1.1.08

MEMÒRIA RSE 2007: Societat / Society / Sociedad

Nota: aquest escrit és part de la memòria 2007 d'RSE de Responsabilitat Global. Està obert a rebre aportacions i comentaris (podeu clicar a sota on diu 'comentaris'). Aquelles aportacions fetes durant la segona quinzena de novembre de 2008 serviran per a millorar o esmenar el document final.

Joc net

Responsabilitat Global no ha practicat accions d’advocacia política (lobbying) respecte a les polítiques públiques[1]. La nostra funció assessorant organitzacions públiques i alts càrrecs de l’administració pública es desenvolupa amb transparència respecte als interessos i altres organitzacions clients que puguin afectar el desenvolupament de l’activitat [GRI SO5].

Així mateix, no som conscients d’haver portat a terme accions de competència deslleial o joc brut contra altres organitzacions i especialment la competència [GRI SO7].
[1] L’indicador SO6 Valor total de les aportacions financeres i en espècie a partits polítics o a institucions relacionades, per països, en el cas dels autònoms (o fins i tot de les microempreses) cal descartar-lo per inapropiat.

ANÀLISI DE CAS: El pas per l’Administració Pública del titular de Responsabilitat Global en qualitat de gerent de l’Institut Català del Voluntariat (1999-2004) no ha suposat cap avantatge ni cap situació de conflicte en la mesura que durant almenys els dos anys posteriors no ha desenvolupat cap activitat que hi estigués relacionada i intencionadament va desistir de focalitzar una àrea emergent com podia ser el voluntariat d’empresa. Fins i tot les reflexions públiques, articles o propostes relacionades amb aquesta matèria són en tot cas dos anys posteriors al cessament de l’activitat pública.


Corrupció

Tot i que no s’ha afrontat cap situació de corrupció [GRI SO4], corrupteles o suborns, Responsabilitat Global ha establert en el seu Codi Ètic el ple compliment del marc legal i el refús de la corrupció i altres males pràctiques. Aquest criteri està garantit al 100% i, en cas d’incorporar col·laboradors, se’ls demanaria igualment la plena integritat [GRI SO2].

En la mesura que es tracta d’un autònom, podem afirmar que el percentatge del personal format és del 100%. La capacitació en la matèria s’ha basat en lectures, i la Jornada a IESE (Professor Antonio Argandoña) al 2006. Encara que aquestes accions s’hagin produït en exercicis anteriors al d’aquesta memòria, valorem que continuen tenint validesa, més si tenim en compte el risc baix d’incidents de corrupció [GRI SO3].