12.11.08

Responsabilitat Global adapta alguns continguts per a una memòria d'autònom

Nota: aquest escrit és part de la memòria 2007 d'RSE de Responsabilitat Global. Està obert a rebre aportacions i comentaris (podeu clicar a sota on diu 'comentaris'). Aquelles aportacions fetes durant la segona quinzena de novembre de 2008 serviran per a millorar o esmenar el document final.

Continguts

Respecte a la definició dels continguts de la memòria, hem mirat de pensar sobre quins són els interessos que poden tenir els partprenents sobre les nostres activitats i hem tractat de donar-hi resposta. És una primera memòria i no parteix d’un procés sistemàtic de diàleg amb els grups d’interès sinó que precisament es vol fer ús d’aquesta primera memòria per a fonamentar aquest procés de cara a exercicis futurs.

Adaptació a la categoria de professional independent

Per tal d’exemplificar l’adaptació que formulem, mostrem dos exemples, el primer en l’àmbit de l’impacte econòmic i el segon en el camp comunitari.

PROPOSTA

Indicadors d'impacte econòmic

Per a posar un exemple, mentre que per a una empresa o organització qualsevol es demanen les dades econòmiques d'explotació, no podríem considerar rellevant aquest indicador en el cas que ens ocupa.

Alternativament, hem optat per comunicar la procedència dels ingressos, que enguany ha correspost a un 29% d'empresa privada, un 24% d'organitzacions no lucratives, i un 47% d'administració pública. Donat que enguany s'han produït unes desviacions que per projectes concrets han fet incrementar desmesuradament el percentatge públic, es preveu que per al 2008 la proporció faci augmentar el percentatge d’ingressos d’empresa privada.

Cal dir que el càlcul d’aquesta distribució no es fa atenent directament a la facturació ja que en alguns casos es veu alterada per processos de triangulació o de mediació, de manera que es té en compte el client real.


Indicadors de comunitat

Entre els indicadors de relació amb la comunitat, podem trobar voluntariat d’empresa (o corporatiu). Això és així perquè per a un professional, les seves dedicacions altruistes també han de ser considerades voluntariat d’empresa. Aquesta aportació social és temps que restem a l’activitat o a la família. I també té un retorn, com en els programes de les grans empreses.