30.12.10

Aproximació al respecte lingüístic des de la responsabilitat social de les empreses

[ca] Resum al final de la notícia
[es] Resumen al final de la noticia
[en] Abstract can be found at the bottom

La prestigiosa Revista de Llengua i Dret acaba de publicar un article titulat Aproximació al respecte lingüístic des de la responsabilitat social de les empreses, elaborat per Josep Maria Canyelles, expert en RSE i promotor de Responsabilitat Global.

Els treballs sobre RSE i llengua encara són poc abundants ja que sovint des d'aquest enfocament de gestió s'han prioritzat altres matèries com les ambientals o les socials, desatenent la rellevància que els aspectes lingüístics també hi tenen. Aquest article pretén, a més, fer una reflexió prenent el punt de vista jurídic com un enfocament damunt el qual construir el model d'RSE i llengua.

Les reflexions que inclou són d'interès per a les persones interessades en qualsevol de les dues disciplines, tant l'RSE com la llengua, ja que s'aporten punts de vista que enriqueixen totes dues perspectives, alhora que també es parteix d'una reflexió més genèrica sobre l'RSE atès que alguns públics de base més jurídica poden fer una primera aproximació al sentit modern de l'RSE.


La Revista de Llengua i Dret és una publicació semestral amb més de vint-i-cinc anys d’existència ja que funciona sense interrupció des de l’any 1983, editada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.


[ca] Resum:
Aproximació al respecte lingüístic des de la responsabilitat social de les empreses
Josep Maria Canyelles

La responsabilitat social de les empreses (RSE) comporta la integració de les inquietuds dels grups d’interès en el funcionament corporatiu. Per aquesta via, les empreses desenvolupen compromisos més sostenibles i profunds envers els drets humans, la sostenibilitat ambiental, o altres drets socials, culturals i econòmics, alhora que l’empresa millora la seva confiança i la seva legitimitat social. Malgrat que els aspectes lingüístics hi tindrien un encaix conceptual i metodològic ple, la realitat ens mostra que aquesta integració s’està produint de manera molt limitada. Es proposa que les empreses hi facin una aproximació combinant aspectes legals i d’RSE, concebent aquesta no com “anar més enllà de la llei” sinó com a integració de la complexitat que ens ofereix la realitat. Alhora, cal que els grups d’interès desenvolupin noves maneres de fer tracció. Finalment, s’aborda com un enfocament en RSE podria permetre noves aproximacions i noves solucions, sempre partint de la idea que aquest enfocament de gestió es val de la creació de confiança. [Paraules clau: responsabilitat social - RS - RSE - llengua - empresa]

[es] Resumen
Aproximación al respeto lingüístico desde la responsabilidad social de las empresas
Josep Maria Canyelles

La responsabilidad social de las empresas (RSE) comporta la integración de las inquietudes de los grupos de interés en el funcionamiento corporativo. Por esta vía, las empresas desarrollan compromisos más sostenibles y profundos hacia los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental, u otros derechos sociales, culturales y económicos, al mismo tiempo que la empresa mejora su confianza y su legitimidad social. A pesar de que los aspectos lingüísticos tendrían un encaje conceptual y metodológico pleno, la realidad nos muestra que esta integración se está produciendo de manera muy limitada. Se propone que las empresas realicen una aproximación combinando aspectos legales y de RSE, concibiendo a ésta no como un “ir más allá de la ley” sino como integración de la complejidad que nos ofrece la realidad. Igualmente, es necesario que los grupos de interés desarrollen nuevas formas de hacer tracción. Finalmente, se aborda como un enfoque en RSE podría permitir nuevas aproximaciones y nuevas soluciones, siempre partiendo de la idea de que este enfoque de gestión se basa en la creación de confianza. [Palabras clave: responsabilidad social; RS; RSE; lengua; empresa]

[en] Abstract
A Closer Look at Linguistic Respect from the Perspective of Corporate Social Responsibility
By Josep Maria Canyelles

Corporate Social Responsibility (CSR) entails the incorporation of the concerns of stakeholders in corporate functioning. In this way, companies develop deeper and more sustainable commitments to human rights, environmental sustainability, or other social, cultural and economic rights, at the same time that the company grows in public trust and social legitimacy. Despite the fact that from a conceptual and methodological perspective, language aspects would be in complete harmony with this approach, reality shows us that such an incorporation of concerns is taking place on a very limited scale. The suggestion is for companies to carry out such an incorporation of concerns by combining legal aspects with those of Corporate Social Responsibility, conceiving of CSR not just as “going beyond the law,” but as an integration of the complexity that reality offers us. At the same time, it is necessary for stakeholders to develop new ways of gaining traction. Lastly, the article discusses how focusing on CSR could allow for new approaches and new solutions. The point of departure is always that this management focus should avail itself of the creation of trust. [Key words: social responsibility; SR; CSR; language; company]

Accés a l'article al portal de la Revista Llengua i Dret - Escola d'Administració Pública de Catalunya

Revista de Llengua i Dret , Núm. 54, Desembre 2010, ISSN:0212-5056, ISSN web: 2013-1453, 15x23 cm
Descarregar article: Català  

Nota: aquesta publicació ha coincidit amb la publicació del document "Empresa i llengua", del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, també amb l'autoria de Josep Maria Canyelles