1.1.08

MEMÒRIA RSE 2007: Medi ambient / Environment / Medio ambiente

Nota: aquest escrit és part de la memòria 2007 d'RSE de Responsabilitat Global. Està obert a rebre aportacions i comentaris (podeu clicar a sota on diu 'comentaris'). Aquelles aportacions fetes durant la segona quinzena de novembre de 2008 serviran per a millorar o esmenar el document final.

Els impactes ambientals més rellevants vénen donats per l’ús de l’automòbil i els consumibles d’oficina. No podem aportar dades de consums energètics de l’oficina.

Mobilitat [GRI EN3] [GRI EN16] [GRI EN29]

Responsabilitat Global ha generat durant el 2007 unes emissions de 1,402 tones de CO2 a partir de l'ús de vehicles i d'avions. Aquesta xifra es desglossa en:

Ø 0,865 t CO2 emeses per 4.603 quilòmetres realitzats amb vehicle
Ø 0,537 t CO2 emeses per vol avió a Sevilla

a) Els desplaçaments en vehicle en l'exercici 2007 han estat elevats a causa de la realització de molts projectes escampats pel territori on es feia difícil o impossible l'accés amb transports públics. La nostra vocació és fer ús del transport públic sempre que és possible i sempre en la mobilitat interna de la ciutat.

b) En la partida de desplaçaments en avió solament s'han comptabilitzat els fets a càrrec propi i no els realitzats per compte d'altri, és a dir contractats per la mateixa clientela, ja que pressuposem que en aquests casos correspon a la part contractant de realitzar la compensació. Si comptabilitzéssim aquests vols (Xile, Costa Rica, Palma de Mallorca) el resultat hauria estat de 14,998 t CO2 emeses, avions i vehicles inclosos, de manera que aquest seria l'impacte generat pròpiament per Responsabilitat Global (tot i que es solaparia amb el presumptament declarat per altres organitzacions).

c) Donat el nostre funcionament virtual sense locals propis, no imputem despeses vinculades a oficines.

Mostrem l’evolució que s’ha produït en un període de 3 anys exposat a partir de la despesa econòmica[1] en transports públics (tren, metro, autobusos, taxis), i en vehicle privat (combustible, peatges i pàrquings).S’aprecia que en el 2007 s’ha produït un augment de l’opció pel transport públic en detriment del vehicle privat. En qualsevol cas, val a dir que sempre hem situat com a preferent l’opció pel transport públic i solament la manca de solucions adequades en transport públic ens ha fet optar pel privat.

Cal dir que aquesta inversió hauria estat molt més significativa si l’any 2007 no hagués estat marcat pel caos ferroviari de Renfe i Adif a la zona metropolitana de Barcelona, amb retards i altres conseqüències que, en certs moments, van fer prendre l’opció del vehicle privat més enllà del que en una situació de normalitat hauria estat imprescindible. En diversos escrits del bloc i en un newsletter hi vam reflexionar:
[ca] Jul'07: Renfe i Resp. Social // [es] Jul'07: Renfe y Resp. Social
Demà aniré en cotxe


Consums d’oficina [GRI EN1]

Ø 200 ml de tinta (20 cartutxos HP de tinta de 10ml)
Ø 28,19 kg de fulls de paper (gramatges de 80, 120 i 160)

Mostrem l’evolució que s’ha produït en un període de 3 anys exposat a partir de la despesa econòmica[2] en materials d’oficina: copisteria, tinta d’impressora i paper i altres fungibles d’oficina.En general cal fer notar que la despesa és força baixa en comparació amb el volum d’activitat generat. S’aprecia una disminució constant de la despesa en paper, que en canvi contrasta amb un augment en copisteria.

La dada més rellevant, tant per l’import com per l’evolució és el consum de tinta d’impressora, en un augment que, donat que va paral·lel a l’ús de paper, implica que s’ha fet un ús més qualitatiu de la impressió, amb major qualitat i quantitat de tinta.

Cal dir que Responsabilitat Global ha procurat tendir a disminuir els materials que lliurava en suport paper i ha tendit a fer ús dels mitjans electrònics. Així mateix, en l’activitat docent, malgrat que la decisió correspon a cada universitat, hem optat per fer el mínim ús possible del suport paper i el màxim de ús dels campus virtuals.

De cara als propers exercicis, caldrà marcar-se objectius de disminució –o de no augment- en la quantitat de tinta consumida per a impressió.


Iniciatives de millora [GRI EN7]

A pesar que la nostra activitat no està sotmesa a cap normativa ambiental, i lògicament no hem tingut cap sanció per aquest concepte [GRI EN28], creiem que hem de procurar millorar en els impactes que generem. Les iniciatives que aquest 2007 hem portat a terme han estat:
Ø Documentació: procurem genera i enviar tota la documentació en suport digital, de manera que queda en mans de les persones i empreses destinatàries fer-ne un ús igualment digital. Al peu dels mails indiquem el consell de no imprimir si no cal. Per tal d’afavorir-ho, ens valem sempre que és possible de formats de lectura amigable en pantalla: tal com presentacions en power point o bé documents pdf en format de pantalla. Per contra, si és un document que intuïm que haurà de ser imprès, mantenim el format clàssic en din-A4 (per exemple en les factures).
Ø Newsletters: durant el 2007 hem donat a tots els newsletters mensuals unes dimensions que hi càpiguen impresos en un full din-A4 ja que alguns destinataris ens havien fet adonar que en alguna ocasió imprimia quatre fulls ja que sobresortia tant per sota com pel lateral. No pretenem que siguin impresos però si algú ho fa hem de preveure no malbaratar quatre fulls quan hi pot cabre en un.
Ø Correu postal: Responsabilitat Global ha sobreviscut tot el 2007 sense fer gairebé en cap ocasió del correu postal, amb excepció de no més de cinc trameses certificades. Ja no sabem què són els segells i els sobres!
Ø Compensació d’emissions de CO2 [GRI EN26]: Per a compensar les emissions de 1,402 tones de CO2 hem fet els càlculs i la compensació per mitjà del projecte zeroCO2, promogut per AccióNatura i Ecodes. El projecte ha estat “Segrest de carboni en petites granges situades en la Península de Nicoya, Costa Rica”. Si comptabilitzéssim els vols fets per compte d’altri el resultat hauria estat de 14,998 t CO emeses. Vegeu explicació més àmplia a Responsabilitat Global compensa les seves emissions de CO2. La compensació ha estat de 18,00€ [GRI EN30]. Podeu veure resultats del projecte a: www.ceroco2.org/Noticias/Noticia.aspx?id=941

[1] Donat que els càlculs no estan fets amb ‘moneda constant’ tenen una desviació fruit de la inflació, tot i que la podem considerar inapreciable en aquest període.
[2] Donat que els càlculs no estan fets amb ‘moneda constant’ tenen una desviació fruit de la inflació, tot i que la podem considerar inapreciable en aquest període.