16.10.08

Jornada sobre bones pràctiques en conciliació i usos del temps a les administracions públiques


Barcelona, 22 d'octubre de 2008

El debat dels usos del temps i de la seva gestió per tal de conciliar la vida personal, laboral i familiar, de plena actualitat, ha de fer reflexionar les administracions públiques en un doble vessant: garantir els drets del seu personal però sense oblidar la qualitat de la prestació dels serveis. Aquest és el repte que se’ns planteja: cercar fórmules flexibles de racionalització del temps de treball que permetin garantir la qualitat dels serveis públics.

Programa
Inscripció:
Administració Generalitat: EPOCA
Administració local: en línia

Dates i horari:
Dimecres 22 d’octubre de 2008, de 9 a 17.30 h

Lloc:
Escola d'Administració Pública de Catalunya
C. de Girona, 20 - 08010 Barcelona