7.3.13

Constitució del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana

L’òrgan treballarà per normalitzar la presència de la llengua de signes

El Consell està presidit pel conseller de Cultura i integrat per 14 membres, dels quals 7 assisteixen en representació de la Generalitat, i 7 en representació de les entitats del sector, professionals i persones usuàries de la llengua de signes catalana
 
El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha presidit la reunió de constitució del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana, l’òrgan d’assessorament, consulta i participació social en la política lingüística del Govern amb relació amb la llengua de signes catalana. Aquest òrgan es va crear a l’octubre de 2012 com a desplegament del que estableix la Llei 17/2010, de 3 de juny, de la Llengua de signes catalana, aprovada el 2010.
El Consell Social de la Llengua de Signes Catalana s’adscriu a la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i té les funcions següents:
 • Estudiar i analitzar les qüestions relacionades amb el foment i la difusió de la llengua de signes catalana 
 • Assessorar el Govern sobre els mitjans per complir els objectius que marca la Llei de la Llengua de Signes Catalana
 • Avaluar els objectius i els resultats de les actuacions relatives a aquesta llengua impulsades per la Generalitat
En el transcurs de l’acte el consell Mascarell  ha destacat la importància de la constitució del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana i els acords assolits en la reunió celebrada avui: “Hem decidit fer un pla de treball per tal que el Consell Social sigui un òrgan de dinamització en l’àmbit acadèmic, social, comunicatiu i administratiu de la llengua de signes catalana. Hem fet un pas endavant que serà molt útil per a la comunitat de prop de 25.000 persones que usen aquesta llengua, però també pels qui no la utilitzen, perquè en tinguin consciència. Avui ratifiquem la convicció que, més enllà del català, del castellà i de l’aranès, tenim una llengua per conèixer, per dinamitzar, que és la llengua de signes catalana, que permet viure millor a un nombre significativament important de persones.”
Composició de l’òrgan
La presidència de l’òrgan correspon al conseller de Cultura, i la vicepresidència correspon a la directora general de Política Lingüística. Està integrat per 14 membres, dels quals 7 assisteixen en representació de la Generalitat, i 7 en representació de les entitats del sector, professionals i persones usuàries de la llengua de signes catalana:
a) En representació de l’Administració de la Generalitat:
 • Ignasi Genovès i Avellana, en representació del Departament de la Presidència.
 • M. Gemma Pifarré i Matas, en representació del departament competent en matèria d’accessibilitat i persones amb discapacitat.
 • Gemma Alsina i Masmitjà, en representació del departament competent en matèria d’ensenyament.
 • Montserrat de Vehí i Torra, en representació del departament competent en matèria de funció pública. 
b) En representació de les persones usuàries i professionals de la llengua de signes catalana:
 • Santiago Frigola i Segimon, en representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya.
 • Joan Martí i Castell, en representació de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.
 • Júlia Garrusta i Ribes, en representació de l’Associació d’Intèrprets de Llengua de Signes i de Guies-Intèrpret de Catalunya (ACILS).
 • Raquel Perich i Berini, en representació de l’Associació de Pares de Nens Sords de Catalunya-l’Espai (APANSCE).
 • José Francisco Quer i Villanueva, com a persona de reconegut prestigi en el món de la recerca científica en relació amb la llengua de signes.
 • Josep Maria Segimon i Valentí, com a persona de trajectòria reconeguda en la defensa dels drets lingüístics i culturals de les persones usuàries de la llengua de signes catalana. 
 • Esther Requena i Olea, com a persona representant d’una associació de persones usuàries de la llengua de signes catalana
La llengua dels signes catalana
La llengua de signes catalana és la llengua amb què s’expressen les persones sordes, de les quals és la llengua natural d’expressió, i que identifica la comunitat de persones sordes. A Catalunya hi ha actualment prop de 26.000 persones amb diversos graus de discapacitat auditiva.
L’article 50.6 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix la llengua de signes catalana i disposa que els poders públics n’han de garantir l’ús i les condicions que permetin assolir la igualtat de les persones amb sordesa que optin per aquesta llengua.
L’any 2010 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 17/2010, de 3 de juny, de la llengua de signes catalana. L’objecte d’aquesta llei és regular la llengua de signes catalana com a sistema lingüístic propi de les persones sordes i sordcegues signants de Catalunya. Les finalitats d’aquesta llei són:
a)    Reconèixer la llengua de signes catalana com a sistema lingüístic i regular-ne l’ensenyament i la protecció des dels poders públics, d’acord amb l’Estatut d’autonomia.
b)    Regular l’aprenentatge, la docència i la interpretació de la llengua de signes catalana i establir els òrgans de recerca i sistematització, d’assessorament i de participació social en les polítiques públiques en aquest àmbit.
c)    Garantir el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes com a principi informador  que cal integrar i observar en la interpretació i en l’aplicació de la normativa reguladora de la llengua de signes catalana.
d)    Difondre l’existència i el coneixement de la llengua de signes catalana dins l’àmbit lingüístic català.


Font: premsa.gencat.cat

Fotografia: Constitució del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana JPG - 3,91 MB


Fotografia: Membres del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana JPG - 4,793 MB