1.1.08

MEMÒRIA RSE 2007: Econòmic / Economic / Económico

Nota: aquest escrit és part de la memòria 2007 d'RSE de Responsabilitat Global. Està obert a rebre aportacions i comentaris (podeu clicar a sota on diu 'comentaris'). Aquelles aportacions fetes durant la segona quinzena de novembre de 2008 serviran per a millorar o esmenar el document final.

Política de compres [GRI EC6]

En la mesura del possible es procura comptar amb proveïdors locals: Cooperativa Abacus (material secretaria), Fundació Iwith (partner tecnològic), Solfico (gestoria), Vueling, Media Responsable.
Respecte als serveis d’assegurances, mutualitats i assistència un 100% de la despesa ha estat amb proveïdors locals: MC Mutual, RACC, Assistència Sanitària Col·legial.
No ha estat així per a la compra d’ordinadors i el proveïment de telefonia en què el 100% ha correspost a empreses no locals: Dell, Vodafone, Yacom, Telefónica.
Les compres per a activitats desenvolupades en altres ubicacions, també han tingut una compra en el lloc de destinació en la mesura que han anat a càrrec del client local.
En resum, hem efectuat compra local en tots els casos excepte en els serveis de telefonia, alguns vols d’avió, i compra ordinadors.

CRITERIS
Criteri de compra de productes i serveis:
1. Productes respectuosos amb la llei, amb el medi, amb la comunitat...
2. Centres Especials de Treball (posem ben amunt aquest criteri donat que ens és difícil en el nostre cas trobar serveis a contractar, de manera que sempre que ens sigui possible ho procurarem, tendint a fer-hi una despesa mínima de (nombre de treballadors * 12.000€ / 50).
3. Empreses amb gestió de la seva RSE (sobredimensionant en els criteris aspectes com orientació social, fet que pot afavorir les organitzacions no lucratives, o el respecte a la comunitat, fet que pot afavorir les empreses respectuoses amb els usos lingüístics).
4. Compra local, ja sigui en l’entorn més proper (produïts o comprats en l’àmbit municipal o comarcal) o nacional (produïts o comprats a Catalunya). Entenem, com a criteri, que la compra local ha de produir desenvolupament local i evitar emissions evitables de CO2 pel transport.

--> Responsabilitat Global procura desenvolupar aliances estratègiques amb altres empreses i organitzacions amb les quals compartim valors i podem desenvolupar estratègies comunes. Aquestes organitzacions passen a ser proveïdors de primer nivell.