1.1.08

MEMÒRIA 2007. Pràctiques laborals i treball decent / Labor Practices & Decent Work / Prácticas laborales y ética del trabajo

Nota: aquest escrit és part de la memòria 2007 d'RSE de Responsabilitat Global. Està obert a rebre aportacions i comentaris (podeu clicar a sota on diu 'comentaris'). Aquelles aportacions fetes durant la segona quinzena de novembre de 2008 serviran per a millorar o esmenar el document final.

En termes generals, les informacions sobre les matèries laborals no corresponen d’aplicar en tractar-se un autònom sense treballadors a càrrec. No tindria sentit quantificar aspectes com l’absentisme laboral o la igualtat d’oportunitats. Sí que es podrien quantificar les baixes laborals però no creiem que tingui cap interès per als partprenents.

Així, doncs, s’aporten únicament les dades corresponents a formació, alhora que es formula un compromís innovador respecte a contractació de persones amb disminucions.

Formació [GRI LA10]

La hores de formació durant el 2007 ha estat de 24 hores (no inclou l’assistència a jornades)
Ø Curs d’auditor intern de la Norma SGE 21 de Forética (16 hores),
Ø Seminari de la Llei d’Igualtat (3 hores)
Ø Seminari de la Llei de Contractes del Sector Públic de Fundació Pere Tarrés i Roca Advocats (5 hores)

Avaluació de l’acompliment [GRI LA12]

La gestió de la nostra estratègia amb Quadre de Comandament Integral, que inclou objectius i indicadors, permet desenvolupar una avaluació regular de l’acompliment, la qual és la base del desenvolupament personal.

Diversitat [GRI LA13]

En no ser una empresa amb més de 50 persones contractades, no ens afecta la quota de reserva de la LISMI. A Responsabilitat Global manifestem que la integració social i laboral dels col·lectius amb majors dificultats és un repte general de la societat en el que cadascú ha d’assumir la seva part de responsabilitat, la qual òbviament és més gran com més dimensió té l’organització.


ANÀLISI DE CAS: En el nostre cas, hem volgut elaborar un model de compromís que pugui ser aplicable de manera raonable i voluntària no només en el nostre cas sinó en altres casos de professionals, microempreses, o pimes per sota del llindar de l’obligació legal de la quota de reserva per a persones amb disminucions.

Segons la LISMI hauríem de tenir contractada una persona amb disminucions amb una plantilla de 50. Per tant, podem formular un càlcul segons el qual amb una plantilla d’una persona tocaria contractar-ne hipotèticament 1/50. Així, amb un cost d’1,5 cops l’IPREM (10.483,20 €), la despesa que indicativament voldríem assumir seria de 209,66 €, els quals haurien de contemplar-se a partir de mesures alternatives*.

Durant el 2007, les despeses formulades sota el concepte de mesures alternatives, és a dir, contractades a Centres Especials de Treball s’ha limitat a 20 euros. I en el nostre cas no és fàcil augmentar aquesta despesa ja que no tenim necessitat de serveis de manipulat, jardineria o altres que habitualment proveeixen aquests centres.

En el nostre cas particular, en canvi, podem plantejar un altre tipus de col·laboració. Donat que tenim relacions amb centres especials de treball o organitzacions del sector, el propòsit que ens hem fet és el de prestar-los serveis el valor equivalent. Per tal de fer aquesta aportació en serveis, es farà el càlcul de l’import després d’haver restat les despeses en mesures alternatives, i aplicarem aquesta bonificació sempre en l’exercici posterior.

Com a resultat d’aquest compromís, en l’exercici 2008 hi destinarem 189,66 € en serveis, (209,66 €-20€).

* L’import anual de la mesura alternativa prevista en el paràgraf c) haurà de ser, almenys d’un import d’1,5 vegades l’IPREM anual per cada treballador amb discapacitat deixat de contractar per sota de la quota del dos per cent.
IPREM 2007 amb pagues extres (14 pagues): 6.988,80 €.