20.2.14

Es comença a treballar el II Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat

Més de 30 entitats de segon nivell es van trobar convocats pel Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya per donar a conèixer la proposta de II PNAV i implicar el món associatiu i de voluntariat en el seu desplegament i implementació, i va ser conduïda, de manera conjunta, pels membres del Consell que representen els diferents àmbits associatius i del voluntariat i els representats de la Subdirecció general de Cooperació Social i Voluntariat de la DGACC.

Al llarg de la reunió es va poder conèixer com s’estructura aquest nou II Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat, però sobretot conèixer perquè s’ha fet, pensat i articulat d’aquesta manera.

La proposta del II PNAV combina dos grans blocs de treball: el primer, en resposta a la situació actual, planteja el tema de la sostenibilitat de les entitats i del sector associatiu que, partint de l’evidència que cal treballar en la millora del finançament de les entitats, incorpora una mirada reptadora, posant com a factors claus d’aquest canvi la redefinició dels principis ètics i de la missió de l’entitat, la rendició de comptes així com l'exercici de profunda transparència, entenent que el treball compartit amb la resta d’agents, tant propis com externs a l’entitat, passa i depèn indubtablement d’aquesta exigència.

El segon, agrupa aquells elements que composarien el que en podríem anomenar l’estratègia permanent de voluntariat: la promoció i la formació, que configuren el model de voluntariat català i en els quals cal continuar millorant i apostant com a eina de reconeixement, millora, i transformació i cohesió socials.

Què és el Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya?
El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC) és un òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries associatives i de voluntariat, concretament, de l’elaboració, el seguiment i l'avaluació del Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat, per tal de portar a terme els programes i projectes necessaris per aconseguir que el voluntariat i el món associatiu afrontin positivament el seu futur, la seva capacitat d’incidència social, el procés de creixement i consolidació. El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya s’adscriu al departament competent en matèria de suport a les entitats i el voluntariat, que en aquest moment és el Departament de Benestar Social i Família.El CAVC va ser creat pel Decret 69/2010, d’1 de juny, i funciona en Ple. El primer CAVC es va constituir l'11 de novembre de 2010.