10.1.08

El 2010 serà l’Any Europeu de la Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social


La Comissió Europea ha designat l’any 2010 com a Any Europeu de la Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social. L’objectiu d’aquesta iniciativa, que compta amb un pressupost inicial de 17 milions d’euros, és refermar el comprimís de la UE d’incidir de forma decisiva en l’eradicació de la pobresa d’aquí a 2010.

“La lluita contra la pobresa i l’exclusió social és un dels objectius centrals de la UE i, fins ara, la nostra actuació conjunta a nivell europeu ha estat un instrument important per guiar i donar suport a l’actuació dels Estats membres”, ha assenyalat el comissari d’Afers Socials, Vladimír Špidla. “Amb l’Any Europeu s’avançarà encara més, donat que s’augmentarà la sensibilització de l’opinió pública sobre la manera en què la pobresa continua esguerrant les vides de tants europeus”.

Actualment a la UE hi viuen 78 milions de persones en situació de pobresa o en risc de veure-s’hi abocades, és a dir, un 16% de la població.

L’Any Europeu 2010 pretén arribar als ciutadans de la UE i a totes les parts implicades en l’esfera pública, social i econòmica. Els seus quatre objectius específics són aquests :

· el reconeixement del dret de les persones que es troben en una situació de pobresa i d’exclusió social a viure amb dignitat i a desenvolupar una funció en la societat;

· l’augment del suport de l’opinió pública a les polítiques d’inclusió social, insistint en la responsabilitat de tots d’afrontar la pobresa i la marginació;

· avançar cap una societat més cohesiva, en la qual no es qüestionin els beneficis derivats de l’eradicació de la pobresa per al conjunt de la societat;

· el compromís de tots els agents, ja que per aconseguir avenços reals cal l’esforç a llarg termini de tots els nivells de governació.

Les dades d’un Eurobaròmetre de setembre de 2007 indiquen que els europeus veuen la pobresa com un problema estès. En el conjunt de la UE, els ciutadans consideren que una de cada tres persones (29%) del seu entorn viuen en la pobresa i que una de cada deu pateix una situació de pobresa extrema. A tots els Estats membres, una part de la població està sotmesa a l’exclusió i a privacions, i sovint només té un accés limitat als serveis bàsics. En el conjunt de la UE, el 19% dels nens es troben en risc de veure’s abocats a la pobresa i un de cada deu viu en llars en les quals no hi ha cap membre de la família que treballi.

La solidaritat és un dels trets distintius de la Unió Europea. Un dels objectius intrínsecs dels models socials europeus consisteix en fomentar que les persones es beneficiïn del progrés econòmic i social, i que contribueixin a aquest. Construir una Europa més inclusiva és essencial per a aconseguir els objectius de la Unió Europea de creixement econòmic sostingut, més i millors llocs de treball i una major cohesió social.

El procés europeu en matèria de protecció i inclusió social dóna suport als Estats membres en les seves iniciatives per aconseguir una major cohesió social a Europ e a a través d’un sistema obert de coordinació. A més, durant el període 2007-2013, el Fons Social Europeu distribuirà prop de 75.000 milions d’euros als Estats i a les regions, per contribuir a aquest objectiu.

L’Any Europeu 2010 coincidirà amb la conclusió de l’estratègia de deu anys que e s va marcar la UE per promoure el creixement i l’ocupació. Les accions realitzades durant aquest Any Europeu refermaran el compromís polític inicial de la UE al començament de l’estratègia de Lisboa, l’any 2000, de tenir “un impacte decisiu en l’eradicació de la pobresa” d’aquí a l 2010. Així mateix, amb l’Any Europeu es posa en marxa un procés que ja es va anunciar a l’Agenda Social 2005-2010.

Aquest 2007 la UE ha celebrat l’Any Europeu de la Igualtat d’Oportunitats per a Tothom, i el 2008 serà l’Any Europeu del Diàleg Intercultural .

Més informació


Proposta de Decisió relativa a l’Any Europeu de la Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social (2010);
http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/dec/antipoverty_1_en.pdf
Document de treball dels serveis de la Comissió. Annex a la Proposta. Avaluació d’impacte:
http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/dec/antipoverty_2_en.pdf
Una societat més COhesiva per a una Europa més forta / El procés europeu en matèria de protecció social i inclusió social: http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/poverty_social_exclusion_en.htm
Eurobaròmetre Especial 279. Pobresa i exclusió. Setembre de 2007. (Què en pensen els europeus de la pobresa i l’exclusió?)
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/studies_en.htm
Informe conjunt sobre protecció social i inclusió social de 2007 (xifres clau):
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/66&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en


Informació extreta del web d'EUROLOCAL - CAS: www.eurolocal-cas.com/?p=379Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

0 comentaris: