1.1.08

MEMÒRIA RSE 2007: Responsabilitat sobre productes / Product Responsibility / Responsabilidad sobre productos

Nota: aquest escrit és part de la memòria 2007 d'RSE de Responsabilitat Global. Està obert a rebre aportacions i comentaris (podeu clicar a sota on diu 'comentaris'). Aquelles aportacions fetes durant la segona quinzena de novembre de 2008 serviran per a millorar o esmenar el document final.

No informem d’aspectes de salut i seguretat de la clientela donat que són aspectes que no es veuen afectats per la nostra activitat de consultoria i formació [GRI PR1] [GRI PR2].

Satisfacció de la clientela [GRI PR5]

Com a bona pràctica, volem indicar que la qualitat de la nostra tasca i la voluntat de provocar-hi un bon impacte és igual en tota mena de projectes indistintament de les condicions econòmiques. Aquesta voluntat es veu reflectida en la bona avaluació per igual en tota mena de cursos de formació. El nostre lideratge pel que fa a formació en RSE encara fa més significativa aquesta sensibilitat:

Dades de cursos de formació impartida per Josep Maria Canyelles durant el 2007:
Alumnes: 413
Hores de formació fetes: 302
Hores total rebudes pels alumnes: 7.065
Mitjana d’hores per curs: 17
(No inclou participants en actes, aproximadament 700 persones)

Disposem de dades sobre avaluació de la formació. Per al proper exercici es disposarà de dades sobre els serveis.

Pel que fa a descontentament per part de la clientela només s’ha donat en un cas al llarg de tot el període 2004-2007, que va suposar al gener del 2007 deixar de prestar el servei a una empresa multinacional client d’un partner. Per la nostra part, vam elaborar un informe extens raonant els motius aliens a la nostra responsabilitat que havien causat que no s’assolissin els èxits esperats en el projecte.

En tots els altres projectes desenvolupats tant al 2007 com a la resta del període 2004-2007, la clientela ha mostrat satisfacció tot i que no puguem aportar dades quantitatives. En compensació d’aquesta mancança, encoratgem a la nostra clientela a poder expressar sense cap mena d’ocultació aquells aspectes d’insatisfacció que creguin que constitueixen àrees manifestes de millora de la nostra activitat professional.

De cara al futur, marquem el compromís de desenvolupar l’avaluació dels serveis prestats (satisfacció clientela).