1.5.13

Impacte econòmic del Turisme 2013

[ca] L'impacte econòmic dels Viatges i el Turisme 2013

Aquest informe de The World Travel & Tourism Council mostra que el creixement mundial en viatges i turisme va ser robust el 2012 malgrat l'entorn econòmic desafiant.
 
Les principals conclusions de l'informe són:

  • La contribució total dels viatges i el turisme en el PIB mundial va créixer un 3 per cent el 2012, superant així el creixement de l'economia mundial en el seu conjunt (2,3 per cent). També va ser més ràpid que el creixement d'una sèrie d'indústries grans incloent la fabricació, serveis financers i empresarials i sector detallista.
  • La contribució directa del turisme al PIB el 2012 va ser de 2,1 bilions de dòlars EUA i la indústria  va disposar de 101 milions de llocs de treball directes.
  • Tenint en compte els seus impactes directes, indirectes i induïts, la contribució total dels viatges i el turisme va ser de 6,6 bilions de dòlars EUA al PIB, 260 milions de llocs de treball, 760 milions de dòlars EUA en inversió i 1,2 bilions en exportacions. Dit d'una altra manera, el sector va representar el 9,3 per cent del PIB mundial, 1 de cada 11 llocs de treball, 5 per cent de la inversió i el 5 per cent de les exportacions.
  • La contribució dels viatges i el turisme global al PIB el 2013 es preveu que creixerà un 3,1 per cent i es preveu de nou que superi el creixement de l'economia total mundial (2,4 per cent) el 2013. Les perspectives a llarg termini són encara més positives amb un creixement anual preveu un 4,4 per cent anual al llarg dels propers deu anys fins al 2022.
L'informe està disponible per a baixar al web de The World Travel & Tourism Council.

[en] The Economic Impact of Travel & Tourism 2013

This report by The World Travel & Tourism Council shows that growth in world travel & tourism was robust in 2012 despite the challenging economic landscape.

The main findings of the report are:
  • The total contribution from travel & tourism to world GDP grew by 3 percent in 2012, thus outpacing the growth of the world economy as a whole (2.3 percent). It was also faster than the growth of a number of broad industries including manufacturing, financial & business services and retail.
  • Tourism’s direct contribution to GDP in 2012 was US$2.1 trillion and the industry directly supported 101 million jobs.
  • Taking into account its direct, indirect and induced impacts, travel & tourism’s total contribution was US$6.6 trillion to GDP, 260 million jobs, US$760 billion in investment and US$1.2 trillion in exports. Put another way, the sector accounted for 9.3 percent of global GDP, 1 in 11 jobs, 5 percent of investment and 5 percent of exports.
  • Global travel & tourism’s contribution to direct GDP in 2013 is forecast to grow by 3.1 percent and is again forecast to outpace growth of the total global economy (2.4 percent) in 2013. Longer-term prospects are even more positive with annual growth forecast to be 4.4 percent per year over the ten years to 2022.
The report is available to download from the The World Travel & Tourism Council’s website.
Font: IESE

PD: malauradament les dades espanyoles són força diferents: La crisis destruye 600.000 empleos en el sector turístico. En los últimos cinco años el paro se ha duplicado, alcanzando las 523.364 personas