14.10.12

Clàusules socials amb perspectiva de gènere a les subvencions i contractació pública

Escola d'Administració Pública de Catalunya

Clàusules socials amb perspectiva de gènere a les subvencions i contractació pública
Recursos humans, prevenció de riscos laborals i polítiques socials
Estratègica Codi: 010238/2012-1
Barcelona , novembre de 2012

Presentació
La normativa estatal i comunitària en matèria de contractes públics, igual que la legislació de subvencions públiques, contenen diverses referències a la inclusió de criteris socials en les fases del procediment d'adjudicació i execució dels contractes i les subvencions públiques.
També la normativa autonòmica al·ludeix expressament a l'abordatge de temàtiques socials. Així, en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes, hi ha referències d'interès, tant normatives com pràctiques, relatives a la igualtat entre dones i homes en les subvencions i els contractes públics.
Les subvencions i contractacions públiques que incorporen clàusules socials tenen per objecte establir un exemple i influir en el mercat. En promoure aquestes clàusules les administracions públiques ofereixen incentius a les empreses perquè desenvolupin una gestió amb la finalitat de promoure la igualtat de dones i homes.
Després d'una detecció prèvia d'interessos i necessitats, l'Institut Català de les Dones promou aquesta sessió formativa amb la finalitat que les autoritats públiques, a través de les seves subvencions i contractacions, atenguin les necessitats públiques amb les millors condicions possibles.
Objectius
- Conèixer els mecanismes integradors de la perspectiva de gènere als processos de contractació i subvenció previstos per la Guia per a la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.
- Conèixer, des d'un marc teòric i pràctic, les diverses possibilitats d'incorporar criteris socials en matèria d'igualtat entre dones i homes susceptibles de ser aplicades en l'àmbit de la contractació i de les subvencions de les diferents administracions públiques, amb independència del seu àmbit d'actuació.
Persones destinatàries
Personal tècnic de l'Administració de la Generalitat i de l'Administració local implicat en la gestió de subvencions i contractes públics.
Programa
- Presentació del document: "Guia per a la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social", de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

- Inclusió de les clàusules socials amb perspectiva de gènere en els procediments de contractació i subvencions públiques:
a) Conceptes, avantatges i beneficis de les clàusules socials en les subvencions i els contractes públics.
b) Fonaments de la contractació pública responsable i de l'acció positiva en matèria d'igualtat.
c) Normativa de subvencions i contractes públics referent a criteris socials amb perspectiva de gènere.
d) Possibilitats procedimentals en les diferents fases del procés de licitació de contractes i de concessió de subvencions.
e) Bones pràctiques i sistemes integrals de diverses administracions públiques.
f) Dubtes i espai de reflexió.

Professorat
Representant de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.
Santiago Lesmes Zabalegui. Llicenciat en dret. Tècnic especialitzat en contractació pública sostenible i responsabilitat social.

Dates i horari
 
6 de novembre, de 9 a 13.30 h
Lloc
 
Escola d'Administració Pública de Catalunya
C/ Girona, 20
08010 Barcelona
Places
15
Hores lectives
4.5
Matrícula

El personal al servei de l'Administració de la Generalitat està exempt de pagament. Cal que us hi inscrigueu per mitjà d'ATRI o del circuit que tingui establert la unitat de formació del vostre departament o organisme.

Certificat
A l'alumnat que assisteixi al 80 % de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència.
Responsable
Celia Torres Sola
Organització
Institut Català de les Dones
Escola d'Administració Pública de Catalunya

Font: Gencat.cat