22.12.10

Informe sobre el brot de xarampió a Granada

[ca] Davant el brot de xarampió que s'ha produït a Granada (Espanya), ha tornat a sorgir el debat sobre la vaccinació, i moltes veus sovint poc informades han denunciat el posicionament dels partidaris de la llibertat d'administrar-se vaccins. Us oferim un document elaborat per tres metges on es desmunten alguns dels arguments dels partidaris de les vaccinacions massives i obligatòries.

[es] Ante el brote de sarampión que se ha producido en Granada (España), ha vuelto a surgir el debate sobre la vacunación, y muchas voces a menudo poco informadas han denunciado el posicionamiento de los partidarios de la libertad de administrarse vacunas. Les ofrecemos un documento elaborado por tres médicos que se desmontan algunos de los argumentos de los partidarios de las vacunaciones masivas y obligatorias.


[ca] Informe de la Lliga per la Llibertat de Vaccinació sobre el brot de xarampió a Granada

Davant la creixent alarma social creada a Granada pel brot de xarampió, la LLV ha publicat un informe. És evident que davant d'una epidèmia infecciosa hem de servir-nos de tot el coneixement científic disponible per afrontar-la. És evident també que no hi ha una sola visió ni una única manera d'entendre i interpretar les coses, ja sigui la manera d'entendre la malaltia o la forma d'interpretar unes dades epidemiològiques. Per això la medicina tampoc és unívoca en les seves opinions, encara que hi hagi un corrent majoritària i altres corrents minoritàries que expressen opinions diferents i igualment ben fonamentades.

Aquest document elaborat pel Grup Mèdic Espanyol de Reflexió sobre les Vacunes vol de manera senzilla, directa i profunda contestar amb claredat a alguns dels errors més freqüents que sovint són presentats a la societat com a veritats incontestables. L'informe és un intent d'aportar raons en favor de les famílies no vacunades afectades pel brot de xarampió. L'informe complet està en el document adjunt

MR / LLV [font: VidaSana]

[es] Informe de la Liga por la Libertad de Vacunación sobre el brote de sarampión en Granada

Ante la creciente alarma social creada en Granada por el brote de Sarampión, la LLV ha publicado un informe. Es evidente que frente a una epidemia infecciosa debemos servirnos de todo el conocimiento científico disponible para afrontarla. Es evidente también que no hay una sóla visión ni una única manera de entender e interpretar las cosas, ya sea la manera de entender la enfermedad o la forma de interpretar unos datos epidemiológicos. Por eso la medicina tampoco es unívoca en sus opiniones, aunque haya una corriente mayoritaria y otras corrientes minoritarias que expresan opiniones distintas e igualmente bien fundamentadas.

Este documento elaborado por el Grupo Médico Español de Reflexión sobre las Vacunas quiere de manera sencilla, directa y profunda contestar con claridad a algunos de los errores más frecuentes  que a menudo son presentados a la sociedad como verdades incontestables. El informe es un intento de aportar razones en favor de las familias no vacunadas afectadas por el brote de sarampión.  El informe completo está en el documento adjunto
M.R/LLV [fuente: VidaSana]