20.7.11

«La UOC Business School ha de ser l'espai de trobada de les micro, petites i mitjanes empreses»

Joan Torrent-Sellens
Director de la UOC Business School

Joan Torrent-Sellens, professor d'Economia i Empresa de la UOC, és el director de la nova UOC Business School. Segons les seves paraules, aquesta escola de negocis neix per oferir als empresaris eines pràctiques per a saber moure's en un mercat que ha passat de local a global. La UOC Business School, que també integra programes d'MBA, planteja una nova metodologia de formació, amb programes de curta durada i orientats a les necessitats específiques dels empresaris. La matriculació als primers mòduls és oberta des d’aquest mes de juliol.
Des del grup de recerca i2TIC, també dirigit per Joan Torrent-Sellens hem fet una anàlisi molt acurada del teixit empresarial català i hem arribat a la conclusió que som un país de microempreses: representen dues terceres parts del PIB català i un 50% de l'ocupació. Aquests resultats són extrapolables a l'Estat espanyol. Erròniament, es creu que les microempreses no poden tenir poder, però, si es configuren en xarxa, poden aconseguir la mateixa força que les empreses grans, especialment en el pla polític.

Quines són les principals mancances d'aquestes empreses?
Hem vist que les empreses que funcionen, les que són eficients i competitives, compleixen tres requisits: l'ús avançat de les TIC i del comerç electrònic; l'aposta per noves formes d'organització i qualificació del treball (remuneració per objectius, treball flexible, etc.), i la formació constant de treballadors i empresaris. És el que nosaltres entenem com a «coinnovació». Però més d'un 50% de les empreses no compleixen aquests tres objectius, coixegen per alguna banda, i estan amenaçades de mort. Tenim un problema estructural.

Quines són les raons de la pobra aposta de les MPIME per la formació?
Per una banda, no han detectat aquesta necessitat: venim d'un cicle llarg d'expansió i molts empresaris pensaven que, com que el negoci ja funcionava, no calia invertir en formació. Per una altra banda, hi ha una manca d'oferta. A Catalunya hi ha escoles de negoci molt prestigioses, però juguen en una altra divisió: s'orienten al negoci internacional de grans empreses. A més, la universitat pública tendeix a construir carreres sobre la base de la recerca i no des d'un punt de vista pràctic. La conseqüència és que es treballa poc la transferència...

Quines són les conseqüències específiques de la manca de formació en les PIME?
En primer lloc, l'ampliació de la divisòria entre els treballadors formats i els no formats, perquè la majoria d'empreses dirigeixen la formació als treballadors que ja estan formats. Al seu torn, els empresaris coneixen molt bé el seu negoci i el seu sector, però no tenen formació en gestió empresarial. Així, acaben subcontractant una gestoria, que els costa diners i no genera valor: la gestoria no es preocupa de l'estructura de l'empresa o d'analitzar si actua bé. Aquesta mancança provoca la pèrdua de moltes oportunitats...

És el buit que vol omplir la UOC Business School...
Exacte, amb la perspectiva de fer transferència i donar resposta immediata als problemes del país. Pensem que és una necessitat urgent i que la UOC és la institució específica per a fer-ho, pel nostre treball en xarxa i per l'agilitat en la creació de programes. Disposem d'instruments innovadors i flexibles per a estudiar què necessiten les empreses i oferir-ho.

Quina serà l'oferta formativa?
La podem dividir en dos núvols formatius: el núvol de formació per a les PIME i microempreses, amb una nova metodologia orientada a la realitat dels empresaris, i el núvol de formació d'MBA, que desenvolupa els programes que ja oferim en l'actualitat.

Una metodologia orientada a la pràctica...
Volem oferir una formació transversal, adaptada i flexible, basada en la resolució de problemes reals. El núvol de les MPIME és dividit en diversos mòduls, que es podran triar individualment o de manera global. A cada mòdul analitzarem les necessitats específiques dels empresaris en una qüestió concreta i els oferirem les eines i els mecanismes per a resoldre-les. A més, seran cursos curts (unes cinc setmanes), econòmics i adaptats al calendari de les empreses, amb l'assessorament de la figura del coach (una mena d'assessor). Aquest núvol es dividirà bàsicament en tres programes globals: de gestió (arrenca el setembre de 2011), de direcció (febrer de 2012) i de creació (setembre de 2012). Així oferirem totes les eines per a crear, gestionar i dirigir PIME i microempreses.

[llegir entrevista sencera a les notícies de la UOC]

Nota: Josep Maria Canyelles col·labora a la UOC Business School

0 comentaris: