1.1.08

MEMÒRIA RSE 2007: Participació dels grups d'interès

Nota: aquest escrit és part de la memòria 2007 d'RSE de Responsabilitat Global. Està obert a rebre aportacions i comentaris (podeu clicar a sota on diu 'comentaris'). Aquelles aportacions fetes durant la segona quinzena de novembre de 2008 serviran per a millorar o esmenar el document final.

Participació dels partprenents (stakeholders)

Els partprenents o grups d’interès que hem identificat són [GRI 4.14]:

Clientela
Aliats
Infraestructurals
Família
Proveïdors
Competència
Ass. sectorials
Adm. Pública
Comunitat
Medi ambient
(el quadre d'anàlisi i alguna imatge cal veure'ls en el pdf original)

Donat que Responsabilitat Global no disposa de grups de pressió ni de l’evidència d’altres grups que hi mostrin alguna predisposició particular per a ser reconeguts com a partprenents, hem optat per una identificació unilateral, que podrà modificar-se en el futur, i que respon al que podem considerar habitual, amb l’afegitó de la família, que entenem que en el cas d’un professional autònom correspon d’integrar [GRI 4.15].

No s’ha procedit a sistematitzar el diàleg amb tots els grups d’interès, aspecte que caldrà regularitzar en el futur. La principal mancança vindria per no demanar avaluació de satisfacció de la clientela (excepte en formació), mentre que les accions més proactives s’han produït amb les aliances (inclou aquella competència que podem considerar ‘coopetència’).

Per altra banda, ara per ara no hi ha un partprenent de treballadors o col·laboradors, per inexistent o irrellevant. En el futur, s’afegirà si és necessari.

De cara a iniciar aquest procés de millora i sistematització, així com poder perfilar la segmentació de grups d’interès, enguany procedim amb el següent mecanisme [GRI 4.16]:

ANÀLISI DE CAS

S’ha previst un mecanisme de participació que, malgrat que no té garanties de funcionament amb èxit, obre una primera porta a la participació:
-Difusió de la memòria, editada amb caràcter provisional, informant a tots els partprenents mitjançant el newsletter.
-Obertura d’un període de 15 dies per tal que hom hi pugui fer aportacions, comentaris, tant des del punt de vista del contingut com de l’adequació del format i materialitat per a un professional autònom.
-Canalització de la participació per mitjà del bloc
www.responsabilitatglobal.com, on hi haurà els diferents ítems de la memòria on poder exercir la participació.
-Tancament posterior de la memòria amb els canvis o millores que s’hagin pogut introduir


Aquesta memòria no ha sorgit de la demanda dels partprenents i, per a la seva elaboració no s’ha generat un procés de diàleg sistematitzat amb aquests, amb excepció del que pugui sorgir de la proposta expressada més amunt. Aquesta és, possiblement, la principal mancança metodològica que presenta ara per ara aquest document. Tot i així, l’objectiu d’haver-la fet rau precisament a iniciar un procés de major sistematització i de disposar d’una primera base sobre la qual fonamentar aquest diàleg [GRI 4.17].