17.2.14

M'adhereixo al Codi deontològic de la professió de consultoria en Responsabilitat Social i Sostenibilitat

Aquest Codi deontològic de la professió de consultoria en Responsabilitat Social i Sostenibilitat (RS&S) ha estat impulsat per un grup de persones que exercim professionalment en aquest sector. Ho hem fet a títol personal, ja que es tracta d'un document de compromís personal no de les empreses. Podeu veure les altres persones amb qui l'hem elaborat i totes les qui s'hi han volgut anat afegint.

Aquest compromís s'afegeix als altres que ja he anat assumint i també s'ha incorporat específicament en el Codi Ètic.


Codi deontològic:


Com a professional de consultoria en responsabilitat social i sostenibilitat a les organitzacions, el meu propòsit és actuar com a promotor, inspirador i transmissor de coneixement que ajudi els meus clients a prendre decisions atenent, al mateix temps, els interessos i necessitats actuals i futures de la pròpia organització, de la societat i del planeta en el seu conjunt.

Per això, em comprometo a:
  1. Comportar-me de manera ètica i amb la màxima integritat. El meu comportament personal es regirà per la integritat i la coherència amb els valors propis de l’ètica i la RS&S.
  2. Promoure la integració de l’RS&S a les organitzacions, de manera que creïn valor afavorint el bé comú.  Em mantindré al dia dels nous desenvolupaments que es produeixin en el meu camp. Així mateix, i donat el caràcter interdisciplinari, transversal i holístic de la responsabilitat i la sostenibilitat, promouré la col·laboració, la recerca i la integració en aquest terreny de persones, coneixements i experiències provinents d’altres camps.
  3. Evitar el conflicte d’interessos en l’exercici de la meva activitat professional. Refusaré crear o promoure tota mena de propostes i iniciatives que em portin a ser jutge i part interessada. Així mateix, refusaré participar en projectes que serveixin per maquillar, justificar o amagar actuacions contràries als principis de l’RS&S.
  4. Defensar els legítims interessos dels meus clients mantenint la meva independència i el meu compromís amb l’RS&S. Els principis i valors que guiaran les relacions amb els meus clients seran la confidencialitat, l’honestedat, la confiança i el bé comú.
  5. Promoure que els meus clients integrin l’RS&S en la seva cultura, govern, relacions, estratègia, productes, serveis i operacions en general. En la tasca amb els meus clients els acompanyaré en el procés d’integració de l’RS&S en la seva cultura. Procuraré que, tant les seves activitats internes com les relacions i diàleg amb els seus grups d’interès, siguin coherents amb els valors de l’RS&S.
  6. Mostrar en les meves relacions i actuacions públiques el màxim respecte pel treball d’altres professionals de consultoria en RS&S. Defensaré la pràctica responsable de la consultoria i promouré la cooperació per sobre de la competitivitat.
  7. Actuar com a agent de canvi. La meva aportació a l’RS&S de les organitzacions, a més d’assessorar tècnicament, buscarà la seva transformació en nom del bé comú. Així mateix, donaré suport perquè el marc legal estigui alineat amb els principis de l’RS&S i del bé comú.