28.3.13

La Diputació de Barcelona facilita que els ajuntaments puguin seguir promovent l'RSE durant el 2013

 • Responsabilitat Global ofereix dues activitats dins el Recull d'activitats de suport a l'activitat empresarial de la Diputació de Barcelona: un taller tutorat i una sessió informativa
 • Els ajuntaments interessants poden accedir a moltes propostes de suport entre les quals les de foment de la Responsabilitat Social de les empreses, amb especial focus en el pimes i les microempreses
 • Al 2012, Responsabilitat Global va rebre un valoració excel·lent tant per part municipal (9'75) com de les empreses destinatàries (9'50)
 • Responsabilitat Global fa un enfocament de l'RSE netament empresarial, vinculat al desenvolupament del propi negoci, amb una vinculació estratègica, i encarada a gestionar més activament els processos de millora permanent i posar en valor els compromisos. I hem demostrat que l'RSE es pot desenvolupar de manera excel·lent en empreses petites i fins i tot en comerços familiars!
 • Per a un ajuntament, aquesta proposta permet anar avançant en el desenvolupament de bones pràctiques en el seu municipi, tot posant en valor la rellevància dels compromisos empresarials envers el territori, i avançar cap al desenvolupament d'un Territori Socialment Responsable!
 

Aquest Recull presenta 165 activitats, en format taller o sessió, adreçades a empreses, principalment micro i pimes, i persones emprenedores, amb una metodologia i característiques determinades, que es posen a disposició dels ens locals per tal que incorporin, les que considerin oportunes, a la seva oferta de serveis. Els destinataris finals del Recull són les empreses del territori, principalment micro i pimes, i persones emprenedores que s'adrecen als serveis locals de suport empresarial, a través dels quals es realitzen les activitats d'acompanyament, formatives i informatives corresponents.

La Diputació de Barcelona ha publicat el recull d'activitats de suport a l'activitat empresarial, en el qual s'ha demanat a Responsabilitat Global d'oferir les següents propostes:
 • Taller tutorat: Gestionar els valors de l’empresa (Codi TA/RSE/CP2, pg. 101)
 • Sessió informativa: La responsabilitat social de les empreses: millorar la gestió i la competitivitat (Codi S/RS5, pg. 149)
Aquests són els continguts de cadascuna de les dues propostes:

Gestionar els valors de l’empresa
Comunicació de l'RSE i projecció exterior

OBJECTIUS
Per a moltes pimes, les bones pràctiques de Responsabilitat Social no són un fet desconegut. L’oportunitat es dóna quan aquestes accions formen part d’un compromís, d’una manera d’entendre l’empresa i d’una visió estratègica. Aleshores podem desenvolupar un pla per a posar en valor aquest actiu de l’organització, trobant la millor manera de comunicar-la i projectar-la externament.
- Comprendre el sentit estratègic de l’RSE per a una pime o microempresa.
- Clarificar els valors de l’empresa i comunicar-los per mitjà de codis ètics i altres canals.

CONTINGUTS

A) Tutoria grupal:
• Continguts:
- El sentit de l’RSE en una pime. Reflexions sobre per què l’RSE pot constituir un enfocament de gestió apropiat per a una pime. Lligams amb l’excel—lència empresarial.
- Gestionar els grups d’interès a partir dels valors d’RSE. Entendre com es gestiona l’RSE des d’un punt de vista metodològic i pràctic a les seves realitats. Qui són els grups d’interès per a una pime. Què vol dir dialogar. Com gestionar l’RSE de manera integrada als propis procediments. Com es poden implantar models de millora. Com abordar la creació de valor per a totes les parts.
- Codis ètics i altres canals per a comunicar l’RSE aplicats a pimes. Per què cal comunicar i què significa comunicar en el cas de l’RSE de les pimes. Què és un codi ètic. Què és una memòria d’RSE. Altres elements de transparència i rendició de comptes orientats a la creació de confiança.
Tots aquests continguts es tractaran de manera exemplificada amb casos concrets de pimes catalanes que porten a terme bones pràctiques d’RSE.

B) Tutoria individualitzada:
• Continguts:
- Identificació de les motivacions de l’empresa pel que fa a l’RSE. Identificació de les principals bones pràctiques que porta a terme i de les àrees de millora, a partir d’un primer escaneig basat en l’opinió dels participants.
- Valoració de les necessitats i oportunitats des d’un punt de vista de l’RSE. Prioritat en la millora de la gestió dels valors per mitjà d’un codi ètic. Aportació de consell sobre quina pot ser la millor orientació o prioritat per a desenvolupar adequadament la seva RSE.
- Orientacions bàsiques per a iniciar el procés de confecció del codi ètic, memòria o el document bàsic que s’hagi convingut.

C) Sessió de traspàs amb l'ens local:
Sessió per traspassar tots els plans de gestió de les empreses participants del taller a l’ens local amb l’objectiu que posteriorment aquest tingui els elements necessaris per fer el seguiment de la implantació.
 • PERFIL DELS PARTICIPANTS: Personal directiu de les empreses (direcció, personal, màrqueting i comunicació, etc).
 • CONSULTORA: Josep Maria Canyelles (Responsabilitat Global)
 • EXPERTS: Josep Maria Canyelles
 
La responsabilitat social de les empreses: millorar la gestió i la competitivitat
Responsabilitat social a l'empresa

OBJECTIUS:
Fomentar que les pimes prenguin l’RSE com un estil de gestió propi vinculat als valors de l’empresa i integrat a la seva estratègia.

CONTINGUTS:
- Comprendre què pot aportar l’RS a les pimes.
- Conèixer els fonaments sobre com es gestiona l’RS a les pimes.
- Entendre casos concrets d’RS a les pimes.
 • PERFIL PARTICIPANTS: Personal directiu de les empreses i a persones emprenedores.
 • DURADA TOTAL (HORES): 3
 • CONSULTORA: Josep Maria Canyelles (Responsabilitat Global)
 • EXPERTS: Josep Maria Canyelles
Font: Catàleg de la Diputació de Barcelona