1.1.08

MEMÒRIA RSE 2007: Econòmic / Economic / Económico

Nota: aquest escrit és part de la memòria 2007 d'RSE de Responsabilitat Global. Està obert a rebre aportacions i comentaris (podeu clicar a sota on diu 'comentaris'). Aquelles aportacions fetes durant la segona quinzena de novembre de 2008 serviran per a millorar o esmenar el document final.

Acompliment econòmic / Economic Performance / Desempeño económico

Al llarg del 2007, Responsabilitat Global ha prestat els seus serveis a 15 empreses, 17 administracions o empreses públiques, 10 organitzacions no lucratives, 2 obres socials i 7 universitats[1].

Donat el caràcter de professional autònom, entenem que no correspon aportar el nivell d’informació que es demana a les societats. En el nostre cas hem optat per aportar informació percentual sobre l’origen dels ingressos a partir de classificar-los en tres sectors: privat, públic i social.

També hem optat per comunicar el percentatge de despesa sobre els ingressos destinat a donatius/quotes i a formació/publicacions:

Ø Percentatge dels ingressos destinat a donacions i quotes ONL (no prestadores de serveis): 1% (voluntat de quedar dins la forquilla 0’7% - 1%)
Ø Percentatge dels ingressos destinat a formació i publicacions: 1’46% [GRI EC1].
[1] La dedicació a aquestes organitzacions no implica que en tots els casos siguin clientela directa

ANÀLISI DE CAS: En totes aquestes informacions que comuniquem, no ho fem únicament des d’una mera voluntat de transparència sinó des d’un objectiu de gestió d’aquests indicadors.

Respecte als ingressos, Responsabilitat Global tenim voluntat de treballar per als tres sectors, malgrat els avantatges que podria suposar orientar-se únicament a un d’ells. La nostra estratègia, amb una proposta de valor múltiple, implica construir una determinada química en la composició dels destinataris de les accions de manera que puguem desenvolupar una correcta gestió de coneixement i valorar com adaptar les metodologies per a cadascun dels sectors, o fins i tot per a organitzacions grans o per a les més modestes.

Una altra motivació seria poder redistribuir el coneixement obtingut dels casos més excel·lents, com una pol·linització, entre altres organitzacions que hi poden tenir més dificultat per a accedir-hi.

Finalment, aquesta estratègia ens ha de permetre avançar en la modelització i progrés conceptual i pràctic dels Territoris Socialment Responsables.

Respecte a les despeses en donatius/quotes i formació/publicacions, més enllà de la mera transparència, es tracta de poder fer-ne una gestió interna, marcant-se uns mínims de despesa en aquestes matèries i orientar-la de la manera més adequada a la nostra missió.Respecte a l’impacte econòmic en la comunitat, aportem finalment una reflexió no quantificada sobre les despeses destinades a salut.


ANÀLISI DE CAS: En tant que professional autònom efectuem una aportació a la Seguretat Social. A més, de la mateixa manera que fan molts altres autònoms, aportem una quantitat important de diners a una mútua privada, per tal d’assegurar una assistència de salut ràpida que no dificulti els nostres compromisos professionals. A Catalunya les mútues de salut privades tenen una presència molt rellevant i són moltes les persones que contribueixen alhora al sistema sanitari públic i privat. D’aquesta manera, a banda de vetllar pels nostres interessos personals i professionals, alliberem de càrregues importants el servei públic de sanitat. Per a més inri, en el nostre cas, pràcticament fem un ús exclusiu de serveis mèdics d’homeopatia (i osteopatia) no inclosos en cap dels dos recursos indicats.

Aquesta reflexió pretén posar en valor el compromís de molts professionals autònoms que financem els serveis de salut públics i privats, actuant de manera solidària amb la resta de la població que, majoritàriament en fa un ús més intensiu (gent gran, per exemple). Podríem fer una reflexió similar respecte al sistema educatiu i les escoles concertades.


Cal indicar que no hem rebut cap tipus (0,00€) d’ajudes financeres de governs [GRI EC4].