17.10.12

RSE: Beneficis per a la pime

Del programa RESSORT:  

BENEFICIS PER A LA PIME

Què pot aportar a una petita i mitjana empresa la responsabilitat social?

La RSE significa per les PIME una estratègia voluntària a mig i llarg termini d'estreta relació amb les seves parts interessades, enfocada a l'obtenció d'un retorn en els esforços realitzats per la via d'una millora permanent, una diferenciació i reputació majors, més facilitat en l'accés al finançament, així com l'assoliment d'una sostenibilitat a llarg termini del projecte empresarial".

Quins són els beneficis concrets per la Pime de l'adopció de mesures de RSE?

Les mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones que treballen a l'empresa ajuden a:
 • Reduir l'absentisme
 • Millorar la implicació i motivació de les persones
 • Millorar la productivitat
Una bona gestió de la diversitat de les persones que treballen a l'empresa contribueix a:
 • Millorar l'ambient de treball i reduir els conflictes interns
 • L'enriquiment mutu i la cohesió dels equips
 • Ampliar perspectives sobre polítiques, productes i serveis
La qualitat de les condicions laborals en termes de contractació, retribució, formació continuada, promoció i participació afavoreixen:
 • La captació i retenció de talent
 • Un bon clima laboral
 • La qualitat dels productes i serveis i de l'atenció al client
La contractació i integració a l'empresa de col·lectius desafavorits com el de les persones amb discapacitats i/o en risc d'exclusió permet:
 • Disposar de persones altament motivades i compromeses amb l'empresa
 • Tenir una bona imatge davant la societat i reconeixement públic
 • Gaudir de bonificacions fiscals
El respecte pel mediambient més enllà del que estableix la llei condueix a:
 • Una gestió més eficient i un estalvi de recursos
 • La millora de processos productius i incentiu a la innovació
 • La millora de la imatge de l'empresa que pot dur a l'increment de la demanda i majors beneficis
La inversió en salut i seguretat comporta:
 • Una reducció de riscos i de l'absentisme
 • La millora de la productivitat
 • La bona imatge de l'empresa i minimitza els impactes negatius dels accidents
Unes bones relacions amb clients, entitats i empreses proveïdores generen:
 • Major fidelització i satisfacció del client
 • Acceptació d'un preu que incorpori el valor afegit de la RSE
 • Avantatges competitius per atraure les millors entitats i empreses proveïdores
La cooperació entre l'empresa i el territori permet:
 • Millorar la imatge de l'empresa en l'àmbit local
 • Fidelitzar el client local
 • Representativitat en els processos locals de presa de decisions
La transparència i el bon govern reverteixen en:
 • La millora de les relacions amb totes les parts interessades
 • Una major implicació de les parts interessades en la resolució dels problemes
 • Una major facilitat en l'obtenció de finançament extern
Les accions de patrocini, implicació amb la comunitat i acció social permeten:
 • Associar els valors de l'empresa a la imatge de marca
 • Assolir prestigi, legitimació social i valoració en l'àmbit local
 • Gaudir d'incentius fiscals