1.1.08

MEMÒRIA RSE 2007: Paràmetres de la memòria

Nota: aquest escrit és part de la memòria 2007 d'RSE de Responsabilitat Global. Està obert a rebre aportacions i comentaris (podeu clicar a sota on diu 'comentaris'). Aquelles aportacions fetes durant la segona quinzena de novembre de 2008 serviran per a millorar o esmenar el document final.

Perfil de la memòria
Aquesta memòria cobreix l’any natural 2007. Donat que és la primera memòria[1] que elaborem, també es fa ocasionalment alguna referència a períodes previs [GRI 3.1] [GRI 3.2]. Responsabilitat Global expressa el seu compromís de presentar anualment una memòria que inclogui indicadors d'RSE, a partir d’aquest primer exercici [GRI 3.3].

Per a qualsevol qüestió relativa a aquesta memòria i el seu contingut podeu adreçar-vos a info@collaboratio.net [GRI 3.3]. També es poden formular opinions públiques en el bloc http://www.responsabilitatglobal.com/ tal com s’indica en cada apartat d’aquest document.

Abast i cobertura de la memòria

En aquesta primera memòria els continguts s’han seleccionat bàsicament a partir de la pròpia determinació i seguint els indicadors del GRI. Precisament, hem considerat que aquesta primera memòria havia de ser l’oportunitat d’iniciar un procés de major formalització i sistematització del diàleg amb els partprenents de cara a poder determinar els aspectes més rellevants i enriquir-la amb els punts de vista de cadascuna de les parts. Aquesta memòria té, doncs, com a punt feble a afrontar en el futur, la manca d’un procés de diàleg previ amb els grups d’interès. Per tant, aquest és un aspecte a millorar de manera substancial de cara al futur.

Tot i així, hem de manifestar que s’han tingut en compte processos de diàleg més genèrics mantinguts amb determinades parts interessades, ja que Responsabilitat Global manté regularment converses amb diversos agents públics, socials i privats que li permeten comprendre expectatives no merament comercials sinó de col·laboració i de comportament esperat. En qualsevol cas, aquests diàlegs no han tingut com a objecte central la “ciutadania corporativa” de Responsabilitat Global, de manera que no els volem assignar ara per ara més rellevància de la que tenen i reiterem el repte de millora que suposa per al futur.

Alternativament, s’ha previst un mecanisme de participació obert per tal de millorar la definició de la materialitat i per a verificar les dades: si qualsevol persona o organització vol fer algun tipus de suggeriment, comentari o anotació, aquesta memòria es troba publicada per fragments al bloc http://www.responsabilitatglobal.com/, i és possible deixar-los publicats com a opinió participativa. Si aquesta participació es produeix durant els 15 dies posteriors a la difusió d’aquesta memòria, serà possible introduir-hi millores i modificacions abans que sigui tancada com a memòria definitiva [GRI 3.5].

D’aquesta manera, un cop tancada la memòria, es presentarà sense verificació formal però havent estat sotmesa a un escrutini, del qual, independentment de la participació que tingui n’hauran estat informats tots els partprenents. En el futur es pretén millorar les vies de verificació [GRI 3.13].

D’aquesta manera, amb caràcter posterior a la publicació de la memòria, qualsevol part interessada pot expressar-hi les seves opinions o qüestionar-ne els continguts.

La memòria abasta tota la nostra activitat professional i no s’observen limitacions en el seu abast i cobertura ja que s’aborden totes les dimensions, econòmica, ambiental i social, si bé alguns aspectes com ara el laboral o els drets humans aporten poca informació rellevant en la mesura que aquesta no existeix pel fet de no tenir personal contractat o no operar en àrees de risc de vulneració de drets humans [GRI 3.6] [GRI 3.7].

Donat que hem procurat fer una memòria adaptada a la realitat d’un professional autònom, hem mostrat i justificat els canvis que divergeixen del GRI estàndard en cadascun dels respectius apartats on s’insereixen les novetats [GRI 3.9].

[1] No existeixen negocis conjunts o altres activitats que puguin dificultat la comparabilitat entre períodes i entre organitzacions [GRI 3.8]. Lògicament no hi ha canvis relatius a l’abast de períodes anteriors, etc. [GRI 3.11] ni tampoc ens ha calgut formular cap reexpressió de dades de períodes anteriors canvis experimentats [GRI 3.10].