1.1.08

Responsabilitat sobre productes / Product Responsibility / Responsabilidad sobre productos

Nota: aquest escrit és part de la memòria 2007 d'RSE de Responsabilitat Global. Està obert a rebre aportacions i comentaris (podeu clicar a sota on diu 'comentaris'). Aquelles aportacions fetes durant la segona quinzena de novembre de 2008 serviran per a millorar o esmenar el document final.

Comunicació [GRI PR6]

Responsabilitat Global no fa ús de canals publicitaris, de manera que durant el 2007 (i tampoc en exercicis anteriors) no ha destinat cap recurs a publicitat corporativa. Els canals comunicatius propis (bloc i newsletter) tenen un caràcter igualment no publicitari. Això és especialment rellevant en el cas del newsletter:

ANÀLISI DE CAS: Tot i que la publicació i enviament d’un newsletter mensual és lògicament un instrument de posicionament professional, la seva orientació no té un perfil en absolut comercial sinó netament orientat a la pròpia missió. Aquest canal planteja com a objectiu propi la promoció de la cultura de la responsabilitat social i únicament ha incorporat informació de venda de productes/serveis de manera molt complementària, amb l’excepció dels cursos de formació (2 newsletters durant el 2007 sobre 14).

No s’ha detectat cap incompliment ni s’ha produït cap reclamació. De manera esporàdica i incidental es pot haver produït alguna molèstia als destinataris [GRI PR7]:

ANÀLISI DE CAS: La gestió de destinataris del newsletter mensual ha comportat que dues persones rebessin diversos mails reiteratius al dia durant unes setmanes sense tenir capacitat per a poder-ho corregir, per causes no esclarides però presumptament degudes al seu servidor. Aquest fet ha estat molt puntual ja que ha afectat dues persones d’una mateixa organització sobre més de 5.000 destinataris.

Llenguatge inclusiu [GRI PR6]

Responsabilitat Global ha procurat introduir algunes millores en els usos lingüístics pel que fa a la inclusivitat, és a dir, facilitar que cap persona o col·lectiu se sentin exclosos del discurs per un ús discriminatori, invisibilitzador o ofensiu de les expressions, ja sigui per raons sexistes o de col·lectius especials, culturals o nacionals, etc.

En qualsevol cas, no s’ha subscrit cap codi sobre llenguatge no sexista o similar ja que creiem que cal trobar una línia adequada a allò que la societat pot acceptar, a allò que la llengua pot suportar, i allò que la lògica de l’RSE ens pot marcar metodològicament. En aquest sentit, prenem el compromís de marcar una política pròpia respecte al llenguatge inclusiu.Compliment normatiu i privadesa de les dades

No ens consta cap incompliment normatiu pel que fa al subministrament de productes i serveis i no s’ha rebut cap multa per aquest concepte [GRI PR9]. Tampoc s’ha detectat cap mala gestió en relació a les dades personals ni s’ha produït cap reclamació [GRI PR8].

Com a política corporativa de màxim respecte a les dades personals, les trameses per correu electrònic que tenen diversos destinataris emeses per Responsabilitat Global sempre es fan amb ocultació de les adreces electròniques, excepte lògicament en el cas de grups de treball o de destinataris coneguts entre si.