1.1.08

MEMÒRIA RSE 2007: Societat / Society / Sociedad

Nota: aquest escrit és part de la memòria 2007 d'RSE de Responsabilitat Global. Està obert a rebre aportacions i comentaris (podeu clicar a sota on diu 'comentaris'). Aquelles aportacions fetes durant la segona quinzena de novembre de 2008 serviran per a millorar o esmenar el document final.

Multes [GRI SO8]

No ha estat imposada cap multa de trànsit excepte per aparcament (i en cap cas generant molèsties a d'altres persones sinó per problemes de comprovants d'estacionament). Val a dir que Responsabilitat Global es va dotar d’una política d’urbanitat en la qual aborda la qüestió de les bones pràctiques en l’ús dels vehicles privats. (veure gràfic multes al document de la memòria)

En referència al fet causant de la multa doble rebuda al 2007, en vam informar prèviament i públicament al bloc per a formular-ne una queixa: Què fer si et truquen a Costa Rica dient que tens el cotxe mal aparcat a Barcelona?

No hem rebut cap altre sanció pública.

PROPOSTA: En el cas d’un professional autònom, el respecte al compliment normatiu pensem que ha de tenir en compte també les multes de trànsit, atès que sovint el vehicle constitueix un instrument d’ús intensiu o rellevant.

De fet, l’actitud al volant i les seves conseqüències és una dimensió de la urbanitat i aquesta no deixa de ser una manera de poder pressuposar altres actituds professionals i vitals.

El civisme i els compromisos socials són un pas més elevat però que s’ha de sostenir sobre la base d’un capteniment, unes formes i una urbanitat que facin possible la convivència.


Respecte lingüístic [GRI SO1]

Responsabilitat Global no només compleix amb les normatives sobre els usos lingüístics sinó que disposa de bones pràctiques i ha promogut la innovació en la matèria. La integració de la gestió lingüística de les empreses dins la seva política de Responsabilitat Social és un repte pendent que caldrà atendre perquè el seu tractament al marge suposa una anomalia dins els criteris i principis pels quals es regeix l'RSE com a disciplina i enfocament de gestió.

Des de Responsabilitat Global no solament promovem una línia de desenvolupament de la Responsabilitat Social en matèria lingüística sinó que disposa d’una política pròpia en aquest aspecte. Intentem desenvolupar cada actuació en la llengua pròpia de cada país on té lloc, fins on arribin les nostres capacitats, facilitant la comunicació i sota la voluntat de màxim respecte a les identitats de cadascun dels agents i dels territoris.

En aquesta matèria, recollim la documentació de Nacions Unides, Unesco i la UE, alhora que ho integrem com una política de qualitat i respecte envers els destinataris. En aquest sentit, ens hem dotat d’un primer document per a establir la política corporativa de llengües: www.collaboratio.net/mm/File/ca/politicalinguistica.pdf

Conflictes amb empreses [GRI SO8]
Respecte al sector privat, tenim obert un contenciós amb una companyia telefònica, respecte el pagament de 80,18€ per un servei no rebut, el qual ha motivat l'advertiment de consideració de morositat, la qual pot afectar la concessió de crèdits bancaris
--> Hom ens pot demanar de tenir accés a la correspondència sobre l’afer en el supòsit que sigueu una part interessada o n’indiqueu raonadament la motivació. Aquesta és la carta que vaig enviar a Cobralia en data 31-08-07


Per la nostra banda, durant el 2007, hem fet arribar les nostres queixes a tres empreses proveïdores per un servei no adequat als estàndards que vam considerar adequats respecte als incidents referenciats. Veure la descripció de l’inici dels problemes a Nota de servei (o de mal servei).

Llicències
Responsabilitat Global utilitza en el seu ús diari programes informàtics amb la corresponent llicència (Windows, Office, antivirus) i també programari lliure. En fem algun comentari en l’escrit Llicències i responsabilitat.


ANÀLISI DE CAS:

Cas 1
Els problemes soferts amb la línia telefònica de veu i d’adsl durant els mesos de gener i febrer de 2007 van provocar despeses per valor d’uns 150€ en augment de trucades de mòbil, una considerable pèrdua de temps professional, i algunes dificultats per prestar un correcte servei a la clientela i molt especialment en els cursos online. Després de setmanes de forçar la situació, es va aclarir que el problema era de la línia d’una empresa telefònica. Cal fer notar la curiosa casualitat que l’empresa proveïdora que majors problemes ens ha causat durant el 2007 sigui la mateixa que ens reclama diners per un servei no prestat i ens amenaci de declarar-nos públicament morosos (si posem a la balança de presumptes deutes mutus, és aquesta companyia la que encara ens deurien bastant més!).

Malauradament, la ciutadania no sempre disposem del temps suficient per a demandar o denunciar les grans empreses, cosa que no sols ens impedeix reemborsar les pèrdues o compensar els problemes causats sinó que de vegades la manca de més acció de denúncia facilita que continuïn amb una certa impunitat i que altres ciutadans també s’hi vegin afectats. Per això, en la mesura que la disponibilitat de temps ens ho permeti, ens agradarà procedir a denunciar davant les agències de consumidors i davant les instàncies que calgui aquelles conductes corporatives que no correspongui amb els compromisos contractuals i de bon servei.

Cas 2
El problema amb la companyia d’assegurances en referència a un peritatge es va saldar amb una carta de queixa i una entrevista personal a les instal·lacions de la companyia. Malgrat que vam resoldre el nostre conflicte, ens sembla evident que continua existint un problema ja sigui de responsabilitat social de la companyia o d’indefinició legal o procedimental que deu afectar a moltes persones.

- Se’ns pot demanar de tenir accés a la correspondència del cas en el supòsit que sigueu una part interessada o n’indiqueu raonadament la motivació.