4.4.14

He firmat el Manifest La nostra hisenda, el nostre dret


La nostra hisenda, el nostre dret

Catalunya viu una situació de precarietat i d’empobriment dels serveis públics degut, en gran part, a que no disposa de les eines per garantir-ne el finançament. I quan parlem d’aquestes eines, el desplegament complet de l’Agència Tributària de Catalunya n’és el millor exemple. L’actual manca de poder recaptatori, ja que amb la recent posada en marxa de Tributs de Catalunya se seguiran recaptant únicament el 6% dels impostos totals, impedeix fer un pas mes enllà i exercir el dret a decidir què fem amb la riquesa que generem. Sense aquesta capacitat, la implementació de les decisions del poble català sempre estarà condicionada al caprici de tercers. Perquè sense l’Agència Tributària de Catalunya no es pot aspirar a una gestió més justa, i sense una gestió més justa la societat no pot viure millor.

En aquest sentit, el Consell de Garanties Estatutàries, institució que vetlla per l’adequació de les lleis a l’Estatut i la Constitució, ha avalat recentment l’Agència Tributària de Catalunya. En el seu dictamen del 13 de gener de 2014, el consell ratifica la legalitat de l’organisme i el deure d’intercanvi d’informació per part de l’Agencia Estatal de Administración Tributaria, certificant així la validesa de la voluntat dels catalans d’administrar-nos nosaltres mateixos. Voler ser un país que gestioni els seus propis recursos és, per tant, un objectiu totalment legal i legítim.

La publicació d’aquest dictamen és clau per entendre que ser ferms en aspectes com aquest no és només una qüestió de dignitat com a país, sinó que encaixa perfectament en la legislació vigent. Tenim, doncs, el mandat democràtic i les eines per ser més dignes i fer-ho realitat. Només ens cal un coratge polític que vagi més enllà de l’actual decisió d’agrupar el pagament dels impostos, que ja es recaptaven des del 2008 a través de les diputacions, en l’organisme Tributs de Catalunya.
Per aquests motius, manifestem:
  •  Que és indispensable que l’Agència Tributària de Catalunya es desplegui de forma urgent amb la capacitat de recaptació de tots els impostos que es generen a Catalunya (incloent-hi l’IVA, l’IRPF i l’Impost de Societats) i no només el 6% d’impostos cedits que recapta ara (i que, amb la creació de Tributs de Catalunya, continuarà recaptant).
  • Que el desplegament complet i real de l’Agència Tributària de Catalunya és l’eina bàsica per dotar el país d’una Administració eficient, ben informada i propera al ciutadà.
  • Que l’Agència Tributària de Catalunya és un element de pressió indispensable per aconseguir les fites polítiques que la societat reclami.
  • Que el fet de disposar de l’Agència Tributaria de Catalunya amb plenes capacitats de recaptació garanteix en tot moment el compliment del model de finançament acordat amb altres parts. No se n’exclou la solidaritat amb altres organismes o regions. I, al mateix temps, és garantia que qualsevol decisió que prengui el poble català sobre el seu futur podrà ser implementada.
  • Que aquest objectiu expressa la voluntat legítima de la majoria del poble català i que s’adequa perfectament a la legalitat vigent.
Per les raons exposades, instem a la Generalitat de Catalunya a posar en ple funcionament l’Agència Tributària de Catalunya de manera immediata, recaptant la totalitat dels impostos dels catalans i establint un protocol per tal que els ciutadans puguin pagar-hi tots els tributs de manera còmode, regulada, i sense més demores.

És la nostra hisenda, és el nostre dret.

Barcelona, 10 de març de 2014