12.11.08

Responsabilitat Global presenta la Memòria 2007

Nota: aquest escrit és part de la memòria 2007 d'RSE de Responsabilitat Global. Està obert a rebre aportacions i comentaris (podeu clicar a sota on diu 'comentaris'). Aquelles aportacions fetes durant la segona quinzena de novembre de 2008 serviran per a millorar o esmenar el document final.

Presentació

Presentem la memòria 2007 de Responsabilitat Global, un think tank nascut al 2004 amb la vocació de promoure la Responsabilitat Social de les empreses i organitzacions. Un document molt especial.

L’esforç del 2007 ha merescut la pena. Hem ajudat a promoure la Responsabilitat Social entre les empreses i també entre el sector públic i social. Hem ajudat a institucionalitzar l’RS. Hem estat líders en formació i en innovació. Hem anat donant resposta a la missió que tenim plantejada però també hem apujat el nostre propi llistó: tanquem el 2007 i se’ns obren noves oportunitats per al 2008.

Ø Per presentar en un flaix la filosofia del nostre projecte, direm que tenim un doble compromís: professional i vocacional. Aquesta filosofia, que pot ser comuna amb altres consultors independents, no és sols una idea sinó que l’hem convertit en l’estratègia i el model de negoci. La nostra missió s’orienta a la promoció de l’RSE, amb autenticitat. Som promotors. I no només per coherència professional sinó per convicció, procurem que la responsabilitat social formi part integral de la nostra manera d’actuar.


Ø Hem publicat aquest document per coherència i per convicció. En el nostre cas, no generem cap gran impacte negatiu, però creiem que qualsevol organització de la més gran a la més petita han de mostrar transparentment algunes dades, per descomptat de manera adaptada a la realitat sectorial i empresarial. Per a un professional autònom, per exemple, no tenen perquè ser rellevants les dades sobre facturació o sobre les emissions de CO2 generades, en canvi pot ser interessant comunicar dades de caràcter econòmic sobre terminis de pagament o sobre percentatges de facturació segons tipus de clientela o mostrar els compromisos com ara en la compensació del CO2. En aquest sentit, i adaptant-nos a les característiques pròpies, hem plantejat una memòria combinada d’activitats i d’RSE.


Ø Avui les fórmules organitzatives no ho expliquen tot sobre una organització. Una ONG pot semblar una empresa i una empresa pot semblar una ONG... No és fàcil transmetre que un professional pot actuar sota la fórmula d’autònom però amb mentalitat d’empresa... O que presentar-se professionalment com a individu no pressuposa treballar aïlladament.... Per això, creiem que la nostra transparència passa sobretot per explicar com volem crear valor. Per això, hem volgut explicar que, disposem d’una Missió, una Visió, uns Valors; que gestionem la nostra estratègia amb un Quadre de Comandament Integral; que gestionem la nostra Responsabilitat Social i tenim un Codi Ètic.

Ø Entenem aquests documents no com si fossin part d’un mer exercici acadèmic. Tenim necessitat de disposar d’aquests elements per a orientar correctament la nostra estratègia ja que altrament –i més si ets ‘petit’- no ens podríem plantejar reptes complexos. Tot seria més fàcil si el nostre propòsit fos purament econòmic. Però vet ací que partim d’un punt de partida diferent, amb una orientació clarament missional: ens plantegem promoure la responsabilitat social i els territoris socialment responsables. I per a fer-ho lògicament ens hem de dotar de recursos econòmics. No som jurídicament una empresa, no som formalment una ONG... ens sentim emprenedors.

Ø L’opció per mantenir-nos amb la fórmula d’autònom no és capriciosa com tampoc vol dir que hagi de continuar permanentment. Dependrà de la consecució futura dels fulls de ruta però ara té ple sentit per a garantir obertes al màxim totes les possibilitats col·laboratives. És un manera de garantir davant l’empresa la consultoria d’autor. És una manera de facilitar la col·laboració a prop d’organitzacions no lucratives i universitats. És la manera d’obrir-se a estratègies col·laboratives des de la confiança amb altres professionals i microempreses i alliberar creativitat. És la manera de poder assumir certs encàrrecs del sector públic que mai podrien ser assumits des d’una visió estrictament empresarial.

Ø La nostra orientació cap a les estratègies col·laboratives i els TSR fa que haguem volgut construir una clientela equilibrada entre els tres sectors: privat, públic i social. La nostra vocació cap a la innovació i la institucionalització fa que liderem projectes de baixa o nul·la rendibilitat econòmica, que en tot cas es podrien considerar una inversió. Aquests condicionants farien molt complicat construir una empresa atenent al fet que es faria difícil sostenir projectes sense rendibilitat. Es pot entendre que aquesta orientació forma part de la nostra RSE. De fet, és la nostra missió i a partir d’aquí construïm una estratègia que ens hi porti i que ens garanteixi els ingressos.

Ø Des d’aquests plantejaments, pretenem aportar el màxim valor a cada organització amb qui col·laborem. Cercar l’excel·lència i la seva màxima satisfacció. Alhora, però, entenem que cada projecte és una peça més al servei d’una pretensió molt més àmplia. Cada projecte no és un client més i un augment de la rendibilitat; cada projecte és una oportunitat de desenvolupar el nostre full de ruta, el nostre modest canal per a construir una societat més responsable. Per això seleccionem els projectes que portem a terme i per això mirem d’incorporar innovació i creació de coneixement a cada projecte.

Ø En aquest mateix sentit, es podria creure que la formació i els actes de sensibilització puguin ser una dedicació poc rendible des del punt de vista crematístic. En tot cas, formar centenars de persones a l’any també forma part d’aquesta orientació a col·laborar a generar indirectament impactes positius. L’esforç en actes públics (681 persones) i en formació (473 alumnes) té l’expectativa d’actuar sobre un dels inductors del canvi: les persones.

Ø Estem satisfets d’haver pogut treballar per empreses i organitzacions excel·lents. Hem comprovat dia a dia l’existència d’una correlació perfecte entre empreses amb RSE i empreses que cerquen l’excel·lència, que tenen un bon lideratge intern basat en valors, que innoven i gestionen permanentment el canvi, que són o volen ser líders en el mercat i en la societat... Aquesta constatació és tant real que fins i tot ens podria donar una visió esbiaixada respecte a la realitat empresarial del nostre voltant. territori. Tanmateix, altres àmbits com la relació amb certes empreses proveïdores i altres també ens permet tocar de peus a terra sobre la diversitat real que observa el país en implantació de l’RSE i sobre el camí que queda per recórrer.