6.5.13

Accés a la informació pública i transparència. Blog de la Qualitat Democràtica


Òscar Roca, cap de l’Àrea jurídica, i Lourdes Parramon, cap d’Àrea de Relacions Institucionals, Visibilitat i Participació, de l’Oficina Antifrau de Catalunya, publiquen un article al Blog de la Qualitat Democràtica sobre l'Accés a la informació pública i transparència.

L’accés a la informació en poder de les administracions públiques és un dret de la ciutadania, premissa indispensable per al rendiment de comptes. És, alhora, un potent antídot contra la corrupció i contribueix a enfortir la confiança en el sistema institucional.

El Parlament de Catalunya afronta un repte democràtic de primer ordre: establir un marc jurídic que reconegui el dret d’accés a la informació pública i que en garanteixi l’exercici efectiu mitjançant una tutela independent.

L’Oficina Antifrau de Catalunya, que té com a finalitat preservar la transparència i la integritat de les nostres institucions, ha elaborat un informe sobre el dret a saber, que recull els principis que han de regir tot sistema de transparència i formula recomanacions per a la regulació legal i la seva aplicació.

Els principis rectors han estat resumits en el decàleg següent:

1. Bona governança.
2. Dret a saber i principi democràtic.
3. Conscienciació col·lectiva.
4. Principi de legalitat.
5. Informació pública.
6. Gestió de la informació.
7. Sistema d’excepcions relatives.
8. Publicitat activa.
9. Principi de garantia procedimental.
10. Principi de tutela i especialització.


Anar a article sencer