l’activitat de les quals, en aquest cas, està vinculada a la protecció del medi ambient i a la sostenibilitat. Actualment, a Catalunya existeixen unes 400 entitats en aquest camp d’acció, de les quals 122 estan inscrites al Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat.

L’estudi de diagnosi que va encarregar l’any passat el llavors Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat mostra l’existència d’un ampli i divers teixit associatiu. Així, el 65% de les entitats estudiades s’ubiquen a la província de Barcelona i la naturalesa jurídica del 68% és el d’associacions. D’altra banda, el 62% d’aquestes entitats tenen menys de vint anys d’existència i el 63% compta amb voluntaris per dur a terme la seva tasca.

A més del coneixement del sector que va aportar aquesta diagnosi, l’any 2009 va tenir lloc el Fòrum del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, com a espai de trobada entre totes les entitats. Aquell Fòrum va servir, entre d’altres, per identificar els nou reptes als què han de fer front aquestes entitats, com són millorar la capacitació de les persones que en formen part; diversificar el finançament de les entitats; millorar la seva capacitat organitzativa; impulsar-ne el treball en xarxa, i avançar en el reconeixement social del sector.

El Pla de suport elaborat pel Departament de TES es basa en aquella diagnosi i recull també els reptes de les entitats, tot proposant un seguit d’accions per fer-hi front.

El Pla de suport al tercer sector ambiental

El Pla 2011-2014 té com a objectiu principal identificar línies d’actuació, mesures i accions encaminades a promoure, consolidar i enfortir l’associacionisme i el voluntariat ambiental, així com a reconéixer la tasca social que realitzen aquestes entitats. Igualment, és una eina de planificació pel Departament de TES i, per tant, recull les mesures que s’impulsaran durant els propers quatre anys.

El document s’estructura en quatre àmbits: les persones, les entitats, la societat i el medi, tot proposant 16 línies d’actuació que es desglossen en 46 mesures i 147 accions. Per tal de garantir que el Pla incideix de manera efectiva en l’impuls del sector, s’han prioritzat 14 actuacions fins l’any 2014:
 • Dissenyar un programa de formació adreçat als gestors de les entitats ambientals i al seu voluntariat, de manera coordinada amb altres associacions del xarxanet.org i de les Escoles de Formació acreditades pel Departament de Benestar Social i Família.
 • Promoure la capacitat tècnica necessària per afavorir la internacionalització de les entitats a través de la participació en projectes europeus.
 • Acordar una estratègia conjunta perquè les entitats ambientals catalanes participin en els fons del 0,7% de l’IRPF.
 • Crear espais de relació entre el món econòmic i financer i les entitats del tercer sector ambiental, per afavorir la cerca de patrocinadors.
 • Revisar el Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat i simplificar el procediment d’adhesió, en el marc d’un registre únic d’entitats.
 • Realitzar, amb caràcter periòdic, estudis de caracterització del sector per tal de poder fer-ne el seguiment.
 • Definir un model de suport estratègic a les entitats des de l’Administració.
 • Promoure la creació d’una plataforma virtual del sector i desenvolupar l’espai reservat a les entitats al web institucional.
 • Impulsar la presència del tercer sector ambiental als òrgans consultius i als espais de processos de participació de la Generalitat.
 • Promoure campanyes de comunicació per donar a conèixer la tasca social del sector.
 • Potenciar espais de relació entre empreses i entitats.
 • Prioritzar i divulgar projectes amb alt benefici ambiental aplicables a contextos diversos.
 • Identificar projectes d’innovació socioambiental.
 • Afavorir la creació d’espais d’intercanvi d’experiències sobre l’ús de les TIC a les entitats.
Plans d’acció anuals

El Pla inclou diverses eines de seguiment i d’avaluació, la més important de les quals són els plans d’acció anuals, on es concretarà el conjunt d’accions que es portaran a terme i els indicadors que permetran avaluar-ne el grau d’execució.

Igualment, es posarà en marxa una comissió de seguiment conjunta amb les organitzacions ambientals.

Un pla participatiu

Per tal que el Pla no fos tan sols una iniciativa de l’Administració, el Departament va impulsar un procés de participació i diàleg amb les associacions implicades, agents socials i econòmics que treballen amb elles, professionals i voluntaris. La voluntat era recollir propostes per tal d’incorporar-les al Pla i afinar, així, la seva aproximació a la realitat.

El diàleg es va vehicular a través de sessions de debat i formularis de propostes en línia. En total, 160 participants, que representaven 120 entitats, van fer arribar 261 propostes que s’han estudiat i incorporat al Pla en la mesura del possible.

Font: DET
Nota de premsa
Retorn de les propostes de les mesures i accions rebudes durant el procés [PDF, 535,39 KB.]
Exemples de mesures identificades pel sector [PDF, 72,49 KB.]
Propostes de mesures rebudes a través del formulari en línia [PDF, 206,60 KB.]

0 comentaris: