14.1.08

Document de la Taula de Diàleg Social sobre RSE

La Comissió de Seguiment i Avaluació del Diàleg Social, formada per representants del Govern, CEOE, CEPYME, CC.OO i UGT, va aprovar el passat 19 de desembre el document que s'ha vingut treballant sobre "La Responsabilitat Social de les Empreses (RSE). Diàleg Social".

El document contempla dos grans capítols relatius al concepte i àmbit de l'RSE i a les polítiques públiques. D'aquesta manera el Diàleg Social assenyala l'abast i defineix el concepte d'RSE, incloent les premisses, objectius i els principis generals de la Responsabilitat Social de les Empreses. Així mateix, en relació a les polítiques públiques es recullen deu propostes que contemplen la millora del coneixement de l'RSE; la seva vinculació als factors de competitivitat, a la creació d'ocupació i a la cohesió social i el medi ambient; anàlisi i difusió de bones pràctiques; consum responsable; promoció de les capacitats i competències dels interlocutors socials; modernització i adaptació de les relacions laborals, foment del desenvolupament sostenible; estímul a les empreses per a l'informe d'RSE i el seu foment en l'àmbit de les pimes.

El document conclou amb una última proposta referida a la creació d'un Consell d'RSE, composat per les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, representants d'organitzacions no governamentals i les Administracions Públiques, que tindrà com a funcions, entre unes altres, assessorar el Govern en matèries vinculades a l'RSE. Una vegada acordat per la taula del diàleg social el document sobre RSE, el Govern elaborarà un esborrany de Reial decret pel qual es crearà el Consell Estatal de Responsabilitat Social de les Empreses, establint la seva organització i funcionament. Aquest esborrany es passarà a consulta als interlocutors socials. 19 de desembre de 2007, CEOE

Versión castellano