12.5.13

Manifest Factor Humà de les organitzacions compromeses amb el valor de les persones


M'he adherit al Manifest Factor Humà de les organitzacions compromeses amb el valor de les persones
Les organitzacions i persones adherides a aquest Manifest volem expressar la nostra voluntat d’exercir, de manera ètica i responsable, el nostre paper d’agents de progrés i de benestar a la societat.
Atès que la nostra activitat és generadora de relacions laborals que vertebren la vida de moltes persones, i davant la constatació que l’actual situació econòmica ha produït un important deteriorament en el valor i la prioritat atorgats a les persones,

MANIFESTEM QUE:

1. La persona com a valor

Gràcies al talent i al compromís de les persones, les nostres organitzacions són capaces d’assolir els seus reptes. Per això, les tractarem amb el màxim respecte i dignitat al llarg de la seva vida professional, esforçant-nos per atorgar ple significat a la seva feina i que aquesta contribueixi a la seva plena realització personal i professional.

2. Ètica i bon govern

Les organitzacions que actuen amb ètica i respecte pels drets fonamentals asseguren la seva competitivitat a llarg termini i contribueixen al desenvolupament de persones íntegres i compromeses. Per això, promourem un comportament ètic exigent i respectuós amb les lleis, aplicarem els principis de bon govern i rebutjarem qualsevol pràctica de corrupció.

3. Igualtat d’oportunitats i diversitat

Totes les persones han de tenir una autèntica igualtat d’oportunitats i la diversitat ha de ser un fet enriquidor per a la vida de les organitzacions. Per això, promourem la vàlua professional com a màxim criteri inspirador de les decisions sobre les persones, eradicant qualsevol forma de discriminació en la contractació, el tracte o la promoció.

4. Desenvolupament i ocupabilitat

El desenvolupament del talent és la millor garantia per assegurar el futur de les organitzacions i l’ocupabilitat de les persones. Per això, dedicarem tot el que estigui al nostre abast per oferir les millors oportunitats de formació i desenvolupament professional, fomentant les condicions i els espais perquè les persones puguin generar i compartir coneixement. Tindrem, a més, una especial sensibilitat per afavorir les oportunitats de les persones a qui l’actual crisi hagi posat en risc d’exclusió del mercat laboral.

5. Transparència, comunicació i participació

Conèixer, compartir i implicar- se en l’evolució de l’organització és d’interès de tothom. Per això, promourem una comunicació transparent, oportuna i pels canals adequats, assegurant que arriba de manera clara i entenedora a totes les persones de l’organització i fomentant internament la confiança, el diàleg i la participació de totes les persones en la presa de decisions.

6. Seguretat, salut i benestar físic i emocional

Un entorn de treball segur i saludable, físicament i emocionalment, és bo per a les persones, per a les organitzacions i per a la societat. Per això, promourem les mesures que siguin necessàries per garantir la seguretat i la salut a la feina, fomentant un ambient saludable i fent del reconeixement una pràctica diària a les nostres organitzacions.

7. Retribució equitativa i justa

La contraprestació salarial harmonitza els interessos econòmics de la persona i de l’organització a llarg termini. Per això, assegurarem que les polítiques salarials garanteixin que tothom rebi un salari adequat a la seva aportació, internament equitatiu i externament competitiu en relació al sector, oferint l’oportunitat d’aconseguir una vida econòmicament digna.

8. Flexibilitat i equilibri en les esferes vitals

La vida de les persones va molt més enllà de l’àmbit estrictament professional. Per això, promourem les mesures que siguin necessàries per facilitar un equilibri adequat entre les esferes laboral, familiar i personal, fomentant una cultura de flexibilitat i una gestió intel·ligent dels recursos i del temps.

9. Coresponsabilitat en les relacions laborals

L’entesa social és una condició necessària per al desenvolupament de les organitzacions i s’aconsegueix gràcies a una gestió adequada de persones i agents socials. Per això, promourem un marc de relacions laborals presidit per la confiança, el diàleg i el respecte, en el convenciment que la negociació basada en la cerca del benefici mutu és la millor garantia per assegurar la solidesa i el futur de les organitzacions.

10. Innovació i creativitat

La innovació i la millora continuada són la millor via per al progrés de la societat, les organitzacions i les persones. Per això, promourem la creativitat, la iniciativa i l’aportació de noves idees, fomentant un ambient de confiança i tolerància, i sabrem reconèixer l’error com una excel·lent oportunitat per a l’aprenentatge.

I per reforçar la posada en pràctica d’aquest manifest,

DIEM:

Que la direcció i els comandaments, a més del seu rol de gestió, tenen una especial responsabilitat a l’hora de construir un entorn de treball estimulant i motivador. Per això, promourem un lideratge coherent amb tots els principis enunciats en aquest manifest, que impulsi de manera decidida la seva posada en pràctica en el dia a dia.
Que totes les persones que conformen l’organització, a més de contribuir amb la seva feina a aconseguir els reptes d’aquesta, també són responsables de construir entorns de treball estimulants i motivadors. Per això, fem una crida a exercir una pràctica professional coherent amb els principis enunciats en aquest manifest, impulsant de manera decidida la seva posada en pràctica en el dia a dia de la seva organització.

Volem i podem


Hi sortirem guanyant!