25.3.13

Barcelona fa obligatori el compliment de clàusules socials i ambientals en els contractes municipals

  • Suposarà la incorporació sistemàtica de criteris socials i ambientals a totes les licitacions que es realitzin tant des del consistori com des de les empreses municipals
  • Diverses organitzacions del tercer sector han participat en un comitè de treball, i també experts en RSE com Responsabilitat Global o Vector 5
El govern municipal de Barcelona ha presentat en el plenari del Consell Municipal la mesura de govern que farà obligatori el clausulat social i ambiental per a tots els contractes de compra de serveis i productes que realitzi el consistori, tant directament com des de les seves empreses públiques.

Aquesta iniciativa suposarà la incorporació directa, al mercat de treball, de persones en risc d'exclusió laboral. Els beneficiaris d'aquestes contractacions seran col·lectius de risc d'exclusió social i discapacitats, persones perceptores del RMI, dones víctimes de violència de gènere, joves provinents d'institucions de protecció de menors, pares o mares de famílies monoparentals, persones en situació d'atur de llarga durada, o joves menors de 25 anys no escolaritzats, entre d'altres col·lectius.

Aquesta mesura es traduirà en un decret de l'alcalde, que suposarà la incorporació sistemàtica de criteris socials i ambientals a totes les licitacions que es realitzin tant des del consistori com des de les empreses municipals.

Condicions d'execució
 
La instrucció estableix, com a condició per a la adjudicació, que l'empresa adjudicatària reservi almenys un 5% dels contractes laborals necessaris per a executar el contracte a persones en situació de risc d'exclusió social o discapacitat física o psíquica. A més, hauran de subcontractar un 5% del pressupost de l'adjudicació amb centres especials de treball o empreses d'inclusió social. Així mateix, per a participar en la licitació, les empreses que comptin amb 50 o més treballadors o treballadores hauran d'acreditar que compleixen la reserva del 2% de la plantilla per a persones amb discapacitat, com estableix en aquests moments la Llei d'Integració Social del Minusvàlid (LISMI).

Contractació responsable

Durant l'any 2012, el govern municipal ha reactivat la Taula de Contractació Responsable per tal que col·laborés en aquest canvi de paradigma en la contractació responsable de l'Ajuntament de Barcelona. En aquests moments, el consistori ha aplicat algunes de les accions recollides en la mesura en 20 contractes, que han permès contractar, amb aquests criteris, un total de 59 persones.

Fins ara s'havia posat l'atenció a la reserva social - en compres menors reservades a centres especials de treball i empreses d'inserció laboral-, per un mínim de 5 milions d'euros i un màxim del 20% del contractat l'any anterior. Un cop la reserva social ha assolit la xifra d'11 milions d'euros el primer semestre del 2012, el govern municipal fa un pas més ambiciós, aprofundint en el clausulat social als grans contractes de l'ajuntament, incloent reserva social, clàusules socials i compra ambiental.

Així mateix, l'Ajuntament de Barcelona reservarà la participació en el procés d'adjudicació de determinats contractes a programes d'ocupació protegida. L'òrgan de contractació competent de l'Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms, les entitats públiques empresarials i les empreses municipals amb capital íntegra o majoritàriament municipal, reservaran determinats contractes administratius d'obres, subministraments o serveis a les entitats beneficiàries de reserva social. Les entitats beneficiàries de la reserva social seran Centres Especials de Treball, Empreses d'Inserció i entitats sense afany de lucre la finalitat de les quals sigui la integració laboral o social de persones en risc d'exclusió.

Inclusió de clàusules ambientals

La instrucció municipal també suposa la inclusió de criteris ambientals en els plecs model de clàusules administratives generals i particulars, que s'establiran de forma específica segons l'objecte del contracte, homogeneïtzant-se en la contractació municipal. Aquestes instruccions seran també d'obligat compliment per tots els òrgans de contractació de l'Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i empreses públiques.

Font: Ajuntament de Barcelona